Giao an day them Hoa 10

Giáo án dạy thêm hóa 10 cơ bản.

Giáo án dạy thêm hóa 10 cơ bản.
... Trong 100 g CuCl2 có 47g Cu (cả đồng vị) hỗn hợp đồng vị 29 Cu 65 63 63 29 Cu đồng vị 29 Cu chiếm 73% Vậy khối lượng 29 Cu 100 g CuCl2 : 47.73 = 34,31% 100 Trường THPT Cửa Lò Giáo án dạy thêm hố 10 ... thống tuần hoàn nêu tính chất hoá học nó: Giáo án dạy thêm hố 10 a) So sánh tính phi kim 35 Br; 53 I; 17 Cl b) So sánh tính axit H 2CO3 HNO3 c) So sánh tính bazơ NaOH; Be(OH)2 Mg(OH)2 - Là kim ... oxi hóa B Chất khử C Vừa chất khử, vừa chất oxi hóa D Chất bị oxi hóa Phản ứng oxi hóa - khử là: A Phản ứng hóa học có chuyển proton B Phản ứng hóa học có thay đổi số oxi hóa C Phản ứng hóa học...
 • 124
 • 2,622
 • 142

Giáo án dạy thêm Hóa 10 kì 1.

Giáo án dạy thêm Hóa 10 kì 1.
... cao Chuẩn cần đánh giá .% TSĐ = .điểm; Chuẩn cần đánh giá .% TSĐ = .điểm; Chuẩn cần đánh Chuẩn cần đánh Chuẩn cần giá Thao tác Viết chuẩn cần giá đánh giá .% .% TSĐ .% TSĐ .% đánh giá đối= ... cho chu trình giáo dục Đánh giḠthực đồng thời chức năng: vừa nguồn thông tin phản hồi trình dạy học, vừa góp phần điều chỉnh hoạt động Chuẩn đánh giá quan trọng để thực việc đánh giá, chuẩn ... đổi PPDH - Về đổi KT-ĐG: phương pháp, kỹ thuật đánh giá kết học tập HS cách áp dụng; cách kết hợp đánh giá GV với đánh giá HS, kết hợp đánh giá với đánh giá - Về kỹ thuật đề kiểm tra, đề thi: Kỹ...
 • 35
 • 470
 • 11

giao an day them hoa 10

giao an day them hoa 10
... nước a 0,3011 .102 3 nguyên tử b 10, 8396 .102 3 nguyên tử c 1,2044 .102 3 nguyên tử d 0,2989 .102 3 nguyên tử Câu 55: X 2+ có tổng số hạt 58, X có số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 20 cấu ... _ 29 (ĐH khối B – 2 010) Trộn 10, 8g bột Al với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm điều kiện không có không khí Hoa tan hoa n toàn hỗn hợp rắn sau phản ... _ 30 (ĐH khối B – 2 010) Hoa tan hoa n toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol...
 • 54
 • 354
 • 5

Giáo án dạy thêm Hóa 10

Giáo án dạy thêm Hóa 10
... 23 Câu 54: Biết số Avogadro = 6,022 .10 Tính số nguyên tử H có 1,8 gam nước a 0,3011 .102 3 nguyên tử b 10, 8396 .102 3 nguyên tử c 1,2044 .102 3 nguyên tử d 0,2989 .102 3 nguyên tử Câu 55: X 2+ có tổng ... oxi hóa chất khử tổng độ giảm số oxi hóa chất oxi hóa 3.2 Phương pháp cân bằng: Tiến hành theo bước Bước 1: viết sơ đồ phản ứng, xác định số oxi hóa, chất oxi hóa, chất khử ( chất có số oxi hóa ... hóa trung bình C -2 3 1 C H  CH  O -> số oxi hóa trung bình C = - Khái niệm phân loại phản ứng oxi hóa khử 2.1 Khái niệm (SGK) 2.2 Phân loại: a Phản ứng oxi hóa – khử đơn giãn: chất oxi hóa...
 • 54
 • 190
 • 1

giáo án dạy thêm hóa lớp 10 buổi 1

giáo án dạy thêm hóa lớp 10 buổi 1
... o = 1, 29 .10 - 8 (cm) = 1, 29 ( A ) Bài 4: Nguyên tử B có NTK trung bình = 10 , 81 B gồm đồng vị 10 B , 11 B Hỏi có % đồng vị 11 B axit boric H3BO3 ? HD: AB = 10 . (10 0 x) + 11 x = 10 , 81 x = 81% 10 0 ... = D= r mngtử Zn = 65 .1, 6605 .10 - 24 (g) m = 10 , 478 (g/cm3) V b Đổi 2 .10 - 15 m = 2 .10 - 13 cm Vhn = .(2 .10 - 13 )3 = 33,5 .10 - 39 (cm3) Dhn = 65 .1, 6605 .10 2 4 = 3,22 .10 1 5 (g/cm3) 33,5 .10 39 Bài 3: 20oC, DFe ... ZB = 31 Vởy A13 1s22s22p63s23p1 B 31 1s22s22p63s23p63d104s24p1 A, B có 3e nguyên tử nên A, B có khuynh hớng nhờng 3e trở thành ion A3+ 1s22s22p6 B3+ 1s22s22p63s23p63d10 Hoạt động 3: BTVN Hai nguyên...
 • 11
 • 394
 • 2

Giáo án dạy thêm Toán 10

Giáo án dạy thêm Toán 10
... = ⇔ 10y − 30y + 10 =   x =  x = − 2y x = ⇔ ⇔ V  y = y = y = y = Vậy nghiệm hệ phương trình (3, 1); (1, 2) Trang - 24 - Giáo Viên: Nguyễn Việt Bắc Giáo án dạy thêm Toán Đại Số 10 x ... Hàm số có dạng y = ax2 + bx + c với a ; b; c∈ R a ≠ a>0 Trang - 10 - a x + 1” x2 − c) P(x) : “ = x+ 2” x−2 x) P(x): “x2-3x + > 0” §2: ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO PHÉP SUY LUẬN TOÁN...
 • 27
 • 1,911
 • 57

Giáo án dạy thêm hóa 11

Giáo án dạy thêm hóa 11
... 10/2010 P Hiệu Trưởng Trường THPT Gành Hào Ngày soạn: 09/2010 Ngày dạy: 10/2010 Giáo án dạy thêm lớp 11 GIÁO ÁN Tuần : 11 Tiết : 11 GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG I.MỤC TIÊU: Về kiến thức: -Điều chế khí ... …………………………………………………………………………………………………… Ký dụt, ngày 11/ 2010 P Hiệu Trưởng Trường THPT Gành Hào Ngày soạn: 09/2010 Ngày dạy: 13 /11/ 2010 Giáo án dạy thêm lớp 11 GIÁO ÁN KHỬ OXI KIM LOẠI Tuần : 13 Tiết : ... …………………………………………………………………………………………………… Trường THPT Gành Hào Giáo án dạy thêm lớp 11 Ký dụt, ngày 8 /11/ 2010 P Hiệu Trưởng Ngày soạn: 09/2010 GIÁO ÁN Tuần : 14 Ngày dạy: 17 /11/ 2010 Tiết : 14 BÀI TOÁN LẬP CƠNG...
 • 28
 • 2,316
 • 113

Giao an day them Hoa 11

Giao an day them Hoa 11
... benzylic, stiren, toluen phenol, propanol-1, propatriol etanol, đietyl ete, rợu acrylic, etanđiol metanol, etanol, propanol-1 anilin, benzen, hexin-1, hexen-1, hexan b Chỉ hóa chất nhận biết dung ... Cho biết hai ankin thể khí đktc tích a) Xác định CTCT hai ankin b) Tính tỷ khối hỗn hợp Y so với không khí Bài 11 Một hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon dãy đồng đẳng (ankan, anken ankin) thể khí ... 3 o o Giáo án dạy thêm 11 Hoàng Văn Trờng 10 So sánh độ bền liên kết phân tử benzen phân tử etylen 11 Vẽ sơ đồ xen phủ obitan để giải thích liên kết metan, etan propan, etylen, axetilen, benzen...
 • 37
 • 1,207
 • 21

Giáo án dạy thêm hóa 8

Giáo án dạy thêm hóa 8
... + ⇒ H2 ↑ 9/M M > 18, 3 (1) 39a + b.M = 8, 39(0,5 − 2b) + bM = 8, 10 ,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M  a + 2b = 0,5 a = 0,5 − 2b 10 ,8 Vì < b < 0,25 nên suy ta có : < 0,25 ⇒ M < 34 ,8 (2) 78 − M Mặt khác:  ... tử Hiđrat nói Biết độ tan R 2SO4 80 0C 100C 28, 3 gam gam Giải:S( 80 0C) = 28, 3 gam ⇒ 1 28, 3 gam ddbh có 28, 3g R2SO4 100g H2O Vậy : 1026,4gam ddbh → 226,4 g R2SO4 80 0 gam H2O Khối lượng dung dịch ... nguyên tố: 38, 61% K; 13 ,86 % N lại O j) D có khối lượng mol phân tử 126g; thành phần % khối lượng nguyên tố: 36,5 08% Na; 25,4% S lại O k) E có 24, 68% K; 34 ,81 % Mn; 40,51%O E nặng NaNO3 1 ,86 lần l)...
 • 36
 • 2,221
 • 47

Giao an day them Hoa hoc HKI lop 12 pdf

Giao an day them Hoa hoc HKI lop 12 pdf
... gam) Chn ỏp ỏn B DNG 3: Phn ng thy phõn saccaroz (C12H22O11) C12H22O11 (saccaroz) C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) C12H22O11 (mantoz) 2C6H12O6 (glucoz) VD 3: Mun cú 162 gam glucoz thỡ lng ... ng saccarat mu xanh lam + C12H22O11 + H2O H C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) ,t Húa tớnh ca tinh bt v xenluloz: H + ,t (C6H10O5)n (tinh bt hoc xenluloz) + n H2O n C6H12O6 ( glucoz) H ... mt mui v mt ancol n chc(anehit hoc xeton) thỡ este n chc: RCOOR *cho mt mui v nhiu ancol thỡ este a chc: R(COO R )a( axit a chc) *cho nhiu mui v mt ancol thỡ este a chc: ( R COO)aR ( ancol a chc)...
 • 34
 • 858
 • 22

Giao an day them hoa 9 ki 2

Giao an day them hoa 9 ki 2
... nhau: A SiO2 NaOH B SiO2 Na2CO3 C SiO2 CaO D SiO2 H2O Câu 32: Cho 45g axit axetic tác dụng với 69 g rượu etilic thu 41 ,25 g etyl axetat Hiệu suất phản ứng este hóa là: A 60,5% B 62% C 62, 5% D 75% ... là: A C2H6 B.CH4 C C2H4 D C2H2 Câu 11: Chất chất làm màu dd brom: A CH3 – CH3 B CH3 – CH = CH2 C CH3COOC2H5 D CH3 – O – CH3 Câu 12/ - Các chất sau hợp chất hữu cơ: A CH4, C2H4Br2, CaCO3 B C2H5ONa, ... CH2 C CH3COOC2H5 D CH3 – O – CH3 Câu 26 /- Nếu dùng dung dòch Brom nhận biết chất sau ? A C2H2 B CH4 C C6H6 D CO2 Câu 27 /- Trong chất sau chất cháy tạo số mol nước lớn số mol CO2? A CH4 B C2H4...
 • 6
 • 819
 • 5

Giáo án dạy thêm hóa lớp 11

Giáo án dạy thêm hóa lớp 11
... mHBr pu = 0,03.2.81 = 4,86 (g) mHBr d = 5,26 4,86 = 0,4(g) 0, C%HBr d = 62,5 100 = 0, 64% Bi 11: Trn 11, 2 g bt Fe v g bt S chộn s em nung khụng cú khụng khớ phn ng xy to FeS vi hiu sut 80% Ly ... pH=13,5 (mụi trng baz mnh) d NaOH CNaOH [OH-]= 10-14/10-13,5 =0,028.P- 9,0.10-3 P = 11, 6 Vy nng % ca dung dch NaOH l 11, 6% Bi 8: Tớnh s gam NaOH phi cho vo hn hp thu c thờm 8,00 ml HNO3 0,0100 vo ... ban u thu c dung dch HCl cú pH = Bi 11: 8, H Dc 1998, Cho dung dch NaOH cú pH = 12 (dung dch A) Cn pha loóng bao nhiờu ln thu c dung dch NaOH cú pH = 11 Bi 12: H Kinh T Quc Dõn 1999 Pha loóng...
 • 72
 • 399
 • 5

