Chương 2: THU GOM CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI.

Chương 5: thu gom chất thải rắn

Chương 5: thu gom chất thải rắn
... loại chất thải cần thu gom 5.2.1.3 Xe nâng Nó tự nâng thu gom Hạn chế: sử dụng để: Thu gom chất thải rắn từ điểm rải rác nơi lượng chất thải rắn đáng kể Thu gom đống chất thải rắn chất thải rắn ... chuyển chất thải rắn đến khu trại, bãi thải vệ sinh, trạm trung chuyển trạm xử lý chất thải rắn Hệ thống không thu gom chất thải nặng, cồng kềnh - Hệ thống xe bốc dỡ thủ công: dùng để chuyên chở chất ... thống - Đánh giá phương án hoạt động thu gom chất thải rắn kiểm soát vò trí đặc biệt 5.3.1 Sơ đồ hoá hệ thống thu gom Để mô hình hoá hệ thống thu gom chất thải rắn người ta phải phân biệt nhiệm...
 • 6
 • 514
 • 6

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH CHƯƠNG 3 TỐC ĐỘ PHÁT SINH THU GOM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH CHƯƠNG 3 TỐC ĐỘ PHÁT SINH VÀ THU GOM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
... 3- 4 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH Tel: (08)5150181 Fax: (08)4452694 www.gree-vn.com GREE GREEN EYE ENVIRONMENT 3. 3 TỐC ĐỘ PHÁT SINH VÀ TỐC ĐỘ THU GOM CHẤT THẢI RẮN 3. 3.1 Tốc độ phát sinh chất ... mại 3. 3.2 Tốc Độ Thu Gom Chất Thải Rắn Chất thải thu gom chất thải hỗn hợp (ở khu dân cư chương trình tái sinh chất thải rắn) chất thải phân loại nguồn (ở khu dân cư có chương trình tái sinh chất ... đêm 3. 3.1.1 Chất thải rắn sinh hoạt Sự phân bố chất thải tạo thành chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư trình bày Bảng 3. 2 Trong trường hợp sẵn số liệu thực tế, sử dụng giá trò tốc độ phát sinh chất...
 • 11
 • 237
 • 0

bài giảng quản lý xử lý chất thải rắn chất thải nguy hại chương 4 thu gom lưu trữ vận chuyển chất thải nguy hại

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 4 thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại
... 6707-2000 1.3 1 .4 1.5 1.6 D cháy 1.1 4. 1 1.2 H 4. 2 4. 2 1.3 H 4. 3 Lo i ch t th i H4.1 Ch t d oxy hóa H3 4. 3 1 .4 H5.1 Ch t ñ c H5.1 5.1 Mã s TCVN 6706-2000 4. 1 H5.2 Ch t d oxy hóa Mã s Basel 4. 1 5.1 Mã ... o B ng 4. 2 B ng 4. 2 Tính tương thích c a lo i ch t th i (EPA) Lo i Ghi 1.1 1.2 1.3 1 .4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3A 2.3B 4. 1 4. 2 4. 3 5.1 5.2 1.1 &1.2 1.3 1 .4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3A 2.3B 4. 1 4. 2 4. 3 5.1 ... i ph ð c tính nguy h i 4. 2 LƯU GI (T N TR ) CH T TH I NGUY H I Vi c lưu gi , t n tr m t lư ng l n nhi u lo i ch t th i nguy h i m t vi c làm c n thi t t i nhà máy qu n th i nguy h i hay ñôi...
 • 13
 • 417
 • 1

Quy hoạch, thiết kế xây dựng hệ thống quản lý thu gom chất thải rắn

Quy hoạch, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thu gom chất thải rắn
... NGỪA VÀ ỨNG PHĨ SỰ CỐ MƠI TRƯỜNG 3.1 QUY HOẠCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THU GOM CHẤT THẢI RẮN Quan điểm đơn vị chủ dự án vấn đề quản xử chất thải rắn phải định hướng q trình quy ... chất thải rắn Phương án thiết kế hệ thống thu gom quản chất thải rắn KDC Phú Mỹ giới thiệu Phương án quản thu gom cụ thể CTR KDC Phú Mỹ chủ dự án sau : a) Cơng tác thu gom CTR nguồn  Đối với ... m - Quy hoạch bãi tập kết vạch tuyến thu gom chất thải rắn : Dựa vào diện tích, dân số bố trí kiến trúc KDC Bình Thắng mà đơn vị chủ dự án lựa chọn 02 điểm tập kết chất thải rắn (điểm R 1và R2)...
 • 35
 • 371
 • 0

CHƯƠNG 4: thu gom lưu trữ vận chuyển chất thải nguy hại

CHƯƠNG 4: thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại
... tính nguy hại phụ Đặc tính nguy hại 4.2 L u Gi (T n Tr ) Ch t Th i Nguy H i Vi c l u gi , t n tr m t l ng l n nhi u lo i ch t th i nguy h i m t vi c làm c n thi t t i nhà máy qu n lý th i nguy ... ng nguy h i ph i dùng thêm nhãn nguy h i ph kèm theo Nhãn ch m i nguy có ghi ch ch c tính hay m c tác ng c a ch t th i nguy h i Ví d : h p ch t peroxit h u c tác nhân ơxy hóa nhóm 4.1 có nguy ... c kèm thêm nhãn nguy hi m i v i vài ch t nguy h i Nhãn h ng d n b o qu n nêu tính ch t c n ý (nh tính d v , có ho t tính, ) i u ki n b o qu n v n chuy n, l u gi hay s d ng THS: Nguy n Ngọc Châu...
 • 17
 • 601
 • 3

Tài liệu Chương 4: Thu gom, tập trung, vận chuyển chất thải rắn đô thị pptx

Tài liệu Chương 4: Thu gom, tập trung, vận chuyển chất thải rắn đô thị pptx
... nghiệp Nó tự nâng thu gom, nhiên có nhợc điểm hạn chế sử dụng để : 60 - Thu gom chất thải rắn từ điểm rải rác nơi lợng chất thải rắn đáng kể - Thu gom đống chất thải rắn chất thải rắn công nghiệp ... dài 4.3 Hệ thống thu gom vận chuyển chất thải rắn 4.3.1 Các loại thiết bị tập trung vận chuyển chất thải rắn Có thể phân loại theo nhiều cách nh : - Theo kiểu vận hành hoạt đông - Theo thiết ... để vận chuyển chất thải rắn đến khu trại, bãi thải vệ sinh, trạm trung chuyển trạm xử lý chất thải rắn Loại đa dạng hình dáng kích thớc Tuy nhiên có nhợc điểm không thu gom đợc loại chất thải rắn, ...
 • 26
 • 383
 • 3

CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG THU GOM CHẤT THẢI RẮN

CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG THU GOM CHẤT THẢI RẮN
... THẢI RẮN Hệ thống dòch vụ thu gom chia làm loại: - Hệ thống thu gom chất thải chưa phân loại nguồn - Hệ thống thu gom chất thải phân loại nguồn 3. 1.1 Hệ thống thu gom chất thải rắn chưa phân ... thước lớn chất thải xây dựng - Hệ thống thủ công: 2 -3 CN ( bao gồm tái xế) 3. 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THU GOM 3. 3.1 Thời gian lấy tải 3. 3.2 Thời gian vận chuyển 3. 3 .3 Thời gian bãi đổ 3. 3.4 Thời gian ... dòch vụ thu gom - Các hệ thống thu gom, loại thiết bò sử dụng yêu cầu nhân công hệ thống - Phân tích hệ thống thu gom, bao gồm quan hệ toán học sử dụng để tính toán nhân công, số xe thu gom - Phương...
 • 21
 • 587
 • 2

bài giảng quản lý xử lý chất thải rắn chất thải nguy hại chương 2 cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải nguy hại

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 2 cơ sở lý thuyết liên quan trong quản lý chất thải nguy hại
... Cd(OH )2( aq) + H+ Cd2+ + 3H2O = Cd(OH)3 - + H+ Cd2+ + 4H2O = Cd(OH)4 -2 + H+ Hg2+ + H2O = HgOH+ + H+ Hg2+ + 2H2O = Hg(OH )2( aq) + 2H+ Hg2+ + 3H2O = Hg(OH)3- + 3H+ PbCO3(S) = Pb2+ + CO 32- LogK t i 25 oC -14,0 ... khí 29 .9; CO 30.7; CO2 34.0; SO2 44.8; NO 23 .6; N2O 36.4; NH3 25 .8; H2O 18.9; H2S 32. 9; Cl2 48.4; Br2 53 .2; I2 71.5 Ví d : Xác ñ nh h s khu ch tán c a methanol nư c nh t c a nư c µ = 0,89 cP 25 oC ... Ca(OH )2 ñư c tính sau Ksp = [Ca2+]x[OH- ]2 2-10 B ng 2. 2 Tích s tan c a m t s kim lo i n ng t i ñi m cân b ng Phương trình ph n ng H2O (l) = H+ + OHCd2+ + H2O = CdOH+ + H+ Cd2+ + 2H2O = Cd(OH )2( aq)...
 • 22
 • 304
 • 0

Quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại - Chương 2 pps

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại - Chương 2 pps
... methylic H2S: CH3SH + H2O > CH4OH + H2S Sulfat SO4 2- bị khử thành sulfit S 2- điều kiện yếm khí: 2CH3CHOHCOOH + SO4 2- > 2CH3COOH + S 2- + H2O + CO2 acid lactic acid axetic 4H2 + SO4 2- > S 2- ... 0,4 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 1,6 0,4 0,3 ...
 • 8
 • 117
 • 0

