Condensation mannich reaction

Guanidine catalyzed enantioselective mannich reaction towards the synthesis of amino acids

Guanidine catalyzed enantioselective mannich reaction towards the synthesis of amino acids
... GUANIDINE CATALYZED ENANTIOSELECTIVE MANNICH REACTION: TOWARDS THE SYNTHESIS OF -AMINO ACIDS PAN YUANHANG (BSc., Zhejiang University) A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY ... the enantioselecitive decarboxylative Mannich and amination reactions of MAHTs catalyzed by bicyclic guanidine in the following chapters The mechanistic study of the decarboxylative Mannich reaction ... malonate Scheme 2.5 Synthesis of N-sulfonyl imines Scheme 2.6 Synthesis of bicyclic guanidine Scheme 2.7 Proposed model of biomimetic decarboxylative Mannich reaction Scheme 2.8 Highly enantioselective...
 • 240
 • 135
 • 0

Precipitations In Chemical Reactions

Precipitations In Chemical Reactions
... làm cho trình k t tinh hình thành k t t a có th x y Tr c tiên s k t t a b t u t o thành vi tinh th óng vai trò nh h t gi ng làm m m cho s k t tinh b m t c a vi tinh th Sau ó tinh th l n d n n ... + KOH nh k t t a s b n t th c hành Co(C2H3O2)2 + LiOH t t a ph n ng hóa h c Trang Precipitations In Chemical Reactions oán s k t t a d a vào n ng c a ion Trong bi u th c c a Ksp v ph i tích n ... Precipitations In Chemical Reactions NaNO3 ch t d hòa tan theo qui t c hòa tan (t t c mu i nitrat Pb+2 + 2Cl-...
 • 5
 • 390
 • 0

Báo cáo y học: "The Diels-Alder-Reaction with inverse-Electron-Demand, a very efficient versatile Click-Reaction Concept for proper Ligation of variable molecular Partners"

Báo cáo y học:
... study reveals the kinetic pathway for an interfacial reaction Journal of the American Chemical Society 2004; 126: 15613-7 Pozsgay V, Vieira NE, Yergey A A method for bioconjugation of carbohydrates ... ring systems are commercially available or are easily to prepare By this means a wide range of dienophilic compounds is available for DARinv In order to obtain reaction times in the range of minutes ... hormone-refractory prostate cancer [37-39] Additionally this DARinv technology attracts increasing notice to further medical applications, especially in oncological diagnostics and therapy at the molecular...
 • 10
 • 334
 • 0

Phát hiện loài Fusarium spp. Gây bệnh thối xương rồng (Cactaceae) bằng phương pháp Polymerase Chain Reaction

Phát hiện loài Fusarium spp. Gây bệnh thối xương rồng (Cactaceae) bằng phương pháp Polymerase Chain Reaction
... Phát nấm Fusarium spp gây bệnh thối xƣơng rồng (Cactaceae) kỹ thuật PCR (polymerase chain reaction) ” 1.2 Mục đích - yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định tên loài Fusarium spp gây bệnh thối xƣơng rồng ... phẩm chất, bệnh nặng chết hàng loạt gây thiệt hại cho nhà vƣờn ngƣời sử dụng Các bệnh thƣờng gặp xƣơng rồng: bệnh thối gốc, bệnh đốm than… bệnh phổ biến bệnh thối nấm Fusarium spp., bệnh gây nguy ... MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ****0O0**** PHÁT HIỆN LOÀI NẤM Fusarium spp GÂY BỆNH THỐI XƢƠNG RỒNG (Cactaceae) BẰNG KỸ THUẬT PCR (Polymerase Chain Reaction) Giáo viên hƣớng dẫn KS DƢƠNG THÀNH...
 • 83
 • 215
 • 0

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) VÀ PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY ĐỂ KHẢO SÁT SỰ NHIỄM VI SINH VẬT GÂY BỆNH TRONG THỰC PHẨM ĐƯỜNG PHỐ

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) VÀ PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY ĐỂ KHẢO SÁT SỰ NHIỄM VI SINH VẬT GÂY BỆNH TRONG THỰC PHẨM ĐƯỜNG PHỐ
... Ứng dụng phương pháp PCR (Polymerase Chain Reaction) phương pháp ni cấy để khảo sát nhiễm vi sinh vật gây bệnh thực phẩm đường phố Sơ lược vấn đề nghiên cứu Tại Vi t Nam, vi c phát vi sinh vật ... vi sinh vật gây bệnh thực phẩm kỹ thuật PCR nhằm phục vụ cho nhu cầu cấp bách ứng dụng kit để kiểm tra diện vi sinh vật gây bệnh thực phẩm Qua phần khẳng định sử dụng phương pháp PCR để khảo ... tiêu vi sinh vật gây bệnh mẫu thực phẩm đường phố phương pháp PCR phương pháp ni cấy truyền thống - Đánh giá tình hình nhiễm vi sinh vật gây bệnh nhóm thực phẩm đường phố so với tiêu cho phép Bộ...
 • 84
 • 755
 • 2

Xây dựng Quy trình phát hiện Escherichia Coli trong thực phẩm bằng phương pháp PCR(Polumerase Chain Reaction) và thử nghiệm ứng dụng

Xây dựng Quy trình phát hiện Escherichia Coli trong thực phẩm bằng phương pháp PCR(Polumerase Chain Reaction) và thử nghiệm ứng dụng
... phản ứng PCR cho phép phát 2.7 Quy trình mật E 103 CFU/ml hay 3CFU/ ng phươngPCR PCR E coli phát độ x coli thực phẩm bằ phản ứng pháp Căn vào kết thí nghiệm trên, đề nghò qui trình PCR để phát ... TSB Gây nhiễm E coli mật độ Ủ 370C 24 Phát E coli Phát E coli phương pháp truyền thống phươngpháp PCR Hình Sơ đồ khảo sát giới hạn phát E coli mẫu thực phẩm gây nhiễm theo phương pháp truyền thống ... lây nhiễm dẫn đến biến chứng CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN E COLI TRONG THỰC PHẨM 3.1 Phương pháp nuôi cấy truyền thống [6,10] Phương pháp nuôi cấy truyền thống để phát E coli gồm ba bước: (1) tăng...
 • 67
 • 938
 • 6

Salmonella trong sản phẩm thuỷ sản - Phương pháp định tính bằng kỹ thuật Polymerase Chain Reaction

Salmonella trong sản phẩm thuỷ sản - Phương pháp định tính bằng kỹ thuật Polymerase Chain Reaction
... chứng dương tính sản phẩm khuếch đại ADN với kích tước 520 bp mẫu đối chứng âm sản phẩm Mẫu kết luạn dương tính Salmonella sản phẩm khuếch đại 520 bp gel Mẫu kết luận âm tính sản phẩm khuếch ... polymerase bắt đầu tổng hợp mạch Nguyên tắc Phương pháp định tính dựa vào việc xác định đoạn ADN đích có khuếch đại hay không Quá trình xác định thực cách điện di sản phẩm khuếch đại gel agarose, nhuộm ... đích, bảng gel điện di xuất sản phẩm khuếch đại có kích thước phù hợp với độ dài đoạn ADN đích định Nếu mẫu gen đích, gel diện di không xuất sản phẩm khuếch đại hay sản phẩm khuếch đại có kích thước...
 • 8
 • 511
 • 9

KỸ THUẬT PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)

KỸ THUẬT PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)
... bản, phiên mã dịch mã Trong số tiến kỹ thuật góp phần tạo bùng nổ lĩnh vực sinh học phân tử phải kể tới kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction) Kỹ thuật PCR Kary Mullis đề suất vào năm 1985, ... biệt 21 - Real – Time PCR đánh giá tích lũy sản phẩm định lượng qPCR (quantitative PCR PCR định lượng) Ngoài số kỹ thuật PCR khác nữa… VIII RT – PCR Như biết, PCR kỹ thuật nhân bội ADN mạch ... RT – PCR (reverse transcriptase PCR) gọi RNA – PCR hay RT – PCR RT – PCR nhạy phương pháp khác dùng cho phân tích ARN - RT – PCR cạnh tranh (Competitive RT – PCR) kỹ that thường dùng định lượng...
 • 25
 • 545
 • 3

alken reaction

alken reaction
... energetically Exergonic reaction: early transition state Endergonic reaction: late transition state I: early transition state II: mid-transition state III: later transition state Reaction Rate and ... addition (a pericyclic reaction) Markovnikov addition Formation of Alkyl Boranes OH Replacement of Boron Anti-Markovnikov Addition of an OH Group Reaction of Carbene with Alkene Synthesis of Bromobutane ... Radicals Addition of Radicals to Alkene Relative Stabilities of Alkyl Radicals Calculating the Change in H° Addition of Hydrogen to Alkenes Catalytic Hydrogenation of an Alkene Potential Energies of...
 • 44
 • 159
 • 0

PHÁT HIỆN LOÀI Fusarium spp. GÂY BỆNH THỐI XƢƠNG RỒNG (Cactaceae) BẰNG PHƢƠNG PHÁP POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

PHÁT HIỆN LOÀI Fusarium spp. GÂY BỆNH THỐI XƢƠNG RỒNG (Cactaceae) BẰNG PHƢƠNG PHÁP POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)
... Phát nấm Fusarium spp gây bệnh thối xƣơng rồng (Cactaceae) kỹ thuật PCR (polymerase chain reaction) ” 1.2 Mục đích - yêu cầu 1.2.1 Mục đích Xác định tên loài Fusarium spp gây bệnh thối xƣơng rồng ... phẩm chất, bệnh nặng chết hàng loạt gây thiệt hại cho nhà vƣờn ngƣời sử dụng Các bệnh thƣờng gặp xƣơng rồng: bệnh thối gốc, bệnh đốm than… bệnh phổ biến bệnh thối nấm Fusarium spp., bệnh gây nguy ... sinh trƣởng xƣơng rồng, nhiên độ ẩm thấp lại không tốt 2.2.5 Bệnh hại xƣơng rồng 2.2.5.1 Bệnh thối gốc xƣơng rồng bệnh phổ biến nguy hiểm cho tất loại xƣơng rồng Bệnh gây hại chủ yếu thối gốc...
 • 83
 • 191
 • 0

Application of Hydrothermal Reaction to Biodegradability Improvement of Refractory Pollutants: Structural Conversion of Di- and Trichloroacetic Acid to Biodegradable Products

Application of Hydrothermal Reaction to Biodegradability Improvement of Refractory Pollutants: Structural Conversion of Di- and Trichloroacetic Acid to Biodegradable Products
... results of Figure 1, and 4, CAAs were converted to biodegradable products at the beginning of hydrothermal reaction The production of biodegradable products by structural conversion of CAAs required ... hydrothermal reaction at 250 C and MPa Journal of Water and Environment Technology, Vol.1, No.2, 2003 acid, % of glycolic acid and % of formic acid were detected in The amount of malic acid decreased, and ... and Thus, biodegradability and the total amount of biodegradable substances in products are investigated Figure represents the effect of reaction time on the biodegradability improvement of products...
 • 8
 • 329
 • 0

A CFD analysis of transport phenomena and electrochemical reactions in a tubular-shaped PEM fuel cell

A CFD analysis of transport phenomena and electrochemical reactions in a tubular-shaped PEM fuel cell
... used to analyse and evaluate the performance of a planar and a tubular-shaped PEM fuel cell 2.1 Computational domain The full computational domains for the planar and tubular-shaped PEM fuel cell ... conditions are specified at all external boundaries of the computational domain as well as boundaries for various mass and scalar equations inside the computational domain 2.3.1 Inlets The inlet values ... (a) (b) Figure Three-dimensional computational domains of the planar and tubular-shaped PEM fuel cell: (a) planad and (b) tubular ISSN 2076-2895 (Print), ISSN 2076-2909 (Online) ©2013 International...
 • 26
 • 338
 • 0

PHẢN ỨNG CHUỖI POLIMERASE(POLIMERASE CHAIN REACTION - PCR)

PHẢN ỨNG CHUỖI POLIMERASE(POLIMERASE CHAIN REACTION - PCR)
... biến Phản ứng chuỗi trùng hợp thật đưa lại cách mạng lĩnh vực ứng dụng thực tế di truyền học phân tử Tóm lại, ứng dụng PCR tóm tắt sau: - Sản xuất mẫu dò - Khuếch đại số lượng đoạn ADN ARN - Định ... thực phản ứng PCR Phản ứng biến đổi ARN thành ADN phải nhờ enzyme phiên mã ngược (Reverse-trancriptase) gọi giai đoạn chuyển ngược (RT) thực nhiệt độ 500C - 550C 30 phút Sau có sản phẩm ADN sợi phản ... oligonucleotit dài khoảng 4-1 0 bazơ (đối với mồi ngẫu nhiên) khoảng 1 2-2 4 bazơ (đối với mồi đặc trưng) Nồng độ mồi thích hợp để tiến hành phản ứng PCR từ 0, 1-0 ,5 μ M Lượng mồi đưa vào phản ứng PCR phải phù...
 • 17
 • 409
 • 1

35768 Study of Electrode Reactions and Interfacial Properties

35768 Study of Electrode Reactions and Interfacial Properties
... contributions and holds considerable promise for mechanism diagnosis and kinetic characterization of coupled chemical reactions 46 STUDY OF ELECTRODE REACTIONS AND INTERFACIAL PROPERTIES A B ... electron cloud of surface atoms 52 STUDY OF ELECTRODE REACTIONS AND INTERFACIAL PROPERTIES (a) (b) (c) Figure 2.15 STM image of 7.7 × 7.7-nm (a) and 2.65 × 2.65-nm (b) sections of an ethanethiolate ... couple during the forward and reversed scans (b,d), and to the achievement of a zero-reactant surface concentration (c) 32 STUDY OF ELECTRODE REACTIONS AND INTERFACIAL PROPERTIES exhibits a t−1/2...
 • 38
 • 132
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: condensation reaction of ethanol and formic acidreactions related to the adol condensationcondensation reactions in combinationcondensation reaction of cd and te2 vapors on a surfacechemical reactionsfree nucleotides in living cells play important roles in a variety of biological reactionswhich stored genetic information and catalyzed chemical reactions although rna catalysis was believed to be restricted to phosphate chemistryreactions of the melt with its environmentthe sequence of chemical reactionsphotosensitivity and other reactions to lightchain of chemical reactionscutaneous drug reactionsharrisons internal medicinecutaneous drug reactionslow energy nuclear reactions lenrlow energy nuclear reactions rossichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học