1 SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM KHXH

Một số câu trắc nghiệm ôn tập môn hóa lớp 12 từ chương 1 đến chương 9

Một số câu trắc nghiệm ôn tập môn hóa lớp 12 từ chương 1 đến chương 9
... Câu 2. 61 Đốt cháy hoàn toàn 0, 01 mol cacbohiđrat (X), thu 5,28g CO2 1, 98 g H2O Biết rằng, tỉ lệ khối lượng H O X 0 ,12 5 :1 Công thức phân tử X A C6H12 O6 B C12 H24O12 C C12 H22O 11 D (C6H10O5)n Câu ... (C17H31COO)2C3H5OOCC17H 29; (2) C17H31COOC3 H5(OOCC17H 29) 2; (3) (C17H31OOC)2C3H5OOCC17H 29; (4) (C17H31OCO)2C3H5COOC17H 29 Những công thức là: A (1) , (2), (3), (4) B (1) , (2) C (1) , (2), (4) D (2), (3), (4) Câu 1. 60 ... 80kg Câu 1. 91 Số gam iot cộng vào liên kết bội mạch cacbon 10 0g chất béo gọi số iot chất béo Chỉ số iot chất béo tạo nên từ axit linoleic A 86,868 B 90 ,18 8 C 18 8 ,92 0 D 17 3,736 Câu 1. 92 Một mẫu...
 • 43
 • 187
 • 0

160 số câu trắc nghiệm Hóa học

160 số câu trắc nghiệm Hóa học
... andehit fomic : A Chất oxi hoá B Chất khử C Tự oxi hóa tự khử D Không thay đổi số oxi hóa 68 Cho sơ đồ chuyển hóa: C4H10 → (X) → (Y) → CH4 → (Z) → (E) Xác định công thức cấu tạo X E? Biết X ... không A X không làm đổi màu quỳ tím; B Khối lượng phân tử X số lẻ C Khối lượng phân tử X số chẳn; D Hợp chất X phải có tính lưỡng tính 145: Số đồng phân aminoaxit có CTPT: C4H9O2N : A B C D C NaCl ... 60% D 32% 68% 29 X rượu no, đa chức, mạch hở có số nhóm OH nhỏ Cứ 7,6 gam rượu X phản ứng hết với Natri cho 2,24 lít khí (đo đktc) Công thức hoá học X A C4H7(OH)3 B C2H4(OH)2 C C3H6(OH)2 -3-...
 • 15
 • 481
 • 5

đề thi học ki 1(40 câu trắc nghiệm)

đề thi học ki 1(40 câu trắc nghiệm)
... ˆÿ»¿.ÃÌ@v'Ỵ–Ȧ¦ỉÿwµCh?ÚWP¢}8@…i”-üU~âȪ;ž«2Ủ„’5“w$è¦í?~÷§YHru§«½Z½ùỊ¤íZkiOi(V=Rá~®9PyD0J( ªée„iýçBÐoþµơüˆ6øÈỊđ%ù+¥¾N ò!IK£QÀÕ2”“º9 ¢ỊÝß›‚Ëð¤ 賿aQx-ò–ENF÷ ºhB†”t'/ØÈêAÕàjïS@X:0¤¢yPỉ‘wI‚± ... ‰i¯5c?[?¿Ø²ª$X~Tè¬èúh‘‹M´‘ÈÕÝG;pâÏML+EJIf›¬WÈ0”‹¢ïò¨»%¶ÛqƯ%Q);ÄỊơỊ‡'Ơ-ÌáÀå„Q‡õ{ ¦œ* ƯÁŒ\ðỉ¶¼ùÂì®S/¡đ~¤„ðg‡*Yjê.ª–7–½¤1a]l¾Ưëeiâ[PhŸgíiÚkig½ú*ŸÐüŸK°“»{×Ỉ«žB${ÉGQ™ÇÉ© »>r$_đAâ«Agjè(µ ðzT* Ị:2rYSDs²ˆ8Ï€)/šþìÐQUEY˜¶ơÝ*l…r9DßX„³=]ø%K5$OZ-k¾?’ú¾–j«¤n$á%...
 • 30
 • 405
 • 1

Đề 1 - 1 số bài trắc nghiệm chọn lọc

Đề 1 - 1 số bài trắc nghiệm chọn lọc
... CuSO dung dịch là? A/ 1, 5M B/ 1, 6M C/ 1, 7M D/ 1, 8M Câu 38 : Phân tử MX3 có tổng số hạt loại 19 6, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 60 Số hạt mang điện nguyên tử M số hạt mang điện nguyên ... IIA vào 19 5,6g ddHCl dd có nồng độ muối 9,5% Kim loại X : A/ Mg B/ Ca C/ Be D/ Ba Câu 21 : 1, 83g hỗn hợp A gồm Ba kim loại kiềm X có tỉ lệ mol 1: 2 Hoà tan A vào nước 400ml ddB có pH = 13 Kim loại ... Mg hỗn hợp đầu (g): A 5,4; 2,4 B 2,7; 1, 2 C 5,8; 3,6 D 1, 2; 2,4 Câu 26 : Để hoà tan hỗn hợp gồm Zn ZnO người ta phải dùng 10 0,8 ml dung dịch HCl 36,5%, d =1, 19 Phản ứng làm giải phóng 0,4 mol khí...
 • 3
 • 168
 • 0

Một số câu trắc nghiệm môn Sinh

Một số câu trắc nghiệm môn Sinh
... hợp xảy hoán vị gen với tần số 18%.Tỉ lệ ruồi thân đen cánh cụt xuất Fb tính theo lý thuyết là: A.82% B.9% C.41% D18% Sự rối loạn phân ly cặp NST tương đồng tế bào sinh dục cuat thể 2n làm xuất ... axit amin C.56 D.60 11 Cho quần thể giao phối hệ xuất phát P: 0,6Aa:0,4aa.Nếu đến F3, số cá thể quần thể 1000 số cá thể kiểu gen bao nhiêu? A.90 AA;420Aa;490aa B.360AA;480Aa;160aa C.90AA;490Aa;420aa ... tốc nhau.Khoản cách riboxom phân tử mARN 61,2 ăngstron.Khi riboxom thứ vừa trượt hết phân tử mARN số axit amin môi trường tiếp tục cung cấp cho riboxom lại hoàn tất trình giải mã là: A 24 axit amin...
 • 2
 • 514
 • 1

một số câu trắc nghiệm hóa học

một số câu trắc nghiệm hóa học
... Bài : Khi đốt cháy polime X thu khí X polime đây? Chọn đáp án nước với tỉ lệ số mol tương ứng : A Polipropilen B Tinh bột C Poli (vinyl clorua) (PVC) D Polistiren (PS) Đáp án...
 • 3
 • 278
 • 1

một số câu trắc nghiệm môn sinh

một số câu trắc nghiệm môn sinh
... MM=64%,MN=32%,NN=4%,tần số tương đói cá alen M,N A,M=0,7.N=0,3 B.M=0,8.N=0,2 C.M=0.4.N=0,6 D.M=0,5.N=0,5 Một số câu trắc nghiệm môn Sinh Loại đột biến sau làm tăng loại alen gen vốn gen quần thể? A Đột biến điểm B.Đột ... B.M=0,8.N=0,2C.M=0.4.N=0,6 D.M=0,5.N=0,5 câu1 1: Dạng đột biến làm tăng số lượng nhiều : A.lập đoạng NST B.sát nhập NST vào NST khác C.chuyển đoạn tương hổ D.chuyện doạn không tương hổ Câu ghi sai tả nhiều , đề ... D.chuyện doạn không tương hổ Câu ghi sai tả nhiều , đề cho ko rõ nghĩa , tăng số lượng nhiều tăng ji , tăng dâu ??? câu 12 :ỏ ruồi giấm ,A mắt đổ đột biến thành gen a qui định mắt trắng gen tái...
 • 7
 • 169
 • 0

một số câu trắc nghiệm linux

một số câu trắc nghiệm linux
... Linux kernel 50./ Số phiên kernel Linux số chẵn phiên ổn định số lẻ phiên thử nghiệm 51./ Kiến trúc Kernel Linux Monolithic 52./ Tác giả phiên hệ điều hành Linux Linux Tolvards 53./ Để liệt kê ... trình có hệ thống Linux ta dùng lệnh ps 65./ Để xem chi tiết tiến trình chạy hệ thống ta dùng lệnh ps với tham số ax 66./ Mỗi tiến trình chạy hệ thống Linux đặc trưng PID 67./ Tham số PPIUD dùng ... lệnh ls với tham số -a 54./ Một user có username sinhvien home directory /home/sinhvien Để trở home dir cách nhanh nhất, phải dùng lệnh cd /home/sinhvien 55./ Để đọc đĩa mềm Linux ta dùng lệnh...
 • 4
 • 744
 • 4

Một số câu Trắc nghiệm su dien ly(co dap an)

Một số câu Trắc nghiệm su dien ly(co dap an)
... án khác Câu III-7:Công thức tính số axit HNO3 A B C D.Đáp án khác Câu III-8:Hằng số Kb phụ thuộc vào yếu tố A Nồng độ B Nhiệt độ C Áp su t D Cả yếu tố Câu III-9:Cho dung dịch có nồng độ số pH :HCl=a ... NaHCO3 a ,Số chất,ion có tính axit A B.4 C D b ,Số chất,ion có tính bazơ A B C D 10 c ,Số chất,ion vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với bazơ A B C D d ,Số chất,ion trung tính A B C 10 D Câu II-4:Cho ... trao đổi ion Câu III-2:Công thức tính pH A pH = - log [H+] B pH = log [H+] Câu III-3:Giá trị pH + pOH dung dịch là: A B 14 Câu III-4: Chọn biểu thức A [H+] [OH-] =1 B [H+] + [OH-] = Câu III-5:Dung...
 • 13
 • 1,301
 • 72

Mot so cau Trac nghiem su dien ly(co dap an)

Mot so cau Trac nghiem su dien ly(co dap an)
... ta dùng H 2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ clorua dùng H 2SO4 loãng A H 2SO4 đậm đặc mạnh H 2SO4 loãng B H 2SO4 đậm đặc có tính ôxi hóa mạnh H 2SO4 loãng C H 2SO4 đậm đặc hút nước D H 2SO4 đậm đặc ... sau: HCl + H2O → Cl- + H3O+ (1) NH3 + H2O  NH4+ + OH- (2) CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O (3) HSO3- + H2O  H3O+ + SO3 2- (4) HSO3 + H2O  H 2SO3 + OH (5) Theo Bronxtet, H2O đóng vai trò axit phản ứng: ... HCl thấy dung dịch trở nên su t Dung dịch X dung dịch sau đây? A NaAlO2 D (NH4) 2SO4 B Al2 (SO4 )3 C Fe2 (SO4 )3 Câu IV -25:Trong dung dịch: HNO3, NaCl, Na 2SO4 , Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm chất...
 • 10
 • 689
 • 32

Một số câu trắc nghiệm ôn thi đại học hay

Một số câu trắc nghiệm ôn thi đại học hay
... (vì thay cho danh từ số nhiều "the rice yields" - học sinh ý : rõ ràng other + danh từ số nhiều, "any other + danh từ số ít" "grain" ko them "s" 19 Một số câu trắc nghiệm Ôn thi đại học hay Question ... alternative medicine => câu gốc : Phương thuốc thay bí ấn số người => đáp án C Question 61 His comment bears little relation to the topic 14 Một số câu trắc nghiệm Ôn thi đại học hay A His comment ... tests/ research… => học thêm từ : Một số câu trắc nghiệm Ôn thi đại học hay - toil away at/over st : làm việc cực nhọc, cặm cụi - after day of toil : sau ngày làm việc cực nhọc Question 28. ...
 • 49
 • 218
 • 0

MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ CROM- SẮT- ĐỒNG pps

MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ CROM- SẮT- ĐỒNG pps
... C Fe2O3 D FeO Hợp kim không chứa đồng là: A Đồng thau B Đồng thiếc C Contantan D Electron Cặp kim loại đưới có tính chất bean không khí, nước, ... dung dịch Fe 3+? A Zn B Na C Cu D Ag 37 Cho đồng vào dung dịch bạc nitrat.Sau phản ứng xảy hoàn toàn, lấy đồng rửa nhẹ, làm khô cân th́ thấy khối lượng đồng tăng thêm 1,52 g.Nồng độ mol dung dịch ... ứng, ta có số nguyên tử Cu bị oxi hóa số phân tử HNO3 bị khử là: A B C D 132 Biết Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2 Xác định vị trí nguyên tố Fe bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hóa học Số thứ tự Chu...
 • 25
 • 389
 • 0

MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ pdf

MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ pdf
... tần số dao động riêng mạch f1 Để tần số dao động riêng mạch f1 phải điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C C A 5C1 B C C1 D 5 15 Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự ... sóng điện từ cao tần (sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số tần số dao động âm tần Cho tần số sóng mang 800 kHz Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực dao động toàn phần dao động ... điểm t = LC 21 Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10-6 C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1 A Chu kì dao động điện từ tự mạch 106 103 A...
 • 3
 • 158
 • 0

Một số câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 học kỳ 2

Một số câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 học kỳ 2
... kẻ yếu.) PHỤ LỤC 2: ÔN TẬP HIỆU QUẢ TRƯỚC CÁC KỲ THI TIẾNG ANH Ngay học tiếng Anh trường, bạn cần dành thời gian tự trau dồi vốn tiếng Anh thân Đây nhân tố đònh trình độ tiếng Anh bạn đạt đến ... học mãi!!! Trang 13 Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 12 (Học kỳ II) Ngũn Đặng Hoàng Duy (Tôi đến CLB tiếng Anh để cải thiện vốn tiếng Anh. ) S + V + SO THAT/IN ORTHER THAT + S (+ Modal verb) ... tập trắc nghiệm tiếng Anh 12 (Học kỳ II) Ngũn Đặng Hoàng Duy Tiếp đó, bạn ôn tập để củng cố lại kiến thức học Cuối bạn sử dụng kiến thức để tham gia kỳ thi tiếng Anh mà bạn lên lòch trước...
 • 37
 • 533
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: số câu trắc nghiệm 50356 câu trắc nghiệm cơ sở dữ liệunhung cau trac nghiem hoa hoc dung de kiem ta 1tiet lan 1 cua lop 1280 câu trắc nghiệm kế toán tài chính 1100 câu trắc nghiệm bài tâp hóa học kì 150 câu trac nghiem cuoi hoc ki 1 mon tieng anh 11những câu trắc nghiệm môn vật liệu kim loai chương 1câu trắc nghiệm có đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lên nin phần 1đánh giá câu trắc nghiệm qua chỉ số độ khó và độ phân cách600 câu trắc nghiệm số phức300 câu trắc nghiệm hàm số350 câu trắc nghiệm hàm sốcâu trắc nghiệm môn hóa 1230 câu trắc nghiệm tin 10câu trắc nghiệm hóa 12ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 20171f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22460De an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNBiomass gasification and pyrolysis practical design and theory2.Dang ky du hop 2016Giay uy quyen du hop DHCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016Bao cao thuong nien 2010 Phan 2Báo cáo tài chính tóm tắt 2008Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Đơn xin hoãn thi2007 15 QD BTC sua doi bo sung QD 09 2006 danh muc hang hoa NK uu dai CEPT 2006 20132002 50 QD TTg Thanh lap To cong tac lien bo ASEAN Trung Quocservices sectoral classification list 0