hoa tri va so oxi hoa

Hóa Trị Số Ôxi hóa

Hóa Trị và Số Ôxi hóa
... Phân tử NaCl + Điện hóa trị Natri: 1+ − Điện hóa trị Clo: 1− TD KHÁC Hóa trị hợp chất cộng hóa trị: Hóa trị ngun tố hợp chất cộng hóa trị gọi cộng hóa trị số liên kết cộng hóa trị mà ngun tử ngun ... Cộng hóa trị = Số liên kết cộng hóa trị ay:(Cộng hóa trị = Số cặp e chung tạo liên kết) TD1: Phân tử H2O : H − O− H Cộng hóa trị Hidro: Cộng hóa trị Oxi: TD2: Phân tử NH3 : H− N− H  H Cộng hóa trị ... HĨA TRỊ : Hóa trị hợp chất ion:  Hóa trị ngun tố hợp chất ion gọi điện hóa trị điện tích ion Điện hóa trị = Điện tích ion TD: Phân tử NaCl Điện hóa trị Natri: 1+ Na+ + Cl- → NaCl Điện hóa trị...
 • 39
 • 1,231
 • 11

hóa trị số oxi hóa

hóa trị và số oxi hóa
... chất, số oxi hóa của hidro là +1 (trừ hợp chất với kim loại NaH, KH, CaH2….) Số oxi hóa của oxi là -2 (trừ OF2, peoxit: H2O2, Na2O2….) Cách viết số oxi hóa: Số oxi hóa được ... cộng hóa trị II- SỐ OXI HÓA • Quy tắc tính số oxi hóa Quy tắc 1: Số oxi hóa của nguyên tố đơn chất bằng không Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các chất ... của các chất bằng không Quy tắc 3: Số oxi hóa của các ion đơn nguyên tử bằng diện tích của ion đó Trong ion đa nguyên tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố bằng điện tích...
 • 18
 • 663
 • 5

BÀI 15: HOÁ TRỊ SỐ OXI HOÁ

BÀI 15: HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ
... liên kết cộng hoá trị, nguyên tố N có cộng hoá trị 3; Mỗi nguyên tử H có liên kết cộng hoá trị , nguyên tố H có cộng hoá trị Phiếu học tập số 2: Câu hỏi 1: Hãy xác định cộng hoá trị của nguyên ... 1 :Số oxi hoá nguyên tố đơn chất không - Quy tắc 2: Trong phân tử, tổng số oxi hoá nguyên tố không - Quy tắc 3: Số oxi hoá ion đơn nguyên tử điện tích ion đó.Trong ion đa nguyên tử, tổng số oxi ... C2H6 Cộng hoá trị: - Hợp chất: NaF MgO Điện hoá trị: 1+ 12+ 2- II SỐ OXI HOÁ (Thường sử dụng việc nghiên cứu phản ứng oxi hoá khử) Khái niệm Số oxi hoá nguyên tố phân tử điện tích nguyên tử nguyên...
 • 12
 • 1,497
 • 26

BÀI 15 : HOÁ TRỊ SỐ OXI HOÁ

BÀI 15 : HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXI HOÁ
... cộng hoá H cộng hoá trị trị 1, nguyên tố C có Giáo viên thực hiện: MAI XUÂN VINH BÀI 15 HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXY HOÁ I.HOÁ TRỊ 1 .Hoá trị hợp chất ion 2 .Hoá trị hợp chất cộng hoá trị II.SỐ OXI HOÁ Số oxi ... … số oxi hoá nguyên tố Số oxi hoá nguyên tố đơn chất Giáo viên thực hiện: MAI XUÂN VINH BÀI 15 HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXY HOÁ I.HOÁ TRỊ 1 .Hoá trị hợp chất ion Ví d : Cho biết số oxi hoá H O chất sau: ... điện hoá trị nguyên tố? Giáo viên thực hiện: MAI XUÂN VINH BÀI 15 HOÁ TRỊ VÀ SỐ OXY HOÁ I.HOÁ TRỊ 1 .Hoá trị hợp chất ion 2 .Hoá trị hợp chất cộng hoá trị *Hoá trị nguyên tố hợp chất cộng hoá trị...
 • 12
 • 775
 • 17

hoa tri va so oxi hoa (rat hay)

hoa tri va so oxi hoa (rat hay)
... +1 BaO, -2 +6 , Nhóm 1: Na0 O, +6 -2 +4Al2O3-2 K+, Mg2+ Nhóm 2: H2S, S, H 2SO4 , SO3 2-, SO3 Nhóm 2: H2S, S, H 2SO4 , SO3 2-, SO3 +1 -1 +1+1 -2 +1 +7 -2 Nhóm 3: HCl, HClO4, Cl-2, ClO-, Cl2O7 Nhóm 3: ... hiđro +1 (trừ hợpchất hiđrua kim loại NaH, CaH2) - Số oxy hoá oxy -2 ( trừ hợp chất peoxit(-1) H2O2, Na2O2supeoxit(-1/2) KO2, NaO2hợp chất với Flo(+2) OF2) hoá trị số oxy hoá ii Số oxy hoá * Quy ... hiđro +1 (trừ hợp chất hiđrua kim loại NaH, CaH2Số oxy hoá oxy -2 ( trừ hợp chất peoxit(-1) H2O2, Na2O2supeoxit(-1/2) KO2, NaO2hợp chất với Flo(+2) OF2) Vd: Xác định số oxy hoá (x) nitơ hợp chất...
 • 15
 • 968
 • 31

Bài giảng hóa trị số oxi hoá

Bài giảng hóa trị và số oxi hoá
... cộng hóa trị nguyên tố Ví dụ: Trong phân tử CH4 C có cộng hoá trị 4, H có cộng hoá trị II SỐ OXI HOÁ Số oxi hoá dùng để làm nhỉ? II SỐ OXI HOÁ Khái niệm: Số ôxi hóa nguyên tố phân tử điện tích Số ... H2O: O H có cộng hoá trị ? Trong phân tử H2O: O có cộng hoá trị 2, H có cộng hoá trị Cộng hóa trị gì? Cộng hoá trị Trong hợp chất cộng hóa gì? trị, hóa trị nguyên tố xác định số liên kết nguyên ... chảy Bài 15 I HOÁ TRỊ HOÁ TRỊ ĐIỆN HOÁ TRỊ CỘNG HOÁ TRỊ Hoá trị hợp chất ion: • Quan sát phân tử NaCl NaCl hợp chất ion tạo nên từ cation Na1+ anion Cl1? Vậy hợp chất NaCl: Na Cl có điện hoá trị...
 • 31
 • 1,131
 • 7

hoa tri va so oxi hoa(NC)

hoa tri va so oxi hoa(NC)
... KBr CaCl2 Cụng hoa tri cua N la Cl la S l H l iờn hoa tri cua K la 1+ Br la 1Ca l 2+ Cl la 1- Sụ Oxi hoa cua N l Cl la S l -2 H l +1 Sụ Oxi hoa cua K l +1 Br la -1 Ca la +2 Cl la -1 ... QT4: Trong hu ht cỏc hp cht, s oxi hoỏ ca hiro bng +1 , tr mt s trng hp ( NaH ,CaH2 ) S oxi hoỏ ca oxi bng -2 , tr mt s trng hp ( OF2 , peoxit H2O2 ) Bi tp: Tớnh s oxi hoỏ ca tng nguyờn t C hp ... ( OF2 , peoxit H2O2 ) Bi tp: Tớnh s oxi hoỏ ca nit cỏc trng hp sau: NH3 , HNO2 , NH4+, NO3- Qui tc xỏc nh: QT1: S oxi hoỏ ca nguyờn t cỏc n cht bng khụng QT2: Trong mt phõn t, tng s oxi hoỏ ca...
 • 11
 • 311
 • 10

HOA TRI VA SO OXI HOA

HOA TRI VA SO OXI HOA
... KBr CaCl2 Cụ ng hoa tri cua N la Cl la S l H l iờn hoa tri cua K la 1+ Br la 1Ca l 2+ Cl la 1- Sụ Oxi hoa cua N l Cl la S l -2 H l +1 Sụ Oxi hoa cua K l +1 Br la -1 Ca la +2 Cl la -1 ... QT4: Trong hu ht cỏc hp cht, s oxi hoỏ ca hiro bng +1 , tr mt s trng hp ( NaH ,CaH2 ) S oxi hoỏ ca oxi bng -2 , tr mt s trng hp ( OF2 , peoxit H2O2 ) Bi tp: Tớnh s oxi hoỏ ca tng nguyờn t C hp ... ( OF2 , peoxit H2O2 ) Bi tp: Tớnh s oxi hoỏ ca nit cỏc trng hp sau: NH3 , HNO2 , NH4+, NO3- Qui tc xỏc nh: QT1: S oxi hoỏ ca nguyờn t cỏc n cht bng khụng QT2: Trong mt phõn t, tng s oxi hoỏ ca...
 • 11
 • 330
 • 0

Hóa trị so oxi hoa

Hóa trị và so oxi hoa
... = + SO2 : Trong hu ht cỏc hp cht: => x = + SOH ca H bng +1 (tr cỏc oxi cú ca S xột gỡ v hidrua ca kim loi NaH,CaH2), - Vy s Emhoỏ nhn SO2 l +4 tng SOH ca cỏc + SOH ca O bng -2 (tr OF2, peoxit ... xỏc nh s oxi hoỏ a) Quy tc S oxi hoỏ ca cỏc nguyờn t cỏc n cht bng Vớ d: Trong cỏc n cht SOH: 0 0 0 Na, Ca, Zn, H2, O2, Cl2 II.S OXI HO 1.Khỏi nim Quy tc xỏc nh s oxi hoỏ a) Quy tc S oxi hoỏ ... hp VD:SOH: oxi hoỏ cht +1 -1 Cho cỏc -1 ca sau: nguyờn t+1 -2 NaCl +1 +1 -1 S+1 hp HCl SO2 H2O cht Tr li: -2 x H2O NH3 H 2SO4 NaH -2 -2 -2 +2 SO2 -2 -Theo QT3: x 4+ F2O Na2O2 Na2O HNO3 Na 2SO 2(-2)...
 • 13
 • 229
 • 5

Bài 15 hoa tri va so oxi hoa

Bài 15 hoa tri va so oxi hoa
... hiểu số oxi hóa ( Thời gian: 16 phút) Nội dung Hoạt động giáo viên II Số oxi hóa: - GV đặt vấn đề: số oxi hóa thường sử - Khái niệm: Số oxi dụng việc nghiên hóa nguyên tố cứu phản ứng oxi hóatrong ... xác định số oxi hóa nguyên tố hợp chất chưa? - Quy tắc xác định số oxi hóa: SGK / Trang 73 - Cách viết số oxi hóa: chữ số thường, dấu đặt phía trước đặt bên kí hiệu nguyên tố VD1: Số oxi hóa nguyên ... trị Na Cl Fe O Số oxi hóa Na Cl Fe O BT2: Phân biệt điện hóa trị, cộng hóa trị số oxi hóa Đáp án: - Về giá trị: Số oxi hóa hóa trị nhau, không ( Trường hợp N NH ) - Về dấu: + Số oxi hóa cộng hóa...
 • 10
 • 668
 • 17

Bài 15: Hóa trị số oxi hóa (cb)

Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa (cb)
... hoá trị, nguyên tố H có cộng hoá trị II/ SỐ OXI HOÁ Số oxi hoá nguyên tố số đại số gán cho nguyên tử nguyên tố theo quy tắc sau: Quy tắc 1: Trong đơn chất, số oxi hoá nguyên tố không không VD: Số ... tổng số oxi hoá nguyên tố điện tich ion Quy tắc 4: Trong hầu hết hợp chất, số oxi hoá hiđro +1, trừ hiđua kim loại ( NaH, CaH2….) Số oxi hoá oxi -2, trừ trường hợp OF2 , peoxit (H2O2 …) VD: Số oxi ... hoá trị 2+ F có điện hoá trị 1- Quy ước: Khi viết điện hoá trị nguyên tố, ghi giá trị điện tich trước dấu điện tích sau 2/ Hoá trị hợp chất cộng hoá trị Trong hợp chất cộng hoá trị, hoá trị...
 • 8
 • 421
 • 17

Bài giảng điện tử môn hóa học: hóa trị số oxi hóa pot

Bài giảng điện tử môn hóa học: hóa trị và số oxi hóa pot
... hoá :Số oxi hoá đặt phía kí hiệu nguyên tố Ghi dấu trước, số sau Cáchoxi hoá oxigì? số Số viết số hoá? Dựa vào đâu để xác định oxi hoá nguyên tố? Quy tắc xác định số oxi hoá a) Quy tắc Số oxi ... TRỊ ĐIỆN HOÁ TRỊ CỘNG HOÁ TRỊ (Hợp chất ion) (Hợp chất cộng hoá trị) Điện hoá trị điện tích ion Cộng hoá trị số liên kết nguyên tử nguyên tố II.SỐ OXI HOÁ 1.Khái niệm Ví dụ: Xét hai phân tử sau: ... chất CaF2: Ca có điện hoá trị 2+ F có điện hoá trị 1VD 3: Xác định điện hoá trị nguyên tố hợp chất Hóa trị của, nguyên tố CaO, K2S Al2O3 hoá Cách viết điện hợp chất ion CaO 2trị? xác định KS...
 • 15
 • 456
 • 5

Hóa trị số oxi hóa lớp 10 NC

Hóa trị và số oxi hóa lớp 10 NC
... chất, số oxi hóa H +1, trừ số trường hợp hidrua kim loại (NaH, CaH2,…) Số oxi hóa O -2 trừ trường hợp OF2, peoxit (chẳng hạn H2O2,…) - Lưu ý HS cách viết số oxi hóa: số oxi hóa viết chữ số thường, ... nguyên tố H có cộng hóa trị Hoạt động (5 phút) II SỐ OXI HÓA Khái niệm - Đặt vấn đề: số oxi hóa thường sử dụng việc nghiên cứu phản ứng oxi hóa - khử (sẽ học kì II) Ghi bảng: số oxi hóa nguyên tố - ... chất Na, Ca, Zn, Cu, H2, Cl2, N2 số oxi hóa nguyên tố - Quy tắc 2: Trong phân tử, tổng số - Thí dụ: Trong NH3, số oxi hóa H oxi hóa nguyên tố - Quy tắc 3: số oxi hóa ion đơn nguyên tử điện tích...
 • 4
 • 676
 • 4

Bài: 15 - Hóa trị số ôxi hóa

Bài: 15 - Hóa trị và số ôxi hóa
... Số ôxi hóa nguyên tố đơn chất không Quy tắc 2: Trong phân tử, tổng số số ôxi hóa nguyên tố không Quy tắc 3: số oxi hóa ion Ion đơn nguyên tử: Số oxi hóa = điện tích ion Ion đa nguyên tử: ∑ số ... hoá trị Trong hợp chất cộng hóa trị, hóa trị nguyên tố xác định số liên kết nguyên tử nguyên tố phân tử Cộng hoá trị gọi cộng hóatrị nguyên tố gì? Ví dụ: Trong phân tử CH4 II SỐ OXI HOÁ Số oxi ... chất, số ôxi hóa H (+1), trừ số trường hợp hidrua kim loại (NaH ,CaH2 ) Số ôxi hóa O (-2 ), trừ trường hợp OF2, H2O2 Bài tập Xác định số oxi hoá đơn chất sau: 0 0 Cu Zn Cl2 O2 H2 Xác định số oxi...
 • 19
 • 647
 • 1

Xem thêm