Tai lieuCNTT cong nghe phan mem

Tài liệu Công nghệ phần mềm - Tìm hiểu về wifi docx

Tài liệu Công nghệ phần mềm - Tìm hiểu về wifi docx
... Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 ... ch v vi n thông khác, công ngh Wimax, tho i ch ng d ng B ng t n c a di ng 80 0-1 .800 MHz b ng t n a Wimax cao h n, 2.3 - 3.3 GHz, b ng t n 3G 1.90 0-2 .100 2.200 GHz u m c a công ngh tr m Wimax có ... phát (trên 5km) ph i dùng ng-ten parabol nh thu tín hi u Công ngh ph n m m – Tìm hi u v WI-FI – Sinh viên: Mai Vui – MSSV: 03010164 i v i d ch v n tho i di ng, ã có công ngh Wimax ph c p, ch c...
 • 6
 • 397
 • 1

Tài liệu Công nghệ phần mềm P1 pdf

Tài liệu Công nghệ phần mềm P1 pdf
... trúc phần mềm xác đònh: ? Kiến trúc phần mềm chứa đựng đònh quan trọng tổ chức hệ thống phần mềm ? lựa chọn phần tử cầu trúc interface Sự chúng để cấu thành hệ thống ? nh vi mô tả cộng tác phần ... thay đổi y/c đ/v hệ thống Các Module không khớp với Phần mềm khó bảo trì nâng cấp, mở rộng Phát trễ lỗ hổng dự án Chất lượng phần mềm Hiệu phần mềm thấp Các thành viên nhóm thay đổi gì, nào, đâu, ... cốt lõi vấn đề phát triển phần mềm ? Trình bày Rationals kinh nghiệm tốt cho trình phát triển phần mềm ? Xem xét cách dùng kinh nghiệm để giảI vấn đề phát triển phần mềm Các kinh nghi?m q CNPM...
 • 57
 • 194
 • 0

Tài liệu Công nghệ phần mềm P10 doc

Tài liệu Công nghệ phần mềm P10 doc
... Đức 28 Design Model Unification Considerations w Tên phần tử mô hình phải diễn tả chức chúng w Trộn phần tử giống w Dùng phép kế thừa với phần tử trừu tượng w Giữ cho model elements flows of ... bước thiết kế Use-Case thời điểm thực công đoạn w Kiểm đònh tính quán cài đặt usecase w Tinh chỉnh use-case realizations có từ bước phân tích Use-Case dựa phần tử thiết kế xây dựng PT & TK Hướng ... schedule 1.1.1 // get course offerings(forSemester) 1.2 // display course offerings( ) Một ds học phần đăng ký HK hiển thò A blank schedule is displayed for the students to select offerings 1.3...
 • 38
 • 168
 • 2

Tài liệu Công nghệ phần mềm P11 doc

Tài liệu Công nghệ phần mềm P11 doc
... Subsystem vò trí công đoạn qui trình w Đònh nghóa hành vi đươc mô tả interfaces subsystem dạng collaboration class chưa bên w Lập sưu liệu cấu trúc bên subsystem w Xác đònh phụ thuộc cào phần tử bên ... kế kiến trúc Dương Anh Đức Các bước thiết kế Subsystem w Phân bố hành vi Subsystemcho phần tử w Lập sưu liệu phần tử Subsystem w Mô tả phụ thuộc Subsystem w Checkpoints PT & TK Hướng đối tượng ... kế kiến trúc Dương Anh Đức Các bước thiết kế Subsystem w Phân bố hành vi Subsystemcho phần tử w Lập sưu liệu phần tử Subsystem w Mô tả phụ thuộc Subsystem w Checkpoints PT & TK Hướng đối tượng...
 • 32
 • 176
 • 1

Tài liệu Công nghệ phần mềm P7 ppt

Tài liệu Công nghệ phần mềm P7 ppt
... thuộc tính, ngữ nghóa Class Name w Thế package? § Là chế dùng chung để nhóm phần tử thành nhóm § Là phần tử môhình chứa bên phần tử khác Package Name PT & TK Hướng đối tượng – Thiết kế kiến trúc Dương ... Mục tiêu: w Tìm hiểu mục đích công đoạn Thiết kế kiến trúc thời điểm thực công đoạn w Diễn giải chế thiết kế cài đặt cách gán chúng từ chế phân tích ... chia system thành phần độc lập về: § Thứ tự, cấu hình, vận chuyển § Phát triển, chừng mà interface chưa thay đổi § Triển khai node tính toán phân tán § Thay đổi mà không phá vỡ phần khác system...
 • 68
 • 184
 • 0

Tài liệu Công nghệ phần mềm P8 ppt

Tài liệu Công nghệ phần mềm P8 ppt
... n n n Là qui trình công nghệ phần mềm phát triển hãng Rational RUP hỗ trợ hoạt động nhóm , phân chia công việc cho thành viên nhóm, giai đoạn khác qúa trình phát triển phần mềm RUP sử dụng hệ ... n Là qui trình công nghệ phần mềm hoàn chỉnh Là sản phẩm tiến trình Hỗ trợ tăng suất làm việc nhóm Tạo, trì, quản lý loại mô hình Có hướng sử dụng ngôn ngữ UML Được hỗ trợ nhiều công cụ phát triển ... n RUP tập trung vào kiến trúc phần mềm Inception Elaboration Construction Transition Khởi đầu Triển khai Xây dựng Chuyển giao Các giai đoạn (phase) Kiến trúc phần mềm 10 Các đặc điểm phân biệt...
 • 12
 • 180
 • 1

Tài liệu Công nghệ phần mềm P9 doc

Tài liệu Công nghệ phần mềm P9 doc
... transition 36 State Transition Diagram Initialization Add document / change flag Set count = N Add document validated do: Initialize document t exit: change flag Cancel Cancel close Canceled ... events Exceptional flow of events 10 Uses and Extends Use Case Relationships As the use cases are documented, other use case relationships may be discovered - A uses relationship shows behavior ... hardware Other systems - Dep manager deploy post an rfq Validate deploy Use Cases A flow of events document is created for each use cases - Written from an actor point of view Details what the system...
 • 42
 • 144
 • 1

Tài liệu Công nghệ phần mềm P4 ppt

Tài liệu Công nghệ phần mềm P4 ppt
... OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? phân tích thi?t k? Duong Anh Ð?c 9/2000 Class Diagrams Kiến trúc phần mềm: Mô hình “4+1 View” Logical View Analysts/Designers Structure Implementation View End-user ... Iteration(s) Iter #1 Iter #2 Construction Iter #n Iter Iter #n+1 #n+2 Transition Iter #m Mục đích công đoạn phân tích thiết kế là: ? Chuyển đổi yêu cầu thành thiết kếcủa hệ thống cần xây dựng ?...
 • 13
 • 194
 • 0

Tài liệu Công nghệ phần mềm P5 pdf

Tài liệu Công nghệ phần mềm P5 pdf
... Delivery, installation communication Nhắc lại: Package ? ?Package chế để tổ chức phần tử thành nhóm ?Là phần tử mô hình chứa phần tử khác Package Name ?Dùng để ?Tổ chức mô hình q/t phát triển ?Làm đơn ... trúc Duong Anh Ð?c, 9/2000 10 Các qui ước mô hình hóa ?Chúng gì? ?Dùng diagram phần tử mô hình ?Các luật để sử dụng phần tử mô hình diagram ?Qui ước đặt tên ?Các ví dụ ?Các modeling construct không ... Duong Anh Ð?c, 9/2000 27 Làm để tìm thấy Layer? ?Mức trừu tượng ? Nhóm phần tử chung mức độ trừu tượng ?Phân tách thành phần liên quan ? Nhóm giống lại chung ? Phân biệt khác biệt ? Application...
 • 36
 • 203
 • 0

Tài liệu Công nghệ phần mềm P6 ppt

Tài liệu Công nghệ phần mềm P6 ppt
... Allocating Responsibilities to Classes (cont.) Ai có liệu cần cho việc thực nhiệm vụ? – Một class có liệu, để n/v với dl – Nhiều class có liệu : Hãy để n/v class thêm quan hệ với class khác Tạo ... tiếp với actor – Các Entity Class Các hành vi liên quan đến liệu gói abstraction – Các Control Class Các hành vi đặc thù cho use case phần quan trọng flow of events (continued) OOAD Sử dụng UML ... - Phân tích Use-Case Dương Anh Đức 9/2000 20 Ví dụ: Chọn ứng viên cho Entity Class Đăng ký học phần (Lập lịch) Student CourseOffering Schedule OOAD Sử dụng UML - Phân tích Use-Case Dương Anh...
 • 79
 • 362
 • 0

Tài liệu Công nghệ phần mềm P2 doc

Tài liệu Công nghệ phần mềm P2 doc
... gồm ba phần a + b = 10 Professor Professor Clark OOAD Sử dụng UML – Giới thiệu Hướng Đối Tượng Dương Anh Đức, 9/2000 18 Các phần Class ?Một class bao gồm ba phần ?Phần đầu chứa tên class ?Phần ... đối tượng biểu diễn thực thể, dạng vật lý, khái niệm, phần mềm ?Thực thể vật lý Truck ?Thực thể khái niệm Chemical Process ?Thực thể phần mềm OOAD Sử dụng UML – Giới thiệu Hướng Đối Tượng Dương ... 9/2000 Sự phân cấp (Hierarchy) ? ?Mức độ trừu tượng hoá Tài sản Tăng mức độ Trừu tượng Chứng khoán Bất động sản BankAccount Tài khoản Tài khoản Cổ phiếu Tiết kiệm Thanh toán Giảm mức độ Trừu...
 • 64
 • 159
 • 0

