ĐỀ THI HKII MÔN HÓA

Gói đề thi HKII môn Hóa 11

Gói đề thi HKII môn Hóa 11
... Hết - đề kiểm tra Học kỳ II năm học 2009-2010 -hoá học11 Thời gian lm bi: 45 phút Đáp án DE HOA11 (HK2 2009-2010)NH đến đề Hoa 655 Sở giáo dục - đào tạo ... nguyễn huệ Mã đề : 649 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 Đáp án D B B B C B C D D C C D B C D D A Câu 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Đáp án A B D D B D A A Mã đề : 651 Câu 10 11 12 13 ... - đào tạo hảI phòng Trờng THPT nguyễn huệ đề kiểm tra Học kỳ II năm học 2009-2010 hoá học11 Thời gian lm bi: 45 phút Mã đề: 655 Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời...
 • 8
 • 189
 • 0

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 1 docx

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 1 docx
... 25% dung dịch NaCl 15 % để dung dịch NaCl 20% ? A 1/ 3 B 1/ 5 C 2/5 D Kết khác 41 Crackinh 5,8g C4H10 thu hỗn hợp khí X Tính khối lượng H2O thu đốt cháy hoàn toàn X ? A 9g B 18 g C 36g D Kết khác ... Chất oxi hóa C Axit D Bazơ 29 Đốt cháy mol aminoaxit NH2 – (CH2)n – COOH phải cần số mol oxi : A (2n+3)/2 B (6n+3)/2 C (6n+3)/4 D Kết khác 30 Isopren cộng HBr theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo số sản phẩm ... lượng muối khan tạo dung dịch : A 7,1g B 7,75g C 11 ,3g D Kết khác 21 Cho hỗn hợp A gồm muối NaX NaY (X, Y hai halogen nhau) Để kết tủa hoàn toàn 2,2g hỗn hợp A cần 15 0ml dung dịch AgNO3 0,2M Xác định...
 • 6
 • 273
 • 0

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 2 pps

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 2 pps
... Cả A, B, C 29 Phương trình phản ứng sau chưa ? A CaI2 + H2SO4(đ)  CaSO4 + 2HI B 3FeCl2 + 2H2SO4 (đ)  2FeCl3 + SO2 + Fe2SO4 +2H2O C 2CrCl3 + 3Cl2 + 14KOH  K2Cr2O7 + 12KCl + 7H2O D FeS + HNO3 ... ? A 2, 3- imetylhexan B 2, 5- imetylhexan C 3, 4- imetylhexan D 2, 3,4-trimetylpentan 24 Liên kết tạo thành hai nguyên tử có cấu hình electron hóa trị 2s22p5 thuộc loại liên kết : A Ion B Cộng hóa ... CH2COOH CH2 – C6H5 A H2N – CH2 - COOH B C6H5 – CH2 – CH – COOH NH2 C HOOC – CH2 – CH – COOH D Cả A, B C NH2 39 Phản ứng hiđro hóa xicloankan sau có mặt xúc tác Ni 120 oC xảy với n ? CH2 CH3 H2...
 • 4
 • 176
 • 0

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC ĐỀ SỐ 3 doc

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC ĐỀ SỐ 3 doc
... C6H12 oxi hóa cắt mạch cho sản phẩm ? CH3 A CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3 B CH3 – C = C – CH3 CH3 CH3 C CH3 – CH = CH – CH2 – CH3 D CH3 – CH – CH = CH – CH3 CH3 CH3 41 Nguyên tử nguyên tố nitơ có obitan ... (Al4C3) C Lấy từ nguồn khí thi n nhiên, dầu mỏ D A B 38 Cho sơ đồ phản ứng : A chất sau : A CH3 – CH – CH2 – CH2Br B BrCH2 – CH – CH2 – CH3 CH3 CH3 C CH3 – CBr – CH2 – CH3 D CH3 – CH – CHBr – CH3 ... FeCl3, Al(NO3 )3, Pb(NO3)2 NH4NO3 Số hóa chất tối đa cần dùng thêm để phân biệt dung dịch : A Không cần dùng thêm hóa chất B Chỉ dùng thêm hóa chất C Chỉ dùng thêm hóa chất D Chỉ dùng thêm hóa...
 • 4
 • 172
 • 1

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 4 doc

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC - ĐỀ SỐ 4 doc
... D A B 14 Từ CH4 điều chế n-butan theo phương pháp sau ? A CH4 B CH4 1500oC 1500oC C2H2 C2H2 H2O/Hg2+ H2O/Hg2+ CH3CHO CH3CHO H2 (Ni,to) HCl H2 (Ni,to) HCl C2H5OH C2H5OH C2H5Cl Na/ete n-C4H10 C2H5Cl ... NH4NO3 + H2O có hệ số cân : A 4, 12, 4, 6, B 8, 30, 8, 3, C 6, 30, 6, 15, 12 D 9, 42 , 9, 7, 18 18 Một cốc nước chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+ ; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3 - 0,02 mol Cl- Nước ... 2, 24 lít CO2 (đktc) 3,6g H2O CTPT hai amin : A CH3NH2 C2H5NH2 B C2H5NH2 C3H7NH2 C C3H7NH2 C4H9NH2 D Kết khác 23 Phản ứng sau không phảI phản ứng oxi hóa - khử ? A Al4C3 + 12H2O  4Al(OH)3 + 3CH4...
 • 4
 • 161
 • 0

