tính chất lipid đơn giản recovered

định nghĩa, phân loại, tính chất lipid đơn giản

định nghĩa, phân loại, tính chất lipid đơn giản
... -Serinphospholipide - Inozitol phospholipide Glucolipide Sphigophospholipide PHÂN LOẠI LIPIDE THEO TÍNH CHẤT HÓA HỌC Lipid xà phòng hóa Lipid không xà phòng hóa (steroid) LIPIDE ĐƠN GIẢN • GLYCRIDE ... không phân cực eter, acetone, chloroform, benzene PHÂN LOẠI LIPIDE THEO THÀNH PHẦN CẤU TẠO Lipide Lipide đơn giản Lipde phức tạp -Glycride -Ceride -Steride Phospholipide Glycerophospholipide ... Trương Kim Phượng Lê Thị Hồng Tho Lê Thanh Thủy NỘI DUNG BÁO CÁO • ĐỊNH NGHĨA LIPIDE • PHÂN LOẠI LIPIDE • LIPIDE ĐƠN GIẢN KHÁI NIỆM Lipide ester phức tạp acid béo bậc cao với glycerol với alcol khác...
 • 23
 • 1,875
 • 7

một số tính chất trong không gian hilbert

một số tính chất trong không gian hilbert
... MQt 56 tinh cha't kh6ng gian Hilbert co b x=:L(x,X)Xj j=1 , 'r/XEX co c II ~ II = I I(x,x)1 j=1 'v'x EX 1.8 Menh de 1.8: Cho M hI mQtkh6ng gian dong cua mQtkh6ng gian Hilbert X , {Uj} j e J C ... nghia 1.6: Ht% tn,I'cchuin {xn} kh6ng gian Hilbert X duQc gQi Ii ht% d~y du ne'u: X en 'v' n E N => X= 1.7 Menh d~ 1.7: Cho {xn}n E N la ht%trvc chuin kh6ng gian Hilbert X Cac mt%nhd~ sail tuang Quang: ... Chuang I: MQt so tinh cha't kh6ng gian Hilbert a Pv =v ne'u v E M b Ilx-Pxll ::;;11x-v'll \iv' EM 1.4 £>inh nghia 1.4: MQt ht%{xn} d.c ph~n tli' cua mQt kh6ng gian Hilbert X duQc gQi Ii mQt ht% tn,I'cchwln...
 • 3
 • 413
 • 4

một số tính chất trong không gian hilbert chương 1

một số tính chất trong không gian hilbert chương 1
... MQt 56 tinh cha't kh6ng gian Hilbert co b x=:L(x,X)Xj j =1 , 'r/XEX co c II ~ II = I I(x,x )1 j =1 'v'x EX 1. 8 Menh de 1. 8: Cho M hI mQtkh6ng gian dong cua mQtkh6ng gian Hilbert X , {Uj} j e J C ... (x,a), VxEXvallfll=llall 1. 11 £>inh IV1 .11 : (lax - Milgram) Cho f la mQtd""ngsong tuyen Hnh d6i xung, lien tl,lctren kh6ng 'gian Hilbert X cho: ~ a>O : f (x, x) :2:a II x 11 2 (buc) ... Vx E X jeJ 1. 9 £>inh Ii 1. 9: Cho {Xn}n la h~ dfty du kh6ng gian Hilbert X Neu day 56 eN {~n}n e N co thoa I~~ j =1 hQi t~ thl se co x EX nhat thoa (X, Xj)= ~j, 'r/ j EN 1. 10 £>inh Iv 1. 10: (Riesz)...
 • 3
 • 269
 • 2

vi tính thật là đơn giản

vi tính thật là đơn giản
... phần soạn blog (Compose Blog Entry) Yahoo 360, bấm vào ô View HTML Source Dán đoạn mã đề cập phần vào phần soạn thảo vi t Bước Bỏ lựa chọn ô View HTML Source, soạn blog bình thường đăng (Post this ... slideshow bạn chưa hài lòng với tác phẩm mình, click vào Edit Slideshow để xóa ảnh, vi t thích, xếp trật tự ảnh Vi t thích cho ảnh Chọn mã cho blog: Bên trái trang web liệt kê dịch vụ blog tương...
 • 3
 • 488
 • 2

vi tinh thật là dơn giản

vi tinh thật là dơn giản
... ảnh làm pattern lưới caro có kích cỡ x pixel với màu pixel white transparent - transparent - white (trắng - suốt) Có thể tải file file pattern.gif (300 bytes) tạo sẵn máy tính Bước 3: Làm vi c...
 • 5
 • 195
 • 0

