đồ án kỹ thuật thi công 2 nhà công nghiệp bằng thép

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 NHÀ CÔNG NGHIỆP LẮP GHÉP

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 NHÀ CÔNG NGHIỆP LẮP GHÉP
... Nguyễn Tiến Anh _ 11510300031 Trang 26 Đồ án kỹ thuật thi cơng Kỹ thuật an tồn lao động thi cơng lắp ghép - Cơng tác lắp ghép thường tiến hành cao, cơng nhân lắp ghép cần có sức khoẻ tốt, khơng bị ... 21 Đồ án kỹ thuật thi cơng Chọn cáp mềm cấu trúc 6x37+1, có đường kính D = 20 mm có cường độ chịu kéo σ = 150 kg/mm2 11 400 24 85 25 0 45 ° 1500 Chọn thi t bị cẩu lắp 1500 - 12 10 +0.00 11000 22 000 ... 11510300031 Trang Đồ án kỹ thuật thi cơng Tính tốn lựa chọn thi t bị phục vụ thi cơng 3.1 Phương pháp lắp ghép Căn đặc điểm kiến trúc , kết cấu cơng trình chia q trình lắp ghép kết cấu nhà cơng nghiệp tầng...
 • 28
 • 940
 • 4

Đồ án kỹ thuật thi công 2 thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng

Đồ án kỹ thuật thi công 2 thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng
... 21 b 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 D D C C B B A A 10 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11a 11b 21 a 21 b MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH Giáo viên hướng dẫn: ... Đồ án mơn học: Kỹ thuật thi cơng Lớp TCĐK11B TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA XÂY DỰNG ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CƠNG THI T KẾ TỔ CHỨC THI CƠNG NHÀ CƠNG NGHIỆP MỘT TẦNG Tháng 01 /20 15 ... Trần Văn Hải Đồ án mơn học: Kỹ thuật thi cơng Lớp TCĐK11B I ĐẶC ĐIỂM CƠNG TRÌNH Giới thi u cơng trình: - Cơng trình nhà cơng nghiệp tầng có nhịp khơng nhau,nhịp biên 22 m, 32m nhịp 22 m,cơng trình...
 • 33
 • 369
 • 4

Đồ án kỹ thuật thi công nhà dân dụng

Đồ án kỹ thuật thi công nhà dân dụng
... lý ®Ĩ thùc hiƯn vµ kiĨm tra st qu¸ tr×nh thi c«ng II kü tht thi c«ng : Gi¶i ph¸p tr×nh tù thi c«ng : a) C«ng ®o¹n thi c«ng phÇn kÕt cÊu ngÇm : Quy tr×nh thi c«ng phÇn ngÇm bao gåm c¸c c«ng t¸c ... tr×nh tù thi c«ng vµ nghiƯm thu bµn giao theo tõng tÇng tõ trªn xng LËp biƯn ph¸p thi c«ng ®Êt : a) Thi t kÕ hè ®µo : - Theo thi t kÕ , chiỊu s©u hè mãng ph¶i ®µo lµ : - 2,5 m kĨ tõ cèt thi n nhiªn ... mơc thi c«ng - Líi ®iƯn chiÕu s¸ng : ®ỵc ph©n bè xung quanh h¹ng mơc thi c«ng b»ng trơ ®iƯn gç cao m , kho¶ng c¸ch 25 m/cét kÕt hỵp víi c¸c ®Ìn pha chiÕu s¸ng cho tõng khu vùc thi c«ng thi c«ng...
 • 75
 • 2,282
 • 23

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 doc

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 doc
... 68, 82 10 22 ,31 74 0,1 0,93 7,40 68, 82 10 4 ,25 1473 0, 02 0,1 21 ,24 99 106 ,2 118 12 67 15 14 168 10 Tổng Vậy phần lắp ghép cần 67 ngày 890 công SVTH: HUỲNH HỒNG ÂN Page 30 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG ... vị trí đứng 2x13 =26 vị trí Số vị trí đứng cần trục tổng cộng 24 +26 x2 = 76 vị trí SVTH: HUỲNH HỒNG ÂN Page 22 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG T GVHD : TRỊNH TUẤN TR b Biện pháp thi công a Công tác chuẩn ... 64 144 1 32 210 70 74 74 70 74 74 1158 315 Khối lượng cấu kiện (T) 2, 07 3,90 2, 20 1,56 4,75 13,13 18,90 1, 02 2,84 3,41 4 ,25 4 ,25 Tổng khối lượng (T) 1 32, 48 561,60 20 5, 92 4 62 3 32, 50 971, 62 1398,60...
 • 36
 • 2,174
 • 17

đồ án kỹ thuật thi công 2

đồ án kỹ thuật thi công 2
... 372m x 3m x 0,0198c/m2 = 23 công ( lắp tờng cần trục bánh lốp) ( 3 72 =2. ( 18 + 24 +18 + 21 ) ) Cth.lắp = x = 24 công Vậy C = 623 + 23 + 24 = 670 công Sinh viên : Lớp : 23 Đồ án thuật thi công ... lợng Cái Đồ án thuật thi công D1 CT1 CT2 Cái Cái Cái Panelmái Cái Panel tờng Cái 50 6,1 305 50 0,9 45 25 0,7 17,5 18 .23 = 414 2, 4 993,6 22 4 2, 4 537,6 II Tính Toán thi t bị phơng án thi công 1.Chọn ... tờng 2, 4 21 0 0,018 0,09 3,78 4 ,2 18,9 73 ,26 622 ,8 Tổng cộng Tổng số 10 Nhân công (ngày công) 11 12 13 14 Ca máy Ca máy (thực) V Tính toán tiêu lựa chọn phơng án A/ Phơng án Sinh viên : Lớp : 22 Đồ...
 • 24
 • 2,178
 • 11

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 - Tường chắn.

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 - Tường chắn.
... rộng 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Diện tích cần lu (m2) 24 50 18 62. 5 28 87.5 3950 44 52. 5 22 75 1475 24 50 Chiề Tổng số u dày hành trình lu lèn 50 0 .25 50 0 .25 50 0 .25 50 0 .25 50 0 .25 50 0 .25 50 0 .25 ... lu lèn 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 Năng suất (m3/ca) 27 40 25 95.9 27 04.9 24 54.7 21 70 26 41.9 22 761.1 27 62. 3 2. 9 .2 Năng suất công nhân: Bạt,Vỗ mái taluy: Định mức cho công tác ... 100 100 44 82. 4 3330.6 4147 26 00 1700.4 3640 4706 4719 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 27 55.9 24 78.5 26 85.6 22 32. 8 1801.9 25 63.9 27 98.9 28 01.3 7.3 Đối với lu nặng bánh cứng C330D...
 • 63
 • 2,630
 • 2

thiế kế đồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệp một tầng 3 nhịp,24 bước

thiế kế đồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệp một tầng 3 nhịp,24 bước
... XKG -30 L=25m 18 5.75 17 3. 55 18 3. 55 18 14 12.2 5.52 14.5 14.5 7,8 13 12.2 6,29 13 18 15 17.8 12.5 18 12.5 18 22.8 23, 8 25 2,862 13, 064 23, 135 27,74 KX1.85 18 10.2 1,21 4,77 12,2 12, 63 536 1 18 ... 2,969.1 03. 100 2. 230 0.0,85 = 133 ,4cm3 = Vy chn ũn treo l: C20 cú W = 152cm3 v g = 18,4 Kg/m, h = 200mm - S treo buc nhp biờn: 45 8000 2000 c 1000 500 36 00 2100 2000 500 500 A 1 134 1 134 2100 b 1 134 ... b2= 30 0 V1 = b3 h1.l = 0,9.0, 4.6 = 2,16(m3 ) b1= 30 0 h2= 800 h1= 400 b3= 900 b2= 30 0 - Th tớch phn thõn di dm V2 = ( b1 + b3 2b2 ) ( h2 h1 ) l = ( 0 ,3 + 0,9 2.0 ,3) ( 0,8 0, ) = 0, 72( m3 )...
 • 45
 • 920
 • 3

Đồ án kỹ thuật thi công tòa nhà Trụ sở Cục thuế tỉnh Quảng Bình

Đồ án kỹ thuật thi công tòa nhà Trụ sở Cục thuế tỉnh Quảng Bình
... chuyển vị cọc làm sở thi t kế điều chỉnh đồ án thi t kế, chọn thi t bị công nghệ thi công phù hợp SVTH: tạ văn mạnh 10x6 15 Trờng đh kiến trúc hn Khoa xây dựng **** đồ án kỹ thuật thi công gvhd: LÊ ... Khoa xây dựng **** đồ án kỹ thuật thi công gvhd: LÊ HồNG DƯƠNG THUYT MINH N K THUT THI CễNG Phn I, Gii thiu cụng trỡnh: I.Vị TRí XÂY DựNG CÔNG TRìNH: Công trình Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi nằm đờng ... văn mạnh 10x6 đồ án kỹ thuật thi công gvhd: LÊ HồNG DƯƠNG 18 Trờng đh kiến trúc hn Khoa xây dựng **** M6 đồ án kỹ thuật thi công gvhd: LÊ HồNG DƯƠNG M4,m5 1.6.2) Quy trình thi công cọc: Việc...
 • 92
 • 731
 • 9

Đồ án kỹ thuật thi công I, Lập biện pháp kỹ thuật thi công BTCT toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng, đại học Xây dựng Hà Nội

Đồ án kỹ thuật thi công I, Lập biện pháp kỹ thuật thi công BTCT toàn khối khung sàn nhà nhiều tầng, đại học Xây dựng Hà Nội
... 50XD9 25 Trường Đại học Xây dựng Nội VII Đồ án thuật thi công BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG: Công trình nhà cao tầng, khung bê tông cốt thép nên việc thi công phức tạp tốn nhiều thơì gian, ... B? NG CÔNG TRÌNH 3000 11 3000 12 3000 D2(20*20) 13 3000 14 3000 15 Trường Đại học Xây dựng Nội Đồ án thuật thi công 6200 Lớp 50XD9 Trường Đại học Xây dựng Nội Đồ án thuật thi công ... Trường Đại học Xây dựng Nội Đồ án thuật thi công I ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH - Nhà bê tông cốt thép gồm 14 bước, nhịp kích thước: + B * L = 20 * 42 m + H = 29.8 Nhà khung bê tông cốt thép toàn khối...
 • 33
 • 303
 • 0

đồ án kỹ thuật thi công trường tiểu học vĩnh nguyên kèm bản vẽ + file doc (trường đh nha trang)

đồ án kỹ thuật thi công trường tiểu học vĩnh nguyên kèm bản vẽ + file doc (trường đh nha trang)
... hiện: Thi t kế kỹ thuật thi cơng phòng khám đa khoa số PHẦN : THI CƠNG PHẦN NGẦM 1.1 Thi cơng đất: 1.1.1 Chọn phương án đào ao móng : Chiều sâu hố đào xác định theo cơng thức: H  h  hbtl = 1,4 + ... HẢI MSSV: 53130416 Trang 18 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CƠNG GVHD: HỒ CHÍ HẬN 2.2.1 Tính tốn ván đáy dầm (cách tính giống ván khn đáy sàn) 2.2.1.1 Xác định sơ đồ tính: “ Coi ván đáy dầm liên tục có kích ... Trang 33 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CƠNG GVHD: HỒ CHÍ HẬN Bảng 2: Máy trộn lê (loại trọng lực) SVTH: NGUYỄN ANH HẢI MSSV: 53130416 Trang 34 ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CƠNG GVHD: HỒ CHÍ HẬN Bảng 3: Máy trộn tự...
 • 39
 • 268
 • 0

Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công 2

Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công 2
... 2. 8 46.8 50 0.09 1.58 3.6 63 .2 11 7 ,2 50 0 .2 1.36 22 .8 155.04 16 10 13 ,2 100 0 .2 1.36 22 .8 155.04 16 10 5,1 50 0.3 2. 73 54.6 2, 76 5 62 0.019 0.1 2. 166 11.4 7, 125 25 0.13 1.04 5 .2 41.6 2, 76 5 62 ... 5,04 13 ,2 5,68 15,6 2, 88 2, 68 10 13,4 3,35 12, 5 Tm tng SVTT : Phm Vn Tỳ[31] 13,67 16,15 KX5361 10,35 L =20 m 12, 9 14 8, 62 26 ,2 26,57 XKG-30 L =25 m 13 18 5.75 12. 2 18 15 17 5. 52 3.55 14.5 17.8 12. 5 18 ... 18 12. 5 18 Panel mỏi(khụng m ph) mc Q(T) 8,39 5,68 R(m) H (m) L(m) Loi cu Q(T) R(m) H (m) L(m) 17,1 16,5 Vỡ kốo Bờ tụng 8, 925 Thụng s cn trc 7,8 13 12. 2 6 ,29 20 18 22 .8 23 ,8 25 2, 8 62 13,064 23 ,135...
 • 48
 • 233
 • 0

đồ án kỹ thuật thi công nhà ở gia đình tại tp biên hòa full five bản vẽ

đồ án kỹ thuật thi công nhà ở gia đình tại tp biên hòa full five bản vẽ
... = 16.2 m [ H ] = 16.4 m    Thi công ép cọc : (xem vẽ) SVTH : LÊ QUANG ĐỊNH _ MSSV: 911316C Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD : Th.S BÙI QUANG TUẤN II THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 18750 15650 2400 1100 ... 4,5.10 400 400 Tính toán cốp pha thành: (tính toán với tải trọng ngang) SVTH : LÊ QUANG ĐỊNH _ MSSV: 911316C Trang 19 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD : Th.S BÙI QUANG TUẤN Dùng ván có bề rộng b = 350 ... SVTH : LÊ QUANG ĐỊNH _ MSSV: 911316C đổ R = 5800 đào R max = 6700 Trang ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD : Th.S BÙI QUANG TUẤN THI CÔNG CỐP PHA - Dùng gỗ nhóm VI với γ go = 490 daN / m - Ứng suất uốn...
 • 24
 • 163
 • 1

thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công công trình nhà ở dh xây dựng đà nẵng

thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công công trình nhà ở dh xây dựng đà nẵng
... 00X1A – Khoa XDDD&CN -Trường ĐHBK Đà Nẵng Trang 41 Kỹ Thuật Thi Cơng Đồ Án Mơn Học CẠC CHÈ TIÃU CA PHỈÅNG ẠN THI CÄNG : TT Cạc chè säú Âån vë Säú lỉåüng Thåìi gian thi cäng ngy 103 Sl CN tham gia ... 1,79 1,04 0,38 0,38 Khối lượng Đào 3,27 185,03 74,77 21,28 Đắp 0,12 1,23 SVTH :Huỳnh Vinh - Lớp 00X1A – Khoa XDDD&CN -Trường ĐHBK Đà Nẵng Trang Kỹ Thuật Thi Cơng Đồ Án Mơn Học V5 V6 G2 V7 V8 V9 ... Vinh - Lớp 00X1A – Khoa XDDD&CN -Trường ĐHBK Đà Nẵng Trang Kỹ Thuật Thi Cơng Đồ Án Mơn Học Thãø Têch Âáút Cäng Tạc Trong Mäùi Ä Chia (m ) (Säú liãûu â nhán 100) 2128 286137 382612 7477 600003 751114...
 • 42
 • 185
 • 0

Đồ án kỹ thuật thi công 2

Đồ án kỹ thuật thi công 2
... L =25 m 18 5.75 17 3.55 18 3.55 18 14 12. 2 5. 52 14.5 14.5 7,8 13 12. 2 6 ,29 13 18 15 17.8 12. 5 18 12. 5 18 22 .8 23 ,8 25 2, 8 62 13,064 23 ,135 27 ,74 KX1.85 18 10 .2 1 ,21 4,77 12, 2 12, 63 5361 18 18 L =20 m ... 2. 8 46.8 50 0.09 1.58 3.6 63 .2 11 7 ,2 50 0 .2 1.36 22 .8 155.04 16 10 13 ,2 100 0 .2 1.36 22 .8 155.04 16 10 5,1 50 0.3 2. 73 54.6 2, 76 5 62 0.019 0.1 2. 166 11.4 7, 125 25 0.13 1.04 5 .2 41.6 2, 76 5 62 ... (T) 6000 24 00 0,63410 72 3600 - Dn ca tri nhp 22 m 25 0 6000 120 1343 1583 21 8 80 120 Panen mỏi - Kớch Thc panen l 1,583x6m - Trng lng : Q = [0,08x1,583 + 2x(0, 12 + 0 ,21 8)x0,17 /2] x6x2,5 = 2, 7615...
 • 44
 • 238
 • 0

đồ án kỹ thuật thi công 2

đồ án kỹ thuật thi công 2
... Page 19 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG Cột 4.99 4. 72 13.50 12. 42 E-10011D 10 14 Cột biên 4.77 4. 72 13.50 12. 42 (L=17.5 m) 10 14 Dầm cầu chạy 11.51 4. 42 12. 40 11 .28 12 12. 7 Vì kèo BTCT 17. 82 6.73 21 20 .19 ... Cái 52 4.0 20 8 Cái 26 4.5 117 10000 Cột C2 10000 TRƯƠNG VĂN QUÂN MSSV: 859057 Page ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG Dầm cầu chạy Dàn BT Cái 12 11.5 138 Cái 52 16 .2 8 42. 4 Cái 52 2.4 124 .8 600 Cái 480 2. 3 ... 12, 42 0,966 m Tầm với tay cần là: TRƯƠNG VĂN QUÂN MSSV: 859057 Page 11 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG S = Lyc.Cos750 = 12, 42. 0 ,25 9 = 3 ,22 m Tầm với ngắn cần trục là: Ryc = S + r = 3 ,22 + 1,5 = 4,72...
 • 36
 • 266
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án kỹ thuật thi công 2 nhà lắp ghépbản vẽ đồ án kỹ thuật thi công 2đồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệp lắp ghépđồ án kỹ thuật thi công nhà công cộngtài liệu đồ án kỹ thuật thi công 2thuyết minh về đồ án đồ án kỹ thuật thi công 2đồ án kỹ thuật thi công nhà công nghiệp 1 tầngđồ án kỹ thuật thi công nhà dân dụngcâu hỏi đồ án kỹ thuật thi công 2thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công 2đồ án kỹ thuật thi công 2 dhxdđồ án kỹ thuật thi công 2 đhxdxin đồ án kỹ thuật thi công 2đồ án kỹ thuật thi công 2đồ án kỹ thuật thi công nhà cao tầngCorporate financial accounting 13th edition warren test bankCorporate partnership estate and gift taxation 2013 7th edition pratt test bankCorrectional administration integrating theory and practice 2nd edition seiter test bankCost accounting 14th edition horngren test bankCost management a strategic emphasis 6th edition blocher test bankCost management a strategic emphasis 7th edition blocher test bankCounseling and diversity 1st edition choudhuri test bankCounseling strategies and interventions 8th edition cormier test bankCriminal investigation basic perspectives 12th edition lushbaugh test bankCriminal justice procedure 8th edition moak test bankCriminology 11th edition siegel test bankCriminology today an integrative introduction 6th edition schmalleger test bankCritical thinking 10th edition moore test bankCultural anthropology canadian 4th edition haviland test bankCulture and values a survey of the humanities 8th edition cunningham test bankhướng dẫn ColectionDatabase processing 12th edition kroenke test bankDatabase processing fundamentals design and implementation 13th edition kroenke test bankCustomer service career success through customer loyalty 6th edition timm test bankDatabase processing fundamentals design and implementation 14th edition kroenke test bank