Tài liệu Công nghệ phần mềm P3 pdf

Tài liệu Công nghệ phần mềm P3 pdf
... cầu danh sách học phần mở học ký Thông tin học phần, ví dụ tên giáo sư, khoa, môn học phần tiên cung cấp để giúp sinh viên chọn lựa ? Hệ thống cho phép sinh viên chọn bốn học phần mở học kỳ tới ... Các học phần mở có tối đa là 100 tối thiểu 30 sinh viên Các học phần có 30 sinh viên bò hủy Đầu học kỳ, sinh viên có khoảng thời gian để thay đổi học phần đăng ký Sinh viên thêm hủy học phần đăng ... trường không đủ khả thay đổi toàn hệ thống lúc Trường giữ lại sở liệu (CSDL) sẵn có danh mục học phần mà lưu trữ toàn thông tin học phần Đây CSDL quan hệ truy cập câu lệnh SQL thông qua server trườ...
 • 37
 • 210
 • 2

Tài liệu Công nghệ phần mềm P12 pptx

Tài liệu Công nghệ phần mềm P12 pptx
... nhiều class đơn giản Nghóa class: § Đóng gói phần toàn hệ thống § Nhiều khả dùng lại § Dễ cài đặt w Nếu nhiều class phức tạp Nghóa class: § Đóng gói phần nhiều toàn hệ thống § Ít khả dùng lại § ... Boundary Class w Các User interface (UI) boundary class § Công cụ xây dựng giao diện người dùng sử dụng? § Bao nhiêu giao diện xây dựng công cụ? w Các External system interface boundary class § ... Mục tiêu w Tìm hiểu mục đích bước thiết kế Class vò trí công đoạn qui trình w Xác đònh bổ sung class quan hệ chúng cần để hỗ trợ cho việc cài đặt chế kiến...
 • 131
 • 252
 • 0

Tài liệu công nghệ phần mềm ppt

Tài liệu công nghệ phần mềm ppt
... hoạch quản lý dự án phần mềm Kiểm tra tài liệu có phù hợp với phần mềm không Ví dụ xem lại tài liệu sử dụng thử dùng để thao tác phần mềm xem phần mềm hoạt động tài liệu mô tả không Câu 4: Trình ... xây dựng phần mềm thứ hai thỏa mãn đặc trưng quan trọng thứ hai lại đưa cho khách hàng sử dụng có ý kiến Phần mềm thứ hai sau hiệu chỉnh lại tích hợp vào phần mềm thành phần mềm lớn Phần mềm tích ... đồng Sau phần mềm khách hàng sử dụng vào công việc mà họ đặt ban đầu đặt hàng xây dựng phần mềm Nhiều người nghĩ vai trò nhóm phát triển đến kết thúc, phần mềm hoàn tất Tuy nhiên, phần mềm có ích...
 • 8
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài môn công nghệ phần mềmcác đề tài về công nghệ phần mềmđề tài về công nghệ phần mềmcác đề tài môn công nghệ phần mềmđề tài cho công nghệ phần mềmđề tài công nghệ phần mềmđề tài công nghệ phần mềm quản lý khách sạntai lieu nhập môn công nghệ phần mềmtài liệu nhập môn công nghệ phần mềm khtntài liệu học nhập môn công nghệ phần mềmtài liệu học công nghệ phần mềmtài liệu ôn thi công nghệ phần mềmtài liệu nhập môn công nghệ phần mềmtài liệu môn công nghệ phần mềm nâng caotài liệu môn công nghệ phần mềmN ng cao hi u qu s d ng c c khu c ng nghi p tr n a b n t nh B c Ninhchuong trinh phoi hop hoi nong dan tinh cb 2016suacv huong dan th chi thi 05bài word về nguyên nhân và hậu quả của 1 số loài có nguy cơ tuyệt chủng ở vnkh so 178 thuc hien ctr ph yte 2016 2020huong dan binh xet khen thuong hnd cac huyencv tuyen truyen xu ly vi pham nong do con 2016tb mot so hoat dong cong tac trong tam nam 2017cv tuyen truyen nq cua btv hndvn ve sxkd san pham nn an toanTh nh t u v h n ch trong vi c i m i c ng ngh c ng ty gi y H N ihttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQUdNeTZkTk9QY2shttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anSkg0MVR4OUg3eUEbài 16Luat Mat tran To quoc Viet NamỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnBài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)1 Chuong trinh DHDCD (website)T nh h nh kinh doanh v xu t kh u g m x y d ng C ng ty c ph n xu t nh p kh u Viglacera11 THÙ LAO HĐQT BAN KSVTJ 2017.4.21 ef6ddce BAO CAO TAI CHINH QUY 1 2017 signed