Xử lý số liệu bản đồ mô hình số độ cao (DEM) khu vực Tây Nguyên phục vụ cho nghiên cứu địa động lực

Xử số liệu bản đồ hình số độ cao (DEM) khu vực tây nguyên phục vụ cho nghiên cứu địa động lực

Xử lý số liệu bản đồ mô hình số độ cao (DEM) khu vực tây nguyên phục vụ cho nghiên cứu địa động lực
... liệu hình số độ cao (DEM) cho khu vực Tây Nguyên Chương 4: Xử số liệu hình số độ cao (DEM) ứng dụng cho nghiên cứu địa động lực khu vực Tây Nguyên Trần Hữu Hải Tin Địa Chất K52 Đồ án tốt ... khu vực Tây Nguyên + Thành lập đồ hình số độ cao vùng Tây Nguyên độ phân giải 90m làm sản phẩm cho nghiên cứu địa động lực khu vực Tây Nguyên + Bản đồ Lineament xây dựng từ đồ hình số độ ... Nguyên phục vụ cho nghiên cứu địa động lực để phục vụ cho công tác nghiên cứu địa động lực khu vực Tây Nguyên, phần nhỏ công tác nghiên cứu địa động lực lại có ý nghĩa lớn định hướng nghiên cứu Đồ...
 • 79
 • 2,793
 • 12

XỬ SỐ LIỆU HÌNH SỐ ĐỘ CAO (DEM) ỨNG DỤNG CHO NGHIÊN CỨU ĐỊA ĐỘNG LỰC KHU VỰC TÂY NGUYÊN

XỬ LÝ SỐ LIỆU MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO (DEM) ỨNG DỤNG CHO NGHIÊN CỨU ĐỊA ĐỘNG LỰC KHU VỰC TÂY NGUYÊN
... của khu vực Tây Nguyên để dùng cho công tác nghiên cứu Do vậy em xin mạnh dạn đề xuất đồ án tốt nghiệp của mình với tên đề tài: Xử số liệu đồ hình số độ cao (DEM) khu vực ... cao (DEM) khu vực Tây Nguyên phục vụ cho nghiên cứu địa động lực để phục vụ cho công tác nghiên cứu địa động lực khu vực Tây Nguyên, t phần nhỏ của các công tác nghiên cứu địa ... (Tây Nguyên) Chương 3: Thu thập dữ liệu hình số độ cao (DEM) cho khu vực Tây Nguyên Chương 4: Xử lí số liệu hình số độ cao (DEM) ứng dụng cho nghiên cứu địa động lực khu...
 • 117
 • 187
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm tổ chức sử dụng đất của một số hình kinh tế trang trại khu vực miền núi phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn Lấy ví dụ tại huyện bắc hà ,tỉnh lào cai

Nghiên cứu đặc điểm tổ chức sử dụng đất của một số mô hình kinh tế trang trại khu vực miền núi phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn Lấy ví dụ tại huyện bắc hà ,tỉnh lào cai
... sử dụng đất số hình kinh tế trang trại khu vực miền núi phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn chọn lấy thí dụ huyện miền núi phía Bắc, xa khó khăn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nhằm ... huyện Bắc - Phân loại hình kinh tế trang trại Bắc - Tình hình sử dụng đất theo hình kinh tế trang trại Bắc - Giải pháp thúc đẩy kinh tế trang trại vùng đồi núi Các kết đạt - Đăng ... Hồng HÀ NỘI, 2005 BÁO CÁO TÓM TẮT Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm tổ chức sử dụng đất m ột sô hình kinh tê rang trại khu vực miền núi phục vụ phát triển kinh nông nghiệp - nông thôn (lấy...
 • 90
 • 184
 • 0

QUẢN TÀI CHÍNH – TÀI SẢN, ĐẶC BIỆT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HÌNH TỔ CHỨC QUẢN GÓP VỐN BAN ĐẦU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGOÀI CÔNG LẬP VIỆT NAM (ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC )

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – TÀI SẢN, ĐẶC BIỆT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ GÓP VỐN BAN ĐẦU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGOÀI CÔNG LẬP VIỆT NAM (ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC )
... số luận quản tài - tài sản đặc biệt quản góp vốn trường đại học, cao đẳng công lập Việt Nam Chương 2: Thực trạng quản tài - tài sản hình tổ chức quản góp vốn ban đầu trường đại ... đại học, cao đẳng công lập Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp quản tài - tài sản hoàn thiện hình tổ chức quản góp vốn ban đầu trường đại học, cao đẳng công lập Việt Nam Chương MỘT SỐ LÝ ... quản vốn góp ban đầu trường đại học, cao đẳng công lập Việt Nam Phạm vi đối tượng nghiên cứu Đề tài chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực quản tài - tài sản số trường đại học, cao đẳng công lập hình...
 • 62
 • 244
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hình tín hiệu và tạp âm dải sóng mét phục vụ cho thử nghiệm hệ xử tín hiệu trên công nghệ DSP

Nghiên cứu xây dựng mô hình tín hiệu và tạp âm dải sóng mét phục vụ cho thử nghiệm hệ xử lý tín hiệu trên công nghệ DSP
... tàn 52 Hình 7.48; Mach làp ràp cùa bo diéu che ASK 53 Hình 7.49: Board DSP 56307 EVM 54 Hình 7.50: Mò hình thuc nghiém su dung bò Igc EFCOP 54 Hình 7.51 : Dàp ùng xung 55 Hình 7.52: Mò hình thuat ... bò Igc thòng thàp 55 Hình 7.53; Tin hiéu dàu vào vói f = 762.929Hz 56 Hình 7.54; Tin hiéu dàu vào vói f ^ 2,89503H2 - 65 Hình 7.55; Tin hieu dàu vào vói f = 3,22135Hz 57 Hình 7.56; Dàp ùng tàn ... chàc càc vàn de co bàn thòng tin lién lac, tu dò di vào xày dung mò hình tin hiéu va tap àm dai song mét phuc vu cho thù nghiém He xù ly tin hieu trén còng nghe DSP 7.2 Tóng quan va càc vàn de...
 • 79
 • 168
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hình tín hiệu và tạp âm dải sóng mét phục vụ cho thử nghiệm hệ xử tín hiệu trên công nghệ DSP tt

Nghiên cứu xây dựng mô hình tín hiệu và tạp âm dải sóng mét phục vụ cho thử nghiệm hệ xử lý tín hiệu trên công nghệ DSP tt
... tài: Nghién cù*u xày dyng mó hình tin hieu va tap àm dai song mét phuc vu cho thir nghiém he xù" ly tin hieu trén cong nghe DSP Ma sé: Q C - - Chù nhiém de tài: Chur Vàn An Co quan chù tri: Dai ... tài Danh muc càc bang so liéu Danh muc càc hình Tom tàt càc két qua nghién cùu chinh cùa de tài o Bào cào tòng két 7.1.Dàtvàndè 7.2 Tòng quan va càc vàn de nghién cùu 7.2.1 Tòng quan ve mach tao ... muc dich nghién cùu: - Thiét ké bò diéu che tin hiéu ASK Khào sàt ùng dung cùa DSP Noi dung chinh: Tòng quan càc vàn de vi mach tao dao dgng Càc loai diéu che tin hieu tuang tu va tin hiéu so...
 • 4
 • 83
 • 0

BÁO CÁO "Khu đô thị mới Linh Đàm - giải pháp cho hình phát triển khu định cư mới có mật độ caokhu vực Tây - Nam Hà Nội " ppt

BÁO CÁO
... http://khudothimoi.com/khudothi/linhdam/4221dieu-chinh-quy-hoach -khu- do-thi-moi-tay-namho -linh- dam.html/ Tran, Quynh Anh (2005) Khong gian nghi tinh khu DTM Linh Dam Scientific Research, Hanoi Architectural ... Hanoi - Megacity in the Making” In Topos, p.p 98 - 103 Thanh Thủy (2011) Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm 21 of January 2011 http://khudothimoi.com/khudothi/linhdam/4221dieu-chinh-quy-hoach -khu- do-thi-moi-tay-namho -linh- dam.html/ ... 2011.http://www.tinmoi.vn/ha-noi-dieuchinh-quy-hoach-dat -linh- dam-06541479.html/ Katz, P (1994) The New Urbanism: Toward and Architecture of Community NewYork: Mcgraw Hill, 245 pp MoC (2009) Định hướng quy...
 • 10
 • 288
 • 4

