C 17 01 tinh chat va dieu che kim loai

C 17 01 tinh chat va dieu che kim loai

C 17 01 tinh chat va dieu che kim loai
... (A) Ni, Cu, Ag (C) Li, Ag, Sn (B) Ca, Zn, Cu (D) Al, Fe, Cr C u C Câu F A C u T C B G D U D A H D V C A I A W A C J B X A D K A Y A C L A Z A C M C a B A N D b C A A O D c C B C P C d A C C Q A ... M0 C, CO Al K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Au T (A) (B) (C) (D) U phương pháp nhi (A) Al, Fe, Cu (C) Ni, Cu, Ca V tđ (A) Al, Cu (C) CO2, Cu W (A) Fe, Cu, Ag (C) Al, Fe, Cr i sau c th ... MgO a đư ch sau đây? (A) Fe(NO3)3 (C) Al(NO3)3 (B) Fe(NO3)2 (D) Mg(NO3)2 b (A) Mg (B) Ca (C) Cu (D) K c (A) Al Mg (C) Cu Ag (B) Na Fe (D) Mg Zn d (A) Fe, Cu, Ag (C) Al, Fe, Cr (B) Mg, Zn, Cu (D)...
 • 8
 • 147
 • 1

Tính chất điều chế các hạt Nano vàng, ứng dụng trong xúc tác dị thể

Tính chất và điều chế các hạt Nano vàng, ứng dụng trong xúc tác dị thể
... CÁO Giới thiệu hạt vàng Các tính chất hạt nano vàng Các phương pháp điều chế hạt nano vàng Ứng dụng nano vàng xúc tác dị thể Company Logo www.themegallery.com Giới thiệu hạt vàng Company Logo ... www.themegallery.com Các tính chất hạt nano vàng Company Logo www.themegallery.com Các tính chất hạt nano vàng  Tính chất quang học Tính chất quang học của hạt nano vàng trộn trong thủy tinh làm cho các sản phẩm từ thủy tinh có  ... phức vàng trong dd tương tác với chất mang, có thể chuyển đổi thành dạng có hoạt tính xúc tác Company Logo www.themegallery.com Các phương pháp điều chế hạt nano vàng  Phương pháp tẩm Company Logo www.themegallery.com Các phương pháp điều chế hạt nano vàng  phương...
 • 19
 • 752
 • 10

N MÒN KIM LOẠI ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI pot

N MÒN KIM LOẠI VÀ ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI pot
... Natri, canxi, nhôm thường s n xuất công nghiệp theo phương pháp sau ? A Đi n ph n nóng chảy B Đi n ph n dung dịch C Phương pháp nhiệt luy n D Phương pháp thuỷ luy n Câu 16: Khi đi n ph n NaCl n ng ... sau để điều chế kim loại Ca Mg riêng biệt ? A nhiệt ph n; H2O; đi n ph n nóng chảy B nhiệt ph n ; H2O ; H2SO4 ; đi n ph n nóng chảy C nhiệt ph n ; HCl ; Đi n ph n dung dịch D nhiệt ph n ; H2O ; ... 18: Có thể điều chế Ag nguy n chất từ dung dịch AgNO3 với dung dịch sau ? A Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2 C Al(NO3)3 D Mg(NO3)2 Câu 19: Những kim loại sau điều chế từ oxit phương pháp nhiệt luy n nhờ chất...
 • 2
 • 348
 • 0

lí thuyết về ăn mòn điện hóa điều chế kim loại

lí thuyết về ăn mòn điện hóa và điều chế kim loại
... p ch t polime M t s kim lo i b ng, k m M t s h p ch t hóa h c b n v i n hóa: ov n hóa n i kim lo i v i m t t m kim lo i khác có tính kh m m kim lo b t th i ta s thay t m kim lo i m i Ví d : ... c kim lo i nhôm, kim lo i ki m, ki m th kh ion kim lo i h p ch t nhi Thí d : Fe O + 3CO t 2Fe + 3CO cao - N u qu ng sunfua kim lo S, ZnS, FeS i chuy n sunfua kim lo i thành oxit kim lo oxit kim ... n hóa nh ng ion thành nguyên t kim lo i, ta th c hi n s kh ion kim lo i: M n ne M u ch kim lo i y luy n Ph m vi áp d u ch nh ng kim lo i có tính kh y - Dùng dung d ch thích h p SO hòa tan kim...
 • 3
 • 332
 • 3

bài tập ăn mòn điện hóa điều chế kim loại

bài tập ăn mòn điện hóa và điều chế kim loại
... thép vào m t kim lo i r i nhúng vào dd H2SO4 loãng Quan sát th y b t khí thoát r t m nh t s i dây thép Thanh kim lo i có th kim lo i s kim lo i sau: A Mg B Sn C Cu D Pt Câu 13: Tr ng h n hóa? ... Nguyên t u ch kim lo i A cho h p ch t ch a ion kim lo i tác d ng v i ch t kh B oxi hoá ion kim lo i h p ch t thành nguyên t kim lo i C kh ion kim lo i h p ch t thành nguyên t kim lo i D cho ... ng h n h p Fe3O4 n ph n ng hoàn c 2,32g h n h p kim lo ng n c vôi d th y 5g k t t a tr ng Kh i l ng h n h u (gam) A 3,12 B 3,22 C D 4,2 Câu 6: Dãy kim lo u có th u ch b ng ph n phân dung d ch mu...
 • 2
 • 332
 • 6

C 17 03 dien phan va an mon kim loai

C 17 03 dien phan va an mon kim loai
... 4,48 C Fe3+, Cu2+, H+ 3+ khí > Cu2+ > H+ > Fe2+ Fe3+, Cu2+ 3+ +e Cu2+ + 2e Fe2+ (1) Cu0 ne (2) nnhËn C Cl–, H2O – – 2e Cl20 nFe3 2nCu2 0,5 (mol) Cl– (3) – ne (Cl ) nCl 0, (mol) > ne – nCl2 ne ... (B) òn (C) HNO3; (D) 11 C u C Câu D C Câu P C C E B Q B D F C R A B G A S D B H C T D D I B U C B J C V C C K C W D C L B X D A B M A Y A B B N B Z B C B O C a A 12 ... Ag+ +, Cl–, I– Bên đi n phân đ (A) Cl– (B) I– (C) Na+ D Đi trơ), n ng đ ch sau (A) màu tím (C) màu đ (D) H2O NaCl (đi c (B) màu xanh (D) không đ E NaCl CuSO4 ì (A) khí Cl2 H2 (C) (B) khí Cl2 O2...
 • 12
 • 166
 • 2

C 09 01 tinh chat cua halogen va hop chat

C 09 01 tinh chat cua halogen va hop chat
... NaClO3, H2O Z (A) CaCl2 (C) Ca(OCl)2 (B) CaOCl2 a NaClO không (A) HCl (B) CO2 + H2O (C) NaOH (D) CaClO2 (D) H2SO4 b không (A) NaClO + CO2 + H2O NaHCO3 + HClO (B) 2CaOCl2 + CO2 + H2O CaCO3 + CaCl2 ... HClO2, HClO3, HClO4 dãy (A) HClO (B) HClO2 (C) HClO3 (D) HClO4 X (A) HClO 2, (B) HClO2 HClO3, HClO4 (C) HClO3 (D) HClO4 Y (A) KCl, KClO3, H2O (C) CaCl2, Ca(OCl)2, H2O (B) NaCl, NaClO, H2O (D) NaCl, ... CaCl2 + 2HClO (C) CaOCl2 + 2HCl CaCl2 + Cl2 + H2O (D) KClO3 c diêm (A) KClO d (A) KClO to KClO + O2 (B) KClO2 Cl2 (C) KClO3 KOH (B) KClO2 to X to (C) KClO3 (D) KClO4 O2 (D) KClO4 e (A (C không...
 • 9
 • 110
 • 2

