Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay và các nhân tố ảnh hưởng – nghiên cứu trường hợp tại xã nam chính, huyện nam sách, tỉnh hải dương

Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay các nhân tố ảnh hưởng nghiên cứu trường hợp tại nam chính, huyện nam sách, tỉnh hải dương

Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay và các nhân tố ảnh hưởng – nghiên cứu trường hợp tại xã nam chính, huyện nam sách, tỉnh hải dương
... ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời niên Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời niên nông ... Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời niên nông thôn nhân tố ảnh hưởng (nghiên cứu trường hợp Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) Qua đề tài nghiên cứu này, tác giả muốn tìm hiểu rõ tiêu chuẩn ... chọn bạn đời niên 27 2.2 Một số tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời niên 28 Chương 3: NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN BẠN ĐỜI CỦA THANH NIÊN XÃ NAM CHÍNH, HUYỆN NAM SÁCH,...
 • 83
 • 753
 • 1

khóa luận tốt nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay” (nghiên cứu trường hợp tại cổ bi, huyện gia lâm, thành phố hà nội)

khóa luận tốt nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay” (nghiên cứu trường hợp tại xã cổ bi, huyện gia lâm, thành phố hà nội)
... tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời niên Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Nội Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn bạn đời niên Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Nội Phạm Thị Thu - ... cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời niên nông thôn nay” (nghiên cứu trường hợp Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Nội) Qua đề tài nghiên cứu này, muốn tìm hiểu rõ tiêu ... lựa chọn bạn đời niên nông thôn (nghiên cứu trường hợp Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Nội) • Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa sở lý luận niên tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời niên Tìm hiểu số tiêu...
 • 100
 • 1,009
 • 1

Tiếp cận sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nữ công nhân nhập cư các yếu tố ảnh hưởng” (nghiên cứu trường hợp tại khu công nghiệp VSIP II, thành phố thủ dầu một, tỉnh bình dương)

Tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nữ công nhân nhập cư và các yếu tố ảnh hưởng” (nghiên cứu trường hợp tại khu công nghiệp VSIP II, thành phố thủ dầu một, tỉnh bình dương)
... QUYẾT THẮNG TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NỮ CÔNG NHÂN NHẬP CƢ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG (Nghiên cứu trường hợp Khu công nghiệp VSIP II, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) Chuyên ... trợ nữ công nhân tiếp cận sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho họ 10 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Tiếp cận sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nữ công nhân nhập cư, yếu tố ... sóc sức khỏe nữ công nhân nhập địa bàn Khu công nghiệp VSIP (Thủ Dầu Một, Bình Dương) Từ tìm giải pháp hỗ trợ cho nữ công nhân nhập có điều kiện thuận lợi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe...
 • 118
 • 297
 • 0

XHH081 - Thực trạng Mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình ở nông thôn hiện nay những nhân tố ảnh hưởng (Qua nghiên cứu trường hợp tại Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)

XHH081 - Thực trạng Mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình ở nông thôn hiện nay và những nhân tố ảnh hưởng (Qua nghiên cứu trường hợp tại xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)
... t t ch y u mâu thu n gia ình Trong ó bao g m lo i mâu thu n: mâu thu n gia ình, mâu thu n v -ch ng, mâu thu n cha- con, mâu thu n m - con, mâu thu n cha m - mâu thu n dâu- m ch ng Trong cu n: ... t - văn hóa- h i Nh n th c v mâu thu n c a c p v ch ng Hòa, Th c tr ng mâu thu n v ch ng gia ình Nam nh, t nh Nam L c L c Hòa, thành ph nh M c Tính Hình Cách mâu ch t th c th c mâu mâu ... nghiên c u Các c p v ch ng gia ình t nh Nam L c Hòa, thành ph Nam nh, nh * Ph m vi nghiên c u - Khơng gian: L c Hòa, thành ph Nam - Th i gian: t tháng 2/2007 nh, t nh Nam nh n tháng 3/2007 Phương...
 • 41
 • 325
 • 0

Vai trò của công tác hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Vai trò của công tác xã hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
... đề tài nghiên cứu Vai trò công tác hội xóa đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định) ” nhằm tìm hiểu vai trò công tác hội xóa đói giảm nghèo Trên sở ... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - BÙI VĂN DƢƠNG VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI XÃ HẢI PHONG HUYỆN HẢI HẬU TỈNH NAM ĐỊNH) Luận ... đầy đủ ý nghĩa công tác hội 26 Có nhiều định nghĩa khác công tác hội, dƣới số định nghĩa công tác hội Theo Hiệp hội Quốc gia nhân viên công tác hội (NASW): Công tác hội hoạt động...
 • 129
 • 5,243
 • 43

Thực trạng nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác hội ( Nghiên cứu trường hợp tại Thụy Dương, huyện Thái Thụy,tỉnh Thái Bình)

Thực trạng và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác xã hội ( Nghiên cứu trường hợp tại xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy,tỉnh Thái Bình)
... tài: Thực trạng nhu cầu việc làm niên nông thôn từ góc nhìn công tác hội (nghiên cứu trường hợp Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình) Tổng quan vấn đề nghiên cứu Việc làm vấn đề ... nghiên cứu chƣơng sau 43 Chƣơng THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN XÃ THỤY DƢƠNG, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY TỪ GÓC NHÌN CÔNG TÁC XÃ HỘI 2.1 Tình hình việc làm niên nông ... vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng nhu cầu việc làm niên từ góc nhìn công tác hội, từ tìm hiểu vai trò công tác hội việc giải việc làm cho niên Thụy Dƣơng, huyện...
 • 121
 • 719
 • 3

Một số biểu hiện lối sống của thanh niên nông thôn hiện nay - ThS. Bùi Thị Vân Anh

Một số biểu hiện lối sống của thanh niên nông thôn hiện nay - ThS. Bùi Thị Vân Anh
... qud'c, vi hanh phuc cua nhan dan Thanh rudn tinh nguydn dd'n nhttng noi khd khan de chia se vdi cpng ddng Trong nghien cOu nay, long ydu nude dupc chung tdi tim hieu qua nhin thOe danh gii cua ... TS Dd Ngoc Khanh va ThS Btii Thi Van Anh lam chu nhiem, Co quan chu tri thuc hidn: Vidn Tam ly hpc, Dd tai dupc thuc hidn hai nam 201 1-2 012 Tai lieu tham khao Pham Hdng Tung, "Thanh men vd Idi ... thdi gian ranh rdi eudc sdng bang ngiy cua hp Kdt qua bang cho tha'y, ddi vdi nidn ndng thdn, phim chit dupc ho danh gia cao nhat la cd y ehi phdn dd'u vuan len hpc tap (DTB: 3,79) Thanh nidn ndng...
 • 16
 • 348
 • 0

Thực trạng nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác hội (nghiên cứu trường hợp tại Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình)

Thực trạng và nhu cầu việc làm của thanh niên nông thôn hiện nay từ góc nhìn công tác xã hội (nghiên cứu trường hợp tại xã Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình)
... tài: Thực trạng nhu cầu việc làm niên nông thôn từ góc nhìn công tác hội (nghiên cứu trường hợp Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình) Tổng quan vấn đề nghiên cứu Việc làm vấn đề ... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - MAI THỊ NGỌC ANH Thực trạng nhu cầu việc làm niên nông thôn từ góc nhìn công tác hội (nghiên cứu trường hợp Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh ... Những nhu cầu việc làm niên Thụy Dương huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình Error! Bookmark not defined 2.3 Những vấn đề hội nảy sinh từ thực trạng nhu cầu việc làm niên Thụy Dƣơng huyện...
 • 17
 • 541
 • 0

Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình (nghiên cứu trường hợp tại huyện chương mỹ, thành phố hà nội)

Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình (nghiên cứu trường hợp tại huyện chương mỹ, thành phố hà nội)
... nông thôn huyện Chương Mỹ giúp nâng cao vai trò phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình định lựa chọn đề tài "Vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế hộ gia đình" (nghiên cứu trường hợp huyện Chương ... Chương 2.THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH HUYỆN CHƯƠNG MỸ - TP HÀ NỘI 38 2.1 Thực trạng vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế huyện Chương Mỹ ... trạng vai trò phụ nữ tham gia phát triển kinh tế hộ 48 Chương CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH 65 3.1 Đường lối sách Đảng, Nhà nước huyện Chương...
 • 98
 • 79
 • 0

Chính sách trợ giúp hội thường xuyên cộng đồng trong đời sống người khuyết tật (Nghiên cứu trường hợp tại Gia Canh Huyện Định Quán Tỉnh Đồng Nai

Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng trong đời sống người khuyết tật (Nghiên cứu trường hợp tại xã Gia Canh – Huyện Định Quán – Tỉnh Đồng Nai
... nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu: Chính sách trợ giúp hội thường xuyên cộng đồng đời sống NKT Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 5.2 Khách thể nghiên cứu: NKT Gia Canh, huyện Định ... "Chính sách trợ giúp hội thường xuyên cộng đồng đời sống NKT" (Nghiên cứu trường hợp Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) Ngoài nỗ lực thân, nhận giúp đỡ tận tình thầy, cô giáo, đồng ... Chính sách 22 1.2.2 Trợ giúp hội, trợ giúp hội thường xuyên cộng đồng 23 1.2.3 Người khuyết tật 25 1.3 Quan điểm Đảng Nhà nước sách trợ giúp hội thường xuyên cộng đồng...
 • 125
 • 376
 • 2

Cưỡng bức tình dục trong hôn nhân (nghiên cứu trường hợp tại Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Cưỡng bức tình dục trong hôn nhân (nghiên cứu trường hợp tại xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
... hạnh phúc gia đình Trên sở đó, tác giả lựa chọn đề tài: Cưỡng tình dục hôn nhân - Nghiên cứu trường hợp Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Nội làm đề ... cứu - Thời gian: từ 06/2007 đến 7/2008 - Không gian: nghiên cứu chọn mẫu Gia Vượng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, thành phố Nội 5.4 Mẫu nghiên cứu - 400 bảng ... hỏi nghiên cứu: - Cưỡng tình dục hôn nhân có phải tượng phổ biến không? Có khác biệt nông thôn thành phố? - Nguyên nhân tượng cưỡng tình dục hôn nhân gì? hậu sao? Từ câu hỏi nghiên cứu trên,...
 • 116
 • 405
 • 0

Tìm hiểu về đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (nghiên cứu trường hợp tại Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Tìm hiểu về đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ (nghiên cứu trường hợp tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
... Nghiên cứu Tìm hiểu đời sống văn hóa tinh thần nông thôn đồng Bắc bộ, nghiên cứu trường hợp Đoài, huyện Thư, tỉnh Thái Bình nỗ lực nhằm làm rõ đổi văn hóa tinh thần người dân nông thôn đồng ... nhiều văn hóa họ Khi tìm hiểu văn hóa tinh thần người dân nông thôn, cụ thể Đoài huyện Thư, tỉnh Thái Bình, tác giả cố gắng tìm hiểu khía cạnh tâm lý họ để hiểu đời sống văn hóa tinh thần ... thuyết nghiên cứu nghiên cứu quy mô lớn đề tài đời sống văn hóa tinh thần người dân nông thôn Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho quan tâm, tìm hiểu đời sống văn hóa tinh thần phân hóa biểu nhóm...
 • 108
 • 497
 • 2

Ẩm thực từ ngô của người HMông trắng (Nghiên cứu trường hợp tại Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang)

Ẩm thực từ ngô của người HMông trắng (Nghiên cứu trường hợp tại xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang)
... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ THU HUYỀN ẨM THỰC TỪ NGÔ CỦA NGƢỜI HMÔNG TRẮNG (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP XÃ LŨNG TÁO, HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG) ... lý thúc đẩy lựa chọn khảo sát vấn đề Ẩm thực từ ngô người Hmông Trắng (nghiên cứu trường hợp Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Giang) làm đề tài nghiên cứu Lý thuyết đƣợc vận dụng Thuyết sinh ... thức uống từ ngô cách người sử dụng chúng hoàn cảnh cụ thể ý nghĩa đời sống vật chất tinh thần người Hmông Trắng Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Giang - Để thực nghiên cứu này, tiến hành khảo...
 • 170
 • 290
 • 1

Khác biệt giới trong mong muốn giới tính của con của người dân tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc)

Khác biệt giới trong mong muốn giới tính của con của người dân tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại xã vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc)
... HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG KHÁC BIỆT GIỚI TRONG MONG MUỐN GIỚI TÍNH CỦA CON CỦA NGƯỜI DÂN TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp vĩnh Ninh, huyện ... Thực trạng khác biệt giới mong muốn giới tính của người dân tỉnh Vĩnh Phúc Sự khác biệt ông bố bà mẹ giới tính biểu qua số báo khác nhau: - Số (1-2-3-4 con) số họ mong muốn người trai, người gái ... không? Khác nào? - Những yếu tố có liên hệ đến mong muốn giới tính của người dân tỉnh Vĩnh Phúc? 11 5.2.Giả thuyết nghiên cứu - Có khác biệt phụ nữ nam giới mong muốn giới tính con, nam giới có mong...
 • 106
 • 179
 • 0

Ảnh hưởng của niềm tin vào các các hoạt động bói toán đến định hướng trong việc lựa chọn bạn đời của thanh niên hiện nay(Nghiên cứu trường hợp Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ảnh hưởng của niềm tin vào các các hoạt động bói toán đến định hướng trong việc lựa chọn bạn đời của thanh niên hiện nay(Nghiên cứu trường hợp Quận Thanh Xuân, Hà Nội
... - Ảnh hưởng niềm tin vào các hoạt động bói toán đến định hướng việc lựa chọn bạn đời nam nữ niên nào? Vì lại ảnh hưởng? - Niềm tin gia đình các hoạt động bói toán ảnh hưởng đến định hướng việc ... nghiên cứu: - Tìm hiểu ảnh hưởng niềm tin vào các hoạt động bói toán đến định hướng việc lựa chọn bạn đời nam nữ niên - Tìm hiểu tác động gia đình định hướng lựa chọn bạn đời em họ - Xem xét niềm tin ... đình - Độ tuổi cao niềm tin họ vào các hoạt động bói toán lại chịu ảnh hưởng nhiều việc lựa chọn bạn đời - Nữ giới chịu ảnh hưởng niềm tin vào hoạt động bói toán đê lựa chọn bạn đời nhiều nam giới...
 • 4
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của người trả lời từ 18 60 tuổi phân theo độ dài hôn nhânsự hình thành phát triển đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường ôtô ở nước tatiêu chuẩn lựa chọn bạn đờitiêu chuẩn lựa chọn bạn đời tiếptiểu luận sự biến đổi của gia đình nông thôn hiện nayvai trò và các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế của các doanh nghiệpsự biến đổi của văn hóa nông thôn hiện naymột số chỉ tiêu và các nhân tố ảnh hưởng của chúngcác chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm cuả doanh nghiệptrò nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệptính chất của mức tiêu dùng và các nhân tố ảnh hưởng đến hao phí nguyên vật liệunội dung xóa đói giảm nghèo và các nhân tố ảnh hưởng đến xóa đói giảm nghèo của các huyện miền núitiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng hoạt động của nhcsxhthực trạng thanh niên nông thôn hiện naygiáo an dịa lý 10 bài 18 sinh quyển và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển của sinh vậtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây