QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

Đặc điểm hình thái, sinh vật học, sinh thái học của loài Ruồi đục quả Địa Trung Hải Ceratitis capitata Wiedemann. Quy trình giám định và các biện pháp phòng chống

Đặc điểm hình thái, sinh vật học, sinh thái học của loài Ruồi đục quả Địa Trung Hải Ceratitis capitata Wiedemann. Quy trình giám định và các biện pháp phòng chống
... kiểm dịch thực vật nhóm I Việt Nam Đối với đơn vị lần giám định phát ruồi đục Địa Trung Hải ruồi đục Natal phải gửi mẫu tiêu Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật để thẩm định trước định công bố ... khẳng định kết giám định ruồi đục Địa Trung Hải (Ceratitis capitata (Wiedemann)) ruồi đục Natal (Ceratitis rosa Karsch) thuộc danh mục dịch hại KDTV nhóm I Việt Nam, đơn vị giám định phải gửi báo ... sát với đặc điểm hình thái đục Địa Trung Hải ruồi đục Natal Thông thường, số lượng cá thể nghiên cứu phải đảm bảo 30 (n=30) Trong trường hợp số lượng cá thể phát cá thể trưởng thành có đặc điểm...
 • 7
 • 1,840
 • 10

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH MỘT SỐ CHẤT MA TÚY TỔNG HỢP NHÓM ATS TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH MỘT SỐ CHẤT MA TÚY TỔNG HỢP NHÓM ATS TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN
... - LÊ THỊ THANH XUÂN NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH MỘT SỐ CHẤT MA TÚY TỔNG HỢP NHÓM ATS TRONG NƢỚC TIỂU BẰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60440118 LUẬN VĂN ... pháp xác định ma túy tổng hợp nhóm ATS Ma túy tổng hợp nhóm ATS đƣợc quy định nhóm hợp chất cấm sử dụng Tùy thuộc vào tính chất chất nhóm điều kiện thí nghiệm mà có số phƣơng pháp phân tích hợp ... thời cho trình điều tra, cho thấy tiềm sử dụng lớn Xuất phát từ thực tế trên, thực đề tài Nghiên cứu quy trình giám định số chất ma túy tổng hợp nhóm ATS nước tiểu phương pháp điện di mao quản ...
 • 89
 • 119
 • 1

Nghiên cứu quy trình giám định một số chất ma túy tổng hợp nhóm ATS trong nước tiểu bằng phương pháp điện di mao quản

Nghiên cứu quy trình giám định một số chất ma túy tổng hợp nhóm ATS trong nước tiểu bằng phương pháp điện di mao quản
... in CE Phng phỏp in di mao qun EOF Dũng in di thm thu GC Sc ký khớ GC/MS Sc ký khớ ph His Histidin HPLC Sc ký lng hiu nng cao Leff Chiu di hiu dng ca mao qun Ltot Tng chiu di mao qun LOD Gii hn ... Bookmark not defined 1.5 Gii thiu chung v phng phỏp in di mao qun (CE) Error! Bookmark not defined 1.5.1 Mao qun Error! Bookmark not defined 1.5.2 Dung dch m, pH v pha ng phng phỏp in di mao ... Bookmark not defined Hỡnh 3.21 in di xỏc nh MA mu ma tỳy ỏ cha MA sau thờm chun MA nng khỏc Error! Bookmark not defined Hỡnh 3.22 in di xỏc nh s cú mt ng thi ca MA, MDA, MDMA, MDEA nn mu MA...
 • 18
 • 173
 • 0

xây dựng quy trình giám định viên nén tfmpp (m-trifluoromethylphenylpiperzazine) bằng gc ms

xây dựng quy trình giám định viên nén tfmpp (m-trifluoromethylphenylpiperzazine) bằng gc ms
... định lượng Do vậy, đưa quy trình giám định định tính định lượng m -TFMPP mẫu viên nén thiết bị GC- MS sau: - 40 - Xử Lý mẫu: mẫu viên nén xử lý theo sơ đồ hình 3.3.5 Viên nén m -TFMPP Bước 1: Đồng hoá ... giám định viên bảo vệ kết luận giám định trước tòa Trên giới -9- giám định, nghiên cứu loại ma túy GC- MS sử dụng rộng rãi phổ biến Vì vậy, luận văn đặt vấn đề nghiên cứu, xây dựng quy trình giám ... mảnh khối m -TFMPP không dẫn xuất - 23 - Để xây dựng quy trình giám định định tính định lượng m -TFMPP thiết bị GC- MS, luận văn nghiên cứu vấn đề sau đây: Nghiên cứu điều tối ưu để tách m -TFMPP hỗn...
 • 65
 • 175
 • 0