chế tạo nghiên cứu các tính chất vật lý của kim loại bạc có cấu trúc nanô

chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của kim loại bạc có cấu trúc nanô
... [10] Các hạt nanô kích thước nhỏ với diện tích bề mặt lớn nên tính phản ứng cao Đặc tính ưu việt kim loại bạc cấu trúc nanô khả diệt khuẩn tốt Chính vậy, việc chế tạo kim loại bạc cấu ... nước Từ vài nhóm nhà vật khởi đầu nghiên cứu vật nanô, ngày nhiều tập thể nghiên cứu hầu hết trường Đại học, Viện nghiên cứu Các nghiên cứu thuyết, thực nghiệm kể nghiên cứu ứng dụng ... vi sóng vào hệ phản ứng tạo động học cho tổng hợp cực nhanh Phương pháp đơn giản dễ lặp lại [9] Với lí trên, chọn đề tài: Chế tạo nghiên cứu tính chất vật kim loại bạc cấu trúc nanô với...
 • 49
 • 425
 • 0

Nghiên cứu tính chất chế hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu chế tạo từ bùn đỏ ( TT)

Nghiên cứu tính chất và cơ chế hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu chế tạo từ bùn đỏ ( TT)
... kết nghiên cứu nhận được, loại vật liệu chế tạo từ bùn đỏ vật liệu đa tâm hấp phụ, có khả hấp phụ ion kim loại nặng Cd2+, Cu2+, Zn2+ As(V) môi trường nước Sự hấp phụ ion kim loại nặng loại vật liệu ... thuyết tính toán để nghiên cứu triệt để tính chất chế hấp phụ ion kim loại nặng vật liệu chế tạo từ bùn đỏ Xác định chế hấp phụ [Cd(H2O)6]2+, [Cu(H2O)6]2+, [Zn(H2O)6]2+ HAsO42 tâm hấp phụ Goethite ... thu loại hạt vật liệu BVNQ, BOS Căn vào kết nghiên cứu thực nghiệm luận án xác định hạt BVNQ, BOS vật liệu hấp phụ đa tâm Để nghiên cứu chế hấp phụ ion kim loại nặng vật liệu chế tạo từ bùn đỏ, ...
 • 29
 • 183
 • 2

Nghiên cứu tính chất chế hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu chế tạo từ bùn đỏ

Nghiên cứu tính chất và cơ chế hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu chế tạo từ bùn đỏ
... trường (bùn đỏ) thành dạng vật liệu có ích (hấp phụ kim loại nặng) - Từ kết nghiên cứu nhận được, loại vật liệu chế tạo từ bùn đỏ vật liệu đa tâm hấp phụ, có khả hấp phụ ion kim loại nặng Cd2+, ... chất chế hấp phụ số ion kim loại nặng vật liệu chế tạo từ bùn đỏ Các kết nghiên cứu sở khoa học cho việc ứng dụng xử lý nước thải bị ô nhiêm kim loại nặng góp phần vào trình nghiên cứu, chế tạo ... đối rõ hấp phụ vật lí hóa học 16 Bảng 1.3: So sánh hấp phụ vật hấp phụ hóa học Tính chất Lực hấp phụ Chất hấp phụ Chất bị hấp phụ Khoảng nhiệt độ Nhiệt hấp phụ Hấp phụ vật Hấp phụ hóa...
 • 127
 • 113
 • 0

Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc, một số tính chất của các clusters kim loại lưỡng kim loại của rhodi

Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc, một số tính chất của các clusters kim loại và lưỡng kim loại của rhodi
... nghiên cứu thuyết cách sử dụng phần mềm tính toán hóa học lượng tử đại Với tất lí trên, chọn đề tài: “ Nghiên cứu thuyết cấu trúc, số tính chất clusters kim loại lưỡng kim loại Rhodi Chƣơng ... CHẤT NGHIÊN CỨU 2.1 Hệ chất nghiên cứu 2.1.1 Cluster kim loại 2.1.2 Cluster lƣỡng kim loại 2.1.3 Kim loại Rhodi 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phần mềm tính toán Để nghiên cứu cluster kim loại ... rộng nghiên cứu cấu trúc tính chất cluster lưỡng kim loại Rhn-mMm số nguyên tử kim loại M thay tăng lên (m > 1) mở rộng nguyên tố M khác Mở rộng nghiên cứu tính chất cluster kim loại lướng kim loại...
 • 14
 • 495
 • 4

bài giảng hóa học 12 bài 23 luyện tập điều chế kim loại sự ăn mòn kim loại

bài giảng hóa học 12 bài 23 luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
... → II BÀI TẬP Bài tập SGK (103) : Bằng phương pháp hoá học điều chế Ag từ AgNO3, điều chế Mg từ MgCl2 ? Viết phương trình hoá học Đáp án * Từ AgNO3 có cách điều chế kim loại Ag + Khử kim loại ... 20 (Loại kim loại nào) Nếu n = → M = 40 → M Ca Nếu n = → M = 60 (Loại kim loại nào) → Phương án : B Bài tập SGK (103) : Khi điện phân nóng chảy muối clorua kim loại M Ở catot thu gam kim loại ... I KIẾN THỨC CẦN NHỚ ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI NGUYÊN TẮC PHƯƠNG PHÁP NHIỆT LUYỆN THUỶ LUYỆN ĐIỆN PHÂN ĐIỆN PHÂN NÓNG CHẢY ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH Khử ion kim loại o thành nguyên tử kim loại t CuO + H2 ...
 • 10
 • 3,426
 • 0

nghiên cứu lý thuyết cấu trúc, một số tính chất của các clusters kim loại lưỡng kim loại của rhodi

nghiên cứu lý thuyết cấu trúc, một số tính chất của các clusters kim loại và lưỡng kim loại của rhodi
... VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC TRẦN DIỆU HẰNG NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CẤU TRÚC, MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CÁC CLUSTERS KIM LOẠI VÀ LƢỠNG KIM LOẠI CỦA RHODI Chuyên ngành: Hóa thuyết hóa số: ... nghiên cứu thuyết cách sử dụng phần mềm tính toán hóa học lƣợng tử đại Với tất lí trên, chọn đề tài: “ Nghiên cứu thuyết cấu trúc, số tính chất clusters kim loại lưỡng kim loại Rhodi Mục ... Rhodi Mục đích nghiên cứu Áp dụng phƣơng pháp tính toán hóa lƣợng tử để nghiên cứucấu trúc số tính chất cluster kim loại lƣỡng kim loại rhodi Với kết nghiên cứu, hi vọng thông số thu đƣợc đƣợc...
 • 89
 • 596
 • 0

Sử ca Nôm. Sự hình thành - tính chất giá trị thể loại

Sử ca Nôm. Sự hình thành - tính chất và giá trị thể loại
... s ự HÌNH THÀNH s CA NÔM Cơ sở xã hội Các liền dề văn hoá cho hình (hành sử ca Nôm 13 Chương II : TÍNH CHẤT CỦA THỂ LOAI s CA NỎM 24 Sử ca Nổm trước hết thể loại văn học 24 Sử ca Nôm Ihể loại ... loại sử ca Qua bước đầu so sánh với lác phẩm nồm khác để xác định đặc trưng thể loại sử ca Nỏm Định giá trị thể loại sử ca Nồm qua TNMG TNNL khẳng định giá trị giáo dục truyền Ihống đặc Irưng thể ... hiểu hình (hành tinh chất thể loại sử ca Nổm Đế đạt mục đích luận văn cỏ nhiệm vụ : Bước đầu khảo sát tìm hiểu TNMG TNNL hình thành lừ nguồn nội dung lẫn hình Ihírc Tìm hiểu tính chất cỉia thể loại...
 • 91
 • 92
 • 0

Xem thêm