C 32 05 phenol

C 32 05 phenol

C 32 05 phenol
... (P A) C) B) D) G 7H8O 2,24 lít khí H2 A) B) C) Cho 0,1 mol D) H C7 H8O2 A) C6 H5CH(OH)2 C) CH 3C6 H3(OH)2 B) HOC6H4CH2OH D) CH3OC6H4OH I 8H10 8H10 A) B) C) D) Phenol C6 H5Cl NaOH (d−) CH2 CHCH3 C6 H6 ... Phenol A) C) CH3 OCH3 B) CH2OH D) CH3 OH không A) B) CH3 CH2OH OH C) D) CH3 OH OH OH HO CH3 A) 4–metylphenol C) m–cresol B) 3–metylphenol D) HO CH2CH3 A) 2–etylphenol C) 3–etylphenol B) ... –tribromphenol OH OH Br + Br 3Br2 + 3HBr Br Phenol không A) etanol C) etilen glicol B) phenol D) A) H2O, C2 H5Cl, C2 H5OH B) (CH3)2O, C6 H5OH, C3 H5(OH)3 C) C2 H4(OH)2, C6 H5OH, H2O D) C6 H6, C2 H5OH, o–CH 3C6 H4OH...
 • 8
 • 146
 • 2

Giáo án tham khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên hoá học lớp 8 Bài Nguyên tố hoá học (32)

Giáo án tham khảo bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên hoá học lớp 8 Bài Nguyên tố hoá học (32)
... nghĩa nguyên tử canxi II- Có nguyên tố hoá học? Trên 110 nguyên tố hóa học 92 nguyên tố tự nhiên Trên 18 nguyên tố nhân tạo Biểu đồ về tỉ lệ thành phần khối lượng các nguyên tố ... Nguyên tố nhôm Al Nguyên tố clo Cl Nguyên tố sắt Fe  Kí hiệu hoá học lấy chữ đầu tên nguyên tố theo tiếng Latinh Mỗi kí hiệu nguyên tố nguyên tử nguyên tố *Quy ước: Mỗi kí hiệu nguyên tố nguyên ... chứa nguyên tố canxi I- Nguyên tố hoá học gì? Định nghĩa vạn tỉ tỉ nguyên tử oxi gam nước Các nguyên tử cùng loại vạn tỉ tỉ nguyên tử hidro Các nguyên tử cùng loại Nguyên tố hóa học...
 • 15
 • 95
 • 0

C 32 01 li thuyet ve ancol 1

C 32 01 li thuyet ve ancol 1
... CH3CHOH–CH2OH A) B) C) D) (a) (b) (c) 2H5 A) C4 H10O C) C2 H5O B) C4 H10O2 D) C2 H5OH 2 VD3: CH3–CH–CH2–OH CH3–CH2–CH2–CH2–OH CH3–CH–CH2–CH3 OH CH3 n A Cho hai ancol sau (1) (CH3)2CHCH2OH (2) CH3CH2CH2CH2OH ... A) CH2=CH–CH2OH B) CH3CH2OH C) D) CH2OH 2=CH–CH2OH OH ancol A) B) C) D) 2–CHOH–CH2OH A) C) Chú ý ancol B) D) 2–CH2OH (X); HOCH2–CH2–CH2OH (Y); HOCH2–CHOH–CH2OH (Z); CH3CH2–O–CH2CH3 (R); CH3CHOH–CH2OH ... B) C) D) B 3H8 C C5H12O A) B) C) D) A) B) C) D) A) B) C) D) D E 3 Danh pháp Tên – Tên VD3: CH3CH2OH ancol etylic VD4: CH3CH2OH etanol CH2OH–CH2OH : CH2OH–CHOH–CH2 etilen glicol F (a) CH3(CH2)3CH2OH...
 • 7
 • 150
 • 2

C 32 02 li thuyet ve ancol 2

C 32 02 li thuyet ve ancol 2
... (CH3)2CHCH2CH2OH [(CH3)2CH]2O + H2O CH2=CH–CH3 + H2O H2SO4 140 oC [(CH3)2CHCH2CH2]2O + H2O t B CH3CH=CH2 + Cl2 CH2ClCH=CH2 + HCl CH2Cl–CHOH–CH2Cl + H2O CH2ClCH=CH2 + Cl2 + H2O CH2Cl–CHOH–CH2Cl + 2NaOH ... 2NaOH CH2OH–CHOH–CH2OH + 2NaCl o C u C C2H5OH (a) CH3CH2CH2Br CH3CH=CH2 + HBr KOH, to H2SO4 (b) (CH3)2CHCH2CH2OH 180o C (CH3)2CHCH=CH2 + H2O (CH3)2CHCH(OH)CH3 H+, to H2SO4 (CH3)2CHCH=CH2 + HBr (CH3)2CHCH(OH)CH3 ... C KD A = CH4; B = C2 H2; C = C2 H4; D = C2 H5Br; E = C2 H5OH; F = C2 H5Cl; G = (C2 H5)2O; H = CH3CHO M A = (CH3)2CHCH2CH2OH C = (CH3)2CHCH(OH)CH3 E = (CH3) 2C= CHCH3 G = (CH3)2CClCH2CH3 B = (CH3)2CHCH=CH2...
 • 8
 • 165
 • 2

C 32 03 bai toan ve phan ung cua ancol

C 32 03 bai toan ve phan ung cua ancol
... H2 CO2 A) CH3CH2OH C) CH2=CHCH2OH B) CH2OH–CH2OH D) (CH3)2CHOH A) CH3CH2OH C) CH2OH–CH2OH B) CH2=CH–CH2OH D) CH2OH–CHOH–CH2OH A) C2 H6O2 C) C3 H8O B) C3 H8O2 D) C3 H8O3 A) C2 H4O C) C4 H8O2 B) C3 H6O ... C4 H8O I 2SO4 A) CH4O C2 H6O C) C3 H8O C4 H10O B) C2 H6O C3 H8O D) C4 H10O C5 H12O J 2SO4 A) CH4O C2 H6O C) C3 H8O C4 H10O B) C2 H6O C3 H8O D) C4 H10O C5 H12O • • • to CnH2n+2O + CuO CnH2nO + H2O + Cu VD4: nH2n+2 ... CH3OH C2 H5OH C) C2 H5OH C3 H7OH G B) CH3OH C3 H7OH D) C2 H5OH C2 H4(OH)2 o 2SO4 A) CH3OH C2 H5OH C) C2 H5OH C3 H7OH B) CH3OH C3 H7OH D) C2 H5OH C4 H9OH 2SO4 H2SO (® c) • R2O + H2O 130-140 oC • H2SO (® c) ...
 • 10
 • 158
 • 3

C 32 04 phan ung dot chay ancol

C 32 04 phan ung dot chay ancol
... B) C2 H5OH C3 H7OH D) CH3OH C2 H4(OH)2 A A) C2 H4(OH)2 C3 H6(OH)2 C) C3 H5(OH)3 C4 H7(OH)3 B) C3 H6(OH)2 C3 H5(OH)3 D) C3 H6(OH)2 C4 H8(OH)2 B A) C3 H5(OH)3 C4 H7(OH)3 C) C2 H4(OH)2 C4 H8(OH)2 H2O c B) C2 H5OH ... C4 H9OH D) C2 H4(OH)2 C3 H6(OH)2 C 2, A) 14,56 12,6 gam H2 B) 15,68 C) 11,20 D) 4,48 D mol H2 A) C2 H6O2, C3 H8O2 C) C3 H6O, C4 H8O 0,425 mol H2 B) C2 H6O, CH4O D) C2 H6O, C3 H8O E 2 A) 3,36 B) 11,20 C) ... VD2: H2 nCO2 nH2O nCO nH O nH2n+2Oa nH2n+2Oa nCO2 nH O nO nCO VO + 3n a O2 n n VCO n 3n a n to nCO2 + (n+1)H2O 3H8O 1,5 a 1 5,6 lít CO2 A) B) C) D) 2 A) C2 H4(OH)2 C) C3 H5(OH)3 B) C3 H7OH D) C3 H6(OH)2...
 • 7
 • 150
 • 3

Ngôn ngữ lập trình C++ 05

 Ngôn ngữ lập trình C++ 05
... chương trình, đặc biệt nhiều khối lớn cấp phát giải phóng Toán tử new cấp phát khối có kích thước yêu cầu trả Chính lập trình viên phải chịu trách nhiệm giải vấn đề Cơ chế điều khiển ngoại lệ C++ ... cung cấp cách thức thực tế giải vấn đề 5.5 Tính toán trỏ Trong C++ thực cộng hay trừ số nguyên trỏ Điều thường xuyên sử dụng lập trình viên gọi tính toán trỏ Tính toán trỏ không giống tính toán ... nguyên: int seasonTemp[3][4]; Cách tổ chức mảng nhớ 12 phần tử số nguyên liên tiếp Tuy nhiên, lập trình viên tưởng tượng mảng gồm ba hàng với hàng có bốn phần tử số nguyên (xem Hình 5.1) Hình...
 • 16
 • 207
 • 0

Bài giảng Visual C - 05

Bài giảng Visual C - 05
... Tạo Printer DC tr c tiếp trự tiế CDC dc; dc.CreateDC(NULL, _T("HP LaserJet IIP"), NULL, NULL); dc.CreateDC(NULL, VD2 Tạo Printer DC từ máy in m c định CDC dc; CPrintDialog dlg(FALSE); dlg(FALSE); ... trang C c hình chữ nhật không hiển thị nhiều trang in chữ nhậ hiể thị nhiề 15 In nhiều trang nhiề C c c th c • B1 Thông báo cho MFC biết số trang c n in void CxxxView::OnBeginPrinting(CDC* pDC, ... pageHeight * (pInfo->m_nCurPage-1); pDC->SetViewportOrg(0, -originY); } CView::OnPrepareDC(pDC, pInfo); } Kỹ thuật in MFC thuậ c In nhiều trang C c hình chữ nhật hiển thị nhiều trang chữ nhậ hiể thị...
 • 18
 • 192
 • 0

Lập Trình C căn bản -L 05 - Lab

Lập Trình C căn bản -L 05 - Lab
... a + b / c / d; a + b / c * d; a / b * c * d; a % b / c * d; a % b % c % d; a - (b - c) - d; (a - (b - c) ) - d; a - ((b - c) - d); a % (b % c) * d * e; a + (b - c) * d - e; (a + b) * c + d * e; ... với tên compare .c Biên dịch tập tin compare .c 64 Lập trình C Th c thi chương trình compare .c Trở trình soạn thảo Kết xuất: int a = 5, b = 6, c = 7; The value of a > b is The value of b < c is The ... c) ; printf("The value of a - b ...
 • 9
 • 219
 • 1

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán ở Công ty C khí ô tô 32

Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán ở Công ty C khí ô tô 32
... máy kế toán c ng ty khí ô 3/2 a Hình th c kế toán Tại C ng ty khí ô 3/2 vi c tổ ch c c ng t c kế toán c ng ty vận dụng theo hình th c kế toán tập trung Theo hình th c này, c ng ty c phòng ... 241(2413) Kết chuyển 28 TK TK 641,642 Phần II th c trạng tổ ch c hạch toán vốn tiền khoản toán Tại c ng ty khí ô 3/ I Đ c điểm chung c ng ty khí ô 3/2 Quá trình hình thành phát triển c ng ty Nhà ... tổ ch c PX sửa chữa ô (1) Phân xư ởng lắp Phòng kế toán PX khí ráp PX sửa chữa đóng ô (2) Phòng KCS 4.Đ c điểm tổ ch c máy kế toán sổ sách kế toán 4.1 Hình th c tổ ch c c ng t c kế toán...
 • 76
 • 177
 • 0

KT 45'' HH12-C.I-II-DE 1 - 05-06

KT 45'' HH12-C.I-II-DE 1 - 05-06
... điểm SH ⇒ DH = HK = KS = SK = SD VSBMK SB SM SK = = 1 = VSBAD SB SA SD ⇒ VSBMK = VSBAD = V (1) Tương tự VSBNK = ⇒ VSBNK = V (2) VSBCD 12 Từ (1) (2) = d(C, (SBD)).S SBD ∆SAD vuông cân A ⇒ SD = ... 2a ⇒ SBD ∆ cạnh 2a ⇒ S ∆SBD = 2a 2a  = a   2  ⇒ d(C, (SBD)) = a  12 ⇒ VSBMKN = V ⇒ VBMKNCDA = V ⇒ VSBMKN VSBMKNCDA =1 ... Cho hình chóp S.ABCD với ABCD hình vuông cạnh a , tâm O , SA (ABCD) , góc cạnh SD mp (ABCD) 450 1) Tính SA ? 2) Tính VS.ABCD ? ⊥ 3) Tính VS.BCD , từ suy d(C, (SBD)) 4) Gọi M, N trung điểm SA,...
 • 2
 • 173
 • 0

Tiết 32 Những năm đầu của cuộc k/c toàn quốc chống Pháp

Tiết 32 Những năm đầu của cuộc k/c toàn quốc chống Pháp
... Bắc ta Thực ?Để công dân Pháp có âm mưu gì? - Chính trị: Thành lập Mặt trận Quốc gia thống lập phủ bù nhìn Trung ương -Quân sự: Tấn công địa Việt Bắc + Tiêu diệt quan đầu não ta + Khoá chặt biên ... sụng Lụ, oan Hựng, Khe Lau -Phối hợp với Việt Bắc quân dân hoạt động mạnh khắp chiến trường toàn quốc Tit 32 - Bi 25 NHNG NM U CA CUC KHNG CHIN TON QUC CHNG THC DN PHP (1946 1950) (Tip theo) IV ... Bắc + Tiêu diệt quan đầu não ta + Khoá chặt biên giới Việt Trung + Phá tan địa kháng chiến Tit 32 - Bi 25 NHNG NM U CA CUC KHNG CHIN TON QUC CHNG THC DN PHP (1946 1950) (Tip theo) IV CHIN DCH...
 • 13
 • 219
 • 0

Xem thêm