Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 4

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 5

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 5
... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 10 BÕp g¹o cho 45 ngêi ¨n 10 ngµy, sau ¨n ngµy th× chuyÓn ®i 15 ngêi Hái sè g¹o cßn l¹i ¨n mÊy ngµy n÷a? Bµi gi¶i ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 233
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 4 năm 2013 - Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 4 năm 2013 - Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương
... a) - = b) + = Câu 11 Trung bình cộng hai số 48 , hiệu chúng 14 , hai số là: A 34 14 B 45 31 C 55 41 Câu 12 Tìm x cho 18 < 171 : x < 20 X = Câu 13 Biết X : 25 = 80 (dư 13) X = Câu 14 40dm2 ... thời gian : 900 giây ; 25 phút ; theo thứ tự tăng dần: Câu 19 Thành phần không khí quan trọng hoạt động hô hấp người khí Câu 20 Trong sông sau, sông chảy qua địa phận tỉnh Hải Dương? ... Một hình chữ nhật có nửa chu vi 48 cm Nếu bớt chiều dài hình 6cm tăng chiều rộng lên 6cm hình chữ nhật trở thành hình vuông Tính diện tích hình chữ nhật Câu 3: Sân trường em có nhiều loài Mỗi loài...
 • 2
 • 299
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 3 năm 2013 - Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 3 năm 2013 - Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương
... cho < x : < X = Câu 13 Thứ tự thực phép tính biểu thức: 26 – 12 : x là: A Trừ - chia – nhân B Nhân – chia – trừ C Chia – nhân – trừ D Trừ - nhân – chia Câu 14 : Nam từ trường lúc 11 phút Nam ... là: A 10dm B 4dm C 1dm D 20cm Câu 19 Từ ngày 25 tháng đến 25 tháng có ngày ? A 29 B 30 C 31 Câu 20 Tìm X biết 30 : X × = 10 A X = B X = C X = B PHẦN TỰ LUẬN (HS làm vào giấy ô li) Câu : Tìm số ... 25m, chiều rộng 15m Nửa chu vi hình chữ nhật là: A 50m B 40m C 20 m D 10m Câu 17 Hai năm trước anh em tuổi Hỏi năm sau anh em tuổi? A tuổi B tuổi C tuổi D tuổi Câu 18 Một hình tròn có đường kính...
 • 3
 • 287
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi năm học 2012 2013 môn toán lớp 6

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi năm học 2012 2013 môn toán lớp 6
... srNH Hec 1,,{AN.{ zltz -2013 Gror Hec OOttti mOnNgfr'vin, l6'p6 Thd'ieian lAm bei: 120 phft (khoneke phatdc\) Chu | (4 dittm): Hdy n€u nhAn xet cua em r ,6 c6i hay va cai d6c d6o cila doan vdn rnieu ... ngucri chai luoi tr6n rnudn thuo bi€n D6ng," (C6 TO - Nguy6n TuAn, Ngir van 6, tap 2) CAu2 (6 diem): ' : - r r \ Hdy vi€t rnotdoanvdn ngdn(khoAng B-10cAu)nOu nghTa hinh tugng y cua Th6nhGiong truydnthuy€t ... tru'ng hong hao thdrn thdm va ducrngb€ dat l6n rn6t rnAmbac duong kinh rnarnrong bing ca rnot c6i chAntrcyimdu nggc trai uuo'cbien ung hong Y nhu rn6t rnArn16phArnti€n tu' binhrbinhd€ mu'ng cho su'...
 • 2
 • 730
 • 3

de thi khao sat chat luong hoc sinh gioi toan 7 co dap an

de thi khao sat chat luong hoc sinh gioi toan 7 co dap an
... phần b) 0 ,75 đ a) Tam giác ABC tam giác ABG có: a 1 DE/ /AB, DE = AB, IK//AB, IK= AB 2 Do DE // IK DE = IK b) GDE = GIK (g c g) có: DE = IK (câu a) Góc GDE = góc GIK (so le trong, DE/ /IK) Góc ... 2006 + 20 07 x = - 2x + 4013 Khi đó: - x > -2006 => - 2x + 4013 > 4012 + 4013 = => A > 0,5 đ + Nếu 2006 x 20 07 thì: A = x 2006 + 20 07 x = 0,5 đ + Nếu x > 20 07 A = x - 2006 - 20 07 + x = 2x ... Do x > 20 07 => 2x 4013 > 4014 4013 = => A > Vậy A đạt giá trị nhỏ 2006 x 20 07 0,5 đ Bài 4(1,5 đ) : Vẽ hình (0,25đ) phần a) 0,5 đ phần b) 0 ,75 đ b a) ABD = EBD (c.g.c) => DA = DE b) Vì ...
 • 3
 • 726
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI Môn Tiếng Anh 6

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI Môn Tiếng Anh 6
... the island B he is 60 years old C he has thirteen jobs D he is a policeman and a taxi driver In summer, about people and tourists are on the island of Gingham A 120 B 60 C 150 D 240 He ... books Every day she gets up at six She (6) …… … breakfast at six thirty and goes to school at a (7) …… to seven She has her (8) ……… from seven o’clock to eleven thirty Then she (9) ………… back home ... spelling errors… Giám khảo ý: - Đáp án+ Hướng dẫn chấm cách giải Thí sinh giải theo cách khác, giám khảo vào làm cụ thể thí sinh điểm - Tổng điểm toàn bài: 100 điểm- Sau quy thang điểm 10 ...
 • 5
 • 320
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng Học sinh giỏi TP Vinh năm 2012 - 2013 - Lớp 9

Đề thi khảo sát chất lượng Học sinh giỏi TP Vinh năm 2012 - 2013 - Lớp 9
... g6i dAuldng iria,anh- vi ciing li dr?acon nh6t cfra, -l anh, chuaddy mQttu6i ' (Nguy6n QuangSattg-Chi6c laqc ngd) C6u2(3di6m): : :-, tho sau: Vi6t mQtdopn vdn ngdn (khoang I0-L2 cAu)phdn tfch ... PHONG GIAO DUC VA DAO TAO THANH PHO VINH D4I rV rnr xHAo sAr cHAr LTIQNG TRANAwIHec z0r 2-2 0r3 OAttti m6n: Ngfr vin, l6p Thdi eian: 90 phft (kh6nekOphatd€) Cffu (2 di6m): sau: Hdy ... (l.{guydnQuangS6ng-Chi1c tuqc ngd) b/ Trli oi, chi cdn c6 ndm phrit! (.{euV6nThdnhLong Ldng ld Sa Pa) c/ Niy, b6c c6 bitit mAy h6m sirngn6 ben d dAumd ngher6t th6 kh6ng? (Kim Ldn - Ldng) d/Lic...
 • 2
 • 321
 • 0

đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 thpt quốc gia năm 2016 tỉnh quảng nam

đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 thpt quốc gia năm 2016 tỉnh quảng nam
... Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay! Data N hu hiT T De SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 THPT QUỐC GIA 2016 ... http://dethithu.net Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài ... thời gian http://dethithu.net Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc...
 • 6
 • 331
 • 0

Tài liệu ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 4 MÔN TIẾNG VIỆT pdf

Tài liệu ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 4 MÔN TIẾNG VIỆT pdf
... Câu : Hoa phượng- loài hoa gắn với tuổi học trò, với bao kỉ niệm đẹp Em tả phượng mùa hoa nở rộ nêu kỉ niệm ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP Câu Câu Cách làm Từ đơn: Mưa, những, rơi, mà, ... Nam đá bóng Đá bóng Nam, sân Nam sân đá bóng Câu Viết đoạn văn ngắn chủ đề tự chọn (4 đến câu) có sử dụng kiểu câu kể học (Ai làm gì? Ai gì? Ai nào?) Chỉ câu kể kiểu "Ai làm gì" câu kể kiểu "Ai ... 0,5 đ 1,5 0,5 0,5 0,5 Câu Viết điều cảm nhận em đoạn thơ gồm: - Truyện cổ nước hàm chứa bao học quý báu, học đạo lí 2,0 làm người: sống phải chân thật chân thành, phải chăm làm, siêng năng, phải...
 • 3
 • 1,755
 • 32

Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 5

Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 5
... D Hao hao, hốt hoảng, hây hây, hớt hải, hội họp, hiu hiu, học hành Câu 4: Cặp quan hệ từ câu sau biểu thị quan hệ gì? Câu: Không sáng tác nhạc, Văn Cao viết ... kết B Quan hệ tơng phản C Quan hệ điều kiện- kết D Quan hệ tăng tiến II/ Phần tự luận : Câu3: ( 15 điểm) Kết thúc bài: Tiếng vọng, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết: Đêm đêm vừa chợp mắt Cánh cửa ... vọng khủng khiếp giấc ngủ trở thành nỗi băn khoăn, day dứt không nguôi tâm hồn tác giả Câu4: ( 15 điểm) Mặt trời lên tỏ Bông lúa chín thêm vàng Sơng treo đầu cỏ Sơng lại long lanh Bay vút tận...
 • 3
 • 280
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I - LỚP 12 - TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2 pptx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I - LỚP 12 - TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 2 pptx
... office will allow accounts to be managed over the Internet A design B designing C designed D which designing 19 Today many serious childhood diseases by early immunization A are preventing ... November 20 th A disappoint B disappointing C disappointment D disappointed 24 She went on working there the low pay and bad working conditions A despite B although C because D because of 25 “Would ... enough He isn’t chosen for the job A If that applicant weren’t high-qualified, he would be chosen for the job B If that applicant is high-qualified, he will be chosen for the job C If that applicant...
 • 4
 • 196
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn hoá lớp 8đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 4khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 4đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 5đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 8 môn hóa học có lời giảiđề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 2đề thi khảo sát chất lượng học kì 1 lớp 7đề thi khảo sát chất lượng học kì 1 lớp 6đề thi khảo sát chất lượng học kì 1 lớp 9đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 6đề thi khảo sát chất lượng học kì 1 lớp 9 tỉnh thanh hóa năm 2013 2014đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 5 tieng vietphòng gd đt vũ thư đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 2đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi toán 2đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi toán 2Báo cáo tài chính Quý 2 – 2016 | NBSteel.VNBáo cáo tài chính Quí 1 – 2016 | NBSteel.VNtài liệu miễn phí biaSlide chuong 3 tang truong kinh te (gui SV)Phu luc II - 2 (Dieu le)Bao cao KQHDKD Quy 1 2014BCTC 6 thang dau nam 2014 da dc xoat xetBáo cáo tài chính quý 3 năm 2014 | NBSteel.VN160919 chuong 1 khai quat chung ve KTVM (gui SV)Bien Ban hop DHCD 2014_VKC05 Du kien danh sach nhan su dai hoiBiên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013Bien Ban hop DHCD 2013_VKCBan Ke khai nguoi co lien quan Phu luc 2DS nguoi lien quan trong gia dinh Le Minh ChiLy lich Dang Ai LienNhom co dong de cu 4 thanh vien BKSBCTC tom tat Quy IIIBC luu chuyen tien te QIV-09 tong lai20090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 4. Bao cao KQHDKD