Nghiên cứu khoa học " xây dựng hình trồng rừng Trám trắng (Canarium album Raeusch) nhằm phục vụ cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng " doc

Nghiên cứu khoa học
... Kết xây dựng hình trồng rừng Trám trắng lấy gỗ Bố trí thí nghiệm: Qua điều tra đánh giá hình trồng rừng Trám trắng kết nghiên cứu đề tài trớc (19 95- 1999) nhóm đề tài thực cho thấy: Trám trắng ... Hvn (m) 0 ,53 1,60 3,10 4,70 6, 25 7,46 0 ,56 1, 15 2,24 3,34 4 ,57 5, 82 0, 45 1 ,55 3,20 4,90 6, 85 8,90 0 ,57 1, 25 2, 35 3 ,50 4, 85 6,34 0,47 1,42 2,90 4, 05 5,12 6, 15 0 ,55 1,20 2, 05 3,10 4,20 5, 40 V% (2004) ... dẫn kỹ thuật Trên sở kết nghiên cứu tuyển chọn mẹ, thí nghiệm ghép trám xây dựng hình trồng rừng ghép đề tài xây dựng đợc hớng dẫn kỹ thuật trồng rừng Trám ghép phục vụ mục tiêu lấy quả, hớng...
 • 6
 • 450
 • 3

nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và gis đánh giá tác động của nhiệt độ, độ ẩm đến lớp phủ thực vật thông qua chỉ số thực vật (ndvi) khu vực tây nguyên

nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và gis đánh giá tác động của nhiệt độ, độ ẩm đến lớp phủ thực vật thông qua chỉ số thực vật (ndvi) khu vực tây nguyên
... MẠNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM ĐẾN LỚP PHỦ THỰC VẬT THÔNG QUA CHỈ SỐ THỰC VẬT (NDVI) KHU VỰC TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Bản đồ viễn thám ... thạc sĩ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám GIS đánh giá tác động nhiệt độ, độ ẩm đến lớp phủ thực vật thông qua số thực vật (NDVI) khu vực Tây Nguyên Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu: ... công trình nghiên cứu tiêu biểu tác giả tiêu biểu giới nước vấn đề nghiên cứu đánh giá, phân tích tác động nhiệt độ, độ ẩm đến lớp phủ thực vật thông qua sổ thực vật dựa công nghệ viễn thám xem...
 • 90
 • 1,191
 • 6

HÌNH XỬ KỴ KHÍ TỐC ĐỘ CAO VÀ ỨNG DỤNG TRONG X Ử NƯỚC THẢI ppt

MÔ HÌNH XỬ LÝ KỴ KHÍ TỐC ĐỘ CAO VÀ ỨNG DỤNG TRONG X Ử LÝ NƯỚC THẢI ppt
... Ứng dụng hệ thống x kỵ khí tốc độ cao x nước thải Hệ thống x kỵ khí EGSB sử dụng để x nước thải có nồng độ ô nhiễm hữu thấp (COD < 1000mg/L), nhiệt độ nước thải thấp ( từ 8- 12oC) ... biệt x kỵ khí có nhiều ưu điểm vượt trội so với x hiếu khí X kỵ khí tốc độ cao công nghệ mới, áp dụng thành công với qui phòng thí nghiệm nước ta, với loại nước thải nhiệt độ khác ... cộng ông để hệ thống x kỵ khí tốc độ cao nghiên cứu áp dụng thực tế là: • Giảm vốn đầu tư x y dựng hệ thống: với tốc độ x cao làm giảm kích thước công trình phải x lưu lượng thải định;...
 • 6
 • 253
 • 2

Tìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản dữ liệu bản đồ

Tìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồ
... Đó ArcSDE Nguyễn Mạnh Cường Tin học Trắc địa K49 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa www.gistrung.com Phạm vi đề tài Đề tài Tìm hiểu phần mềm ArcSDE ứng dụng xây dựng quản liệu đồ ... thác liệu từ ứng dụng đơn lẻ ArcSDE Server sử dụng với sản phẩm ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor ArcInfo) hay sản phẩm phát triển ArcGIS (ArcGIS Engine, ArcGIS Server ArcIMS với tính quản liệu ... dùng) ArcSDE cổng nối ứng dụng GIS hệ thống quản sở liệu quan hệ (RDBMS) ArcSDE cho phép nhiều người dùng từ phần mềm GIS ArcInfo, ArcEditor, ArcView, ArcIMS, MapObject lưu trữ, quản truy...
 • 85
 • 358
 • 0

TÌM HIỂU PHẦN MỀM ARCSDE VÀ ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN DỮ LIỆU BẢN ĐỒ

TÌM HIỂU PHẦN MỀM ARCSDE VÀ ỨNG DỤNG TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ
... tài Tìm hiểu phần mềm ArcSDE ứng dụng xây dựng quản liệu đồ giới hạn phạm vi tìm hiểu công nghệ ArcSDE để cài đặt môi trường Desktop mạng LAN đồng thời ứng dụng để xây dựng quản liệu đồ ... geodatabase mô hình liệu ESRI -Giảm chi phí ArcSDE server ứng dụng địa bậc cao cho sở liệu quan hệ, người sử dụng quản thông tin địa với RDBMSs giúp cho liệu người sử dụng mở tất ứng dụng ArcGIS ... - Cơ sở liệu thuộc tính (phi không gian) Trong hệ thống GIS, hệ quản trị sở liệu GIS xây dựng bao gồm hệ quản trị sở liệu riêng cho phần xây dựng hệ quản trị sở liệu chung cho hai sở liệu kể...
 • 85
 • 553
 • 1

Tiểu luận: luận cơ bản về hình khoảng cách CAGE doc

Tiểu luận: Lý luận cơ bản về mô hình khoảng cách CAGE doc
... chỉnh thuộc tính khoảng cách hình Khoảng cách CAGE hình CAGE, biết, thành lập từ chữ đầu bốn thành phần chủ chốt khoảng cách: Văn hóa (Culture); Hành (Administration); Địa (Geography); ... hưởng đa phương vậy)” Khoảng cách hai quốc gia thể thông qua bốn yếu tố là: văn hoá, hành chính, địa kinh tế hình bốn khoảng cách CAGE khoảng cách văn hóa, hành chính, địa lý, kinh tế giúp nhà ... 2.MÔ HÌNH CAGE 3.THÁCH THỨC, CƠ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING TOÀN CẦU THEO CAGE 10 3.1 Khoảng cách văn hóa 10 3.2 Khoảng cách hành 18 3.3 Khoảng...
 • 33
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình hình kinh tế xã hội khu vực tây nguyênxử lý thông tin bản đồ trong cơ sở dữ liệu bản đồquản lý dữ liệu bản đồ sốquản lý dữ liệu bản đồtổng quan các công nghệ xử lý dầu nặng đề nghị mô hình xử lý dầu syncrude 16oapi của nhà máy lọc dầu long sơnxử lý thông tin bản đồ trong gisnc cac yeu cau duoc dat ra doi voi viec do dac va xu ly du lieu gps do chinh xac caocác bài toán xử lý thông tin bản đồ1 những lý luận cơ bản về mô hình is lm bpxử lý số nâng caoxu ly so nang caobản đồ khu vực tây nguyêntìm hiểu mức sẵn lòng chi trả của người dân về việc thu gom xử lý rác thải bằng phương pháp tạo dựng thị trường tại khu vực xuân mai huyện chương mỹ hà tâymô hình ngân hàng trung ương khu vựcbản đồ các nước khu vực châu áĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHhop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học