2 huong dan sang kien nam 2015 2016

Hướng dẫn sáng kiến kinh nghiệm 2012-2013

Hướng dẫn sáng kiến kinh nghiệm 2012-2013
... TẮT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2012-2013 Mẫu M1b Tên sáng kiến: Tác giả sáng kiến: Chức vụ, đơn vị công tác: NỘI DUNG Tóm tắt nội dung sáng kiến ... M1a PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ TĨNH TRƯỜNG ………………………………………… Tên sáng kiến kinh nghiệm: (Tên sáng kiến kinh nghiệm sử dụng font chữ Times New Roman, kiểu chữ in hoa, đậm, đứng, cỡ chữ ... SKKN đề nghị Hội đồng xét SKKN thành phố đánh giá Năm học 2012-2013 Họ tên Chức vụ Đơn vị Tên sáng kiến Môn, lĩnh vực Những vấn đề sáng kiến Lợi ích mang lại việc áp dụng SK (2) (3) (4) (5) (6)...
 • 7
 • 279
 • 0

Cấu trúc kiểm tra tiếng anh lớp 6,7,8,9 giữa kì 2 chương trình 7,10 năm 2015-2016

Cấu trúc kiểm tra tiếng anh lớp 6,7,8,9 giữa kì 2 chương trình 7,10 năm 2015-2016
... items of part B2 will be points with items if there isn’t part B3 CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 15 -20 16 MÔN: TIẾNG ANH (Khối lớp 6, 7, chương trình 10 năm chương trình thí điểm) ... biết số mức thông hiểu B/ Ngữ âm, cấu trúc ngữ pháp từ vựng (2, 5-3,0 điểm) – Ngữ âm, cấu trúc ngữ pháp từ vựng thuộc chương trình mà học sinh học sách (phần cấu trúc ngữ pháp đặc biệt ý tiết Grammar ... năm chương trình thí điểm) A Listening: (Tỉ lệ 20 -25 %) Listen and choose the best answer marked A, B, C or D for each question (2, 0 pts, items)/ (2, 5 pts, items) OR: Listen to … and decide whether...
 • 3
 • 377
 • 2

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 trường tiểu học số 2 Bắc Lý, Đồng Hới năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 trường tiểu học số 2 Bắc Lý, Đồng Hới năm 2015 - 2016
... 2/ Tập làm văn: Đề bài: Em tả đồ dùng học tập mà em yêu thích VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học lớp môn Tiếng Việt - TH số Bắc năm 2 015 I Đọc hiểu: ... tên riêng nước ? A Xi - ôn - cốp - xki B Xi - Ôn - Cốp - xki C Xi - Ôn - Cốp - XKi D Xi - Ôn - cốp - xki Câu 6: Từ đỏ câu "Phượng đỏ tung không gian hoa rụng rơi, tạo thành lớp thảm đỏ chân người ... liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Tùy viết HS giáo viên cho mức điểm: - 4,5; - 3,5 - 2, 5 - - 1, 5 - - 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...
 • 4
 • 291
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm –Hướng dẫn học sinh nắm vững các công thức hóa học

Sáng kiến kinh nghiệm –Hướng dẫn học sinh nắm vững các công thức hóa học
... lớp có tiết/ tuần Kiến thức hoá học lại khó đa dạng nên đa số học sinh bỡ ngỡ tiếp thu kiến thức dẫn đến nhiều học sinh không viết công thức hoá học chất, không lập đợc công thức sản phẩm viết ... II a) Fe O y Công thức hoá học Fe2O3 x IV II b) C H y Công thức hoá học CH4 x I I c) Na Cl y Công thức hoá học NaCl x VI II d) S O y Công thức hoá học S2O6 Tối giản công thức hoá học SO3 (chỉ ... lập công thức lập công thức vứ vào hoá trị, sau toán xác định công thức vào thành phần phần trăm nguyên tố, vào phơng trình hoá học Vậy phải hớng dẫn học sinh giải tập xác định công thức hoá học...
 • 20
 • 353
 • 0

Hướng dẫn tuyển sinh vào 10 tỉnh Đồng Nai năm 2015 - 2016

Hướng dẫn tuyển sinh vào 10 tỉnh Đồng Nai năm 2015 - 2016
... nhfn: - Nhu'tr€n; - TT-[JBND Tinh; - UBND l-ltryQrt, l'P,'fX; -liiai, Eiri PTTH Dbng Nai; - 86o Eiing - CSrc Phbrrg GDDT,c6c Trtro'ng THPT: - Cdc Phong, Batt Sd, Tharrh tra Sd'; - Luu: V't',-CDTrH ... x6t tuydn: Dr.ryQt - Ngdy la/8 /2015: Durydt kdt qua cdc tru'd'ng l'l-lp'l- cong tqp xet tuy6n - i-Jgiy i3i8i2}i5; Cac iruo'rrg THPI" ngoai cong iap xer ruyen, 116 soduygt thi: ^: - Doi vo'i c6c tru'dirg ... vA pHoNG GrAo DUC - EAo r4o l O6i vO'i cfc tru'd'ng THPT - Thdng b6o kti hopch tuy6n sinh viro ldp l0 cua tru'dng cho hgc sinh vd phy huynh - 1-o chirq bqc t?p qui ch6 tuy6n sinh. cho gi6o vien,pnOthqp...
 • 16
 • 313
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 1 năm 2015-2016 trường THCS TT Nghĩa Đàn, Nghệ An

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán lần 1 năm 2015-2016 trường THCS TT Nghĩa Đàn, Nghệ An
... ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN LẦN I TRƯỜNG THCS TT NGHĨA ĐÀN NĂM HỌC 2 014 - 2 015 (Thời gian làm bài: 12 0 phút) CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM ĐKXĐ: x>0, x  A= 2,5điểm = 0,5 x 1    x 1  x 1  ... = 0,5 x 1    x 1  x 1  x   x  1  x  1   x 1 x 1  x x   0.5 x 1 x 0,5 x = - = ( - 1) 2  x = A= 3 - thay vào A ta được: 1 1 B = ( x + 9) 0,5 Áp dụng bất đẳng thức ... ra: x1 – x2 = 17 0,25 ta có hệ  x1  x2  4m   x1  2m   thay vaò (*) ta được:   x1  x2  17  x2  2m  (-2m +8)(-2m – 9) = 2m -8  m2 – 16 =  m = 4, m = -4 Cách 2: Từ x1 – x2 = 17 ...
 • 4
 • 501
 • 0

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn lần 2 năm 2015-2016 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn lần 2 năm 2015-2016 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh
... PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 - THPT TRƯỜNG THCS SƠN TÂY NĂM HỌC 20 15 – 20 16 ( LẦN ) MÔN: NGỮ VĂN Mã đề: 02 Thời gian làm bài: 90 phút( Không kể giao đề) Câu1:(1 điểm) Trong ... đó? Câu 2: (2 điểm ): Viết đoạn văn khoảng - dòng giới thi u tác giả Nguyễn Đình Chiểu, có sử dụng phép phép nối từ ngữ liên kết thuộc liên kết nào? Câu 3: (3 điểm): Trong văn Chuẩn bị hành trang ... Câu1:(1 điểm) Trong thơ Viếng lăng Bác nhà thơ Viễn Phương có viết: “ Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ” (Ngữ văn tập - Nhà xuất giáo dục năm 20 14) Từ mặt trời câu thơ biện pháp tu...
 • 2
 • 1,190
 • 1

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh điều kiện THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 - 2016 (lần 3)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh điều kiện THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 - 2016 (lần 3)
... 99 - 100 It rained continuously but we all enjoyed the trip (IN SPITE OF)   The end  Hướng dẫn chấm Tổng điểm toàn bài: 100 (Thang điểm cuối = 10) - ... 81 100 = điểm/câu PART ONE: PHONETICS – GRAMMAR & VOCABULARY I Questions - 5: C A D B D D B B C 10 C 11 D 12 D 13 D 14 B 15 C 16 A 17 A 18 A 19 C 20 C II Questions - 20: III Questions 21 - 30: ... D 75 C 78 A 79 C 80 C II Questions 61 - 70 III Questions 71 - 75: 71 B 72 B PART THREE: WRITING I Questions 76 - 80: 76 B 77 D II Questions 81 - 90: 81 - 82 After three hours traveling by boat,...
 • 9
 • 5,443
 • 52

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh lần 2 năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT Việt Yên, Bắc Giang

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh lần 2 năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT Việt Yên, Bắc Giang
... PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN LẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO THPT NĂM HỌC 20 15 -20 16 Môn: Tiếng Anh lớp (Thời gian làm bài: 60 phút) (Học sinh làm trực tiếp vào tờ đề thi này) Ex Circle the ... Central Vietnam Only recently explored in 20 09 -2 010 (1) the British Cave Research Association, the cave has only been open to the public since 20 13.At more than 20 0m high,150m wide and 5km long , ... số lỗi sai ngữ pháp Trừ điểm: - 04 lỗi từ vựng, tả, : trừ 0 ,25 - 02 lỗi ngữ pháp, cấu trúc: trừ 0 ,25 - Viết số từ quy định: trừ 0 ,25 ...
 • 4
 • 612
 • 3

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh lần 2 năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT Anh Sơn, Nghệ An

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh lần 2 năm 2015-2016 Phòng GD-ĐT Anh Sơn, Nghệ An
... KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH VÀO 10 THPT NĂM 20 15 -20 16 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH I Tìm từ có âm cuối phát âm /iz/ (1,5 m) houses classes watches oranges boxes brushes II.Đặt câu ... prizes: physics and chemistry Date of death 4/7/1934 Marie Curie is one of the greatest scientists of the world -HẾT Họ tên thí sinh: Số báo danh: PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN KHẢO SÁT ... Are there many kinds of man-made cloth now? V Viết đoạn văn ngắn ( 40-60 từ) dựa vào thông tin cho sẵn, bắt đầu với câu cho (2m) Name Marie Date of birth 7/11/1867 Place of birth Poland Job Scientist(...
 • 3
 • 418
 • 1

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh (điều kiện) lần 4 năm 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh (điều kiện) lần 4 năm 2015-2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội
... _ _THE END_ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ LẦN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: TIẾNG ANH (Phổ thông) Ngày thi: tháng năm 2015 Thời gian ... something on the blackboard 44 If he saves up, he soon (be able) _ to affort a new car 45 “Where is Jane?” “Down stairs sir” “She (greet) _ the guests 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 e ... pts) 36 being bitten 37 has been working 38 is having 39 had 40 had eaten 41 entered 42 had finished 43 was writing 44 will soon be able 45 is greeting e Use the correct form of the words in brackets...
 • 10
 • 2,419
 • 10

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 6 năm 2015 trường THCS Tân Thịnh, Yên Bái

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 6 năm 2015 trường THCS Tân Thịnh, Yên Bái
... định công dân có quyền nghĩa vụ học tập là: Học tập quyền nghĩa vụ công dân a Quyền: (2 đ) - Mọi công dân có quyền học tập, học không hạn chế từ bậc giáo dục Tiểu học đến trung học, đại học, sau ... đại học, sau đại học. (1 đ) - Có thể học ngành nghề phù hợp với điều kiện, sở thích mình.(0,5 đ) - Có thể học nhiều hình thức, học suốt đời.(0,5 đ) b Nghĩa vụ học tập: (2 đ) - Công dân từ đến 14 tuổi ... tuổi bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục Tiểu học; Từ 11 đến 18 tuổi phải hoàn thành bậc THCS. (1 đ) - Gia đình phải tạo điều kiện cho em hoàn thành nghĩa vụ học tập.(1 đ) Câu (3 điểm) Quyền...
 • 3
 • 331
 • 0

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn lần 2 năm 2015-2016 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn lần 2 năm 2015-2016 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh
... PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 - THPT TRƯỜNG THCS SƠN TÂY NĂM HỌC 20 15 – 20 16 ( LẦN ) MÔN: NGỮ VĂN Mã đề: 02 Thời gian làm bài: 90 phút( Không kể giao đề) Câu1:(1 điểm) Trong ... đó? Câu 2: (2 điểm ): Viết đoạn văn khoảng - dòng giới thi u tác giả Nguyễn Đình Chiểu, có sử dụng phép phép nối từ ngữ liên kết thuộc liên kết nào? Câu 3: (3 điểm): Trong văn Chuẩn bị hành trang ... Câu1:(1 điểm) Trong thơ Viếng lăng Bác nhà thơ Viễn Phương có viết: “ Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ” (Ngữ văn tập - Nhà xuất giáo dục năm 20 14) Từ mặt trời câu thơ biện pháp tu...
 • 2
 • 291
 • 0

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 6 năm 2015 trường THCS Tân Thịnh, Yên Bái

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 6 năm 2015 trường THCS Tân Thịnh, Yên Bái
... định công dân có quyền nghĩa vụ học tập là: Học tập quyền nghĩa vụ công dân a Quyền: (2 đ) - Mọi công dân có quyền học tập, học không hạn chế từ bậc giáo dục Tiểu học đến trung học, đại học, sau ... đại học, sau đại học. (1 đ) - Có thể học ngành nghề phù hợp với điều kiện, sở thích mình.(0,5 đ) - Có thể học nhiều hình thức, học suốt đời.(0,5 đ) b Nghĩa vụ học tập: (2 đ) - Công dân từ đến 14 tuổi ... tuổi bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục Tiểu học; Từ 11 đến 18 tuổi phải hoàn thành bậc THCS. (1 đ) - Gia đình phải tạo điều kiện cho em hoàn thành nghĩa vụ học tập.(1 đ) Câu (3 điểm) Quyền...
 • 3
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi vat li lop 8 hoc ky 2 nam 2015 2016de cuong mon dia ly hoc ky 2 nam 2015 2016phân tích ngành 2 xu hướng phát triển đến năm 2015xây mới 10 đập ưu tiên đầu tư xây mới 2 đập đập cây san đập đầm công thực hiện năm 2013 2014 còn 8 đập xây dựng vào năm 2015 2016hướng dẫn làm cơm nắmhướng dẫn ôn thi năm 2012hướng dẫn sản xuất nấm ănhướng dẫn linh kiện điện tửhướng dẫn làm cơm nắm bò bămhướng dẫn tạo mới năm tài chínhhướng dẫn báo cáo nămhướng dẫn làm cơm nắm nhậthướng dẫn làm súp nấmhướng dẫn sáng tác ca khúchướng dẫn làm cơm nắm nhật bảngiáo án TNXH lớp 3 HK1MAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH VIỆT NAMMAI THƯƠNG ĐIA lý tự NHIÊN VIỆT NAM 1Bài giảng công tác xã hội nông thônBài giảng thực hành công tác xã hội 2Thực đơn 4 món đơn giản mà đầy đủ rau thịt cáBài giảng xã hội học việt namCHỨC NĂNG TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨCQuy trình sản xuất bánh quyTaxation of individuals 4th edition spilker test bankTheatre the lively art 9th edition wilson test bank15 lời chúc dành cho thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11Bài giảng dinh dưỡng thực phẩm chức năngThe basics of social research 6th edition babbie test bankTaxation of individuals 2016 edition 7th edition spilker test bankKỹ năng cơ bản sử dụng máy tính cầm tay casio giải nhanh toán 10Kỹ thuật sản xuất rượu vang và Lên men sinh cồn etylicNhững lời chúc hay và ý nghĩa nhất viết tặng thầy cô ngày 20 tháng 11The challenge of third world development 7th edition howard handelman test bankThe cognitive sciences 2nd edition sobel test bank