Slide Quản trị chiến lược_Chương 6.Các vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược

Slide - Những vấn đề quản trị bản trong thực thi chiến lược pps

Slide - Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược pps
... Hoch nh & Thc thi CL Hoch nh chin lc Thc thi chin lc - nh v cỏc lc lng trc hnh ng - Qun lý cỏc lc lng hnh ng - Quỏ trỡnh t - Quỏ trỡnh tỏc nghip - ũi hi trc giỏc v k nng phõn tớch tt - ũi hi nhng ... Mi Thc thi chin lc éánh giá chiến lược 8.1) Khỏi nim, bn cht v nhim v ca thc thi chin lc 8.1.1) Khỏi nim v ni dung thc thi chin lc ca DN Thc thi CL c hiu l hp cỏc hnh ng v quyt nh cn thit cho ... lónh o c bit - ũi hi phi hp vi cỏ nhõn - ũi hi phi hp nhiu cỏ nhõn, nhiu b phn - Cỏc khỏi nim, cụng c ca hoch nh CL tng i nh gia cỏc t chc cú qui mụ v loi hỡnh hot ng khỏc - Thc thi chin lc cú...
 • 25
 • 219
 • 0

Những vấn đề quản trị bản trong thực thi chiến lược

Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược
... Mi Thc thi chin lc éánh giá chiến lược 8.1) Khỏi nim, bn cht v nhim v ca thc thi chin lc 8.1.1) Khỏi nim v ni dung thc thi chin lc ca DN Thc thi CL c hiu l hp cỏc hnh ng v quyt nh cn thit cho ... dựng mục tiêu dài hạn Phân bổ nguồn lực éiều chỉnh NVKD doanh nghiệp Xác định NVKD & chiến lược Lựa chọn chiến lược để theo đuổi Phân tích bên để xác định mạnh & điểm yếu Xây dựng mục tiêu hàng ... 8: Nhng qun tr c bn thc thi CL 8.1) Khỏi nim, bn cht v nhim v ca thc thi chin lc 8.1.1) Khỏi nim v ni dung thc thi chin lc ca DN 8.1.2) Qun tr cỏc nhõn t nh hng n thc thi chin lc 8.2) Qun tr...
 • 25
 • 258
 • 0

CHƯƠNG 8: Những vấn đề quản trị bản trong thực thi chiến lược doc

CHƯƠNG 8: Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược doc
... chất nhiệm vụ thực thi chiến lược 8.1.1) Khái niệm nội dung thực thi chiến lược DN v Thực thi CL hiểu tập hợp hành động định cần thi t cho việc triển khai chiến lược BM Quản trị chiến lược Đại học ... nguồn lực Các vấn đề quản trị Thực thi chiến lược Thay đổi cấu trúc tổ chức Phát triển lãnh đạo chiến lược Phát huy văn hóa DN BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 8.1.2) Quản trị nhân tố ... mô loại hình hoạt động khác - Thực thi chiến lược có khác lớn qui mô loại hình hoạt động tổ chức BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại Nội dung thực thi CL Thi t lập mục tiêu hàng năm Xây...
 • 9
 • 276
 • 1

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ BẢN TRONG THỰC THI CHIẾN LƯỢC part 2 docx

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CƠ BẢN TRONG THỰC THI CHIẾN LƯỢC part 2 docx
... 17/04 /20 11 BM Quản trị chiến lược 26 8.4 .2 Qui hoạch nguồn lực cấp kinh doanh (tiếp) a) Nhận dạng nguồn lực Chiến luợc chi phí thấp Chiến lược khác biệt hóa Những kỹ chủ yếu Những kỹ chủ yếu - Thi t ... khai nguồn nhân lực Phân tích mạng 17/04 /20 11 BM Quản trị chiến lược 29 Fin of présentation Thank you for your attention ! 17/04 /20 11 BM Quản trị chiến lược 30 ... nguồn lực nên bố trí chức năng, phận đơn vị khác tổ chức để đảm bảo chiến lược lựa chọn thực tốt 17/04 /20 11 BM Quản trị chiến lược 22 8.4.1 Quy hoạch nguồn lực cấp Công ty Nhận thức mức độ thay đổi...
 • 10
 • 168
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ BẢN TRONG THỰC THI CHIẾN LƯỢC part 2 pdf

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CƠ BẢN TRONG THỰC THI CHIẾN LƯỢC part 2 pdf
... dẫn, quy tắc, thủ tục mà dẫn đóng góp thi t thực cho việc đạt tới mục tiêu chiến lược chung  17/04 /20 11 BM Quản trị chiến lược 13 8 .2. 3 Một số sách thực thi CL      Chính sách Marketing ... thu mua Chính sách chia lãi Chính sách tiền mặt 17/04 /20 11 BM Quản trị chiến lược 19 8.3 Thi t lập chiến thuật chức thực thi chiến lược Các chiến thuật chức hoạt động mang tính dẫn tiến hành phận ... hỗ trợ chiến lược DN hoàn thành mục tiêu chiến lược  Phân biệt chiến thuật & chiến lược kinh doanh Giới hạn thời gian: chiến thuật chức nhận dạng hđộng đảm nhận thời điểm TL gần, chiến lược cấp...
 • 10
 • 199
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ BẢN TRONG THỰC THI CHIẾN LƯỢC part 1 pptx

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CƠ BẢN TRONG THỰC THI CHIẾN LƯỢC part 1 pptx
... Thi t lập chiến thuật chức 8.4) Quy hoạch nguồn lực thực thi chiến lược 17 /04/2 011 BM Quản trị chiến lược 8 .1 KN, chất nhiệm vụ thực thi CL  KN: Thực thi CL hiểu tập hợp hành động định cần thi t ... lực L.chọn chiến lược theo đuổi BM Quản trị chiến lược Đo lường, Đ.giá kết Xây dựng sách Thực thi chiến lược Hoạch định chiến lược 17 /04/2 011 Xây dựng mục tiêu hàng năm Đánh giá chiến lược “Kế ... thi t cho việc triển khai chiến lược  Các vấn đề quản trị yếu thực thi CL: Thi t lập mục tiêu hàng năm Xây dựng sách Phân bổ nguồn lực Các vấn đề quản trị Thực thi chiến lược Thay đổi cấu trúc...
 • 10
 • 115
 • 0

CHƯƠNG 8: NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ BẢN TRONG THỰC THI CHIẾN LƯỢC pdf

CHƯƠNG 8: NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CƠ BẢN TRONG THỰC THI CHIẾN LƯỢC pdf
... thi t cho việc triển khai chiến lược  Các vấn đề quản trị yếu thực thi CL: Thi t lập mục tiêu hàng năm Xây dựng sách Phân bổ nguồn lực Các vấn đề quản trị Thực thi chiến lược Thay đổi cấu trúc ... Thi t lập chiến thuật chức 8.4) Quy hoạch nguồn lực thực thi chiến lược 20/10/2011 BM Quản trị chiến lược 8.1 KN, chất nhiệm vụ thực thi CL  KN: Thực thi CL hiểu tập hợp hành động định cần thi t ... lực L.chọn chiến lược theo đuổi BM Quản trị chiến lược Đo lường, Đ.giá kết Xây dựng sách Thực thi chiến lược Hoạch định chiến lược 20/10/2011 Xây dựng mục tiêu hàng năm Đánh giá chiến lược “Kế...
 • 30
 • 136
 • 0

Báo cáo " Các vấn đề pháp lý bản trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự của ASEAN " doc

Báo cáo
... ng an ninh-chớnh tr ASEAN (ASC) vo nm 2015 Trong K ho ch hnh ng ASC c thụng qua t i H i ngh C p cao ASEAN l n th 10 t ch c t i Viờng chn, Lo thỏng 11/2004, cỏc qu c gia ASEAN ó xỏc nh lnh v ... Hiến chơng ASEAN với hợp tác chuyên ngành thi t l p c ch h p tỏc lnh v c t phỏp hỡnh s gi a cỏc qu c gia ASEAN m cũn h ng t i m c tiờu cao hn l tng c ng h p tỏc an ninh-chớnh tr ASEAN v xõy ... an nhõn dõn, H N i 2007, tr.17 (2).Xem: Annex for ASEAN Security Community Plan of Action Ngu n: http://www.aseansec.org (3) Ngu n http://www.aseansec.org/Ratification.pdf (4) C th bao g m Brunei,...
 • 8
 • 399
 • 1

nội dung thảo luận: ảnh hưởng của các mô hình kinh tế đến việc lựa chọn các vấn đề kinh tế bản trong doanh nghiệp

nội dung thảo luận: ảnh hưởng của các mô hình kinh tế đến việc lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ bản trong doanh nghiệp
... nội dung thảo luận: ảnh hưởng hình kinh tế đến việc lựa chọn vấn đề kinh tế doanh nghiệp Thành viên nhóm: I) vấn đề kinh tế doanh nghiệp: DN đứng trước nhiều thách ... Nhà nước II) Ảnh hưởng hình kinh tế đến lựa chọn vấn đề kinh tế doanh nghiệp 2) hình kinh tế thị trường: DN NTD tác động lẫn DN cạnh tranh với NTD hưởng lợi nhiều hình kinh tế thị trường: ... Ảnh hưởng hình kinh tế đến lựa chọn vấn đề kinh tế doanh nghiệp 1) hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung (kinh tế mệnh lệnh) Nhà nước định sản xuất gì? Sản xuất nào? Sản xuất cho ai? hình...
 • 22
 • 327
 • 1

Báo cáo " Tổng quan các vấn đề pháp lý bản của Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) " pot

Báo cáo
... 3/2006 Pháp luật quốc tế xoá bỏ hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ m khụng gõy s c ộp m nh m cho m t n c thnh viờn Cụng c Cỏc quy nh v hi u l c c a CEDAW Tr c h t, liờn quan n m i quan h v i b ... thỳc y, phỏt tri n cỏc quy n ng i v t Tạp chí luật học số 3/2006 Pháp luật quốc tế xoá bỏ hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ c b n c a ph n , ú quy n bỡnh ng c a ph n c c bi t coi tr ng th ... tr quan tr ng c a ph n , nh quy n tham gia vo qu n lớ t n c, qu n lớ xó h i, quy n b u c , ng c , quy n b phi u kớn, c bi t l quy n c Pháp luật quốc tế xoá bỏ hình thức phân biệt đối xử với phụ...
 • 7
 • 505
 • 1

Những vấn đề lý luận bản trong kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sx.doc

Những vấn đề lý luận cơ bản trong kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sx.doc
... Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu Xuất phát từ đặc điểm, yêu cầu quản nguyên vật liệu nh vai trò kế toán nguyên vật liệu hệ thống quản kinh tế, nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp ... III Kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu việc ghi chép biến động mặt giá trị nguyên vật liệu sổ kế toán tổng hợp Tuỳ ... với kế toán tổng hợp kế toán nguyên vật liệu phải tổng hợp số liệu sổ ( thẻ) kế toán chi tiết nguyên vật liệu vào Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho vật liệu Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn kho vật liệu...
 • 78
 • 479
 • 5

Các vấn đề lý luận bản về nghành luật đất đai

Các vấn đề lý luận cơ bản về nghành luật đất đai
... nớc ta, Luật đất đai Các văn Luật đất đai Cần có phân biệt văn Luật đất đai với hệ thống văn pháp luật đất đai Luật đất đai với tính cách văn luật Quốc hội ban hành văn pháp luật đất đai, nhng ... học Luật đất đai chia thành phần, phần chung phần riêng Phần chung gồm chế định tạo thành phần luận chung ngành luật, nh chế định vấn đề luận ngành Luật đất đai, quan hệ pháp luật đất đai, ... việc hoàn thiện chế độ quản Nhà nớc đất đai, góp phần cải cách thủ tục hành giao đất, cho thuê đất, phân công, phân cấp quản đất đai Văn luật đợc gọi tắt Luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm...
 • 14
 • 492
 • 2

CÁC VẤN ĐỀ LÍ LUẬN BẢN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

CÁC VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
... Doanh thu hàng gửi bán bán chấp nhận toán (3) Cuối kì kết chuyển giá bốn hàng bán để xác định kết kinh doanh (4) Cuối kì kết chuyển doanh thu để xác định kết kinh doanh Sơ đồ (6) kế toán bán hàng ... Số tiền bán hàng đại TK 111,112 Trả tiền bán hàng đại 1. 9Kế toán xác định kế bán hàng 1.9.1 Kế toán chi phí bán hàng • Khái niệm nội dung chi phí bán hàng -Khái niệm :Chi phí bán hàng loại ... nghiệp hàng bán bán hàng xuất kho bán = = 1.3Khái niệm doanh thu bán hàng ,các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng ,nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng kết bán hàng 1.3.1 Khái niệm doanh thu bán hàng...
 • 25
 • 211
 • 0

những vấn đề bản trong thực thi chiến lược

những vấn đề cơ bản trong thực thi chiến lược
... 8.3) Thi t lập chiến thuật chức 8.4) Quy hoạch nguồn lực thực thi chiến lược 29/05/14 BM Quản trị chiến lược 8.1 KN, chất nhiệm vụ thực thi CL  KN: Thực thi CL hiểu tập hợp hành động định cần thi t ... thi t cho việc triển khai chiến lược  Các vấn đề quản trị yếu thực thi CL: Thi t lập mục tiêu hàng năm Xây dựng sách Phân bổ nguồn lực Các vấn đề quản trị Thực thi chiến lược Thay đổi cấu trúc ... L.chọn chiến lược theo đuổi BM Quản trị chiến lược Đo lường, Đ.giá kết Xây dựng sách Thực thi chiến lược Hoạch định chiến lược 29/05/14 Xây dựng mục tiêu hàng năm Đánh giá chiến lược “Kế hoạch...
 • 30
 • 326
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vực công và các vấn đề kinh tế cơ bảnvực công và các vấn đề kinh tế cơ bản1 các vấn đề lý luận cơ bản về ngành luật đất đaicác vấn đề pháp lý cơ bản về quốc tịchcác vấn đề lý luận cơ bản về fdicác vấn đề pháp lý cơ bản về luật biển quốc tếcác vấn đề kinh tế cơ bảntóm lược các vấn đề lý luận cơ bản về phát triển kênh phân phối ở công ty sản xuất kinh doanhmột số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩmmột số vấn đề kinh tế đặt ra trong thực thi hiệp định trips ở việt nammột số vấn để lý luận cơ bản trong tư phá p quô ́ c tê ́ về bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động đi làm việc ở nước ngoàiphòng kỹ thuật có trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật có trách nhiệm bảo hành bảo trì bảo dưỡng máy và là trung tâm tư vấn quan trọng với các đối tác chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấnmột số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động quản trị chất lượng tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanhcac slide ve chu truong giai quyet cac van de xa hoi trong phan qua trinh nhan thuc va cac chu truong giai quyet xa hoihệ thống các vấn đề lý thuyết có liên quan đến đề tài được chọn chương iPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