ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ( TỪ A - Z )

Đề cương ôn thi tiuw tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương ôn thi tiuw tưởng Hồ Chí Minh
... xâm Câu 9: Phân tích mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp a V ấn đề dân tộc v ấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ v ới HCM coi trọng vấn đề dân tộc đề cao sức mạnh CN yêu nước người đứng ... trận dân tộc thống phải xây dựng tảng khối liên minh công-nông- trí thức, đặt lãnh đạo Đảng Trong TT HCM, Mặt trận dân tộc thống liên minh công- nông Người xem xét mối quan hệ biện chứng dân tộc ... Giải phóng dân tộc tạo ti ền đề để gi ải phóng giai cấp Vì chúng có mối quan hệ chặt chẽ vấn đề giải phóng dân tộc vấn đề hết nên sau giải phóng dân tộc thành công tiền đề cho giải phóng giai cấp...
 • 62
 • 152
 • 0

Đề Cương môn học tưởng Hồ Chí Minh

Đề Cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu tưởng Hồ Chí Minh cách vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin điều kiện cụ thể Việt Nam, thực tế tưởng Hồ Chí Minh trở thành tài sản tinh thần quý báu ... chủ Theo Hồ Chí Minh “Nó tảng sức lãnh đạo kinh tế dân chủ mới, phải sức phát triển nhân dân ta phải ủng hộ nó” Thành phần kinh tế tư nhân, theo Hồ Chí Minh thành phần kinh tế giai cấp sản ... dân tài tận Trái lại, chủ trương làm cho sản Việt Nam phát triển Đối với thành phần kinh tế tư nhân nhà nước , quan điểm quán Hồ Chí Minh : Chính phủ cần phải giúp họ phát triển Nhưng...
 • 15
 • 930
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ PHÁP QUYỀN HO CHI MINH’S THOUGHT ON DEMOCRACY AND JURISDICTION

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ PHÁP QUYỀN HO CHI MINH’S THOUGHT ON DEMOCRACY AND JURISDICTION
... chất dân chủ pháp quyền tưởng trị Hồ Chí Minh 1.1.1 Bản chất dân chủ tưởng Hồ Chí Minh 1.1.2 Pháp luật pháp quyền tưởng Hồ Chí Minh 1.2 Nội dung chủ yếu dân chủ thực hành dân chủ tưởng ... ng Hồ Chí Minh dân chủ pháp quyền, chất khoa học, cách mạng nhân văn tưởng dân chủ pháp quyền Hồ Chí Minh ý nghĩa tưởng dân chủ pháp quyền Hồ Chí Minh với thực tiễn Nội dung môn học, hình ... Hồ Chí Minh 1.2.1 Dân chủ quyền làm chủ nhân dân 1.2.2 Thực hành dân chủ nhà nước pháp quyền 1.2.3 Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng để đảm bảo dân chủ quyền làm chủ dân 1.3 Vận dụng tưởng...
 • 6
 • 275
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TƯỞNG CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH HO CHI MINH’S POLITICAL THOUGHT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ HỒ CHÍ MINH HO CHI MINH’S POLITICAL THOUGHT
... Hồ Chí Minh, Về độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, Nxb CTQG, H., 2001 2/ Võ Nguyên Giáp, tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam, Nxb CTQG H., 2000 3/ Ho ng Trang (CB), tưởng Hồ Chí Minh ... * Tất tài liệu nói có Thư viện Bộ môn Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết học tập môn học: 7.1 Kiểm tra - đánh giá thường ... điểm Hồ Chí Minh đường giải phóng phát triển độc lập tự do; nhân tố thắng lợi nghiệp cách mạng Việt Nam - Mục tiêu kỹ năng: Học tập biện chứng Hồ Chí Minh Tóm tắt nội dung môn học Trang bị cho...
 • 4
 • 101
 • 0

Đề cương môn học tưởng hồ chí minh

Đề cương môn học tư tưởng hồ chí minh
... • • tưởng HCM dân tộc Cách Mạng giải phóng dân tộc tưởng HCM CNXH đường lên CNXH Việt Nam tưởng HCM Đảng Cộng Sản Việt Nam tưởng HCM Đại Đoàn Kết dân tộc tưởng HCM Quân tưởng ... Giảng viên) tưởng nhân văn trào lưu tưởng bàn tới người, có lịch sử phát triển từ thời phục hưng đến Cơ sở hình thành tưởng nhân văn HCM tưởng nhân văn HCM hình thành từ tưởng nhân ... Chương - tưởng đạo đức Nhân văn Văn hoá Hồ Chí Minh TTHCM đạo đức TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH I tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (Bài Text phận kỹ thuật cập nhật có tính chất...
 • 42
 • 247
 • 0

Đề cương thảo luận môn học Thành phố Hồ Chí Minh doc

Đề cương thảo luận môn học Thành phố Hồ Chí Minh doc
... người Thanh phố Hồ Chí Minh - Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh C GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Qua mơn học Thành phố Hồ Chí Minh với chương trải mặt tự nhiên, lịch sử, kinh tế, văn hóa – xã hội thành phố qua lịch ... tế thành phố Hồ Chí Minh Nam Bộ nước - Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế lớn nước ta - Những việc cần làm để phát huy vị trí trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh C GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ... thân thành phố Hồ Chí 28 HỌ VÀ TÊN : CHU TRẦN MINH ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH Minh B TRỌNG TÂM Những mặt tích cực hạn chế - Các nguồn lực phát triển thành phố - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh...
 • 33
 • 15,542
 • 142

Đề cương thảo luận môn học Thành phố Hồ Chí Minh

Đề cương thảo luận môn học Thành phố Hồ Chí Minh
... thành phố Hồ Chí Minh B TRỌNG TÂM Những mặt tích cực hạn chế - Các nguồn lực phát triển thành phố - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa – người Thanh phố Hồ Chí Minh - Kinh tế thành phố Hồ Chí ... tuyển thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố môn học Câu 10 : Từ kiến thức trang bị qua mơn học Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí cho biết suy nghĩ, nhận định Thành phố A CHỦ ĐỀ : Suy nghó, ... Chí Minh C GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Qua môn học Thành phố Hồ Chí Minh với chương trải mặt tự nhiên, lòch sử, kinh tế, văn hóa – xã hội thành phố qua lòch hình thành có số suy nghó nhận đònh Thành phố...
 • 42
 • 1,532
 • 8

Đề cương môn học tự động hoá quá trình sản xuất pptx

Đề cương môn học tự động hoá quá trình sản xuất pptx
... Tự động hoá hệ thống điều khiển Q .trình công nghệ 4.1 Các hệ thống điều khiển nhóm thiết bò công nghệ 4.2 Tự động hoá trình biến đổi thông tin hình hoc vẽ 4.3 Tự động hoá trình nạp liệu 4.4 Tự ... phổ biến Các thành phần hệ thống sản xuất Hiệu kinh tế điều khiển tự động hoá trình công nghệ Điều khiển trình công nghệ:các trình nói tiếp, song song, hổn hợp trình ngẫu nhiên Các ví dụ thiết ... (hoặc ngoại ngữ khác) ghi theo thứ tự ưu tiên (tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu này, website, băng hình, ) [1] Tự động hoá trình sản suất - Đặng Văn Nghìn [2] Automation,...
 • 6
 • 475
 • 0

Đề cương môn học Lịch sử báo chí thế giới

Đề cương môn học Lịch sử báo chí thế giới
... giới từ đời Trong bối cảnh đào tạo báo chí Việt Nam chƣa có môn Báo chí học Quốc tế”, vốn sâu nghiên cứu truyền thông toàn cầu vấn đề tác nghiệp báo chí vấn đề quốc tế, môn học Lịch sử Báo chí ... triển báo chí giới 1.1 Những điều kiện cho đời phát triển báo chí giới 1.2 Những tượng tiền báo chí 1.3 Tờ báo giới 1.4 Tờ nhật báo giới 1.5 Hãng thông giới 1.6 Đài phát – truyền hình giới 1.7 Báo ... báo chí giới Hƣờng, Trần - Những tƣợng Quang, Cơ sở lý tiền báo chí luận báo chí - Những tƣợng truyền thông, Nxb báo chí ĐHQGHN H.2004, tr.41 - 49 - Pierre Albert, Lịch sử báo chí giới, Nxb Thế...
 • 21
 • 479
 • 2

Đề cương môn học Lịch sử báo chí Việt Nam

Đề cương môn học Lịch sử báo chí Việt Nam
... tắt nội dung môn học: Lịch sử báo chí Việt Nam môn học cung cấp cho ngƣời học đời tiến trình phát triển báo chí Việt Nam qua giai đoạn lịch sử dân tộc từ 1865 đến Đồng thời ngƣời học nắm đƣợc ... trang báo số tờ báo tiêu biểu bối cảnh sinh hoạt xã hội thời +Sử dụng thể loại báo chí - Thái độ, chuyên cần: +Đây môn học có liên quan nhiều đến vấn đề báo chí học, văn học, lịch sử Việt Nam ngƣời ... Tây 1.5 Nghiên cứu lịch sử báo chí Việt Nam góc nhìn báo chí học Chương 2: Báo chí Nam Kỳ 1865 – đầu kỷ XX 2.1 Gia Định báo – tờ báo quốc ngữ 2.1.1 Bối cảnh trị xã hội Việt Nam kỷ IX 2.1.2 Diện...
 • 41
 • 724
 • 5

Đề cương môn học Ngôn ngữ báo chí

Đề cương môn học Ngôn ngữ báo chí
... tờ báo Tóm tắt nội dung môn học: Ngôn ngữ báo chí môn học chất vấn đề cốt yếu ngôn ngữ báo chí với tƣ cách phân ngôn ngữ có đặc điểm, cấu trúc riêng đòi hỏi ứng xử ngôn ngữ riêng vận hành Môn học ... khoa học, chữ tắt số liệu báo chí 4.1 .Ngôn ngữ thuật ngữ khoa học 4.2 Ngôn ngữ danh pháp khoa học 4.3 Ngôn ngữ ký hiệu khoa học 4.4 Ngôn ngữ chữ tắt 4.5 Ngôn ngữ số liệu Chương Ngôn ngữ tít báo ... môn học: - Tên môn học: Ngôn ngữ báo chí Tiếng Anh: Media Language - Mã môn học: JOU2008 - Số tín chỉ: 02 - Môn học: Bắt buộc - Các môn học tiên quyết: Tiếng Việt đại - Các môn học kế tiếp: Ngôn...
 • 23
 • 835
 • 5

Đề cương môn học ; pháp quốc tế

Đề cương môn học ; Tư pháp quốc tế
... 3.3 Quốc gia 3.3.1 Quốc gia - chủ thể đặc biệt pháp quốc tế 3.3.2 Nội dung quy chế pháp lí đặc biệt quốc gia pháp quốc tế Vấn đề Giải tranh chấp pháp quốc tế 4.1 Tố tụng dân quốc tế 4.1.1 ... quốc tế 1.1.1 Đối ng điều chỉnh 1.1.2 Phương pháp điều chỉnh 1.1.3 Mối quan hệ công pháp quốc tế pháp quốc tế 1.1.4 Lược sử hình thành phát triển pháp quốc tế 1.2 Nguồn pháp quốc tế ... tế, đặc trưng pháp quốc tế nguồn pháp quốc tế Việt Nam 1C4 Đánh giá thực trạng pháp quốc tế Việt Nam xu đổi ng lai 1C5 Hình thành quan điểm đắn pháp quốc tế Việt Nam; Bình luận ưu,...
 • 32
 • 484
 • 3

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH DIALECTICAL THOUGHT OF HO CHI MINH

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH DIALECTICAL THOUGHT OF HO CHI MINH
... pháp luận biện chứng Hồ Chí Minh: sở hình thành biện chứng Hồ Chí Minh, biểu đặc điểm biện chứng Hồ Chí Minh, giá trị biện chứng Hồ Chí Minh phát triển lực tư lý luận lực ho t động thực tiễn trị ... biện chứng Hồ Chí Minh phép biện chứng thực hành 1.2.1 Quan niệm phép biện chứng thực hành Hồ Chí Minh 1.2.2 Những biểu phép biện chứng thực hành Hồ Chí Minh 1.3 Giá trị ý nghĩa phép biện chứng thực ... học nắm vững sở hình thành phát triển biện chứng Hồ Chí Minh - Mục tiêu kỹ năng: Trang bị cho người học tư phương pháp luận nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng biện chứng Hồ Chí...
 • 6
 • 62
 • 0

Bài giảng Pháp Luật Đại Cương Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh

Bài giảng Pháp Luật Đại Cương Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh
... đònh Pháp luật đại cương môn học bản, cần thiết trang bò cho sinh viên bậc đại học Học phần Pháp luật đại cương nghiên cứu khái niệm bản, phạm trù chung Nhà nước Pháp luật góc độ khoa học pháp ... dân quốc gia YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC Môn học Pháp luật đại cương môn học chương trình khung Bộ, quy đònh tín chỉ, tương đương 45 tiết, dạy cho sinh viên năm thứ Điều kiện tiên để học tốt môn Pháp luật ... SINH VIÊN Để học tốt môn học Pháp luật đại cương sinh viên phải theo dõi cập nhật văn Pháp luật ban hành Nhà nước từ nhận thức mối quan hệ Pháp luật với xã hội, biết cách vận dụng Pháp luật sống...
 • 405
 • 254
 • 0

Đề cương 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đề cương 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
... chức thực số mặt công tác cán Đoàn cấp có tiến Năm 2011 năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt ... viên “ Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , giới thiệu cho Đảng 350.000 đoàn viên ưu tú 80 Năm qua, phát triển đất nước, lãnh đạo Đảng Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hệ niên Việt Nam nối ... niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam qua tăng cường công tác giáo dục truyền thống vẻ vang Đoàn, ...
 • 8
 • 85
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn học tư tưởngđề cương thảo luận môn học thành phố hồ chí minhđề cương thảo luận môn học thành phố hồ chí minh hocde cuong bai thao luan mon hoc thanh pho ho chi minhđề cương môn học tư pháp quốc tếđề cương thảo luận thành phố hồ chí minh họcđề cuong on thi duong loi ho chi minhđề cương kể chuyện đạo đức hồ chí minhđề cương ôn thi kết thúc học phần môn tư tưởng hồ chí minh pptđề cương tóm tắt chương trình tín chỉ môn học tư tưởng hồ chí minhđề cương ôn tập môn tư tưởng hồ chí minhđề cương tư tưởng hồ chí minh đại học vinhđề cương tiểu luận môn tư tưởng hồ chí minhđề cương bài giảng môn tư tưởng hồ chí minhđề cương trac nghiem môn tư tưởng hồ chí minhdown loaddown loaddown loadđề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiTuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015