Nghiên cứu quy trình giám định 11-Nor-9-Cacboxyl-Delta-9-Tetrahydrocannabinol trong nước tiểu của người bằng GC-MS

Nghiên cứu quy trình giám định 11-Nor-9-Cacboxyl-Delta-9-Tetrahydrocannabinol trong nước tiểu của người bằng GC-MS
... TUYẾN NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH 11-NOR-9-CACBOXYL-DELTA-9-TETRAHYDROCANNABINOL TRONG NƯỚC TIỂU CỦA NGƯỜI BẰNG GC-MS Chuyên ngành: Hóa Phân tích Mã số: 60440118 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người ... đưa vào phân tích máy GC-MS Phân tích hàm lượng THC-COOH nước tiểu quy trình lựa chọn GC-MS 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu Các mẫu nước tiểu nghi sử dụng cần sa Các mẫu nước tiểu thử phản ứng miễn ... xác định THC-COOH Từ trạng sử dụng mức độ nguy hại mà cần sa đem đến cho người sử dụng nó, đồng thời để phục vụ cho công tác giám định ma túy, đề tài tập trung Nghiên cứu quy trình giám định...
 • 78
 • 227
 • 0

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định cỏ ma ký sinh thuộc chi Striga là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định cỏ ma ký sinh thuộc chi Striga là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
... loài cỏ ma sinh thuộc chi Striga dịch hại kiểm dịch thực vật Việt Nam [chỉ áp dụng đơn vị giám định loài cỏ ma sinh thuộc chi Striga dịch hại kiểm dịch thực vật Việt Nam] III THẨM ĐỊNH ... thực vật Việt Nam Đối với đơn vị lần giám định phát loài cỏ ma sinh thuộc chi Striga dịch hại kiểm dịch thực vật Việt Nam phải gửi mẫu tiêu Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật để thẩm định ... loài cỏ ma sinh thuộc chi Striga dịch hại kiểm dịch thực vật Việt Nam Việt Nam phải tuân theo quy định quy chuẩn quy định pháp luật có liên quan hành Phụ lục Thông tin dịch hại Loài Striga...
 • 12
 • 389
 • 0

xây dựng quy trình giám định định tính và định lượng chất m TFMPP (1 3 (trifluoromethyl)phenylpiperazine) bằng sắc kí khí ghép nối khối phổ

xây dựng quy trình giám định định tính và định lượng chất m TFMPP (1 3 (trifluoromethyl)phenylpiperazine) bằng sắc kí khí ghép nối khối phổ
... m u thật 33 [TFMPP] th m vào (ppb) STFMPP SIS STFMPP/SIS 30 752 238 37 0650 83 35 035 8 43 16822520 19782094 19056786 1,8280 1,8 737 1, 838 5 250 47167257 42 132 408 39 327562 134 660 23 12 038 272 11 639 169 3, 5027 ... lượng m- TFMPP sắc khí khối phổ Định lượng m- TFMPP phương pháp sắc khí khối phổ dựa vào việc lựa chọn số m nh phổ đặc trưng (56, 145, 188, 230 ) Thông qua tỷ lệ chiều cao m nh đặc trưng m- TFMPP ... tích định tính định lượng m- TFMPP như: Phản ứng m u, sắc ký lớp m ng (TLC), quang phổ hồng ngoại (FTIR), sắc khí, sắc khí khối phổ (GC-FID, GC-MS), sắc ký lỏng khối phổ (LC/MS) [32 ,37 ,38 ]...
 • 65
 • 152
 • 0

Xây dựng quy trình giám định định tính và định lượng chất m TFMPP (1 3 (trifluoromethyl)phenylpiperazine) bằng sắc kí khí ghép nối khối phổ

Xây dựng quy trình giám định định tính và định lượng chất m TFMPP (1 3 (trifluoromethyl)phenylpiperazine) bằng sắc kí khí ghép nối khối phổ
... tích định tính định lượng m- TFMPP như: Phản ứng m u, sắc ký lớp m ng (TLC), quang phổ hồng ngoại (FTIR), sắc khí, sắc khí khối phổ (GC-FID, GC-MS), sắc ký lỏng khối phổ (LC/MS) [32 ,37 ,38 ] ... lượng m- TFMPP sắc khí khối phổ Định lượng m- TFMPP phương pháp sắc khí khối phổ dựa vào việc lựa chọn số m nh phổ đặc trưng (56, 145, 188, 230 ) Thông qua tỷ lệ chiều cao m nh đặc trưng m- TFMPP ... tích định tính định lượng Do vậy, đưa quy trình gi m định định tính định lượng m- TFMPP m u viên nén thiết bị GC-MS sau: - 34 - Xử Lý m u: m u viên nén xử lý theo sơ đồ hình 3. 3.5 Viên nén m- TFMPP...
 • 65
 • 301
 • 0

Nghiên cứu quy trình giám định 11 nor 9 cacboxyl delta 9 tetrahydrocannabinol trong nước tiểu của người bằng GC MS

Nghiên cứu quy trình giám định 11 nor 9 cacboxyl delta 9 tetrahydrocannabinol trong nước tiểu của người bằng GC MS
... TUYẾN NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH 11- NOR- 9- CACBOXYL- DELTA -9- TETRAHYDROCANNABINOL TRONG NƯỚC TIỂU CỦA NGƯỜI BẰNG GC- MS Chuyên ngành: Hóa Phân tích Mã số: 6044 0118 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người ... xác định THC-COOH Từ trạng sử dụng mức độ nguy hại mà cần sa đem đến cho người sử dụng nó, đồng thời để phục vụ cho công tác giám định ma túy, đề tài tập trung Nghiên cứu quy trình giám định 11- nor- 9- cacboxyl- delta9 -tetrahydrocannabinol ... toàn thể, chủ yếu mô mỡ, sau bị đào thải từ từ ngày Khi tiết nước tiểu, chủ yếu sản phẩm oxy hóa THC-COOH (11- nor- 9- cacboxyl- delta -9- tetrahydrocannabinol) sản phẩm liên hợp với hai phân tử axit...
 • 15
 • 55
 • 0

Mô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc và quản lý người bệnh tại viện giám định pháp y tâm thần trung ương

Mô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc và quản lý người bệnh tại viện giám định pháp y tâm thần trung ương
... Quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản người bệnh Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương 3 2.2 Phân tích thực trạng việc triển khai Quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản ... sóc quản người bệnh Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương với mục tiêu: (1) tả thực trạng quản người bệnh v Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương; (2) tả thực trạng việc triển ... áp dụng Quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản người bệnh Viện đề xuất cải thiện quy trình 14 5.2.1 Thực trạng quản người bệnh Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương ...
 • 62
 • 478
 • 1

đánh giá sự phù hợp của nội dung quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc và quản lý người bệnh tại viện giám định pháp y tâm thần trung ương

đánh giá sự phù hợp của nội dung quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc và quản lý người bệnh tại viện giám định pháp y tâm thần trung ương
... ương Đánh giá phù hợp nội dung Quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản người bệnh Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương 2.2 Phân tích thực trạng việc triển khai Quy trình tiếp nhận, điều ... tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản người bệnh Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương. ” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mô tả thực trạng quản người bệnh Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương ... áp dụng Quy trình tiếp nhận, điều trị, chăm sóc quản người bệnh Viện đề xuất cải thiện quy trình 15 5.2.1 Thực trạng quản người bệnh Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương ...
 • 64
 • 408
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình tiếp nhận điều trị chăm sóc và quản lý người bệnh tại viện giám định pháp y tâm thần trung ươnggiám định pháp ythủ tục trung tâm giám định pháp yquy trình giám định hàng hóa xuất nhập khẩubiên bản giám định pháp ybài giảng giám định pháp ytổ chức giám định pháp ytổ chức giám định pháp y hà nộiquy trình giám định bồi thườngvăn bản về giám định pháp yvăn bản giám định pháp ygiám định pháp y tử thithành lập trung tâm giám định pháp y tâm thầnquy trình giám định tổn thất hàng hóaviện giám định pháp y tâm thầnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm