GA tiếng anh lớp 8 tiếng anh 8 đỗ thủy tiên

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 THCS Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng năm học 2016 - 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 THCS Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng năm học 2016 - 2017
... of …………………… Mrs Robinson is asking Mrs Nga how to …………… spring rolls THE END Đáp án chấm thi Môn Tiếng Anh Tổng điểm : 100 Part one: phonology Choose the word whose bold part is pronounced differently ... in 186 1 in Canada When it was launched, it was given the name ‘The Amazon’ It was not a lucky ship The first captain died a few days after it was registered, and on its first voyage in 186 2 it ... repaired in port, it caught fire In 186 3 it crossed the Atlantic for the first time, and collided with another ship in the English Channel Four years later, in 186 7, it ran aground on Cape Breton...
 • 10
 • 541
 • 3

GA Tin học lớp 8

GA Tin học lớp 8
... rôbốt hoàn thành công việc trực nhật lớp em Viết lệnh dẫn để rôbốt giúp em áo Ngày soạn : 23 /8/ 20 08 Giáo án tin Ngày dạy : 8A :25 /8/ 20 08 8B :26 /8/ 20 08 8C : 26 /8/ 20 08 Tiết : Bài : Máy tính chơng trình ... Kiểm tra học kì II t/ m ban giám hiệu Phó hiệu trởng Ngày soạn : 23 /8/ 20 08 Ngày dạy : 8A :25 /8/ 20 08 8B :26 /8/ 20 08 8C : 26 /8/ 20 08 Tiết : Bài : Máy tính chơng trình máy tính A Mục tiêu : Biết ngời ... khác để lập trình máy tính có ngôn ngữ máy mình? Học thuộc phần ghi nhớ Ngày soạn : 6/9/20 08 Ngày dạy : 8A :8/ 9/20 08 8B :9/9/20 08 8C : 9/9/20 08 Tiết : Bài : Làm quen với chơng trình ngôn ngữ...
 • 16
 • 682
 • 2

GA AM NHAC LOP 8 HOC KY II MOI

GA AM NHAC LOP 8 HOC KY II MOI
... mçi ý ®óng ®ỵc 0,5 ®iĨm C©u A C©u C C©u C C©u II/ PhÇn tù ln ( ®iĨm ) C©u ( 1,5 ®iĨm ) ThÕ nµo lµ giäng thø ? Gam thø ? - Giäng thø : Lµ c¸c ©m bËc gam thø ®ỵc sư dơng ®Ĩ x©y dùng giai ®iƯu mét ... Trêng TH vµ THCS Qu¶ng NgÇn – Vj Xuyªn – Hµ Giang 85 Giao ¸n ¢m Nh¹c – Líp – Ngun Hång Hµ H×nh Phíc liªn Hoµng L©n II/ phÇn tù ln C©u : ThÕ nµo lµ gam thø ? Giäng thø ? C©u : Em h·y nªu thø tù c¸c ... Nhạc lời : Văn Cao - HS thực - GV cho HS đọc gam đô trưởng khởi động giọng Vừa phải - GV dùng thước nốt TĐN , - Hs trả lời theo SGK - HS ghi - HS đọc gam đô trưởng khởi động giọng - HS thực Trêng...
 • 41
 • 258
 • 1

GA AM NHAC LOP 8

GA AM NHAC LOP 8
... lµ giäng thø ? Gam thø ? - Giäng thø : Lµ c¸c ©m bËc gam thø ®ỵc sư dơng ®Ĩ x©y dùng giai ®iƯu mét bµi h¸t ( hay mét b¶n nh¹c ) ngêi ta gäi ®ã lµ giäng thø kÌm theo tªn ©m chđ - Gam thø : Lµ hƯ ... Nhạc lời : Văn Cao - HS thực - GV cho HS đọc gam đô trưởng khởi động giọng Vừa phải - GV dùng thước nốt TĐN , - Hs trả lời theo SGK - HS ghi - HS đọc gam đô trưởng khởi động giọng - HS thực Trêng ... hát , chuẩn bò D¹y líp 8: TiÕt : Ngµy 16 th¸ng n¨m 2010 sÜ sè :39 v¾ng TIẾT 28 ¤n tËp bµi h¸t : Ng«i nhµ cđachóng ta Trêng TH vµ THCS Qu¶ng NgÇn – Vj Xuyªn – Hµ Giang 68 Giao ¸n ¢m Nh¹c – Líp...
 • 41
 • 108
 • 0

Ga chon bo lop 8 rat hot

Ga chon bo lop 8 rat hot
... Nam ( 185 8 186 2)? Dặn dò: Học cũ, làm tập, đọc phần II NS: NG: Bài 24: kháng chiến từ năm 185 8 đến năm 187 3 Tiết 37: iI-cuộc kháng chiến chống pháp từ năm 185 8 đến năm 187 3 I ... quốc ( 187 3 - 188 4) Tiết 39: ii-thực dân pháp đánh chiếm bắc kỳ lần thứ hai Nhân dân bắc kỳ tiếp tục kháng chiến năm 188 2- 188 4 I.Mục tiêu học 1.Kiến thức: HS cần nắm đợc: 29 - Tại năm 188 2, thực ... hai : lịch sử việt nam từ năm 185 8 đến năm 19 18 CHƯƠNG i : kháng chiến chống thực dân pháp từ năm 185 8 đến năm cuối kỷ xIx Bài 24: kháng chiến từ năm 185 8 đến năm 187 3 Tiết 36: I-thực dân pháp...
 • 104
 • 146
 • 0

GA sinh hoat lop 8

GA sinh hoat lop 8
... Nguyễn Thị Hằng 22 Tiết Thứ S 8A3 Sử 8A2 Sử 8A4 Thời khoá biểu Cd 9A3 Cd 9A2 S 8A1 S 8A4 23 S 8A3 CD8A3 cd9A1 CD9A4 S 8A2 S 8A1 ... vụ học sinh: 100% đội viên hoàn thành trớc 31/12/2011 -Bế mạc Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút ngày Cao Dơng ngày 17 tháng năm 2011 Th ký Nguyễn Thị Hằng 22 Tiết Thứ S 8A3 Sử 8A2 Sử 8A4 Thời ... công tác tuần 28 +Tích cực chuẩn bị cho học +Hoàn thành tiìen viên gạch hồng +Chấn chỉnh nề nếp +Vệ sinh VI.Văn nghệ+kết thúc TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Bình xét...
 • 23
 • 201
 • 0

GA kỳ 2 lop 8(3 cot-2011)

GA kỳ 2 lop 8(3 cot-2011)
... HS đọc giọng đô trưởng khởi động giọng - HS đọc gam đô trưởng khởi 1.Lun 1 -2 2.¤n h¸t Mçi bµi cho c¶ líp h¸t 1 -2 động giọng lÇn, sau ®ã chØ ®Þnh 1 -2 HS h¸t l¹i - GV cho HS ôn hát GV ph¸t hiƯn chç ... – §ç ThÞ Hoa Hång 22 /22 /1810 gần Vac Xa va ngày 17/10/1849 tạp Pa Ri ) ? - Bắt đầu từ năm thi quốc tế mang tên Sô – Panh tổ chức ? nghệ só cuả nước VN đạt giải thi ? ( năm 1 927 bắt đầu tổ chức ... Ch¬ng Mü – Hµ Néi 71 Giao ¸n ¢m Nh¹c – Líp – §ç ThÞ Hoa Hång D¹y líp 8: TiÕt : Ngµy 23 th¸ng n¨m 20 11 TIẾT 29 «n tËp bµi h¸t : ng«i nhµ cđa chóng ta «n tËp TËp ®äc nh¹c : T§N sè ©m nh¹c thêng...
 • 43
 • 139
 • 0

