TIỂU LUẬN CÔNG NGHIỆP hóa và sự BIẾN đổi của GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY

Những nhân tố tác động đến sự biến đổi của gia đình Việt Nam hiện nay

Những nhân tố tác động đến sự biến đổi của gia đình Việt Nam hiện nay
... ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN _ NGUYễN THị HƯƠNG NHữNG NHÂN Tố TáC ĐộNG ĐếN Sự BIếN ĐổI CủA GIA ĐìNH VIệT NAM HIệN NAY Chuyên ngành: ... V GIA èNH V BIN I GIA èNH .7 1.1 Gia ỡnh v chc nng ca gia ỡnh 1.1.1 Khỏi nim gia ỡnh 1.1.2 Chc nng ca gia ỡnh 13 1.2 Bin i gia ỡnh v nhng nhõn t tỏc ng n s bin i ca gia ... dc gia ỡnh vi hnh vi sai lch tr v thnh niờn, Tp gia ỡnh v tr em s nm 2005; Lờ Th Quý vi bi vit Gia ỡnh Vit Nam nghiờn cu v xut, Tp Gia ỡnh v tr em; Lng Th Cnh Gia ỡnh v tr em cú bi vit Gia...
 • 101
 • 3,557
 • 10

Tác động của việc thực hiện bình đẳng giới đến những biến đổi của gia đình Việt Nam hiện nay

Tác động của việc thực hiện bình đẳng giới đến những biến đổi của gia đình Việt Nam hiện nay
... hội… ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực bình đẳng giới gia đình Tuy vậy, nỗ lực thực bình đẳng giới tác động mạnh mẽ, làm cho gia đình Việt Nam có nhiều biến đổi Sự bình đẳng khía cạnh nghề nghiệp, ... triển mối quan hệ bình đẳng giới làm biến đổi sâu sắc gia đình, xã hội chuyển Việt Nam Thực bình đẳng giới tác động đến gia đình Việt Nam Công nghiệp hoá, đại hoá, hội nhập kinh tế, giao lưu văn hoá ... không tương xứng nam nữ tạo nên bất bình đẳng giới Bất bình đẳng giới diễn phổ biến quy định pháp lý, luật tục thực tiễn đời sống gia đình, cộng đồng Vấn đề bình đẳng giới gia đình thực có bước tiến...
 • 9
 • 296
 • 1

Sự biến đổi của gia đình việt nam trong mối quan hệ với cộng đồng xã hội

Sự biến đổi của gia đình việt nam trong mối quan hệ với cộng đồng xã hội
... ma gia dlnh, chuc nang cila gia dlnh, quan h~ gia dlnh, hlnh thai gia dlnh, lu~t gia dlnh, van hoa gia dlnh, kinh te h¢ gia dlnh, giao dlfC gia dlnh, gia dlnh dan t¢c thieu s6, vai tro cila gia ... eua T6NG QUAN NGHIEN De tili coo De Hli Cuoi nam 2001, PGS TS D6 Hoai N am, Ph6 Giam doc Trung tAm khoa hQc xii hQi va nhAn van quoc gia Vi~t Nam (nay la Vi~n Khoa hQc Xii h(>i Vi~t Nam) giao nhi~m ... c¢ng d6ng; ~ - Moi quan h~ c(>ngd6ng va gia dlnh quan h~ c(>ngdong;, Phuc lqi, phuc lqi gia dlnh, phuc 19i xa h¢i, chfnh sach gia dlnh, chinh sach kinh te cho gia dlnh, cham s6c gia dlnh, cac v~n...
 • 22
 • 52
 • 0

Vài nét về sự biến đổi của Phật giáo Việt Nam hiện nay

Vài nét về sự biến đổi của Phật giáo Việt Nam hiện nay
... va nude hien nay, Phat giao Viet Nam dang qua trinh ddi mdi de canh tranh vdi cac ton giao khac va thich nghi vdi dieu kien mdi De ton tai va phat trien nhu hien nay, Phat giao Viet Nam da trai ... Phat giao Viet Nam, khai niem khong hoan toan mdi Tir lich sir, Phat giao Viet Nam da cd truyen thong gin dao vdi ddi, "cu tran lac dao", "Phat phap bat ly the gian" Phat giao Viet Nam hien cd xu ... Phat giao Viet Nam hien dang cd gang cu the hoa triet ly tir bi, binh dang, bac ciia minh hien thuc Nhu vay, Phat giao Viet Nam cd xu hudng quan tam den nhiing van de ciia "kiep nay" nhieu hon...
 • 9
 • 220
 • 1

CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN HIỆN NAY

CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN HIỆN NAY
... CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN… Quá trình công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn góp phần hình thành khu đô thị, đời khu công nghiệp, khu ... định Biến đổi vai trò giới gia đình 260 CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN… Vai trò giới xã hội Việt Nam đại ảnh hưởng quan niệm truyền thống, gia đình nông thôn ... trình công nghiệp hoá diễn nông thôn nói chung xã Ái Quốc nói riêng 262 CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN… 3.1 Những tác động tích cực 3.1.1 Mức sống cải thiện Trong...
 • 16
 • 399
 • 0

Công nghiệp hóa nông thôn những biến đổi trong gia đình nông thôn hiện nay

Công nghiệp hóa nông thôn và những biến đổi trong gia đình nông thôn hiện nay
... CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN… Quá trình công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn góp phần hình thành khu đô thị, đời khu công nghiệp, khu ... định Biến đổi vai trò giới gia đình 260 CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN… Vai trò giới xã hội Việt Nam đại ảnh hưởng quan niệm truyền thống, gia đình nông thôn ... trọng nông nghiệp GDP với tốc độ nhanh Nhiều tỉnh nông trước nhờ phát triển khu 258 CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN… công nghiệp nhanh trở thành tỉnh công nghiệp...
 • 16
 • 329
 • 2

Tài liệu CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp xã Ái Quốc, Nam Sách- Hải Dương) pdf

Tài liệu CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp xã Ái Quốc, Nam Sách- Hải Dương) pdf
... CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN… Quá trình công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn góp phần hình thành khu đô thị, đời khu công nghiệp, khu ... định Biến đổi vai trò giới gia đình 260 CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN… Vai trò giới hội Việt Nam đại ảnh hưởng quan niệm truyền thống, gia đình nông thôn ... nông thôn nói chung Ái Quốc nói riêng 262 CÔNG NGHIỆP HOÁ NÔNG THÔN VÀ NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN… 3.1 Những tác động tích cực 3.1.1 Mức sống cải thiện Trong năm qua, khu công nghiệp...
 • 16
 • 287
 • 0

Vận tải hàng không sự phát triển của thương mại Việt Nam hiện nay

Vận tải hàng không và sự phát triển của thương mại Việt Nam hiện nay
... lực Nhà Nước II VẬN TẢI HÀNG KHÔNG TRƯỚC YÊU CẦU CỦA PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI Vai trò hàng không phát triển thương mại Việt Nam 1.1 Đặc điểm ngành hàng không Ngành vận tải hàng không ngành sản xuất ... thức vận tải với như: vận tải hàng không/ vận tải biển, vận tải hàng không/ vận tải ô tô nhằm khai thác lợi phương thức vận tải làm cho “thời gian vận tải ngắn thời gian vận tải thuỷ cước vận tải ... HÀNG KHÔNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI Sự phát triển thương mại đem đến tiềm thị trường hàng không 17 Sự tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện cho ngành vận tải hàng không phát triển Nhà...
 • 104
 • 418
 • 0

Kinh tế tri thức sự phát triển của nó ở việt nam hiện nay

Kinh tế tri thức và sự phát triển của nó ở việt nam hiện nay
... Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh phát tri n kinh tế nông nghiệp phận hệ thống tư tưởng kinh tế Người Những tư tưởng kinh tế nói chung, phát tri n nông nghiệp nói riêng Hồ Chí ... có nông nghiệp phát tri n công nghiệp phát tri n mạnh Trong chiến lược phát tri n kinh tế xã hội 2001 - 2002 Đảng ta coi phát tri n nông nghiệp, nông thôn sở tăng trưởng kinh tế ổn định xã hội ... dụng vào phát tri n kinh tế nông nghiệp, nông thôn nước ta Vì lẽ chọn đề tài:“Hồ Chí Minh với vấn đề phát tri n kinh tế nông nghiệp, nông thôn vận dụng tư tưởng Người vào phát tri n kinh tế nông...
 • 60
 • 211
 • 0

chính sách tiền tệ sự vận dụng của nó ở Việt Nam hiện nay

chính sách tiền tệ và sự vận dụng của nó ở Việt Nam hiện nay
... năm –khi kết thúc năm tài chính) B SỰ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM HIỆN NAY I Vận dụng công cụ sách tiền tệ ngân hàng trung gian thị trường tiền tệ Thay đổi dự trữ bắt buộc với ngân ... sách tiền tệ vận vụng Việt Nam Nhưng hiểu biết em hạn hẹp nên mong góp ý bảo thêm từ thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! NỘI DUNG A CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ I Chính sách tiền tệ gì? Chính sách tiền tệ ... vậy, sách tiền tệ nhằm trì tỷ giá cao khuyến khích xuất nhập IV Vận dụng sách tiền tệ đôi với sách tài Chính sách tiền tệ ngân hàng trung ương muốn đạt mục tiêu mong muốn cần vận dụng đồng với sách...
 • 9
 • 302
 • 2

Các vấn đề cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay những phương hướng, giải pháp

Các vấn đề cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay và những phương hướng, giải pháp
... ch c nhà nư c, cơng nhân cơng nghi p, gia ình qn i, cơng an u gia ình h t nhân Xu hư ng h t nhân hóa gia ình Vi t Nam ang có chi u hư ng gia tăng nhi u ưu i m l i th c a Trư c h t gia ình h t nhân ... nư c v cơng tác gia ình − Xây d ng sách, lu t pháp nh m t o mơi trư ng pháp lý thu n l i cho cơng tác gia ình Xây d ng ch o th c hi n chương trình, k ho ch v cơng tác gia ình, phân b cơng khai ... trò t qu n c a gia ình vi c c ng c quan h gia ình, th c hi n vai trò ch c c a gia ình − Phương pháp cân b ng gi a cơng vi c gia ình xã h i cơng nghi p hố hi n i hố giúp thành viên gia ình v a có...
 • 17
 • 339
 • 0

Thực trạng giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay

Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay
... xin bàn tới Thực trạng giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam nay Đúng tiêu đề, viết đưa cho người đọc nhìn tổng quan thay đổi đời sống gia đình Việt Nam năm gần đây, từ đưa giải pháp phát huy ... chăm sóc gia đình − Những vấn đề tổng thể gia đình để đề xuất xây dựng giải pháp phát triển gia đình giai đoạn 6.2 Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán làm công tác gia đình Xây dựng bước ... gia đình Việt Nam Phụ nữ trẻ em đối tượng ưu tiên việc vận động nguồn lực hỗ trợ cho gia đình Việt Nam 15 KẾT LUẬN Sức mạnh ổn định dân tộc phụ thuộc vào gia đình Gia đình tế bào xã hội gia đình...
 • 17
 • 2,035
 • 2

Xem thêm