TLH DC de thi 30%

Tài liệu Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Nga - Hệ 3 năm (Mã đề thi 306) docx

Tài liệu Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Nga - Hệ 3 năm (Mã đề thi 306) docx
... честными A дети B детям C детей D детьми Câu 23: По совету врача я лежать в больнице A нужно B надо C должен D нельзя Trang 2/4 - đề thi 30 6 Câu 24: Ребята, давайте ! Уже поздно A отдыхаем ... город, его тихие зелёные улицы, старинные дворцы Я живу в старом доме в центре города Trang 3/ 4 - đề thi 30 6 Я работаю в туристической фирме Я – секретарь директора На работе у меня красивый кабинет ... если B хотя C чтобы Câu 33 : Сегодня я получил пятёрку математике A к B о C от Câu 34 : Отец уехал в командировку и восемь дней вернётся A после B на C через Câu 35 : Сегодня наша работа...
 • 4
 • 139
 • 0

Tài liệu Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Đức (Mã đề thi 305) docx

Tài liệu Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Đức (Mã đề thi 305) docx
... besuchen nicht D Die Kinder besuchen den kranken Vater nicht im Krankenhaus dürfen Trang 2/4 - Mã đề thi 305 Chọn phương án (ứng với A B, C, D) để hoàn thành câu sau Câu 35: Als ich durch Frankreich ... Musikhören und Fernsehen B Angeln und Fernsehen C Sammeln und Reisen D Handarbeiten Trang 3/4 - Mã đề thi 305 Câu 43: „ beim Angeln sind öfter Männer zu sehen “ bedeutet, dass A nur Männer Spaß ... herrlichen B positiven C schlechten D hässlichen HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 305 ...
 • 4
 • 130
 • 0

BỘ ĐỀ THI 300 CÂU TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ doc

BỘ ĐỀ THI 300 CÂU TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ doc
... công vi n ngày, chi d Các câu sai phí biên dòch vụ vào ngày 258 Yếu tố sau xem rào cản vi c gia nhập thò trường : a Qui b Bản quyền c Các hành động chiến lược hãng đương nhiệm d Tất câu 252 Vi c ... gía mặt hàng Tivi a Dự đóan lượng cầu hàng hóa thay đổi tăng lên làm lượng cầu Tivi giảm phần trăm thu nhập cơng chúng thay đổi 1% b Dự đóan thu nhập thay đổi lượng cầu 86 Tìm câu câu đây: hàng ... biên e Tất trường hợp d Tổng doanh thu tổng chi phí 207 Chọn câu sai câu : Trong ngắn 200 Câu phát biểu sau khơng đúng: hạn doanh nghiệp thi t phải đóng cửa khi: a Hãng thu thặng dư sản xuất a Phần...
 • 20
 • 2,108
 • 24

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: HOÁ HỌC, khối B Mã đề thi 307 pot

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: HOÁ HỌC, khối B Mã đề thi 307 pot
... axit cacboxylic rượu (ancol) Cho toàn lượng rượu thu tác dụng với Na (dư), sinh < /b> 3,36 lít H2 (ở đktc) Hỗn hợp X gồm A hai este B este rượu C axit este D axit rượu Trang 3/5 - đề < /b> thi < /b> 307 Câu ... HCl Trang 4/5 - đề < /b> thi < /b> 307 Câu 49: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương trình phản ứng): Tinh b t → X → Y → Z → metyl axetat Các chất Y, Z sơ đồ là: A C2H4, CH3COOH B C2H5OH, CH3COOH ... Suất điện động chuẩn pin điện hoá < /b> Fe - Cu A 0,10 V B 1,66 V C 0,78 V D 0,92 V - - HẾT Trang 5/5 - đề < /b> thi < /b> 307 ...
 • 5
 • 112
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN: Tiếng Anh - Mã đề thi 307 ppt

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN: Tiếng Anh - Mã đề thi 307 ppt
... ejected Trang 2/4 - đề thi 307 Read the passage and mark the letter (A, B, C, or D) on your answer sheet to fit each space, from 31 to 35 EDUCATION IN CUBA One of the interesting things about Cuba ... the correct answer to each of the questions, from 41 to 45 Trang 3/4 - đề thi 307 Books which give instructions on how to things are very popular in the United States today Thousands of these ... athletic Question 50: A important B bore C holder D score - HẾT Trang 4/4 - đề thi 307 ...
 • 4
 • 246
 • 0

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN SINH HỌC Mã đề thi 303 SỞ GD – ĐT SƠN LA pps

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN SINH HỌC Mã đề thi 303 SỞ GD – ĐT SƠN LA pps
... tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học B tiến hoá hoá học, tiến hoá sinh học C tiến hoá tiền sinh hoc, tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học Câu Tần ... từ chất vô theo phương thức sinh học đề 303 trang 4/3 C tổng hợp chất vô từ chất hữu theo phương thức sinh học D tổng hợp chất vô từ chất hữu theo phương thức hóa học Câu Tiến hoá lớn trình: ... định hạt xanh Phép lai hạt vàng với hạt xanh, tạo F1 có 50% hạt vàng : 50% hạt xanh Kiểu đề 303 trang 14/3 gen P A BB Bb B Bb bb C đề 303 trang 15/3 BB bb D Bb Bb đề 303 trang 16/3 ...
 • 16
 • 120
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 309 pptx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 12 - Mã đề thi 309 pptx
... Câu 38: A those B this C there D think Câu 39: A helps B dates C chores D talks Câu 40: A town B slow C how D power - - HẾT Trang 3/3 - đề thi 209 ... 32: Graham told Jane that he would see her tomorrow A Told B see C he D tomorrow Trang 2/3 - đề thi 209 Câu 33: Who does the household works in your family? A Does B in C Works D the household ... one third of all current American families fit the traditional mould and another third consists of married couples who either have no children or have non still living at home Of the final one third,...
 • 3
 • 158
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN TIẾNG ANH – Mã đề thi 301 potx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN TIẾNG ANH – Mã đề thi 301 potx
... many years Trang 2/4 - đề thi 301 Question 31: When did Brighton begin to be popular with tourists? A When Queen Victoria arrived B When houses were built C When King George IV arrived D After ... when King George IV decided to build a house there, it became very fashionable The King continued to visit it until 1827, but Queen Victoria did not like the house It is open to the public every ... Brighton is the largest seaside resort in the south-east of England At first the town was a fishing village and did not become popular until about 1800 Rich people began to visit Brighton in...
 • 4
 • 198
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 306 ppt

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 306 ppt
... D B B B C B B A D A A C A D D C Trang 3/4 - đề thi 132 132 132 132 132 132 132 132 132 33 34 35 36 37 38 39 40 C A C A A B A A Trang 4/4 - đề thi 132 ... diseases for them A conclusion B concentration C contamination D conservation Trang 2/4 - đề thi 132 Câu 36: Khoanh tròn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết có vị trí khác với từ lại A arrive B income ... phải sửa câu sau Dennis used to smoking a lot a year ago A B C D - - HẾT -1 32 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132...
 • 4
 • 69
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Anh văn Khối 12 - Mã đề thi 306 ppsx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Anh văn Khối 12 - Mã đề thi 306 ppsx
... worked here since 2000 - THE END - Đáp án đề 316: C B 15 B 12. 1stterm0 8-3 16 D A 16 A A 10 D 17 A B 11 D 18 C A 12 D 19 B B 13 A 20 D C 14 B 21 B 22 C 29 C 12. 1stterm0 8-3 16 23 A 30 C 24 C 31 B ... minutes doing something different every day Parents don’t like it when their teenage children spend hours on the phone, but, in fact, (27) to a friend is very good for you; parents think that children ... domestic Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (ứng với A B, C, D) theo thứ tự cho chỗ trống sau If you want to _(24) your best in an exam, you should be relaxed and so one of the best things to is...
 • 3
 • 67
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC - Mã đề thi 308 pot

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC - Mã đề thi 308 pot
... oxi hóa H2O D khử ion SO4 2- Câu 27: Cặp gồm chất mà dd chất làm quỳ tím hoá xanh A AlCl3, CH3NH3Cl B CH3NH2, Na2CO3 C HCOONa, NH4Cl D NH4Cl, CH3NH2 Trang 2/4 - đề thi 308 Câu 28: Có thể phân ... Y? A X Y có số oxi hóa -1 nhiều hợp chất B Ở trạng thái bản, X Y có electron độc thân C Y kim loại X phi kim chu kỳ D Bán kính nguyên tử X nhỏ Y Trang 3/4 - đề thi 308 Câu 43: Đốt cháy hoàn ... ứng hoá học tăng lên lần Để tốc độ phản ứng tiến hành 30oC tăng lên 81 lần cần phải thực phản ứng nhiệt độ: A 60 oC B 50 oC C 70oC D 90oC - - HẾT Trang 4/4 - Mã...
 • 4
 • 86
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC - Mã đề thi 303 ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: HÓA HỌC - Mã đề thi 303 ppsx
... Đáp án D 11 B 21 B 31 C 41 D A 12 D 22 A 32 D 42 B C 13 A 23 C 33 C 43 D D 14 A 24 C 34 C 44 B B 15 B 25 D 35 C 45 A A 16 A 26 B 36 A 46 D A 17 A 27 B 37 C 47 C A 18 D 28 D 38 B 48 A B 19 B 29 ... HCOOC2H5 Câu42: Dãy sau gồm đồng vị nguyên tố hóa học? A 40 X , 40 Y B 28 X, 29 Y C 14 x , 14 Y D 19 X, 20 Y 18 19 14 14 10 Câu43: Cho phản ứng : Cu + H+ + NO 3-  Cu2+ + NO + H2O Tổng hệ số cân (tối ... m là: A 2,52 B 2 ,10 C 4,20 D 2,8 Câu 31: Dãy ion sau xếp theo chiều tăng dần bán kính ion? A Mg2+ , Na+ , O 2-, F- B Mg2+, Na+, F-, O 2- C O 2-, F-, Na+, Mg2+ D Na+, Mg2+, O 2-, F- Câu32: Hỗn hợp...
 • 4
 • 74
 • 0

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Công ty

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Công ty
... đốc: a.Cty TNHH thành viên b.Cty TNHH thành viên c.Cty hợp danh X d.DN tư nhân 26.Những loại hình DN sau chuyển đổi lẫn a.CTy TNHH Cty cổ phần X b.CTy TNHH Cty hợp danh c.Cty hợp danh CTy cổ phần ... cơng ty: a) Chia cơng ty áp dụng cho cơng ty trách nhiệm hữu hạn, tách cơng ty áp dụng cho cơng ty cổ phần b) Khi chia cơng ty phải chia thành cơng ty loại Tách cơng ty tách thành cơng ty khác ... hành cơng ty d Cả a c Câu 17: Chọn câu cơng ty TNHH thành viên : a Người đại diện theo pháp luật cơng ty vắng mặt q 30 ngày Việt Nam phải uỷ quyền cho người khác văn bảng theo pháp luật b Đối...
 • 129
 • 4,000
 • 28

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Đầu tư

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Đầu tư
... hoạt động đầu theo quy định pháp luật 26 khác đầu trực tiếp đầu gián tiếp a đầu trực tiếp hình thức đầu nhà đầu bỏ vốn đầu tham gia quản lý hoạt động đầu Còn đầu gián ... d nhà đầu việt nam chịu điều chỉnh luật đầu 29/11/2005 nhà đầu nước ngồi khơng chịu ảnh hưởng luật đầu 25 khái niệm đầu theo luật đầu 29/11/2005: a hành động nhà đầu ưa tiền ... điều chỉnh luật đầu 2005 có phân biệt nhà đầu nước nhà đầu nước ngồi c nhà đầu việt nam chịu điều chỉnh luật đầu 29/11/2005, nhà đầu nước ngồi chịu điều chỉnh luật đầu quốc...
 • 20
 • 2,786
 • 38

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Doanh nghiệp tư nhân

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Doanh nghiệp tư nhân
... điểm pháp doanh nghiệp nhân khơng đúng: a Doanh nghiệp nhân doanh nghiệp chủ b Doanh nghiệp nhân cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy phép đăng kí kinh doanh c Chủ doanh nghiêp ... kinh doanh doanh nghiệp b Chủ doanh nghiệp có quyền sử dụnglợi nhuận sau nộp thuế nghóa vụ tài khác theo qui đònh pháp luật c Chủ doanh nghiệp nhân người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp ... doanh nghiệp nhân người quản lí, điều hành doanh nghiệp Chọn phát câu đúng: a Chủ doanh nghiệp nhân có quyền cho thuê toàn doanh nghiệp chòu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động kinh doanh...
 • 15
 • 1,805
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: giao an bai nha ba ngoaiUNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢNskkn BIỆN PHÁP CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ, PHỤC VỤ VÀ CẤP DƯỠNG Ở TRƯỜNG PTDTNT ĐIỂU XIỂNGskkn Một số biện pháp để sử dụng và bảo quản các thiết bị - đồ dùng dạy học đạt hiệu quảskkn Một số biện pháp nâng cao thành tích môn tháo lắp súng tiểu liên AKskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THPT ĐẮC LUA – TÂN PHÚ – ĐỒNG NAIskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANskkn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI LẦN THỨĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍBáo cáo Bảo trì hệ thống mạng OSPFv3 và Dual-Stack trong IPv6Báo cáo thực tập Thực tập kỹ năng nghề nghiệp thực tập tốt nghiệp - Lê Công ĐạtĐề tài Hệ thống quản lý kinh doanh cửa hàng sáchĐề tài nghiên cứu Vẽ hình minh họa bài giảng bằng Microsoft WordỨNG DỤNG xử lý ẢNH bám QUỸ đạo CHO TRƯỚC CHO MOBILE ROBOTtlich sử phát triển cờ vua việt nam và thế giớisáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Khoa học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn khoa học cho sinh lớp 5skkn Xây dựng Tiêu chí thi đua ở trường THPT – DTNT Tỉnh