Giáo án dạy thêm Hóa 9

Giáo án dạy thêm Hóa 9
... qtr lên men 92 %, nên lượng axit thực tế thu là: 640 60 / 46 92 / 100 = 760 (g) b, Khối lượng giấm ăn thu là: 760 / 100 = 192 00 (g) = 19, 2 (kg) 29 Trường THCS Bắc Nghĩa Giáo án dạy thêm Hoá học ... nhà rèn luyện thêm kĩ viết đọc PTHH.Xem lại các BT cuối SGK - Làm BT4(T27); BT3(T43) Gv: Lê Mỹ Quỳnh 16 Trường THCS Bắc Nghĩa Giáo án dạy thêm Hoá học Năm học 2012-2013 Ngày dạy: 19/ 3 Tiết 8: Bài ... Tóm tắt : m=nxM mhh(Mg, MgO) = 9, 2(g) ; C% HCl = 14,6% GV đưa nội dung BT2*: Gv: Lê Mỹ Quỳnh Trường THCS Bắc Nghĩa Giáo án dạy thêm Hoá học Năm học 2012-2013 Hoà tan 9, 2 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO...
 • 31
 • 321
 • 0

Giáo án dạy thêm Toán 10 (Phần 1)

Giáo án dạy thêm Toán 10 (Phần 1)
... f(x)=x+2-x-2 Giáo viên: Phạm Bá Xuất g) y  Trang 4 Trường THPT Lê Viết Tạo Giáo án dạy thêm lớp 10 CB Bài 3: HÀM SỐ BẬC HAI Tiết: 5+6 Ngày soạn: 09 /10/ 2 010 Ngày dạy: 17 /10/ 2 010 Lớp 10 K8 I TÓM ... x4 …………………………………………@ Bài 2: HÀM SỐ y= ax+b Tiết: 3+4 Ngày soạn: 09 /10/ 2 010 Ngày dạy: 10( 17) /10/ 2 010 Lớp 10 K8 I TÓM TẮT LÍ THUYẾT Hàm số bậc có dạng: y  ax  b (a  0) Tập xác định: ... (d1 ) : y  x  d) Đi qua điểm E (1; 2) có hệ số góc Giáo viên: Phạm Bá Xuất Trang 3 Trường THPT Lê Viết Tạo Giáo án dạy thêm lớp 10 CB III BÀI TẬP NÂNG CAO: Bài Tìm m để đường sau phân biệt...
 • 6
 • 272
 • 0

Giáo án dạy thêm Hóa 8

Giáo án dạy thêm Hóa 8
... dẫn gi¶i : đề ⇒ 2p + n = 58 ⇔ n = 58 – 2p ( ) Mặt khác : p ≤ n ≤ 1,5p ( ) ⇒ p ≤ 58 – 2p ≤ 1,5p giải 16,5 ≤ p ≤ 19,3 ( p : ngun ) Vậy p nhận giá trị : 17, 18, 19 P 17 18 19 N 24 22 20 NTK = n + ... có phân tử chất - HS hiệu hóa trò ? Cách xác đònh hóa trò - Tiếp tục củng cố kó viết KHHH nguyên tố - Biết quy tắc hóa trò biểu thức - Áp dụng quy tắc hóa trò để tính hóa trò số nguyên tố ( nhóm ... SGK Hướng dẫn: Đáp án D Câu : Chọn phương án số phương án sau : Khối lượng tính gam phân tử NaCl : A/ 9,713.10-23 g C/ Cả A B -24 B/ 97,139.10 g D/ 9,724.10-23 g Hướng dẫn: Đáp án C Câu : Phân tử...
 • 23
 • 282
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án dạy thêm hóa 10 chương nguyên tửgiáo án dạy thêm hóa học 10giáo án dạy thêm hóa lớp 10giáo án day thêm hoá hoc 11giao an dạy them hóa họcgiáo án dạy thêm văn 10giao an day them anh 10giáo án dạy thêm hóa 11giao an day them hoa 11co bangiáo án dạy thêm hóa 11 nâng caogiáo án dạy thêm hóa lớp 11giáo án dạy thêm hóa 11 kì 2giáo án dạy thêm hóa 11 cơ bảngiáo án dạy thêm hóa học lớp 8giáo án dạy thêm toán 10CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây