O c 12 01 on tap hoa huu co 11

Đề ôn tâp hóa hữu 11(hay)

Đề ôn tâp hóa hữu cơ 11(hay)
... Câu 16: Chất hữu A phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 phản ứng với Na giải phóng khí hiđro Khi cho 0,5 mol A phản ứng hết với Na thu 11,2 lít hiđro(đktc) Công thức cấu tạo A A OH ... đồ chuyển hoá sau: brombenzen → X → Y → X Công thức phân tử X A ancol benzylic B phenol C Xiclohexanol D natri benzylat Câu 18: 2-clobutan sản phẩm hữu thực phản ứng A cộng hiđroclorua vào 2-metylpropen ... 3-metylbut-1-en B 3-metylbutan-1-ol C 2-metylbut-2-en D 2-metylbut-1-en Câu 22: Các công thức ancol ghi đây, công thức viết sai (1) CnH2nOH (2) CnH2nO(n ≥ 3) (3) CnH2n+2(OH)2 (4) CH3 – CH(OH)2...
 • 2
 • 596
 • 24

Bo de on tap hoa huu co 11

Bo de on tap hoa huu co 11
... hồn tồn 0,3mol X thu 11, 2 lit khí CO 2(đkc) Để trung hòa 0,3mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M A1 A2 là: A HCOOH HOOC - COOH B CH3COOH HOOC CH2COOH C HCOOH C2H5-COOH D CH3COOH HCOOH Câu 25: Cho chất ... ancol isobutylic A bậc I B bậc C bậc III D bậc II Câu 110 : Ancol tác dụng với CuO, đun nóng tạo sản phẩm xeton (mạch C khơng đổi) ? A (CH3)3COH B C6H5CH2OH C CH3CHOHCH3 D CH3CH2CH2OH Câu 111 :Nhiệt ... 7m + = 11n B 7m = 11n + C 7n + = 11m D 7n = 11m + Câu 180:Víi mçi mòi tªn lµ mét pø vµ c¸c s¶n phÈm ®Ịu lµ s¶n phÈm chÝnh th× s¬ ®å chun hãa nµo sau ®©y sai ? A C2H5OH → CH3COOH → CH3COONa → CH4...
 • 26
 • 336
 • 8

de cuong on tap hoa huu co 11

de cuong on tap hoa huu co 11
... metan  andehit fomic  amoni cacbonat → → → (4) (5) (6) ancol A  andehit B  amoni fomat → → (1) (2) (3) (4) (5) k)propan  metan  metyl clorua  ancol metylic  andehit fomic  CO2 → ... CTCT tên andehit c)Xác đònh CTCT andehit , biết cho andehit tác dụng với lượng dư H thu ancol có nhánh Viết phản ứng minh họa Câu 29: Một hỗn hợp Y gồm andehit axetic , phenol, ancol đơn chức ... phenol → → → → → → (1) (2) (3) (4) b)nhôm cacbua  metan  axetilen  andehit axetic  CH3COONH4 → → → → (6) (7) (8) ancol etylic  buta -1,3-dien  cao su → → (1) (2) (3) (4) (5) c)butan ...
 • 4
 • 153
 • 0

Ôn tập hóa hữu 11

Ôn tập hóa hữu cơ 11
... 5: Xác định công thức phân tử: 1/ Công thức thứ nguyên: Gọi công thức hữu CxHyOzNt x: y : z :t = mC mH mO mN = = = 12 16 14 x: y : z :t = %C % H %O % N = = = 12 16 14 hoặc: Vậy công thức thứ ... hay C2H4O2 (Lưu ý: Nếu tỉ khối A so với không khí ta có công thức d A KK = MA ⇒ M A = d A 29 ) H2 29 2/ Dựa vào thành phần nguyên tố Gọi công thức chất hữu CxHyOzNt 12 x y 16 z 14t M A = = = = ... y 16 z 14t MA = = = = %C % H %O % N 100% hay: Lưu ý: Đối với cách ta suy thẳng CTPT không cần thông qua công thức thực nghiệm 3/ Dựa vào phương trình phản ứng đốt cháy 4x + y − 2z y t )O2 → xCO2...
 • 7
 • 165
 • 1

tổng ôn tập hóa hữu 12 bản

tổng ôn tập hóa hữu cơ 12 cơ bản
... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 61 62 63 64 65 91 92 93 94 95 121 122 123 124 125 151 152 153 154 155 181 182 183 184 185 231 232 233 234 235 Trường PT Thái Bình Dương Page HĨA HỮU CƠ 2010 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Bình Dương Page HĨA HỮU CƠ 2010 C C2H2, C2H4, C2H6 D Glucozơ, C2H2, CH3CHO CÂU 85 Saccarozơ hợp chất hữu có cơng thức phân tử: A C12H22O11 B (C6H10O5)n C C6H12O6 D C11H22O12 CÂU 86 Thực phản...
 • 69
 • 540
 • 8

Trắc nghiệm ôn tập Hóa hữu 12 doc

Trắc nghiệm ôn tập Hóa hữu cơ 12 doc
... thu 13,4g muối axit hữu B 9,2g ancol X đơn chức Cho X bay 127 oC 600 mmHg tích 8,32 lít CTCT A là: A (COOC2H5)2 B C2H4(OCOCH3)2 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 23 Đốt cháy 3,7g chất hữu A phải dung 3,92 ... toàn 4,4g chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO (đktc) 3,6g nước Nếu cho 4,4g X tác dụng với dd NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn thu 4,8g muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X là: ... H2SO4 đặc) thu m(g) hỗn hợp este ( hiệu suất phản ứng este hóa 80%) Giá trị m là: A.10,12g B 6,48g C 8,1g D 16,2g 30 Khi thực phản ứng este hóa mol CH 3COOH mol C2H5OH Lượng este lớn thu 2/3 mol...
 • 4
 • 740
 • 15

Ôn tập hóa hữu lớp 12 ppsx

Ôn tập hóa hữu cơ lớp 12 ppsx
... không với chất CH – CH(NH2) – COOH? A axit –aminopropanoic B axit α –aminopropionic C Alanin D valin Câu 46: Chất sau làm quỳ tím ẩm hóa xanh?A glyxin B anilin C phenol D lysin Câu 47: Chất hữu ... HNO3 Câu 42: Anilin không phản ứng với chất sau đây?A HCl B NaOH C Br2 D HNO2 Câu 43: Chất sau amin bậc 3?A (CH3)3C – NH2 B (CH3)3N C (NH3)3C6H3 D CH3NH3Cl Câu 44: Amin có công thức CH3 – CH(NH2) ... dung dịch HCl 0,5M Sau phản ứng thu 9,55 gam muối Xác định công thức X?A C2H5NH2 B C6H5NH2 C C3H5NH2 D C3H7NH2 Câu 52: Axit amino axetic không tác dụng với chất:A CaCO3 B H2SO4 loãng C KCl D CH3OH...
 • 2
 • 264
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỮU LỚP 12 CB

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỮU CƠ LỚP 12 CB
... Sobitol Phản ứng thủy phân men lactic C6 H12O6  2CH 3CHOHCOOH → SACCAROZ Ơ 2C12H22O11 + Cu(OH)2 (C12H21O11)2Cu + 2H2O + , C12H22O11 + H2O t H C6H12O6 + C6H12O6 Saccarozơ glucozơ fructozơ Phản ... xenlulozơ, thủy tinh hữu Câu 264 Giữa glucozơ saccarozơ có đặc điểm giống nhau? A Đều hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường B Đều có biệt dược huyết C Đều bị oxi hóa AgNO3/NH3 D Đều lấy từ củ cải đường ... B Xà phòng hóa C Hiđro hóa (có xúc tác Ni) D Làm lạnh Câu 123 Xà phòng điều chế cách sau đây? A Đehiđro hóa tự nhiên B Phản ứng axit kim loại C Phân hủy mỡ D Thủy phân mỡ kiềm Câu 124 Phát biểu...
 • 92
 • 671
 • 25

Đề cương ôn tập Hóa hữu 12 - Luyện thi đại học

Đề cương ôn tập Hóa hữu cơ 12 - Luyện thi đại học
... Đuôi kị n-ớc Đầu -a n-ớc Đuôi kị n-ớc gây hại cho da, không gây ô Dùng - c n-ớc cứng nhiễm môi tr-ờng (bị vi khuẩn tạo kết tủa với Ca2+, Mg2+ phân hủy) Không dùng - c n-ớc cứng Không bị vi ... để khử thành ancol t-ơng ứng, tách n-ớc hiđrocacbon) c) Kĩ Viết - c ph-ơng trình hoá học biểu diễn mối liên hệ chất hữu Xác định - c công thức cấu tạo chất hữu - c Ch-ơng CACBOHIĐRAT I Kiến ... không no Không tan n-ớc, dễ tan dung môi hữu b) Tính chất hoá học Phản ứng thủy phân môi tr-ờng axit : (chậm, thuận nghịch) Trn Doón An - http://violet.vn/dayvahochoahoc - D: 01697682928 C12...
 • 11
 • 1,634
 • 25