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC – ĐỀ 001 doc

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC – ĐỀ 001 doc
... 3 A1    A   A  A  Công thức cấu tạo hóa học thỏa mãn A1 là: A HO–CH2–CH2–CHO B CH3–CH2–COOH C HCOO–CH2–CH3 D CH3–CO–CH2–OH Câu 37 Trung hòa 12,0 gam hỗn hợp đồng số mol gồm ... là: nΗ Ο n CO  Công thức cấu tạo X A CH3–CH2–CH2OH B CH3–CH(OH)–CH3 C CH3–CH(OH)–CH2OH D CH2(OH)–CH(OH)–CH2OH Câu 54 Hợp chất hữu X chứa C, H, O Khi hóa 18,0 g X thu thể tích với thể tích 9,6 ... (CH3)2CHCH2COOH, tên gọi theo danh pháp quốc tế ứng với cấu tạo là: A Axit 3–metylbutanoic B Axit 3–metylbutan–1–oic C Axit isobutiric D Axit 3–metylpentanoic Câu 42 Số nguyên tử C phân tử isobutiric là: A...
 • 6
 • 115
 • 0

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC – ĐỀ 004 docx

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC – ĐỀ 004 docx
... CHO CH CH3 CH3 A 2–isopropylbutanal B 2–etyl–3–metylbutanal C 2–etyl–3–metylbutan D 2–etyl–3–metylbutanol Câu 50 Loại tơ tơ tổng hợp? A tơ tằm B tơ visco C tơ axetat D nilon–6 Phần II Theo chương ... giải phóng H2 có phản ứng tráng gương X có công thức cấu tạo là: A CH3–CH2–CCl3 B CH2Cl–CHCl–CHCl C CH3–CCl2–CH2Cl D CH2Cl–CH2–CHCl2 Câu 43 C8H10O có đồng phân chứa vòng benzen Biết đồng phân tác ... Axit –amino enantoic có A nguyên tử cacbon B nguyên tử cacbon C nguyên tử cacbon D A, B, C Câu 32 Protit tự nhiên chuỗi poli peptit tạo thành từ các: A –amino axit B –amino axit C –amino axit D –amino...
 • 6
 • 226
 • 0

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC – ĐỀ 003 potx

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC – ĐỀ 003 potx
... KMnO4 C NaOH D Na2CO3 Câu 43 Sản phẩm phản ứng cộng propen HCl là: A CH2=CH–CH2Cl B CH2=CCl–CH3 C CH2Cl–CH2–CH3 D CH3–CHCl–CH3 Câu 44 Khả phản ứng brom vào vòng benzen chất cao ba chất benzen, phenol ... Phản ứng CH3 COOH C2H5OH có axit sunfuric đặc làm xúc tác gọi phản ứng: A axit bazơ B este hóa C đề hiđrat hóa D thủy phân Câu 41 Ba hiđrocacbon X, Y, Z chất khí điều kiện thường Khi phân hủy chất ... sau không phản ứng oxi hóa khử? A 4HNO3 + Cu  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O B NH4NO2  N2 + 2H2O C 3NH3 + 3H2O + AlCl3  Al(OH)3  + 3NH4Cl D N2 + 3H2  2NH3 Câu 19 Cho cân hóa học: N2 + 3H2 2NH3 Hằng...
 • 6
 • 91
 • 0

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC – ĐỀ 005 pot

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC – ĐỀ 005 pot
... p–CH3–C6H4Br, p–CH2Br–C6H4Br, p–CH2OH–C6H4Br, p–CH2OH C6H4OH B CH2Br–C6H5, p–CH2Br–C6H4Br, p–CH2OH–C6H4Br, p–CH2OH–C6H4OH C p–CH2Br–C6H5, p–CH2Br–C6H4Br, p–CH3–C6H4OH, p–CH2OH–C6H4OH D p–CH3–C6H4Br, ... p–CH3–C6H4OH, p–CH2OH–C6H4OH D p–CH3–C6H4Br, p–CH2Br–C6H4Br, p–CH2Br–C6H4OH, p–CH2OH–C6H4OH Câu 46 Thủy phân dẫn xuất halogen sau thu ancol? A CH3CH2Cl B CH3–CH=CHCl C C6H5CH2Cl D C6H5Cl E A, B C F ... tác dụng với Na có phản ứng tráng gương Cấu tạo X là: A CH3CH2COOH B HO–CH2–CH2–CHO C CH3COOCH3 D HCOOCH2CH3 Câu 38 Dùng hóa chất sau nhận biết chất lỏng không màu glixerin, rượu etylic, glucozơ,...
 • 5
 • 103
 • 0

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA K12 (2010-2011)