Giáo trình chất thải nguy hai : THU GOM LƯU TRỮ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI part 2 potx

Giáo trình chất thải nguy hai : THU GOM LƯU TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI part 2 potx
... cách vận chuyển 320 km phép lưu giữ chất thải nhà máy từ 180 đến 27 0 ngày 4.3 Vận Chuyển Chất Thải Nguy Hại Chất thải nguy hại vận chuyển từ nơi phát sinh đến nơi xử lý hay thải bỏ Việc vận chuyển ... Tuy nhiên khơng phải chất thải vận chuyển chung với làm tăng nguy cháy nổ khối chất thải vận chuyển vận chuyển chất thải nguy hại nên theo ngun tắc lưu giữ chất thải nguy hại Có thể tham khảo ... chung loại chất thải nguy hại với lộ trình nên chọn an tồn Việc lựa chọn vận chuyển chung chất thải nguy hại góp phần giảm số lần vận chuyển giải nhanh chóng lượng chất thải nguy hại phát sinh...
 • 7
 • 322
 • 1

đánh giá sự hài lòng ước muốn sẵn lòng trả của người dân quận ninh kiều đối với việc thu gom chất thải rắn của công ty công trình đô thị tp. cần thơ

đánh giá sự hài lòng và ước muốn sẵn lòng trả của người dân quận ninh kiều đối với việc thu gom chất thải rắn của công ty công trình đô thị tp. cần thơ
... người dân đánh giá lợi ích mà dịch vụ thu gom chất thải rắn Cơng ty mang lại Từ thực tiễn em định chọn đề tài Đánh giá hài lòng ước muốn sẵn lòng trả người dân Quận Ninh Kiều việc thu gom chất thải ... trường K34 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG VÀ ƯỚC MUỐN SẴN LỊNG TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN NINH KIỀU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THU GOM CHẤT THẢI RẮN CỦA CƠNG TY CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 4.1 TÌNH HÌNH ... dịch vụ thu gom chất thải rắn Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành Phố Cần Thơ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tình hình chung cơng tác quản lý, thu gom CTR TP Cần Thơ - Đánh giá nhận thức người dân...
 • 86
 • 636
 • 6

Tiểu luận quản lý công tác thu gom chất thải rắn thông thường tại bốn khu vực thị trấn thị tứ thuộc huyện củ chi, tphcm

Tiểu luận quản lý công tác thu gom chất thải rắn thông thường tại bốn khu vực thị trấn và thị tứ thuộc huyện củ chi, tphcm
... liệt quyền sở việc thực công tác thu gom chất thải rắn thông thường làm cho mặt đô thị thị trấn Củ Chi 03 khu vực thị tứ ngày khởi sắc, người dân khu vực đô thị ngày nhận thức trách nhiệm môi trường, ... tính chất trung tâm khu vực Khối lượng chất thải rắn thông thường tổ chức thu gom địa bàn đạt mức 22,5% Bên cạnh đó, chưa có quản thống nhất, tập trung nên phân chia địa bàn thu gom bất hợp lý, ... đến chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt; Tạo tinh thần sẻ chia chủ nguồn thải với Nhà nước gánh nặng xử chất thải rắn phát sinh giảm dần việc bao cấp công tác quản chất thải rắn...
 • 6
 • 109
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hợp đồng thu gom rác thải nguy hạicông ty thu gom rác thải nguy hạithu gom rác thải độc hạikhóa luận khảo sát tình hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố hồ chí minh và đề xuất các phương hướng tái sử dụngphương pháp đánh giá đánh giá chủ quan về công tác quản lý việc thu gom chất thải rắn ở công mtđt đà nẵng và đưa ra giải pháp quản lýhệ thống cấp nước thoát nước và xử lý thu gom chất thải rắn8 2 tỷ lệ thu gom chất thải rắn trên địa bàn quảng bìnhquản lí chất thải rắn hiệu quả thu gom thấp hiệu quả xử lí chưa đạt yêu cầu chưa có phương tiện đầy đủ và thích hợp để xử lí chất thải nguy hạiđồ thị 4 2 mối quan hệ giữa thu nhập và mức wtp trung bình của các hộ gia đình cho cải thiện chất lượng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạtthu gom chất thải rắn nông thônthu gom chất thải rắn sinh hoạtthu gom chất thải rắn công nghiệpcông tác thu gom chất thải rắntỷ lệ thu gom chất thải rắn công nghiệpdo an thu gom chat thai ranđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anquản lý nhân sự và tiền lươngđề thi anh 8 phú ninhỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1chuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 19. Đường giao thôngTuần 10. Chữ hoa: HTuần 4. Bím tóc đuôi samTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimSố 0 trong phép cộngLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN