C 25 01 gioi thieu ve ankan

C 25 01 gioi thieu ve ankan

C 25 01 gioi thieu ve ankan
... 6H14 C6 • 6, C5 , C4 C C C C C C C C C C C +C1 C (a) (b) (c) (d) (e) C C C C C C C C C C +C1 C • 2 +C2 C C C C C C C C C C C C C C C C + 2C C C C C C C C C C C C C C C C C6 H14 hay không 2 VD3: CH3—CH—CH2—CH3 ... A CH3–CH–CH3 3)3CH CH3 3) 4C CH3 CH3 C CH3 CH3 (c) (CH3)2CH–CH(CH3)2 (d) (CH3) 3C CH2CH3 (e) CH3CH2–CH–CH2CH3 CH3 (f) CH3CH2–CH—CH2CH2CH3 CH3 CH3 B CH3 CH3 CH2—CH3 (a) CH3–CH C CH—CH3 CH3 CH3 CH2CH3 ... B C D D E F G CH3 IV CH3 IV II CH3—CH2 C CH2—CH3 III III CH3 C CH2—CH—CH—CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 IV III II CH3—CH2 C CH2—CH—CH—CH2—CH3 CH3 CH3 CH3 (CH3) 3C C( CH3)3 5C 5C CH3–CH—CH–CH2–CH3 CH3–CH—CH–CH2–CH3...
 • 11
 • 155
 • 3

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - GIỚI THIỆU VỀ LIST CONTROL pptx
... Resource.h chỉnh sửa giá trị ID lại cho chúng liên t c) Hướng dẫn th c hành Lập trình C Windows Gắn ImageList vào ListControl Sử dụng hàm SetImageList để gắn ImageList c sẵn vào ListControl m_ListCtrl.SetImageList(&m_ilChua,LVSIL_NORMAL); ... Hướng dẫn th c hành Lập trình C Windows C I ĐẶT THỬ NGHIỆM Tạo Project c tên TrucXanh Tạo biến Tạo Member Variable cho ListControl Thêm vào lớp CTrucXanhDlg biến kiểu CimageList c tên m_ilChua ... m_ilChua Hướng dẫn th c hành Lập trình C Windows Thêm hình vào ImageList Đoạn code đưa vào ImageList c tên m_ilChua 16 hình ảnh bitmap c kích c 32x32 dạng 16 màu (ILC_COLOR4) m_ilChua.Create(32,32,ILC_COLOR4,...
 • 7
 • 387
 • 0

Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows GIỚI THIỆU VỀ CLIPBOARDLÀM VIỆC docx

Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows GIỚI THIỆU VỀ CLIPBOARDLÀM VIỆC docx
... new CBitmap(); CClientDC cdc(this); CDC dc; dc.CreateCompatibleDC(&cdc); CRect client(0,0,200,200); junk->CreateCompatibleBitmap (&cdc,client.Width(),client.Height()); dc.SelectObject(junk); //Chép ... CClientDC cdc(this); CDC dc; dc.CreateCompatibleDC(&cdc); dc.SelectObject(bm); //Chuyển xuống vùng Client mong muốn m_VDC.BitBlt(0,0,800,600,&dc,0,0,SRCCOPY); m_VDC1.BitBlt(0,0,800,600,&dc,0,0,SRCCOPY); ... lên DC ảo dc.BitBlt(0,0,client.Width(), client.Height(), &m_VDC1, 0,0,SRCCOPY); SetClipboardData(CF_BITMAP,junk->m_hObject); CloseClipboard(); delete junk; } } Hướng dẫn th c hành Lập trình C Windows...
 • 4
 • 171
 • 0

HTML5 XP session 01 giới thiệu về web t1

HTML5 XP session 01 giới thiệu về web  t1
... trình phát triển HTML © Aptech Ltd Introduction to the Web / Session Giới thiệu Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn giới thiệu năm 1990 HTML giới thiệu chuẩn (standard) W3C từ năm 1997 HTML phiên phiên ... Aptech Ltd Introduction to the Web / Session Web Communication 1-2 Các trang web lưu trữ máy chủ Web (Web server) để chúng trở lên sẵn có Internet cho người sử dụng Web server máy tính có tốc độ ... với Internet Web server sử dụng làm máy chủ(host) hiển thị trang web trình duyệt Web Trình duyệt Web hiển thị trang Web thông qua giao thức HTTP HTTP giao thức cách trang Web lấy từ Web server...
 • 19
 • 215
 • 0

Bài giảng CWNA chương 01 giới thiệu về các tổ chức và tiêu chuẩn của mạng không dây

Bài giảng CWNA chương 01  giới thiệu về các tổ chức và tiêu chuẩn của mạng không dây
... Mục tiêu  Vai trò tổ chức • FCC • IEEE • WIFI – Alliance Mạng LAN không dây, PANs, MAN, WAN  Xác định vai trò công nghệ cho công nghệ WLAN  Ưu điểm nhược điểm mạng WLAN Các tổ chức  The ... Là tổ chức phi phủ Mỹ thành lập vào năm 1934 FCC tạo văn pháp luật mà thiết bị WLAN phải tuân thủ theo FCC qui định phổ tần số vô tuyến mà WLAN hoạt động, mức công suất cho phép,… Các tổ chức ... (IEEE)  The Wi-Fi Alliance FCC  Là tổ chức phi phủ Mỹ thành lập vào năm 1934  FCC tạo văn pháp luật mà thiết bị WLAN phải tuân thủ theo chẳng hạn như:  Các tần số sóng vô tuyến (Radio)  Mức...
 • 51
 • 325
 • 0

C 25 03 bai toan ve ankan

C 25 03 bai toan ve ankan
... H2O c 3n 12 17 n O2 to nCO2 + n H2O 2, 2H6 C3 H8 S H2 VH O VCO A) CH4 C2 H6 C) C3 H8 C4 H10 13 (c c B) C2 H6 C3 H8 D) C4 H10 C5 H12 T • • H2O 2SO4 A) CH4 C2 H6 C) C3 H8 C4 H10 B) C2 H6 C3 H8 D) C4 H10 C5 H12 ... A) C2 H6 C3 H8 C) C2 H2 C3 H4 Chú ý B) CH4 C2 H6 D) C2 H4 C3 H6 V A A) metan C) propan B) etan D) butan W MX < MY A) CH4 < MB B) C2 H6 14,58 gam H2 C) C3 H8 D) C4 H10 X A) C2 H6 C3 H8 C) C2 H2 C3 H4 B) CH4 C2 H6 ... C) 1,32 D) 13,2 c 0,2 M Tính (a) (b) (c) 11 C u C u E B A A C F G H I D C D B J B C K B A L B C M A A C N D B B O C C C P D D A Q C Câu R S T U V W X Y Z a C A B B A A A A C A b A c F (CH3)3CH...
 • 12
 • 160
 • 3

Tài liệu Giới thiệu về C++

Tài liệu Giới thiệu về C++
... Visual C++ 6.0 MS Visual C++ 6.0 – Class View MS Visual C++ 6.0 – Resource View MS Visual C++ 6.0 – File View Cửa sổ Debugger MS Visual C++ 6.0 NỘI DUNG Giới thiệu MFC Microsoft Visual C++ 6.0 ... DUNG Giới thiệu MFC Microsoft Visual C++ 6.0 Các loại ứng dụng windows Chương trình MFC Xử lý chuột bàn phím Message Box Các thành phần ứng dụng Visual C++ Mã nguồn Tài nguyên Cửa sổ MS Visual C++ ... NỘI DUNG Giới thiệu MFC Microsoft Visual C++ 6.0 Các loại ứng dụng windows Chương trình MFC Xử lý chuột bàn phím Message Box NỘI DUNG Giới thiệu MFC Microsoft Visual C++ 6.0 Các loại...
 • 71
 • 483
 • 3

Slide giới thiệu về C++

Slide giới thiệu về C++
... Giới thiệu C# • Ngôn ngữ lập trình “thuần” hướng đối tượng’ • 70% Java, 10% C++, 5% Visual Basic, 15% • Trình biên dịch C# trình biên...
 • 138
 • 611
 • 3

Slide Giới thiệu về C++

Slide Giới thiệu về C++
... thương mại  Các chuẩn ngôn ngữ C++ điều khiển ANSI ISO Chương Mở Đầu  Mục tiêu  Giới thiệu khái niệm chương trình C++  Nội dung  Viết biên dịch chương trình C++  Biến, hằng, thích, kiểu liệu ... đặt tên Chương Trình C++ Đầu Tiên  Sử dụng trình soạn #include Hello.cpp int main (void) thảo  Lưu định dạng  Biên dịch Hello.cpp C++ Program C++ Program C++ TRANSLATOR { } C ... Lịch Sử Của C++ C++ dựa ngôn ngữ lập trình C  C phát minh trước 1970 Dennis Ritchie  Ngôn ngữ cài đặt hệ thống cho hệ điều hành Unix  C++ phát minh Bijarne Stroustroup,...
 • 10
 • 544
 • 6

giới thiệu ngôn ngữ visual C++.doc

giới thiệu vè ngôn ngữ visual C++.doc
... thực tay Chỉ cần nhớ sử dụng giao diện chung Tính đa dạng áp dụng cho hàm lẫn toán tử Thật tất ngôn ngữ lập trình điều có ứng dụng hạn chế tính đa dạng liên hệ với toán tử số học Ví dụ C dấu + ... thái đối tượng hủy đối tượng III- THƯ VIỆN TRONG VISUAL C++: - Trang 3- Luận văn tốt nghiệp -Visual C++ bao gồm thư viện MicroSoft Foundation Class( ... hành vi, đặc tính nhận dạng: Cấu trúc hành vi đối tượng giống đònh nghóa lớp chung chúng, thuật ngữ instance đối tượng thay lẫn + Trạng thái (state): đối tượng bao gồm tất đặc tính ( thường tónh...
 • 23
 • 634
 • 2

Giới thiệu về ngôn ngữ Visual C++

Giới thiệu về ngôn ngữ Visual C++
... thái đối tượng hủy đối tượng III- THƯ VIỆN TRONG VISUAL C++: - Trang 3- Luận văn tốt nghiệp -Visual C++ bao gồm thư viện MicroSoft Foundation Class( ... thực tay Chỉ cần nhớ sử dụng giao diện chung Tính đa dạng áp dụng cho hàm lẫn toán tử Thật tất ngôn ngữ lập trình điều có ứng dụng hạn chế tính đa dạng liên hệ với toán tử số học Ví dụ C dấu + ... hành vi, đặc tính nhận dạng: Cấu trúc hành vi đối tượng giống đònh nghóa lớp chung chúng, thuật ngữ instance đối tượng thay lẫn + Trạng thái (state): đối tượng bao gồm tất đặc tính ( thường tónh...
 • 23
 • 587
 • 2

Giới thiệu về các hàm trong C++

Giới thiệu về các hàm trong C++
... 11/1998/QĐ-TTg Thủ tớng Chính phủ 2.4 Các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu: xuất khẩu, phạm vi hội nhập giới, không đợc giới hạn việc kinh doanh hàng hóa hữu hình qua biên giới quốc gia mà bao gồm việc thực ... phù hợp với thực tiễn chung giới khu vực, tạo sức mạnh để khuyến khích sản phẩm nội địa để thâm nhập vào thị trờng giới theo khuynh hớng giới hoàn thiện cho chế quản lý cách rõ ràng đầy đủ Hơn nữa, ... phát triển kinh tế Một cách tổng quát, dự báo xu hòa bình hợp tác phát triển giới khu vực ngày mạnh mẽ Trình độ phát triển ngày cang cao lực lợng sản xuất nh kinh tế nói chung giới tạo hội hợp tác,...
 • 60
 • 479
 • 0

Giới thiệu về Big C

Giới thiệu về Big C
... BigC c 11 chi nhánh : BigC Thăng Long BigC Garden BigC hải Phòng BigC Phong Phú, BigC Đà Nẵng, BigC Đông Nai, BigC Hoàng Văn Thụ , BigC Miền Đông, BigC An L c BigC Suppercentre, BigC Nam Định ... IV.CHIẾN LƯ C CỦA DOANH NGHIỆP : 1.Chiến lư c cạnh tranh C c sách triển khai Big C phối hợp chiến lư c: Chiến lư c dẫn đầu chi phí,Chiến lư c kh c biệt hóa,Chiến lư c tập trung hiệu quả.Nhưng BigC ... hàng kh c mà không c n phải di chuyển từ c a hàng sang c a hàng kh c Vì vi c toán c n diễn nhanh chóng x c Dịch vụ: Hoạt động nguyên t c Big C dịch vụ phân phối cho khách hàng, c ng t c thu mua,...
 • 25
 • 5,090
 • 10

GIỚI THIỆU VỀ MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH -NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

GIỚI THIỆU VỀ MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH -NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
... 22 Lập trình Chương C C THÀNH PHẦN C BẢN C A NGÔN NGỮ C H c xong chương này, sinh viên nắm vấn đề sau: Bộ chữ viết C C c từ khóa Danh biểu C c kiểu liệu Biến biểu th c C C u tr c chương trình ... Lập trình trình mạnh, sử dụng ngôn ngữ lập trình chủ yếu vi c xây dựng phần mềm Ngôn ngữ C có đ c điểm sau: o Tính c đọng (compact): C có 32 từ khóa chuẩn 40 toán tử chuẩn, hầu hết ... thành chương trình th c thi (executable) thống II MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH TURBO C Turbo C môi trường hỗ trợ lập trình C hãng Borland cung c p Môi trường cung c p ch c như: soạn thảo chương trình, dịch,...
 • 26
 • 326
 • 1

Lập trình căn bản PHẦN 2 GIỚI THIỆU VỀ MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH -NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

Lập trình căn bản PHẦN 2 GIỚI THIỆU VỀ MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH -NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
... Trang 22 Lập trình Chương C C THÀNH PHẦN C BẢN C A NGÔN NGỮ C H c xong chương này, sinh viên nắm vấn đề sau: Bộ chữ viết C C c từ khóa Danh biểu C c kiểu liệu Biến biểu th c C C u tr c chương trình ... Lập trình trình mạnh, sử dụng ngôn ngữ lập trình chủ yếu vi c xây dựng phần mềm Ngôn ngữ C có đ c điểm sau: o Tính c đọng (compact): C 32 từ khóa chuẩn 40 toán tử chuẩn, hầu hết ... thành chương trình th c thi (executable) thống II MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH TURBO C Turbo C môi trường hỗ trợ lập trình C hãng Borland cung c p Môi trường cung c p ch c như: soạn thảo chương trình, dịch,...
 • 26
 • 506
 • 1

Xem thêm