Vi tính thật là đơn giản

Vi tính thật là đơn giản
... đầu học vi tính tắt máy tính nh 21- Tắt máy tính : xoá văn cách lấy lại 22- Xoá nhanh văn : Đánh văn tiếng anh - Vi t - cố 23- Muốn đánh văn tiếng Anh bạn ấn Alt + Z 24-Muốn đánh văn chữ Vi t bạn ... đờng vi n mờ, đến vị trí cần đặt nhả chuột - Bạn nháy vào để trở câu hỏi thực đơn - cố 19- Làm thực đơn File, View, Insert, Format, Tools, Table, Windows - Bạn ấn Alt nháy chuột vào thực đơn ... giấy A4 xoay ngang chia làm để đánh thơ, làm để đánh số trang tự động đợc? 29 - Phông tiếng Vi t ABC bị không lên phía làm nào? 30 - Biểu tợng phông tiếng Vi t ABC bị to làm cho nhỏ đợc? 31 -...
 • 26
 • 203
 • 2

Vi tinh that la don gian

Vi tinh that la don gian
... tiếng Vi t OFFICE2000 520 Bộ Văn phòng với Word2000 ABC 7,36 Phông chữ VietKey409 1,73 Phông chữ Clis&See2.51 6,46 Dịch Anh Vi t Clock 1,07 Đồng hồ Typing 1,21 Đánh máy 10 ngón Encover4 1,39 Vi t ... nhạc Goo2 1,90 Làm méo mặt Lake 76,6KB Tạo hồ có sóng hát Magic97 721KB Bảo vệ th mục mật Mikela98 1,26 MB Tạo trỏ theo ý riêng bạn Ongdo98 1,67 Lịch Vi t Nam Picaview 1,15 Xem ảnh, chuyển đổi ... động:091-230-820 Chơng trình dành cho ngời bắt đầu học vi tính Bkav365 D2 Pccilin98 Lf Max DM Fdisk Format 26 Chống Virut Chống Virut Phòng chống virus Format cấp thấp ổ đĩa cứng Format cấp thấp ổ...
 • 26
 • 335
 • 1

Hướng dẫn điều khiển máy tính từ xa! (đơn giản)

Hướng dẫn điều khiển máy tính từ xa! (đơn giản)
... hình máy tính (máy tính kết nối) hiển thị hình máy tính (máy tính kết nối) Tuy nhiên, máy tính toàn quyền sử dụng hình mình, máy tính phép theo dõi hoạt động máy tính không quyền can thiệp Tính ... toàn hình máy tính hiển thị hình máy tính Mọi thao tác thực cửa sổ từ máy tính hoàn toàn thao tác trực tiếp máy tính Điều tương đương với việc máy tính hoàn toàn nằm quyền sử dụng máy tính Dĩ ... pass) máy tính máy tính kết nối (sử dụng ID password đó) máy tính Remote Support - Hỗ trợ từ xa Trong trường hợp bạn muốn hướng dẫn trực tiếp máy tính đó, tính thực hữu ích Đầu tiên, máy tính...
 • 5
 • 397
 • 3

Phân loại Lipid (đơn giản)

Phân loại Lipid (đơn giản)
... giống gọi mỡ đồng nhất, Rl, R2, R3 khác gọi mỡ hỗn hợp Loại sau thường phổ biến Ví dụ: * Lý hóa tính lipid Nhiệt độ tan chảy mỡ thấp Mỗi loại mỡ có độ tan chảy khác phụ thuộc vào độ bão hoà acid ... tương, mỡ bị phân tán thành hạt nhỏ ly ty hạt bị cô lập lớp chất gây bền nhũ tương (xà phòng, acid mật ) lớp nước Nguyên nhân tượng chất làm giảm sức căng bề mặt hạt mỡ nên mỡ bị phân tán nhỏ ... Chỉ số xà phòng hoá: số mỏ KOH cần để xà phòng hoá gam mỡ Chỉ số biểu trọng lượng phân tử acid béo Nếu trọng lượng phân tử thấp số xà phòng hoá lại cao ngược lại - Tác dụng O2 H2 Dưới tác dụng oxy...
 • 13
 • 645
 • 4