ôn tập hóa hữu lớp 12

ôn tập hóa hữu cơ lớp 12
... Anilin: lỏng, không màu, độc, dễ oxi hóa →đen CTCT:giải thích tính bazo cách Hóa tính:  Tính bazo yếu: - Td HCl→khói trắng giống NH3 - Quì tím: amin thơm hóa xanh; amin béo không đổi màu( giải ... không nhánh: xenlu, PVC, PE, nhựa novolac, nhựa rezol  nhánh: amilopetin, glicogen  không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit( nhựa rezit) lí tính: - không bay hơi, nhiệt độ nóng chảy không ... Tồn dạng vòng β - Không màu Br2 - Hóa tính: tương tự G( Cu(OH)2/OH-,toC →tủa đỏ gạch tạo phức khác với G) Saccarozo( đường mía) { C1 − O − C lkglicozit S=α-G+β-F , OH tự do→ không chuyển sang mạch...
 • 9
 • 171
 • 0

ôn tập hoá hữu lớp 12

ôn tập hoá hữu cơ lớp 12
... số ch t h u mạch hở có cơng thức phân tử C2H4O2 A B C D Câu 12: Tổng số ồng phân c u tạo amin ậc nh t ậc a có cơng thức phân tử C4H11N? A B C D Câu 13.M t amino axit có cơng thức phân tử C4H9NO2 ... loại hợp ch t thơm ứng với cơng thức phân tử A B C D Câu 58.Đun nóng 6g CH  CHCOO  CH với 120 ml dd NaOH 1M cạn dd sau phản ứng thu ược khối lượng r n : A g B 12 g C 10 g D.Cả A B C u sai ... tăng 12 (g) CTPT este E A C4H8O2 B C3H6O2 C C2H4O2 D C4H6O2 Câu 57 M t hợp ch t chứa a ngu ên tố C H O có tỉ lệ khối lượng mC : m H : mO = 21 : : Hợp ch t có cơng thức ơn giản nh t trùng với cơng...
 • 10
 • 271
 • 0

15 đề ôn tập hóa hữu 12

15 đề ôn tập hóa hữu cơ 12
... Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 0122 3 367 990 CHUN ĐỀ : KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01 (Thời gian : 90 phút) ... gam kết tủa Giá trị m A 10,0 B 12, 0 C 15, 0 D 20,5 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 0122 3 367 990 Câu 15: Cho chất sau: (1) CH3-CO-O-C2H5 ... nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 0122 3 367 990 A 270,0 B 135,0 C 192,9 D 384,7 Câu 15: Thủy phân este X mơi trường axit, thu hai chất hữu Y Z Từ Y chuyển hóa thành...
 • 64
 • 52
 • 0

ôn tập hóa hữu

ôn tập hóa hữu cơ
... tạo hóa học, phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử liên kết với nào? a Theo hóa trò c Theo thứ tự đònh b Theo số oxi hóa d Theo hóa trò theo thứ tự đònh Câu 22: Cặp hợp chất sau hợp chất hữu cơ? ... tử hợp chất hữu người ta dùng công thức sau đây? a Công thức phân tử b Công thức tổng quát c Công thức cấu tạo d Công thức đơn giản Câu 24: Tìm câu trả lời sai: Trong hợp chất hữu cơ: a Các nguyên ... biết mệnh đề sai ? Đặc điểm hợp chất hữu là: a Liên kết nguyên tử liên kết cộng hóa trò b Hóa trò cacbon hợp chất hữu luôn có giá trò không đổi c Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ CO, CO2, muối...
 • 22
 • 578
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Thông tư 42 2016 TT-BYT quy định việc thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhDự thảo Thông tư quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 269 2016 TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhDATN LAP HO SO DU THAU DHXDHệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quản lý cán bộThông tư 12 2016 TT-BVHTTDL quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhThông tư 26 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 28 2016 TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 305 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 30 2016 TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhThông tư 37 2016 TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhDe thi speaking t9 12 2017Thông tư 39 2016 TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư 36 2016 TT-BTTTT quy định về cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhNghị quyết số 01 2001 NQ-HĐTP Hướng dẫn một số điều Bộ luật hình sựThông tư 36 2016 TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công ThươngThông tư 39 2016 TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhThông tư 41 2016 TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhDecision No. 1670 QD-TTg approving the planning for the network of research institutes, centers and biotechnology laboratoriesDecree No. 63 2015 ND-CP providing the policies towards redundant employment