GA Mĩ thuật lớp 8(KII), co minh hoa

GA Mĩ thuật lớp 8(KII), co minh hoa
... mạng XHCN tháng Mời Nga (1917) Về nghệ thuật, biến động trị, xã hội tác động đến tâm lý ngời Cuộc đấu tranh khuynh hớng triết học, văn học, nghệ thuật diễn liệt Riêng mỹ thuật, thời kỳ chứng ... thờ lớn Ru-văng (Mônê); Phòng ăn(Xi-nhắc); Hoa hớng dơng (Van- Gốc); Ngôi (Đờ -ga) ; Bán khỏa thân (Rơ- noa) -Tgtb: Pi-xa-rô, Đờ -ga, Rơ-noa, Ma-nê, Gô-ganh, VanGốc Hoạt động HDHS tìm hiểu vài nét ... án Mỹ Thuật Lớp Gồm đặc điểm chính: + Những biến động xã hội châu Âu cuối kỷ XIX đầu kỷ XX tác động mạnh đến đời trờng phái mỹ thuật + Các hoạ sỹ trẻ ngời tìm tòi, sáng tạo trào lu nghệ thuật...
 • 25
 • 214
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 11: TIẾN HOÁ CỦA HỆ VẬN ĐỘNG VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG docx

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 11: TIẾN HOÁ CỦA HỆ VẬN ĐỘNG VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG docx
... Xương Bài giúp ta tìm hiểu đặc điểm tiến hóa hệ vận động người TIẾN HOÁ CỦA HỆ VẬN ĐỘNG – VỆ SINH HỆ VẬN ĐỘNG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS BÀI GHI Hoạt động : Tìm hiểu tiến I Sự tiến hoá ... điểm sung tiến hoá hệ người ? phát triển – Cơ vận động – GV hoàn chỉnh kiến thức cánh tay theo thông tin SGK vận động ngón Kết luận : ghi Hoạt động : Vệ sinh hệ vận giúp người có động khả ... hoạt , Kết luận : Bài ghi ngón đối diện Hoạt động : Tìm hiểu tiến với ngón hoá hệ người so với hệ II Sự tiến hoá thú hệ người Mục tiêu : Giải thích hệ – HS đọc thông tin so với hệ thú : người...
 • 8
 • 10,507
 • 10

Giáo án Công Nghệ lớp 8: Đồ dùng loại điện – nhiệt bàn là điện doc

Giáo án Công Nghệ lớp 8: Đồ dùng loại điện – nhiệt bàn là điện doc
... đổi 20/ I .Đồ dùng loại điện lượng đồ dùng điện loại nhiệt điện nhiệt 1.Nguyên lý làm việc GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại tác - Do tác dụng nhiệt dụng nhiệt dòng điện ( VL7) dòng điện chạy ... đến điện 1100oC II Bàn điện GV: Chức dây đốt nóng Cấu tạo và đế bàn điện gì? a) Dây đốt nóng - Làm hợp kim HS: Trả lời niken- Crom chịu nhiệt độ cao 1000oC đến 1100oC b) Vỏ bàn là: - Đế làm ... làm gang đồng mạ crom - Nắp đồng GV: Nhiệt năng lượng đầu nhựa chịu nhiệt vào hay đầu bàn điện - Đèn tín hiệu, rơle nhiệt, sử dụng để làm gì? núm điều chỉnh HS: Trả lời 2.Nguyên lý làm việc -...
 • 5
 • 1,795
 • 2

Giáo án Công Nghệ lớp 8: Đồ dùng loại điện cơ,quạt điện, máy bơm nước pdf

Giáo án Công Nghệ lớp 8: Đồ dùng loại điện cơ,quạt điện, máy bơm nước pdf
... vướng cánh HĐ5 Tìm hiểu máy bơm nước III Máy bơm nước Cấu tạo GV: Sử dụng tranh vẽ mô hình máy - Máy bơm nước gồm bơm nước để giải thích cấu tạo phần phần động điện GV: Máy bơm nước gồm phần bơm ... phần bơm ( Phần HS: Trả lời quay) Buồng bơm ( Phần đứng 2/ yên) GV: Máy bơm nước làm việc Cửa hút, cửa xả, Rôto nào? bơm có nhiều cánh bơm Nguyên lý làm việc HS: Trả lời - Khi đóng điện, động điện ... lời II Quạt điện HĐ4.Tìm hiểu quạt điện Cấu tạo GV: Cấu tạo quạt điện gồm - Gồm phận phận gì? + Động điện cánh HS: Trả lời: Động cánh quạt quạt - Cánh quạt làm nhựa kim loại đượ tạo dáng để tạo...
 • 7
 • 1,067
 • 2

Giáo án Công Nghệ lớp 8: Đồ dùng loại điện – quang đèn sợi đốt docx

Giáo án Công Nghệ lớp 8: Đồ dùng loại điện – quang đèn sợi đốt docx
... phân loại đèn 5/ I Phân loại đèn điện điện GV: Cho học sinh quan sát hình - Đèn điện phân làm 38.1 đặt câu hỏi phân loại loại sử dụng đèn điện để chiếu sáng - Đèn huỳnh quang nhân tạo - Đèn phóng ... SGK) 3.Đặc điểm đèn sợi đốt HĐ2.Tìm hiểu đặc điểm, số liệu kỹ a) Đèn phát sáng liên thuật sử dụng đèn sợi đốt tục b) Hiệu suất phát quang GV: Giải thích đặc điểm đèn thấp sợi đốt yêu cầu học ... thuỷ tinh 38.2 đặt câu hỏi + Sợi đốt GV: Các phận đèn sợi + Đuôi đèn đốt gì? a) Sợi đốt HS: Trả lời - Để chịu đốt nóng nhiệt độ cao b) Bóng thuỷ tinh GV: Tại sợi đốt làm dây - Bóng thuỷ tinh...
 • 5
 • 556
 • 0

Luyện nghe tiếng anh lớp 8

Luyện nghe tiếng anh lớp 8
... pleased to hear that Mrs Blake: She missed days of school due to sickness but an attendance of 87 days for the whole term is acceptable Both her participation and cooperation are satisfactory ... starts at 4pm, but we must be there by 3.30 if we don’t want to miss the opening show   Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE Lan: Hello Aunt Hang: Hello Is that Lan? Lan: Yes Who is this? Aunt...
 • 2
 • 7,270
 • 172

Phát triển kĩ năng nói tiếng Anh lớp 8

Phát triển kĩ năng nói tiếng Anh lớp 8
... THUẬT TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH LỚP 8 ……………………………………… III/ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA (CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH) ……………………………………… 18 ß KẾT QUẢ………………………………………………………………… ... ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) nói chung tiếng Anh nói riêng Việc vận dụng tiếng Anh sống nhiều hạn chế, em không dám nói tiếng Anh, giao tiếp với bạn bè tiếng Anh Hơn trình học em yếu nói, khó ... Hữu Phát triển nói tiếng Anh lớp Nguyễn Hữu Phước Đánh giá Hội đồng khoa học Phòng GD & ĐT An Minh Hội đồng thống xếp loại: Trường THCS Đông Hưng Phước 24 Nguyễn Hữu Phát triển nói tiếng Anh...
 • 26
 • 1,177
 • 11

Giáo an môn tiếng anh lớp 8

Giáo an môn tiếng anh lớp 8
... humorous and helpful e He lives at 26 Tran Phu Street , Ha Noi f He lives with his mother and an elder brother Giáo án Tiếng Anh - Trờng THCS Hải lộc - GV:Nguyễn Thị Thu Lan g Ba and Bao III ... him at 88 4 84 6 Preparing date: Teaching date: Unit Our past Period 21 lesson : Getting started Listen and read 34 Giáo án Tiếng Anh - Trờng THCS Hải lộc - GV:Nguyễn Thị Thu Lan A / Aims and Objectives ... tape and 48 Giáo án Tiếng Anh - Trờng THCS Hải lộc - GV:Nguyễn Thị Thu Lan - Get Ss to listen to the tape and check their prediction - Call on Ss to read their results and give feedback 87 days...
 • 131
 • 1,282
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: bai tap lam van so 1 lop 8 ngay dau tien di hocvăn tự sự lớp 8 ngày đầu tiên đi họctap lam van lop 8 ngay dau tien di hocvăn lớp 8 ngày đầu tiên đi họcvan lop 8 ngay dau tien di hocgiáo án sinh học lớp 8 bài 11 tiến hoá của hệ vận động vệ sinh hệ vận động docxgiáo án công nghệ lớp 8 đồ dùng loại điện – quang đèn sợi đốt docxde thi dia ly lop 8 huyen thuy nguyenđè hoc sinh giỏi hóa lớp 8 thanh thủyde thi toan lop 8 thcs cat tien ki 2tiếng anh lớp 8đề thi olympic tiếng anh lớp 8olympic tiếng anh lớp 8trắc nghiệm olympic tiếng anh lớp 8câu hỏi olympic tiếng anh lớp 8Kinh nghiệm dạy học phần tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản tin học 10 nhằm thúc đẩy khả năng tìm tòi sáng tạo của học sinhbáo cáo thí nghiệm cơ học trường spkt tphcmMột số giải pháp nâng cao hứng thú học môn tin học 11 tại trường THPT đinh chương dươngMột số kinh nghiệm dạy tốt chương III, hệ soạn thảo văn bản môn tin học 10 ở trường THPT lê lợiMột số kinh nghiệm đề nâng cao chất lượng học tin học cho học sinh yếu kém lớp 11 khi học chương IV kiểu dữ liệu có cấu trúcMột số kinh nghiệm tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh khi học phần câu lệnh rẽ nhánh tại trường THPT lam kinhMột số phương pháp thu hút học sinh học lập trình trong trường THPTskkn một số lưu ý khi dạy lập trình pascal cho học sinh lớp 11skkn một số phương pháp sắp xếp trong chương trình tin học phổ thôngNgữ Pháp Tiếng Anh Tổng HợpRèn luyện kĩ năng cho học sinh khi viết chương trình con bằng ngôn ngữ lập trình pascalsử dụng phần mềm kiểm tra trắc nghiệm NT test trong mạng lan giúp cho giáo viên tổ chức một tiết kiểm tra hoặc ôn tập nhanh chóng và học sinh ôn tập hiệu quả hơnỨng dụng phần mềm autoscreenrecorder 3 1 pro và netopschool 6 0 để nâng cao hiệu quả dạy học trong giờ thực hành tin họcỨng dụng phần mềm CAMTASIA STUDIO nâng cao chất lượng dạy học trực quan môn tin học lớp 12skkn sử dụng phương pháp quy hoạch động trong bồi dưỡng HSG cấp tỉnh môn tin họcskkn tích hợp môn tin học và toán học trong dạy bài kiểu mảng cho học sinh lớp 11 ở trường thpt yên định 3Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và lặp để giải một số bài toán trong toán học và trong thực tiễnSử dụng đồ dùng dạy học diễn tả các thuật toán trong bài bài toán và thuật toán tin học 10 bảng sơ đồ khốiSử dụng một số trò chơi nhằm tạo hứng thú và rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính trong dạy thực hành tin lớp 10 ở trường THPT bắc sơnSử dụng phần mềm crocodile ICT 605 và kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn để nâng cao chất lượng dạy học bài cấu trúc lặp tiết 1 (chương trình tin học 11) tại trường THPT thường xuân 2