TỐI ƢU QUÁ TRÌNH GIA CÔNG KHI PHAY MẶT PHẲNG LÀ GANG CẦU

Nghiên cứu xác định một số thông số của quá trình gia công khi mài vô tâm thép 20x thấm các bon nhằm cải thiện độ không tròn và độ nhám bề mặt

Nghiên cứu xác định một số thông số của quá trình gia công khi mài vô tâm thép 20x thấm các bon nhằm cải thiện độ không tròn và độ nhám bề mặt
... tài: Nghiên cứu xác định số thông số trình gia công mài tâm thép 20X thấm bon nhằm cải thiện độ không tròn độ nhám bề mặt Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu công nghệ mài tâm ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐỖ ĐỨC TRUNG CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ MÃ SỐ: 62.52.01.03 NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ CỦA QUÁ TRÌNH GIA CÔNG KHI MÀI VÔ TÂM THÉP 20X THẤM CÁC BON NHẰM ... kính Xây dựng mối quan hệ số thông số trình mài với độ không tròn, độ nhám bề mặt Nghiên cứu thuật toán để xác định giá trị tối ưu số thông số trình mài tâm Nghiên cứu thực nghiệm để so sánh...
 • 174
 • 262
 • 0

Nghiên cứu xác định một số thông số của quá trình gia công khi mài vô tâm thép 20x thấm các bon nhằm cải thiện độ không tròn và độ nhám bề mặt (TT)

Nghiên cứu xác định một số thông số của quá trình gia công khi mài vô tâm thép 20x thấm các bon nhằm cải thiện độ không tròn và độ nhám bề mặt (TT)
... hồi bề mặt đá dẫn Hệ số giảm chấn bề mặt đá mài Hệ số giảm chấn bề mặt tỳ Hệ số giảm chấn bề mặt đá dẫn Hệ số ma sát bề mặt chi tiết với bề mặt đá mài Hệ số ma sát bề mặt chi tiết với bề mặt ... xác định số thông số trình gia công mài tâm thép 20X thấm bon nhằm cải thiện độ không tròn độ nhám bề mặt Tính cấp thiết đề tài Trong gia công khí, mài tâm (MVT) phương pháp sử dụng phổ ... hồi bề mặt đá mài Kdm Độ cứng đàn hồi bề mặt tỳ Ktt Độ cứng đàn hồi bề mặt đá dẫn Kdd Hệ số giảm chấn bề mặt đá mài cdm Hệ số giảm chấn bề mặt tỳ ctt Hệ số giảm chấn bề mặt đá dẫn cdd Hệ số ma...
 • 14
 • 314
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến mòn dao và độ chính xác gia công khi phay mặt cong lõm trên vật liệu SKD61 bằng dao phay cầu Cacbit phủ tin

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến mòn dao và độ chính xác gia công khi phay mặt cong lõm trên vật liệu SKD61 bằng dao phay cầu Cacbit phủ tin
... 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƢỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN MÒN DAO VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG KHI PHAY MẶT CONG LÕM TRÊN VẬT LIỆU SKD61 BẰNG DAO PHAY CẦU CACBIT PHỦ TiN 55 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu ... dung nghiên cứu - Nghiên cứu tông quan trình cắt dao phay cầu - Nghiên cứu lý thuyết sở vật lý trình cắt dao phay cầu - Nghiên cứu ảnh hƣởng thông số chế độ cắt đến mòn phần cắt dao phay cầu hợp ... Quá trình cắt dao phay cầu chế gia công phức tạp lƣỡi cắt dao phay đƣợc bố trí mặt cầu Khi gia công bề mặt phức tạp dao phay cầu, bề mặt gia công đƣợc hình thành nhƣ hình 1.1 Dao phay đƣợc...
 • 87
 • 463
 • 0

Tài liệu Mô phỏng quá trình gia công chi tiết có biên dạng phức tạp trên máy phay CNC PRIMERO và OKK bằng phần mềm MASTERCAM 9.1 pptx

Tài liệu Mô phỏng quá trình gia công chi tiết có biên dạng phức tạp trên máy phay CNC PRIMERO và OKK bằng phần mềm MASTERCAM 9.1 pptx
... cho máy OKK Chương trình cho máy PRIMERO Hình 3: chương trình gia công cho máy phay PRIMERO Việc viết chương trình gia công hình biên dạng phức tạp bề mặt không đơn giản cho máy công cụ CNC, ... trước trình gia công chi tiết biên dạng phức tạp máy phay CNC điều cần thiết phải làm sử dụng máy CNC vì: thể kiểm tra trước việc gia công hình dạng sản phẩm gia công Kiểm tra cố xẩy trình ... vẽ chi tiết máy, phần mềm cho phép chọn chế độ gia công, chương trình gia công máy công cụ CNC theo góc nhìn khác để kiểm tra sai sót trước tiến hành chuyển mã M-G code gia công thật máy công...
 • 5
 • 741
 • 3

nghiên cứu ảnh hưởng của trơn làm nguội tối thiểu đến lực cắt, mòn của dụng cụ cắt, chất lượng bề mặt gia công khi phay gang cầu bằng dao phay mặt đầu

nghiên cứu ảnh hưởng của trơn làm nguội tối thiểu đến lực cắt, mòn của dụng cụ cắt, chất lượng bề mặt gia công khi phay gang cầu bằng dao phay mặt đầu
... tài Nghiên cứu ảnh hƣởng bôi trơn làm nguội tối thiểu đến lực cắt, mòn dụng cụ cắt, chất lƣợng bề mặt gia công phay gang cầu dao phay mặt đầu ” cần thiết Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh ... mòn dụng cụ cắt chất lƣợng bề mặt +/ Nghiên cứu ảnh hƣởng phƣơng pháp bôi trơn làm nguội đến lực cắt, mòn dụng cụ cắt chất lƣợng bề mặt sau gia công phay gang cầu +/ Nghiên cứu ảnh hƣởng áp lực ... cắt, chất lƣợng bề mặt gia công phay gang cầu dao phay mặt đầu ” CHƢƠNG II BÔI TRƠN LÀM NGUỘI TỐI THIỂU TRONG PHAY GANG CẦU BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU 2.1 Ảnh hƣởng loại dung dịch trơn nguội đến trình...
 • 75
 • 161
 • 0

bài giảng các quá trình gia côngkhí

bài giảng các quá trình gia công cơ khí
... 1 gia công siêu âm (Ultrasonic machining) ThS Trần Anh Vàng Khoa Hàng không vũ trụ, Học viện KTQS 1.1 Nguyên lý gia công 1.2 Thiết bị dụng cụ 1.3 Chế độ gia công 1.4 Khả công nghệ` 03/05/15 ... hợp loãng dùng gia công lỗ sâu, khe hẹp Có thể gia công vật liệu cứng, giòn, nh gốm, thủy tinh, carbide, vật liệu dai, nh thép không gỉ, hợp kim Ti Có thể gia công bề mặt không gian phức tạp, ... liệu giòn (gốm, thủy tinh, carbide, ) dễ gia công Có thể gia công vật liệu không dẫn điện Khả công nghệ: Tỷ số chiều sâu/đờng kính lỗ: 40:1; Có thể gia công lỗ nhỏ (0,3mm), tròn không tròn, tâm...
 • 50
 • 282
 • 0

đồ án kỹ thuật cơ khí Mô phỏng quá trình gia công CNC trên máy DENFORD

đồ án kỹ thuật cơ khí Mô phỏng quá trình gia công CNC trên máy DENFORD
... môn CƠ HỌC ỨNG DỤNG thầy Lưu Văn Nhang bộn môn CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY giúp đỡ em trình em làm đồ án môn học I Chương I Giới thiệu Máy công cụ CNC 1.1.Khái niệm điều khiển số Khi gia công máy công ... khoẻ công nhân gia công nên gia công máy điều khiển số đạt chất lượng gia công cao Ngoài lập trình điều khiển chương trình sử dụng dể gia công lặp lại nhiều lần nên suất gia công cao Các máy công ... tán, phản chiếu, nguồn phát Ánh sáng môi trường ánh sáng đến từ hướng lúc Ví dụ: ánh sáng phòng chiếu sáng đầy đủ ánh sáng môi trường ánh sáng khuyếch tán ánh sáng đến từ hướng, chiếu vào bề mặt...
 • 78
 • 127
 • 0

Giám sát trực tuyến quá trình gia công

Giám sát trực tuyến quá trình gia công
... qu¸ tr×nh gia c«ng ®−ỵc chia thµnh ba giai ®o¹n: - Giai ®o¹n ®Çu tiªn lµ chän c¶m biÕn B»ng c¸ch sư dơng c¸c c¶m biÕn nµy qu¸ tr×nh gia c«ng cã thĨ ®−ỵc gi¸m s¸t tin cËy h¬n Qu¸ tr×nh gia c«ng ... ch¹y dao, chiỊu sÊu c¾t, b¸n kÝnh mòi dao vµ thêi gian gia c«ng ®−ỵc ®−a vµo líp nhËp cđa m¹ng neural nu«i tiÕn (feedforward neural network) Giai ®o¹n thø hai lµ hn lun m¹ng Sau chän cÊu tróc ... qu¸ tr×nh gia c«ng thêi gian thùc C¸c tÝn hiƯu lùc tõ c¸c c¶m biÕn ®i qua bé läc ®Ĩ läc c¸c th«ng thÊp vµ tØ sè lùc (lùc ch¹y dao/lùc tiÕp tun) ®−ỵc x¸c ®Þnh TØ sè nµy cïng c¸c th«ng sè gia c«ng...
 • 4
 • 362
 • 3

Đáp án ngân hàng câu hỏi thi học phần: Các quá trình gia công

Đáp án ngân hàng câu hỏi thi học phần: Các quá trình gia công
... điểm) 62 Trình bày gia công máy tiện - Đặc điểm (1 điểm) - Khả công nghệ (2 điểm) 63 Trình bày gia công máy khoan - doa - Đặc điểm (1 điểm) - Khả công nghệ (2 điểm) 64 Trình bày gia công máy ... - Khả công nghệ (2 điểm) 65 Trình bày gia công máy phay? - Đặc điểm (1 điểm) - Khả công nghệ (2 điểm) 66 Trình bày gia công máy mài? Bộ môn: Công nghệ vật liệu Trường đại học kỹ thuật công nghiệp-Khoa ... Vh (0,5 điểm) Đáp án ngân hàng câu hỏi thông qua môn làm sở để làm đáp án đề thi cho ngành Chế tạo máy, ngành điện, điện tử, luyện kim cán thép, động lực, sư phạm kỹ thuật, … theo học chế 150 tín...
 • 10
 • 1,511
 • 22

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ tới độ chính xác gia công, khi gia công cắt dây các vật liệu khó gia công

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ tới độ chính xác gia công, khi gia công cắt dây các vật liệu khó gia công
... thông số công nghệ tới độ xác gia công gia công cắt dây, gia công vật liệu khó gia công Vì đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng thông số công nghệ tới độ xác gia công, gia công cắt dây vật liệu khó gia ... lƣợng gia công (độ nhám bề mặt) loại vật liệu gia công cắt dây tia lửa điện - Hiện giới nhƣ nƣớc có nhiều công trình khoa học nghiên cứu máy cắt dây nhƣ: Nghiên cứu ảnh hƣởng thông số công nghệ ảnh ... hƣởng tới chất lƣợng bề mặt gia công máy cắt dây; Nghiên cứu ảnh hƣởng thông số công nghệ tới suất chất lƣợng gia công máy cắt dây tia lửa điện.vv… Nhƣng chƣa có công trình khoa học nghiên cứu ảnh...
 • 120
 • 649
 • 7

các dạng sai số trong quá trình gia công

các dạng sai số trong quá trình gia công
... A KHÁI NIỆM VỀ SAI SỐ GIA CƠNG B NHỮNG NGUN NHÂN GÂY RA SAI SỐ GIA CƠNG : Sai số máy Sai số dụng cụ cắt Sai số biến dạng đàn hồi hệ thống cơng nghệ Sai số rung động Sai số biến dạng nhiệt hệ thống ... C.Phân loại sai số gia cơng: gồm loại sai số hệ thống sai số ngẫu nhiên 1) Sai số hệ thống: sai số mà trị số chúng khơng thay đổi biến đổi theo qui luật định suốt thời gian gia cơng .Sai số hệ thống ... thống cơng nghệ C PHÂN LOẠI SAI SỐ GIA CƠNG: Sai số hệ thống Sai số ngẫu nhiên A.Khái niệm sai số gia cơng: • Sai số gia cơng khơng phù hợp yếu tố kỹ thuật chi tiết sau gia cơng so với u cầu thiết...
 • 13
 • 258
 • 0

Quản trị chất lượng trong quá trình gia công sản phẩm.

Quản trị chất lượng trong quá trình gia công sản phẩm.
... dựng sản phẩm từ tiết kiệm thời gian gia công III./ thực trạng công tác quản chất lợng trình gia công sản phẩm Cơ cấu tổ chức quản chất lợng Công ty 30 Công tác quản chất lợng sản phẩm ... dịch vụ Hng Long Chơng II Thực trạng công tác quản trị chất lợng trình gia công sản phẩm Chơng III Một số giải pháp công tác quản trị chất lợng trình gia công sản phẩm Em xin chân thành cảm ơn thầy ... đạo Công ty có chuyển hớng mạnh mẽ nhận thức chất lợng vai trò quản chất lợng chế thị trờng Chính công tác quản chất lợng Công ty đợc trọng Đặc biệt vấn đề chất lợng quản chất lợng sản...
 • 69
 • 231
 • 3

qua trinh gia cong duc ky thuat

qua trinh gia cong duc ky thuat
... mỏng 3: Bo tròn quanh lỗ để tránh bề dày thành mỏng 2: Cố gắng làm chiều dày thành đồng LOGO Một Số Lưu Ý Khi Thiết Kế Chi Tiết Đúc Áp Lực 3: Tránh tạo lỗ sâu 4: Tránh tạo lỗ xuyên qua thành phần ... sản phẩm có hình dạng theo khuôn mẫu Đa phần công nghệ đúc thực với vật liệu kim loại LOGO Tổng Quan Các Phương Pháp Phân loại: + Đúc khuôn cát + Đúc khuôn kim loại + Đúc áp lực + Đúc ly tâm + ... kín lòng khuôn Rót kim loại lỏng vào xilanh 2, lúc piston di xuống mở rãnh dẫn Kim loại lỏng ép qua rãnh dẫn vào lòng khuôn với áp suất cao Sau kim loại đông dặc, tháo nửa khuôn phảI lấy vật đúc...
 • 33
 • 221
 • 1

Tiểu luận "Mô phỏng quá trình gia công bánh răng côn cong dạng cung tròn Gleason trên máy tính"

Tiểu luận
... dụng Media Hình Quá trình cắt Gleason dạng file film mpeg KẾT LUẬN Việc xây dựng mô hình gia công máy tính trình gia công bánh côn cong dạng cung tròn hệ Gleason hoàn thành báo trình bày Ngoài ... Hình Nguyên lý gia công bánh côn đồ gia công thực môđun cong dạng cung tròn MECHANISM Sau đó, thiết lập Servo truyền động để tạo nên chuyển động cắt gọt trình gia công [4] MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VÀ KẾT ... thú học tiếp thu nhanh kiến thức gia công bánh côn nói riêng môn học Công nghệ chế tạo máy nói chung Sinh viên hiểu chất trình gia công bánh côn, chuyển động gia công, góc độ dụng cụ cắt thể qua...
 • 5
 • 700
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọtquá trình gia công cơ khícác quá trình gia công cơ khíbài giảng các quá trình gia công cơ khícâu 9 2 5 đ trình bày mục đích sử dụng của đồ gá tại sao khi sử dụng đồ gá chuyên dùng lại không cần đến phương pháp cắt thử và rà gá trong quá trình gia côngquá trình gia côngmô phỏng quá trình gia côngngân hàng các quá trình gia côngchất màu hình thành trong quá trình gia công kĩ thuậtsai sót trong quá trình gia cônggiám sát trực tuyến quá trình gia côngquá trình gia công cốt thépquá trình gia công cơcác quá trình gia công cơ họccác quá trình gia công cốt thépThông tư 04 2016 TT-BYT về khám và chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh laoThông tư 05 2016 TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong Điều trị ngoại trúThông tư 02 2016 TT-BCT về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với muối, trứng gia cầm năm 2016Thông tư 03 2016 TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng sắt, Quốc lộ 53Thông tư 19 2016 TT-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nướcThông tư 06 2016 TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựngTrắc nghiệm hàm số Mũ và LogaritDe minh hoa mon lich su THPT quoc gia lan 2 nam 2017 dethi exam24h comThông tư 33 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc - Nam ĐịnhThông tư 34 2016 TT-BTC công bố danh Mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc giaThông tư 36 2016 TT-BTC về tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khíThông tư 40 2016 TT-BTC về thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nướcThông tư 09 2016 TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trìnhThông tư 54 2016 TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làmThông tư 56 2016 TT-BTC sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách nhà nướcThông tư 17 2016 TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoàiThông tư 18 2016 TT-BXD quy định và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trìnhThông tư 20 2016 TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100 2015 NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hộiThông tư 28 2016 TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt NamThông tư liên tịch 46 2016 TTLT-BTC-BVHTTDL về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động