Gian án vật lý 7 trọn bộ

Giáo án vật 7 trọn bộ

Giáo án vật lý 7 trọn bộ
... nhờ phát ánh Nguyễn Bửu Khánh -3- ánh sáng từ vật khác chiếu vào hắt ánh sáng lại Sau - Tự hoàn chỉnh thông báo từ nguồn ghi kết luận vào sáng để biểu thò vật tự tập phát ánh sáng, vật sáng để ... Nguồn nguồn sáng vật sáng sáng vật - Yêu cầu HS nhận xét khác - Nhận xét trả sáng : dây tóc bóng đèn lời Kết luận sáng mãnh giấy trắng, - Dây tóc cụ thể vật tự phát bóng đèn tự ánh sáng, vật phải ... lại chiếu sáng vật B Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương, phản xạ gương truyền từ ảnh đến mắt ta C Vì có ánh sáng từ vật vòng sau gương đến mắt ta D Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt...
 • 122
 • 419
 • 4

Giao an vat ly 7 tron bo 2010 - 2011

Giao an vat ly 7 tron bo 2010 - 2011
... Hạt nhân mang điện tích dương, electron chuyển động xung quanh hạt nhân mang điện tích âm, nguyên tử trung hoà điện Biết vật nhận thêm electron vật mang điện tích âm, vật electron vật mang điện ... nhân, electron tính chất trung hoà điện nguyên tử, electron di chuyển từ nguyên tử sang nguyên tử khác từ vật sang vật khác + + + - Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương electron mang điện ... mang điện tích dương, electron mang điện tích âm C5:Các electron tự còng tròn nhỏ có dấu (-) phần lại vòng tròn lớn bò khuyết có dấu (+) mang điện tích dương nguyên tử thiếu electron C6: Electron...
 • 72
 • 290
 • 2

Giao an vat ly 7 tron bo nam 2010 - 2011

Giao an vat ly 7 tron bo nam 2010 - 2011
... Kl (electrontư do, dòch chuyển có hướng ) C7:HS đọc chọn câu IV: Củng cố_-Vận dụng C7:B - Chất dẫn điện gì? Chất cách điện ? C8:C - Dòng điện Kim loại ? C9:C - Yêu cầu HS trả lời C7=>C9 - Yêu cầu ... B-CHUẨN BỊ Đối với lớp : - trống da trung thu , que gõ giá đỡ trống ; - bình to đựng đầy nước ; - bình nhỏ (hoặc cốc ) có nấp đậy ; - nguồn phát âm bỏ lọt bình nhỏ ; - tranh vẽ to hình 13.4 C- ... câu hỏi phần I I/ Tự kiểm tra 1-C, 2-B, 3-( trong suốt , đồng tính , đường thẳng ) 4-( ….tia tới …; …pháp tuyến gương điểm tới …;…góc tới ) 5- o, độ lớn vật , k/c 6- + Giống : ảnh ảo + Khác : ảnh...
 • 76
 • 274
 • 0

giáo án vật 7 trọn bộ

giáo án vật lý 7 trọn bộ
... trắng sáng : Vật tự phát ánh - Nguồn sáng: vật tự sáng , vật phải nhờ ánh phát ánh sáng sáng từ vật khác chiếu vào + Nhóm thảo luận - Vật sáng: vật tự phát hắt lại ánh sáng ? trả lời C3 ánh sáng ... lại ánh => Dây tóc đèn sáng tự VD sáng từ vật khác chiếu phát ánh sáng gọi vào nguồn sáng, mảnh giấy trắng vật sáng * GV thông báo nguồn sáng, vật sáng * GV gọi HS cho VD số nguồn sáng, vật sáng ... biết ánh sáng ? Ta nhận thấy vật ? (5đ) - Nguồn sáng , vật sáng gì? (3đ) - Bài tập 1.2/SBT: (2đ) => Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta => Nguồn sáng: vật...
 • 111
 • 256
 • 3

