Ma tran, de cuong on tap hoa 11 chuong 2

de cuong on tap hoa 11 ky II

de cuong on tap hoa 11 ky II
... là: O ONa A pentan – on B pentan – –ol C pentan – on D pentan – –ol 73 Nhận xét sau đúng? A Anđehit xeton làm màu dd brom B Anđehit xeton không làm màu dd brom C Xeton làm màu dd brom, anđehit ... B C5H10 C C5H12 D C3H6 39 Trong chất sau, chất thuộc dãy ankin? A C8H8 B C4H4 C C2H2 D C6H6 40 Gốc hiđrocacbon sau làgốc ankyl? A -C3H5 B -C6H5 C -C2H3 D -C2H5 41 Trong chất sau đây, chất có nhiệt ... –CH2 chất nào? Cl với dd NaOH có dư Sản phẩm hưu thu A HO –CH Cl C HO –CH B HO - ONa D NaO –CH2 - CH2 –Cl ONa 69 Trong chất có công thức cấu tạo sau đây, chất lhông phải anđehit? A H –CH = O B O...
 • 12
 • 2,289
 • 72

DE CUONG ON TAP HÓA 11 CA NAM .TU LUAN

DE CUONG ON TAP HÓA 11 CA NAM .TU LUAN
... thức phân tử ankin B PHẦN BÀI TẬP NÂNG CAO Tài liệu ơn tập Hóa Học 11 22 Lưu hành nội Trường THPT Bình Phục Nhứt Nhóm Hóa Học - Hóa 11 Câu (A-07) Ba hiđrocacbon X, Y, Z dãy đồng đẳng, khối lượng ... tập Hóa Học 11 15 Lưu hành nội Trường THPT Bình Phục Nhứt Nhóm Hóa Học - Hóa 11 Câu Kết phân tích ngun tố cho thấy limonen cấu tạo từ hai ngun tố C H, C chiếm 88,235% khối lượng Tỉ khối limonen ... (A) Biết phân tử chứa ngun tử Na Tài liệu ơn tập Hóa Học 11 16 Lưu hành nội Trường THPT Bình Phục Nhứt Nhóm Hóa Học - Hóa 11 CHUN ĐỀ 5: HIDROCACBON NO A PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN Câu Viết cơng thức cấu...
 • 30
 • 606
 • 25

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 11 HK1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 11 HK1
... NH4NO3 , N2 , N2O, NO, NO2 Kim loại nhiều hóa trị hóa tri cao Ví dụ Cho 11 g hỗn hợp Al va Fe vào dung dịch HNO loãng, d có 6,72 l khí không màu hóa nâu không khí bay ra.( thể tích khí đo đktc) ... nhiệt phân muối nitrat kimloại b Tính áp suất p biết diện tích bình không đổi thể tích chất rắn không đáng kể Hóa trị kim loại không đổi trình nhiệt phân ĐS : a Cu 4,872 atm III BI TP TRC NGHIM KHCH ... 4g D 12,6g Cõu 31 Cho 115 g hn hp ACO3, B2CO3 v R2CO3 tỏc dng ht HCl d thỡ thu c 0,896 lớt CO 2(ktc) Cụ cn dd sau phn ng thu c cht rn cú lng l: A 120g B 115 ,44g C 110 g D 116 ,22g Cõu 32 T mt tn...
 • 22
 • 272
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 11 HKI B

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 11 HKI B
... Năm học 2010 – 2 011 < /b> Đề cương < /b> ôn < /b> tập < /b> Trường THPT Lê Viết Thuật DẠNG 4: XÁC ĐỊNH AXIT BAZƠ DỰA VÀO THUYẾT BRONSTED B i 1: Sự điện li, chất điện li gì? Những loại chất ... 3,6 Cho X vào b nh kín dung tích không đổi, có b t Fe xúc tác Nung b nh để tổng hợp NH3 đem b nh nhiệt độ ban đầu thấy áp suất b nh giảm 8,5% Tính hiệu suất phản ứng Giáo viên: Ths B i Quang Chính ... dung dịch NaOH dùng B i 2: Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,3 gam H3PO4 Sau cô cạn thu muối khối lượng bao nhiêu? DẠNG 11:< /b> B I TẬP VỀ ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT B O TOÀN ĐIỆN TÍCH B i 1: Một dung dịch...
 • 4
 • 259
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 11
... hóa đỏ B xuất khíkhông màu mùi khai , làm giấy quì tím ẩm hóa xanh C xuất khíkhông màu mùi hắc , làm giấy quí tím ẩm hóa đỏ D xuất khí không màu , không mùi làm giấy quì ẩm hóa đỏ 3.2.004 Đột ... electron hóa trị 2s12p3 , nguyên tử H có electron hóa trị B nguyên tử C phân tử C2H4 có electron hóa trị 2p2 , nguyên tử H có electron hóa trị C nguyên tử C phân tử C2H4 có 3electron hóa trị 2s12p2 ... CTPT chất có thành phần 51,3% C ,9,4% H , 12% N , 27,3% O tỉ khối so với không khí 4,05 A C5H11ON B C5H10ON C C5H11O2N D C4H11O2N 4.3.010 Tìm CTPT chất có thành phần 54,5%C , 9,1%H , 36,4%O Biết...
 • 16
 • 141
 • 0

Đề Cương Ôn Tập Hoá 11

Đề Cương Ôn Tập Hoá 11
... c.50000 d.50,00 BÀI TẬP VỀ ANKAĐIEN - ANKIN Câu Số đồng phân thuộc loại ankađien ứng với công thức phân tử C5H8 A B C D Câu C5H8 có đồng phân ankađien liên hợp ? A B C D Câu Công thức phân tử buta-1,3-đien ... AgNO3 thấy có 2,24 lit khí thoát có khối lượng khối lượng 7,56 lit khí CH4 đồng thời thu 29,4 g kết tủa, xác định công thức cấu tạo ankin (CH ≡ C-CH3 CH3-C ≡ C-CH3) BÀI TẬP TỰ LUẬN Bai Hoàn thành ... →  F → Bài 3: a) Meton có công thức C10H18O, chứa lk đôi Hỏi có cấu tạo mạch hở hay vòng? b) Vitamin A có công thức phân tử C 20H30O có chứa vòng cạnh không chứa lk Hỏi phân tử có liên kết...
 • 6
 • 131
 • 1

Đề cương ôn tập hóa 11

Đề cương ôn tập hóa 11
... 4,48 lớt khớ NO2 (ktc) l sn phm kh nht Tớnh % lng mi kim loi hn hp ban u Ti liu ụn Húa Hc 11 11 Cõu 11 Cho 19,5 gam mt kim loi M húa tr n tan ht dung dch HNO3 thu c 4,48 lớt khớ NO ( ktc) l sn ... H2 Br2 HCl mol e CHCH + H2O Ni, t 0 Pd, PbCO3 , t Hg xt (đime hóa) f 2CHCH 600 C, xt (trime hóa) g 3CHCH Cõu 11 Vit PTHH iu ch cỏc cht sau t cỏc mono me tng ng Axetilen, vinyl clorua, ... cú t l mol tng ng l 2:1 Tớnh th tớch ca hn hp khớ X (ktc) Cõu Hũa tan hon ton 11 gam hh gm Fe v Al dd HNO3 d thu c 11, 2 lớt hh khớ X (ktc) gm NO v NO2 cú lng 19,8 gam Bit phn ng khụng to NH4NH3...
 • 45
 • 83
 • 0

đề cương ôn tập hóa 11 kỳ 2

đề cương ôn tập hóa 11 kỳ 2
... Al4C3 CaC2 →C4H4→C4H10→C3H6→ CH3-CH(OH)-CH3 →CH3-CO-CH3  C4H6→ cao su Buna → C6H6→ C6H6Cl6  C6H5CH3→ TNT C 6H5Br→C6H5ONa→C6H5OH→Axit picric (2, 4,6-trinitrophenol) →C2H4 C2H5OH ↓ C2H5Cl C2H4 CH3CHO ... Cu(OH )2 f Cho phenol vào dd brom g Cho HCHO phản ứng với AgNO3 NH3 dư Bài Hãy viết PTPƯ thực dãy biến hóa sau ( ghi rõ điều kiện có) →AgC≡CAg →CH≡CH→ CH3CHO →CH2=CHCl → PVC CH3COONa CH4→ C2H2 → ... ứng thấy khối lượng bình tăng 15, 12 gam a Tìm CTPT anken b Tính % V khí Bài 11: Cho 12, 1 gam hỗn hợp X gồm ankin lội qua dd brom dư làm màu lít dung dịch Br2 0 ,25 M a Tìm CTPT ankin biết chúng cách...
 • 5
 • 42
 • 0

De cuong on tap Hoa 12 (chuong 1 - 2)

De cuong on tap Hoa 12 (chuong 1 - 2)
... (cho H = 1, C = 12 , O = 16 ) A C15H31COOH v C17H35COOH B C17H33COOH v C15H31COOH C C17H31COOH v C17H33COOH D C17H33COOH v C17H35COOH 43 Trong mt bỡnh kớn cha hi cht hu c X (cú dng CnH2nO2) mch ... (Y) ln lt l: A H-COOCH3 v CH3COOH B HO-CH2-CHO v CH3COOH C H-COOCH3 v CH3-O-CHO D CH3COOH v H-COOCH3 24 Thy phõn hon ton 8,8 gam mt este n chc, mch h X vi 10 0ml dung dch KOH 1M (va ) thu c 4,6 ... to 1, 82 gam sobitol vi hiu sut 80% l A 2,25 gam B 1, 80 gam C 1, 82 gam D 1, 44 gam 27 Khi lờn men 360 gam glucoz vi hiu sut 10 0%, lng ancol etylic thu c l (Cho H = 1, C = 12 , O = 16 ) A 92 gam B 18 4...
 • 6
 • 1,054
 • 38

De cuong on tap hoa 9HKI 10-11

De cuong on tap hoa 9HKI 10-11
... chất sau tác dụng với dung dịch axit sunfuric lỗng sinh chất khí? A Lưu huỳnh B Kẽm C Bạc D Cacbon 25 Dùng thuốc thử phân biệt dược chất rắn sau: MgO, P2O5, Ba(OH)2, Na2SO4 A Nước, giấy quỳ tím...
 • 2
 • 188
 • 0

De cuong on tap hoa 9 HKI(10-11)

De cuong on tap hoa 9 HKI(10-11)
... Đ/A B B B 14 D 25 C 36 D 47 A D 15 B 26 C 37 C 48 B D 16 D 27 C 38 C 49 D -5- B 17 C 28 B 39 B 50 A C 18 D 29 A 40 C C 19 B 30 A 41 B D 20 C 31 C 42 A 10 C 21 A 32 C 43 A 11 B 22 C 33 C 44 C ... đỏ D Không có tượng Câu 49: Nhỏ dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2 thì: A Không có tượng B Có chất khí không màu thoát C Có kết tủa nâu đỏ D Có kết tủa trắng Câu 50: Con dao làm thép xẽ không ... Ca(OH)2 , tạo muối canxicacbonat (2,5 điểm) a Viết PTHH b Tính khối lượng chất lại sau phản ứng Bài 12: Hòa tan 58g hỗn hợp Fe Cu vào dung dịch HCl 10% vừa đủ, sau phản ứng xong kết thúc thu 5.6 lit...
 • 6
 • 305
 • 4

Đề cương ôn tập hóa học 11 trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng 2010

Đề cương ôn tập hóa học 11 trương THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng 2010
... có 115 a Tính số hạt loại anion Y- Viết kí hiệu nguyên tử Y b Viết công thức hợp chất với hidro, hợp chất oxit bậc cao nhất, hợp chất hidroxit tương ứng nguyên tố Y Viết công thức electron công ... hình học chữ V góc liên kết HOH ≈ 1050 f NH3 giải thích H2O có dạng hình học tháp tam giác góc liên kết HSH ≈ 1070 g CO2 giải thích dạng hình học phân tử CO2 thẳng h BCl3 giải thích dạng hình học ... Cl2 t0nc, t0s lớn Tính oxi hóa giảm dần F2 > Cl2 > Br2 > I2 Tính khử tăng dần Cl2 < Br2 < I2 Halogen không phản ứng trực tiếp với O2, N2, C - Tính oxi hoá mạnh : - Không có tính khử Phản ứng mãnh...
 • 12
 • 569
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập hóa 11 học kỳ 2đề cương ôn tập hóa 11 học kì 1 violetđề cương ôn tập hóa 11 học kì 1đề cương ôn tập hóa 11 học kì 2đề cương ôn tập hóa học kì 2 lớp 11đề cương ôn tập hóa 11 nâng caođề cương ôn tập hóa 11 học kì 2 violetde cuong on tap hoa 11 hk2đề cương ôn tập hóa 11 cuối nămde cuong on tap hoa 11 hoc ki 2 co dap anđề cương ôn tập hóa học kì 2 lớp 10đề cương ôn tập sử 11 kì 2đề cương ôn tập hóa học kì 2 lớp 8đề cương ôn tập hóa 9 chương 1đề cương ôn tập hóa 8 chương 1báo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 3. A trip to the countrysideCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAMôn công nghệ phần mềm nâng caoTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Bài tập 300 câu sửa lỗi sai + phrasal verbs có ĐÁP ÁNBài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEOGRAMMAR because và because ofGRAMMAR because because of despite in spite ofGRAMMAR một số câu trúc dùng như 3 câu điều kiệnGRAMMAR PASSIVE VOICENGHIÊN CỨU CÔNG THỨC KEM TRỊ MỤN