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA K12 (2010-2011)
... hoàn toàn Câu 34: Cho khí CO dư qua hỗn hợp gồm CuO, Al 2O3, MgO (nung nóng) Khi phản ứng xảy đề thi 253 thu chất rắn gồm A Cu, Al, Mg B Cu, Al2O3, Mg C Cu, Al, MgO D Cu, Al2O3, MgO Câu 35: Để ... 31% Cu B 46% Fe, 24% Al, 30% Cu C 46% Fe, 23% Al, 31% Cu D 42% Fe, 27% Al 31% Cu Trang 3/3 – Mã đề thi 253 Đáp án : 253 A C 15 B 22 A 29 D 36 C B C 16 B 23 A 30 B 37 A D 10 D 17 D 24 C 31 B 38 ... H2SO4 Thuốc thử để phân biệt dd A dd NaOH B dd CH3COOAg C dd BaCl2 D qùi tím Câu 24: Có dd đựng lọ hóa chất nhãn (NH 4)2SO4, K2SO4, NH4NO3, KOH, để nhận biết chất lỏng trên, cần dùng dung dịch A...
 • 4
 • 98
 • 0

Đề thi HKII môn Hóa khối 8

Đề thi HKII môn Hóa khối 8
... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II –Năm học :20 08 – 2009 Môn: HÓA Khối : Thời gian làm : 45’.(không kể thời gian phát đề) Ngày kiểm tra : 20/5/2009 (Đề thức ) Câu 1(1đ): Một số công thức hóa học viết ... toán gọi phản ứng ? Nêu đònh nghóa phản ứng o Biết : MK= 39 ; MCl = 35,5 ; MO = 16  HẾT  KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20 08 - 2009 HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: HÓA - Khối : Ngày kiểm tra : 20/5/2009 ... phân biệt - Hóa chất ống nghiệm làm màu quỳ tím hóa xanh Đó ống nghiệm chứa dung dòch bazơ - Hóa chất ống nghiệm làm màu quỳ tím hóa đỏ Đó ống nghiệm chứa dung dòch axit a) Công thức hóa học muối...
 • 3
 • 158
 • 0

Đề thi HKII môn Hóa khối 9

Đề thi HKII môn Hóa khối 9
... KIÊM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2008 – 20 09 HƯỚNG DẪN CHẤM Đề thức Môn: Hóa Học Khối: Ngày kiểm tra:18/05/ 09 Câu hỏi : điểm a/ Mêtan chất khí, không màu, không mùi, tan nước, ... 90 0ml 25 (0,5đ) Câu hỏi 5: điểm n CO2 = 11,2 : 22,4 = 0,5 mol (0,5đ) a/ C6H12O6 men rượu 2C2H5OH + 2CO2 (1đ) 0,25mol 0,5mol 0,5mol (0,5đ) b/ Khối lượng rượu etylic m = 0,5 46 = 23g (1đ) c/ Khối ... suất 90 % m = 0,25 180 100 = 50g 90 (1đ) Ghi chú: giám khảo cho điểm tối đa làm có cách giải khác Viết phương trình mà không cân cho1/2 số điểm câu -Hết- Mạch kiến Thức Mức độ MA TRẬN ĐỀ KIỂM...
 • 3
 • 93
 • 0

Đề thi HKII Môn Hóa Lớp 9 2010 2011

Đề thi HKII Môn Hóa Lớp 9 2010 2011
... pháp hóa học để nhận dung dịch dùng A.Giấy quỳ tím B.Dung dịch Ag2O/NH3 C.Giấy quỳ tím Na D.Giấy quỳ tím dung dịch Ag2O/NH3 Câu 9: Nguyên tử X có điện tích hạt nhân 11+ , lớp electron , lớp có ... LUẬN (7 Điểm ) Câu 1:(1,5 đ) Trình bày tính chất hóa học rượu etylic ? Viết PTHH minh họa cho tính chất? Câu 2:(2,5đ) Hoàn thành dãy biến hóa hóa học sau: (1) (2) (3) (4) (5) Tinh bột  Glucozo ... Rượu etylic  Axit axetic  Etylaxetat  → → → → → Natri axetat Câu 3:( đ) Đốt cháy hoàn toàn 9, 2 gam rượu etylic a.Tính thể tích khí CO2 tạo đktc b.Tính khối lượng không khí (đktc) cần dùng...
 • 2
 • 174
 • 1

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC 8-2016

ĐỀ THI HKII MÔN HÓA HỌC 8-2016
... TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ THỌ ĐỀ THI HỌC KII II KHỐI NĂM HỌC: 2015-2016 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian: 45phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên thí sinh…………………………………………….SBD…… … ĐỀ CHÍNH THỨC Phần I: ... đa cho học sinh PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY TRÀ TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ THỌ ĐỀ THI HỌC KÌ II KHỐI CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2015-2016 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ ... khí oxi Các khí đo đktc ( Cho P =31, O = 16 ) - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC 8 -HKII Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( Mỗi câu 0,5 điểm) Câu Đáp án C D C D C B C A Phần II:...
 • 6
 • 42
 • 0

Xem thêm