bo tro va nang cao toan 6 t1 PDF

BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO - UNIT 6 ppt

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO - UNIT 6 ppt
... is how he did it He filled the three-liter can and then poured the water into the five-liter can Then he filled the three-liter can till it was full The five-liter can needed two liters to fill ... for 10 set fire to IX the other the other others another the next another another other X – -3 – – – 1- -5 – 10 – ... two liters by using only the two cans? ANSWER FOR UNIT I looked however operated middle type signals a special wake 10 replaced II 1B 2A 3C 4B 5B 6B III parks phoned reported had been stolen came...
 • 5
 • 493
 • 3

Bổ trợ nâng cao tiếng Anh 6

Bổ trợ và nâng cao tiếng Anh 6
... / each/ every/ another Chức năng: a Bổ nghóa cho danh từ: A beautiful girl b Bổ nghóa cho đại từ: Something new c Đứng sau keep / seem/ be/ feel/ look v bổ nghóa cho chủ ngữ; He looks happy ... trước danh từ bắt đầu phụ âm Những danh từ ,luôn dùng với A Những danh từ ,luôn dùng với AN B Mạo từ xác đònh: THE Đứng trước danh từ đếm không đếm số hay nhiều để giới thiệu điều đề cập, bổ nghóa ... sometimes/ hardly/ once a week Chức năng: a Bổ nghóa cho tính từ: A very beautiful girl b Bổ nghóa cho động từ: walk slowly; study hard; play well c Bổ nghóa cho trạng từ: walk very slowly; study...
 • 9
 • 761
 • 5

Ebook toán bổ trợ nâng cao tam giác đồng dạng

Ebook toán bổ trợ và nâng cao tam giác đồng dạng
... http://tilado.edu.vn/523/863203 CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC TRƯỜNG HỢP CẠNH ‐ CẠNH ‐ CẠNH 39. Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là  hiệu hai cạnh tương ứng của chúng là 2 cm. Tính hai cạnh đó ... minh rằng: PQ = m2 + n2     Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/519/868193 BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO PHẦN TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN 78. Cho hình chữ nhật ABCD, có AB = 12cm, BC = 9cm. Gọi H là chân đường ... 67. Cho ΔABC đều, O là trọng tâm của tam giác điểm M ∈ BC, M không trùng với trung điểm của BC. Kẻ MP MQ lần lượt vuông góc với AB AC, các đường vuông góc này lần lượt cắt OB OC taị I K a.  Chứng minh rằng tứ giác MIOK là hình bình hành...
 • 31
 • 192
 • 0

BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO VL10

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO VL10
... = W2 – W1 = AF BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 21: Từ độ cao 10m so với mặt đất, vật ném lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc đầu 5ms-1 Bỏ qua sức cản không khí lấy g = 10ms-2 Tính độ cao cực đại mà ... mảnh bay theo hướng nào, với vận tốc bao nhiêu? Bài 10: Hai cầu có khối lượng chuyển động không masat hướng vào với vận tốc 6ms -1 4ms-1 đến va chạm vào Sau va chạm cầu thứ hai bật ngược trở lại ... thức: P = Fv Trong đó, v vận tốc trung bình vật đoạn đường s mà công lực thực dịch chuyển BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Một vật có khối lượng 2kg, thời điểm bắt đầu khảo sát, vật có vận tốc 3m/s, sau giây...
 • 12
 • 409
 • 1

Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh unit 1 potx

Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh unit 1 potx
... WRITTEN TEST 01 I 1A 2C 3D 4D 5B 6A 7C 8B 9C 10 A II let off takes after fallen out put me up go grey were injured was carrying hit said was traveling entered failed to stop will be held 10 suffered...
 • 4
 • 3,021
 • 15

Bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh unit 2 pps

Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh unit 2 pps
... 11 fewer 12 less V.1A 2C 3C 4A 5C 6A 7B 8C 9B 10B VII A – 2- 1 3-5 4-4 5 -2 B.1 salary useless percentage4 necessities concerned6 productive7 rely on respond senior 10 discounts C 1A2B 3A 4C 5C ... you D I gave you KEY FOR UNIT I 1m 2i 3a 4b 5n 6c 7e 8j 9p 10h 11g 12o 13f 14l 15d 16k II announcer boxer criminal foreigner magician politician robber scientist III.1B 2D 3B 4C 5A 6D 7C 8A IV.1 ... working being finishing having job employing10 send 11 wondering 12 depressed 13 behind 14 umbrella15 catch 16 breaking X.1A 2B 3D 4A 5B 6C 7D 8A 9B 10B 11D ...
 • 9
 • 1,538
 • 20

BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO-ENGLISH 12 (2010-2011) pps

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO-ENGLISH 12 (2010-2011) pps
... grounded B reversed C thrust D mounted III ĐỌC HIỂU: A Hãy chọn từ thích hợp (A, B, C, D) để điền vào chổ trống đoạn văn sau When eating, most Americans hold a fork in the (61) with which they...
 • 6
 • 380
 • 0

BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO - UNIT 3 pptx

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO - UNIT 3 pptx
... FOR UNIT I way the3 people they prepared of to studied carefully 10 prepared 11 during 12 their 13 upgrade 14 responsibilities 15 of 16 worker’s II the X 3X a/ the X X X X X 10 X11 the12 the 13 ... part-time inconvenient arrive receive at last uninteresting forwards pass/ succeeded IV were are3 have been working4 is not having learned/ not learning would have had going should V 1A 2C 3B ... expecting C waiting for A a single B a double C two-way 10 A car B carriage C wagon 11 A seat B sit C chair 12 A get into B enter C go in 13 A travel B voyage C journey 14 A leaving B lives C...
 • 7
 • 658
 • 2

BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO - UNIT 4 pptx

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO - UNIT 4 pptx
... I was the man” ANSWER FOR UNIT I on world them growth food but fry desert it 10 kill 11 polluted 12 over 13 trees 14 becomes 15 future 16 conserve/ save II 1B 2C 3D 4C 5A 6A 7B 8B 9A 10A III ... to send to run away to please to move The brave old lady and the hopeless crook Mrs John, a 75-year-old widow, woke up with a start Peering into the darkness, she was astonished (1)… a man in ... abundant theory assumption perform intriguing similar arise 10 support VII 1B 2A 3A 4A 5B 6B 7B 8A 9A 10B VIII 1C 2D 3B 4C 5C 6D 7B 8D IX criminal managing unsuccessful perfect appointment surprisingly...
 • 7
 • 590
 • 1

BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO - UNIT 5 pot

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO - UNIT 5 pot
... There is An up-to-date visa is necessary for Andorra You’ll Before he had the car, he went to work by a bike Before he had 5 She insisted on a full apology ... 3B 4K 5I 6H 7J 8E 9A 10C V regrettable preventive homeless friendly atmospheric 6, environmental logical woolen VI of of of with with to to by/ at of 10 about 11 of 12 about 13 to 14 of 15 for, ... happen to have change for a pound? There is a o’clock train every morning You’ll need to get an up-to-date visa for Andorra Before he had the car, he used to go to work by bike Nothing but a full...
 • 8
 • 486
 • 1

BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO - UNIT 7 pdf

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO - UNIT 7 pdf
... has This office is too small for two people This office isn’t ANSWER FOR UNIT 07 I reminds useful connected remembered leaves hand avoid sentence II bring go with rent back ... line Technical 6… as well as some slang expressions from TV films have been taken over and have 7 in British English, and often the British are not even aware that these words did not exist in ... door? He’s wanted on the telephone What (more/ else) did you in Spain, apart from swimming and sun-bathing? III Fill in the blanks with the following words: accept marked spread across originally...
 • 5
 • 890
 • 0

BÀI TẬP BỔ TRỢ NÂNG CAO - UNIT 8 pot

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO - UNIT 8 pot
... (prevent) power loss These pipelines must be perfectly straight in order to accommodate the arrow-like laser beam Mirrors (require) to allow the beams (change) directions and go around corners ... simple tastes (6.expensive) to buy or easy to make The (7.simplicity) present is often the most (8. appreciate) The most (9.success) present (10.give) I know shop all the year round for presents ... discs (CDs) have revolutionized the music industry with their surprisingly realistic sound The six-inch discs look like thin plastic sandwiches with aluminum in the center They have digitally recorded...
 • 6
 • 451
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giai quyê bổ trợ và nâng cao lớp 6bổ trợ và nâng cao tiếng anh 6sách bổ trợ và nâng cao tiếng anh 6bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh lớp 6bổ trợ và nâng cao tiếng anh 7bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh 9bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh lop 10bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh 10 uitt 3bài tập bo tro va nang cao tieng anh dai hocsách bổ trợ và nâng cao tiếng anh 7bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh 11bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh 8bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh 12kiến thức cơ bản và nâng cao toán 6bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh lop 9Điều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốckết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)quản lý nhân sự và tiền lươngKT 1 tiet anh 8 2017-2018ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegThiết bị media gatewayỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠkiểm tra hóa chương 2 lớp 11Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §10. Làm tròn sốChương I. §10. Làm tròn sốnhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 19. Đường giao thông