Một số tính chất của không gian banach

Một số tính chất của không gian banach
... chuẩn không gian tuyến tính 2.2 Các dãy sở không gian Banach Mục trình bày khái niệm số tính chất dãy sở không gian Banach Từ trình bày khái niệm dãy sở không gian không gian Banach điều kiện để không ... không gian Banach chứng minh số không gian Banach đợc biểu diễn hữu hạn không gian Banach đặc biệt, chẳng hạn nh không gian C[ 0;1] biểu diễn hữu hạn không gian biểu diễn hữu hạn không gian lp ... văn nghiên cứu biểu diễn hữu hạn không gian Banach, đạo hàm Frechet hàm xác định không gian Banach tính chất dãy sở không gian Banach Từ nghiên cứu tính chất không gian L p [0;1] , l p C0 , C[ 0;1]...
 • 41
 • 316
 • 0

Một số tính chất của không gian mêtric compact trong q hoặc en

Một số tính chất của không gian mêtric compact trong q hoặc en
... Chơng Một số tính chất không gian mêtric compact Q En 2.1.1 Ký hiệu Q hình hộp Hilbert với điểm (x1, x2, ) xn , n = 1, 2, n Q phần Q, nghĩa tập Q bao gồm điểm (x1, x2, ) < xn < , n = 1, 2, n Q1 ... Vậy f đồng phôi 2.1.4 Nhận xét Mọi không gian mêtric compact A Q không gian mêtric compact A Q1 Z - tập Q 2.1.5 Mệnh đề Nếu A, B Z tập Q, U lân cận A B lên Q với phép đồng phôi f: A B đồng ... B Q, tồn phép đồng phôi h : Q Q thoả mãn h (Q \ U ) = h (Q \ U ) , A h ( V0 ) , h A ; fj A V0 với hầu hết j 2.3 Nhúng không gian mêtric compact với Shape Q En 2.3.1 Định nghĩa Với tập compact...
 • 41
 • 1,118
 • 0

Một số tính chất của không gian tôpô 0 chiều

Một số tính chất của không gian tôpô 0  chiều
... với U B Đ Các tính chất không gian tôpô - chiều 2.1 Định nghĩa Một không gian tôpô quy X thoả mãn ind X = đợc gọi không gian 0- chiều 2.2 Mệnh đề Một không gian tôpô quy X 0- chiều X với moị ... đề Không gian không rỗng không gian 0- chiều không gian - chiều Chứng minh: Giả sử M không gian không rỗng không gian - chiều X Khi đó, ind M > -1 ind M ind X = 0, nên ind M = Hay M không gian ... X - chiều 20 Kết luận Khoá luận sâu nêu chứng minh đầy đủ số kết quả: Giới thiệu khái niệm chiều ind số tính chất chiều ind Đi sâu tính chất không gian tôpô n - chiều Nêu đợc ví dụ không gian...
 • 22
 • 308
 • 0

Đốt chất béo đơn giản với sữa chua docx

Đốt chất béo đơn giản với sữa chua docx
... việc đốt chất béo thể, có việc khiến giảm cân nhanh chóng làm bụng thon gọn Các nghiên cứu đưa người lớn béo phì tiêu thụ khoảng xuất sữa chua chế độ ăn họ, tức nhiên không béo, ngày, giảm 61 % chất ... giảm 61 % chất béo thừa 22 % trọng lượng thêm vào người trọng vào việc giảm calo mà không tiêi thụ canxi Nghiên cứu chứng việc chất béo khu vực bụng người ăn sữa chua khoảng 81% so với người khác...
 • 3
 • 132
 • 0

Avira AntiVir – Bảo vệ máy tính theo cách đơn giản nhất pdf

Avira AntiVir – Bảo vệ máy tính theo cách đơn giản nhất pdf
... việc Avira AntiVir bố trí đơn giản, điều khiển Avira, cho dù bạn người bắt đầu dùng máy tính người dùng có kinh nghiệm Tính phong phú Phiên Avira AntiVir Premium giúp máy tính bạn trang bị tính bảo ... Phiên Avira AntiVir Premium Ngay sau cài đặt Avira AntiVir vào máy tính, phần mềm tự động cập nhật tính nhất, tự động quét toàn ổ đĩa máy tính bạn bắt đầu công việc “canh gác” máy tính cho ... cho máy tính Phiên Avira Premium Security Suite Avira AntiVir dùng máy tính (kể máy tính cũ có cấu hình thấp) dùng hệ điều hành Windows hệ điều hành khác với tốc độ nhanh không làm chậm máy tính...
 • 6
 • 154
 • 0

Xem thêm