Giáo án vật 7 trọn bộ

Giáo án vật lý 7 trọn bộ
... ghi nh + Cú th en cha bit 3ph 38 Giỏo ỏn Vt lớ 7- Nm hc: 2011-2011 5/ Dặn dò: 2ph -Trả lời C7, làm tập 1.2,3 / 27 Viết sẵn mẫu báo cáo thực hành 27 Thc hnh: o hiu in th v cng dũng in i vi on mch ... nhõn hon thnh C7, C8 4/Cng c : 1ph -Gi hc sinh c ghi nh + Cú th em cha bit 5/ Dn dũ: 1ph -Hc bi c -c phn "cú th em cha bit" -Lm bi 1,2,3,4 / 24 -Xem trc bi mi ễn Tp 27 Giỏo ỏn Vt lớ 7- Nm hc: 2011-2011 ... kt -Hng dn HS tho lun da vo bng kt qu TN v a tho ln 37 Giỏo ỏn Vt lớ 7- Nm hc: 2011-2011 qu hon thnh C3 -Yêu cầu HS đọc phần thông báo trang 73 - trả lời câu hỏi: +Nêu ý nghĩa số vôn ghi dụng cụ...
 • 47
 • 1,924
 • 0

Giáo án vật 7 (trọn bộ)

Giáo án vật lý 7 (trọn bộ)
... bµi tËp 17. 1 ®Õn 17. 4 (SBT) Víi bµi 17. 1 vµ 17. 3: Khi lµm thÝ nghiƯm, c¸c vËt nhiƠm ®iƯn ph¶i s¹ch vµ kh« - §äc tríc bµi 18: Hai lo¹i ®iƯn tÝch TiÕt 20 Thø ngµy 16 th¸ng n¨m 2009 Bµi 17 Hai lo¹i ... háng? Ho¹t ®éng 7: Híng dÉn vỊ nhµ - VỊ nhµ lµm c¸c c©u vËn dơng C6, C7, C8 - §äc phÇn: “Cã thĨ em cha biÕt” - Chn bÞ s½n mÉu b¸o c¸o ci bµi 27SGK Thø ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2009 TiÕt 31 Bµi 27 ... Nªu7 c¸ch sư dơng v«n kÕ vµ ampe kÕ? Bµi míi Ho¹t ®éng 1: M¾c nèi tiÕp hai bãng 1-M¾c nèi tiÕp hai bãng ®Ìn ®Ìn GV: Yªu cÇu HS quan s¸t H 27. 1a vµ HS: Quan s¸t H 27. 1a vµ H 27. 1b, tr¶ lêi H 27. 1b...
 • 53
 • 1,783
 • 0

Giáo án vật 7 trọn bộ

Giáo án vật lý 7 trọn bộ
... C3 Vật phát sáng đèn pin ; vật chiếu sáng mảnh giấy * Kết luận: Dây tóc bóng đèn tự phát ánh sáng gọi nguồn sáng Dây tóc bóng đèn mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác gọi chunglà vật sáng ... ? ánh sáng có trực tiếp truyền vào mắt ta không ? Khói có phải vật rắn không C2 a) Đèn sáng (hình 1.2 a) * Kết luận: Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta III Nguồn sáng vật sáng ... tính, ánh sáng truyền theo đờng thẳng HĐ2: Nghiên cứu ánh sáng chùm ánh (10 ph) HTTC: lớp - Trả lời : Tia sáng (SGK -7) Và vẽ đờng truyền ánh sáng từ điểm S đến điểm M : S > M - Trả lời : Chùm sáng...
 • 46
 • 1,786
 • 0

Giáo án VẬT 7 trọn bộ

Giáo án VẬT LÝ 7 trọn bộ
... sáng vật sáng - GV yêu cầu HS nhận xét khác dây tóc đèn sáng mảnh giấy trắng Vật tự phát ánh sáng , vật phải nhờ ánh sáng từ vật khác chiếu vào hắt lại ánh sáng ? => Dây tóc đèn sáng tự phát ánh ... ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta III Nguồn sáng vật sáng : - Nguồn sáng: vật tự phát ánh sáng - Vật sáng: vật tự phát ánh sáng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào 4.4 Câu hỏi, tập củng cố: ... ánh sáng gọi nguồn sáng, mảnh giấy trắng vật sáng + Nhóm thảo luận trả lời C3 * GV thông báo nguồn sáng, vật sáng * GV gọi HS cho VD số nguồn sáng, vật sáng Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật...
 • 136
 • 231
 • 0

Giáo án VẬT 8 trọn bộ

Giáo án VẬT LÝ 8 trọn bộ
... 33 Giáo n Vật N¨m Häc 20 08 - 2009 1) Nêu điều kiện để vật vật nhúng chìm vào chất lỏng lên mặt thoáng, chìm xuống lơ lửng chất lỏng (3đ) 2) Khi vật mặt thoáng chất lỏng, ta có kết luận trọng ... đối chuyển động đứng yên? a Một vật chuyển động vật lại đứng yên vật khác b Một vật xem chuyển động vật xem đứng yên vật khác c Một vật chuyển động vật đứng yên vật khác TrÇn ThÕ Vinh Trêng THCS ... I/ Điều kiện để vật nổi, vật chìm : C1 , C2 : P > F : Vật chìm , P = F : Vật lơ lửng , P < F : Vật II/ Độ lớn lực đẩy Archimède vật len mặt thoáng chất lỏng : C3 , C4 : P = F vật đứng yên phải...
 • 71
 • 772
 • 14

Giáo án Vật 7 (đủ bộ)

Giáo án Vật Lý 7 (đủ bộ)
... đèn sáng mảnh giấy trắng, cụ thể vật tự phát ánh sáng, vật phải nhờ ánh sáng từ vật khác chiếu vào hắt ánh sáng lại - Thông báo từ mới: Nguồn sáng, vật sáng Kết luận: Dây tóc bóng đèn tự phát ánh ... khẳng định ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật Kết luận: Ta nhìn thấy vật truyền vào mắt ta ? có ( ánh sáng từ vật đó) truyền vào mát ta Hoạt động 4: nguồn sáng vật sáng - Hớng dẫn HS nhận xét ... tiêu dạy: Giáo viên Nguyễn Thành Kế Trờng THCS Hoằng Châu Giáo án Vật lí Năm học 20 07 - 2008 - 1.Nhắc lại kiến thức có liên quan đén nhìn thấy vật sáng, truyền ánh sáng, phan xạ ánh sáng, tính...
 • 77
 • 808
 • 3

giáo án vật7 trọn bộ( tuyệt vời)

giáo án vật lí 7 trọn bộ( tuyệt vời)
... B Bằng vật D.Gấp đôi vật 6.( 0.5 điểm) Ẩnh vật tạo gương cầu lồi: A Nhỏ vật C Bằng vật B Lớn vật D.Gấp đôi vật .7. ( 0.5 điểm) Ẩnh ảo vật tạo gương cầu lõm: A.Nhỏ vật C Lớn vật B Bằng vật D.Bằng ... soan:10/11/20 07 Ngày giảng:13/11/20 07 Tiết 10: KIỂM TRA A.MỤC TIÊU -Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức HS chương I liên quan đến nhìn thấy vật sáng, truyền ánh sáng, phản xạ ánh sáng, tính chất ảnh vật tạo ... luật phản xạ ánh sáng -Biết ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng để đổi hướng đường truyền ánh sáng theo mong muốn 2.Kỹ năng: Biết làm TN, biết đo góc, quan sát hướng truyền ánh sáng để tìm quy...
 • 92
 • 867
 • 10

GA vật 7 trọn bộ

GA vật lý 7 trọn bộ
... Khói có phải vật rắn không C2 a) Đèn sáng (hình 1.2 a) * Kết luận: Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta III Nguồn sáng vật sáng - Trả lời : C3 Vật phát sáng đèn pin ; vật chiếu ... ảnh vật tạo gơng cầu lồi ( 17 ph) HTTC: nhóm - HS làm thí nghiệm theo nhóm bố trí thí nghiệm nh hình 7. 1 SGK-20 trả lời: C1 ảnh vật có phải ảnh ảo Vì ảnh không hứng đợc chắn Nhìn thấy ảnh nhỏ vật ... Câu 1: (0,5 điểm) Khi mắt ta nhìn thấy vật ? A Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta C Khi mắt ta hớng vào vật B Khi mắt ta phát tia sáng đến vật D Khi vật mắt ta khoảng tối Câu 2: (0,5 điểm)...
 • 46
 • 406
 • 1

Giáo án Vật 12(Trọn bộ)

Giáo án Vật Lý 12(Trọn bộ)
... sáng vật sáng : Nguồn sáng vật tự phát ánh sáng Các vật sáng bao gồm nguồn sáng vật chiếu sáng b) Vật chắn sáng – Vật suốt : Vật chắn sáng vật không cho ánh sáng truyền qua Vật suốt vật ánh sáng ...  GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 – Nguyễn Vũ Cường-Năm học 2007-2008  15 phút (6-20) Sự truyền ánh sáng Giới thiệu nguồn sáng vật sáng Tìm vài ví dụ nguồn sáng vật chiếu sáng Giới thiệu vật chắn sáng, vật ... Dặn dò :  GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 – Nguyễn Vũ Cường-Năm học 2007-2008  Trang 13 Phần hai : QUANG HỌC Chương V SỰ PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Tiết 36 SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG GƯƠNG PHẲNG...
 • 138
 • 393
 • 3

Vat ly 7 tron bo BT

Vat ly 7 tron bo BT
... trả lời câu C7 C7: Hãy ước lượng độ to tiếng ồn C7: Độ to tiếng ồn trên sân trường chơi nằm sân trường chơi từ khoảng ? nằm khoảng từ 50 đến Giới thiệu giới hạn ô nhiễm tiếng ồn 70 dB 70 dB HĐ4: ... học sinh đọc nội dung ghi nhớ 5.Dặn dò: Học thuộc long nội dung ghi nhớ, làm tập: 7. 1, 7. 2, 7. 4 trang sách tập VL7 Nghiên cứu trước nội dung học kế TUẦN: TIẾT: BÀI 8: GƯƠNG CẦU LÕM I.MỤC TIÊU: ... 18.5b nhận thêm electron, vật + dấu -) Thước nhựa bớt electron? Vật nhiễm điện nhiễm điện âm (7 dấu trừ – dương vật nhiễm điện âm ? dấu +) - Thước nhựa nhiễm điện âm nhận thêm electron - Mảnh vải...
 • 80
 • 696
 • 0

GIÁO án vật 12 TRỌN bộ (cơ bản)

GIÁO án vật lý 12 TRỌN bộ (cơ bản)
... tốc độ vật → lực M Vật chịu tác dụng lực T r = lα P O s hướng tâm giữ vật chuyển động u r u u r Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang t + P P u r P n Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) ... 10 -12 W/m2 Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang 31 Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) - Thơng báo tần số âm âm cho nhạc cụ phát - HS ghi nhận khái niệm âm hoạ âm từ xác định đặc trưng vật ... chu kì tần số + Cơng thức vận tốc gia tốc vật dao động điều hồ V.DẶN DỊ: Giáo Viên: Nguyễn Văn Trong Trang Trường THPT Tiểu Cần Giáo Án Vật 12( Bản) Về nhà làm tập Sgk.và sách tập VI RÚT...
 • 113
 • 426
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vat ly 7 tron bogiao an vat ly 10 tron bogiáo án vật lý 7 bài 30giáo án vật lý 7 bài 29giáo án vật lý 7 bài 28giáo án vật lý 7 bài 27giáo án vật lý 7 bài 26giáo án vật lý 7 bài 25giáo án vật lý 7 bài 24giáo án vật lý 7 bài 23giáo án vật lý 7 bài 20giáo án vật lý 7 bài 19giáo án vật lý 7 bài 18giáo án vật lý 7 bài 17giáo án vật lý 7 bài 16Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ cây