12566 02a

Biểu mẫu pháp luật hình sự hành chính 01-02a

Biểu mẫu pháp luật hình sự hành chính 01-02a
... thi hành kể từ ngày ký Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ … đồng chí có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp, Tài chính, ...
  • 2
  • 362
  • 0

Đề thi TOEIC năm 2009 mã đề 02a

Đề thi TOEIC năm 2009 mã đề 02a
... produced by Arlington Industries are so (B) solicited superior in quality - none has failed within the (C) subtracted products' warranty period (D) transferred (A) which 30 Customers are required ... 37 Whether the two manufacturers will merge their (A) conveniences work forces will be decided within the next - days (B) criteria (A) long (C) applications (B) instant (D) publications (C) ... The premise is that entrepreneurs are at risk in the U.S and will soon be an endangered species This is a very - topic, as there is an upcoming forum on entrepreneurs at the Carmine Colosseum...
  • 7
  • 254
  • 1

Mẫu 02a: Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm

Mẫu 02a: Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm
... - (Ghi nơi mà Toà án phải giao gửi theo quy định Điều 254 BLTTHS); - Lưu hồ sơ vụ án Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02a: (1) Nếu có kháng cáo bỏ hai chữ “kháng nghị”; có kháng nghị ... người kháng cáo, Viện kiểm sát rút toàn kháng cáo, kháng nghị ghi họ tên bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm xử phạt mức án cao thêm chữ “và bị cáo khác ...
  • 2
  • 200
  • 0

Xem thêm