QUÁ TRÌNH hấp THỤ VÀ THIẾT BỊ hấp THỤ

Chương 8 QUÁ TRÌNH hấp THỤ VÀ THIẾT BỊ hấp THỤ

Chương 8 QUÁ TRÌNH hấp THỤ VÀ THIẾT BỊ hấp THỤ
... kiểu ống 8. 5 Quá trình nhả hấp thụ: Quá trình nhả sau hấp thụ thực cần thu hồi chất bị hấp tận dụng lại dung môi Nhả hấp thụ trình ngược lại với hấp thụ vân tuân theo định luật chung hấp thụ tức ... Tháp nhả 8. 6 Cấu tạo số tháp chưng hấp thụ công nghiệp 8. 6.1 Tháp đĩa chóp 8. 6 Cấu tạo số tháp chưng hấp thụ công nghiệp 8. 6.2Tháp đệm 8. 6 Cấu tạo số tháp chưng hấp thụ công nghiệp 8. 6.2 Tháp ... tung B 8. 3 Ảnh hưởng lượng dung môi nhiệt độ áp suất lên trình hấp thụ Ảnh hưởng lượng dung môi 8. 3 Ảnh hưởng lượng dung môi nhiệt độ áp suất lên trình hấp thụ 8. 4 Cấu tạo thiết bị hấp thụ tháp...
 • 42
 • 222
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 8: Thiết Bị Vắt, Trích Ly, Tinh Chế Các Sản Phẩm Thu Nhận Từ Phương Pháp Tổng Hợp Vi Sinh] pdf

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 8: Thiết Bị Vắt, Trích Ly, Tinh Chế Các Sản Phẩm Thu Nhận Từ Phương Pháp Tổng Hợp Vi Sinh] pdf
... vo sn xút, cn pháưn khạc âỉåüc âỉa âi tinh luûn bàòng phỉång phạp sinh hc âãø thu nháûn sinh khäúi hay âem âi cä âàûc v sáúy Trong cäng nghiãûp vi sinh â thu nháûn mäüt säú chãú pháøm m ngun cạc ... bàòng phỉång phạp vi sinh Thu nháûn âỉåüc huưn 141 ph náúm men cọ näưng âäü sinh khäúi âãún 150 g/l quạ trçnh ni cáúy náúm men sỉỵa huút tỉång Sau gia cäng âàûc biãût (lm giu vitamin v cạc cáúu ... v tinh chãú: cä chán khäng, lc tháøm tháúu ngỉåüc, siãu lc, lảnh âäng, tảo tinh thãø, sáúy, tinh luûn Trêch ly Cháút cä lng Cháút cä khä Cháút bẹo sinh hc Cháút cä, sn pháøm täøng håüp vê sinh...
 • 33
 • 260
 • 0

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 1

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 1
... dị hình; 1 1- Dạng sợi có bào tử; 1 2- Sợi dính với bào tử; 13 -Sợi cách xa bào tử; 14 -Tế bào dị hình bên cạnh sợi; 1 5- Nhánh giả đơn độc; 1 6- Nhánh giả đôi một; 1 7- Sợi phân nhánh thực ;1 8- Phân nhánh ... Hình 1. 5 Cấu trúc tế bào nấm: 1- Thể biên; 2- Thành tế bào; 3- Màng tế bào; 4- Nhân tế bào; 5- Hạt nhân; 6- Màng nhân ; 7- Không bào; 8- Mạng lưới nội chất; 9- Hạt dự trữ; 1 0- Ti thể; 1 1- Tế ... vi sinh vật phân lập khiết Năm 19 79 nhà sinh vật học Trung Quốc Trần Thế Tương đưa hệ thống phân loại giới nhóm giới sinh vật sau: I- Nhóm giới sinh vật phi bào: 1- Giới virut II- Nhóm giới sinh...
 • 22
 • 362
 • 0

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 2

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 2
... Thiãút bë sinh khäúi; 17 Cå cáúu dáûp bt;1 8- Bäü tạch bt; 1 9- Cạc thiãút bë lc huưn ph men; 2 0- Nh họa huưn ph; 2 1- Ngưn nhiãût; 2 2- Sáúy phun; 2 3- Xyclon tạch bủi; 2 4- Båm hụt bủi; 2 5- Cán ;2 6- Phãùu ... träün 20 - Thanh trng v lm lảnh mäi trỉåìng dinh dỉåỵng - Thạp âun 23 , giỉỵ nhiãût 24 , bäü trao âäøi nhiãût 25 , 26 - Chøn bë váût liãûu cáúy - Bäü cáúy 22 - Ni cáúy - Näưi lãn men 33 - Tạch sinh ... (hçnh 2. 2) - Näưi trung säú - Mạy lc säú - Näưi phn ỉïng säú - Lc bàng ti chán khäng säú - Näưi chán khäng 13 - Båm 17, lc ẹp 18 - Näưi cä chán khäng 20 - Näưi tinh thãø 19 - Ly tám 20 - Sáúy...
 • 16
 • 361
 • 3

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 3

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 3
... dạng băng tải: a- Với băng tải nằm ngang; b- Với băng tải hình máng; 1- Trục căng; 2- Băng tải; 3- Xe dỡ liệu; 4- Trục lăn; 5- Khung; 6- Trục dẫn; 7- Bộ truyền động; 8- Động cơ; 9- Cơ cấu làm căng ... 0,010 0,012 0,014 Chiều dài băng tải, m đến 10 1 0-1 5 1 5-2 5 2 5 -3 5 3 5-4 5 45 K2 1,5 1,4 1 ,3 1,2 1,1 1,0 Công suất Nx xác đinh theo bảng 3. 2 Bảng 3. 2 Công suất Nx (kW) cần thiết để chuyển dịch xe tháo ... dịch xe, m < 30 40 50 ÷ 60 70 ÷ 80 90 ÷100 110 ÷120 130 ÷140 0,25 0 ,32 1,0 1,8 2,7 3, 24 0 ,30 0 ,36 1,2 2,1 3, 0 3, 8 0,40 0,45 1,4 2,5 3, 5 4,1 0,50 0,60 1,60 3, 9 5,0 5,8 0,60 0,75 2,2 3, 9 5,0 5,8...
 • 18
 • 340
 • 0

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 4

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 4
... tính ÂKM 2-5 Tên gọi ÂKM 2-3 a- Â -2 -3 : 1- khung; 2- Tay quay; 3- Khối nam châm; 4- Lỗ thoát; 5- Cửa quan sát; 6- Vít điều chỉnh; 7- Tấm hướng; b- Â -3 -7 : 1- Bộ nam châm; 2- Hộp Bảng 4. 4 Đặc tính ... 0,0 14 1,5 145645 ×1110 40 0 1÷10 60 0,0 34 1,5 145645 ×1110 385 5÷20 60 0,1 1,0 145840 × 140 0 330 Ô -4 0 Ô -7 0 Ô -1 00 20 40 60 0,128 1,0 145840 ×1565 335 40 ÷70 60 0,26 1,0 1760×1075×1590 545 70÷100 ... 13 12 Hình 4. 5 Máy nghiền búa: 1- Vỏ; 2- Ổ bi; 3- Động điện cho phận nạp liệu; 4- Bộ nạp liệu; 5- Nam châm; 6- Búa; 7- Chêm; 8- Đĩa; 9- Trục; 1 0- Khớp nối; 1 1- Động cơ; 1 2- Sàng; 1 3- Bệ máy Chọn...
 • 22
 • 340
 • 0

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 5

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 5
... axit 1- Vỏ thép; 2- Lớp bêtông; 3- Lớp đệm; 4- Các ống lọc dài; 5- Các ống lọc ngắn; 6- Cửa Hình 5. 1 Thiết bị thuỷ phân: lấy sản phẩm thuỷ phân nạp hơi; 7- Van; 8- Cân đo; 9- Cửa nạp nước; 1 0- Cửa ... cặn Hình 5. 5 Bể lắng học: 1- Vỏ; 2- Máng tràn; 3- Dẫn động cho cào; 4- Cơ cấu nâng; 5- Khoảng không gian để phục vụ thao tác; 6- Cách nhiệt; 7- Van khoá; 8- Bộ tháo liệu kiểu vít tải; 9- Gối tựa ... Hình 5. 3 Nồi trung hoà - giữ nhiệt có đảo trộn học: 93 Chất trung hoà 1- Ông hút; 2- Dẫn động; 3- Trục khuấy trộn; 4- Vỏ; 5- Lớp tráng; 6Các cánh đảo trộn; 7- Cửa quan sát; 8- Vòng đỡ; 9- Bộ...
 • 9
 • 373
 • 0

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 6

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 6
... Nước Hơi Hình 6. 7 Thiết bị tiệt trùng liên tục YHC - 20: 1- Thùng chứa; 2- Bơm; 3- Bộ đun nóng; 4- Bộ giữ; 5- Bộ lấy mẫu; 6- Thiết bị trao đổi nhiệt- thu hồi; 7- Thiết bị trao đổi nhiệt- thiết bị ... chuyển động Hơi Thoát Hình 6. 4 Thiết bị tiệt trùng dạng đứng: 1- Áo hơi; 2- Vỏ; 3- Trục; 4- Cánh khuấy trộn; 5- Cánh tháo; 6- Cửa tháo liệu;7Cửa quan sát; 8- Cửa nạp liệu; 9- Khớp nối van bảo hiểm ... 102 Hình 6. 2 Thiết bị tiệt trùng dạng nằm ngang: 1- Vỏ; 2- Khớp nối để nạp nước vào thiết bị; - Cửa để nạp nguyên liệu; 4- Van không khí; 5- Trục nối cánh; 6- khớp nối để mở nước rửa; 7- Cửa tháo...
 • 19
 • 348
 • 3

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 7

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 7
... 133 Hình 7. 11 Tổ hợp tự động để làm sơ không khí: 1- Khu bảo dưỡng; 2- Giàn; 3- Bộ lọc thô; 4- Đường ống; 5- Bộ chứa; 6, 8- Các van rôto; 7- Ống lọc; 9- Van bảo hiểm; 1 0- Ap kế vi sai; I- Cửa không ... Hình 7. 1 Sơ đồ công nghệ tiệt trùng không khí: 1- Bộ lọc; 2- Máy nén; 3- Bộ trao đổi nhiệt để làm lạnh không khí; 4Bộ tách ẩm; 5-Bình chứa; 6- Bộ trao đổi nhiệt; 7- Bộ lọc đầu; 8- Bộ lọc 2- riêng ... trình lọc Hình 7. 3 Bộ lọc có mạng đột lỗ bên trong: 1- Nắp áo hơi; 2- Nắp thiết bị; 3- Khớp nối để thải không khí; 4- Khớp nối để nạp thứ; 5- Vỏ áo hơi; 6- Vỏ thiết bị; 7- Mạng lưới; 8- Lớp hay xơ...
 • 21
 • 454
 • 1

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 8

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 8
... chân không dạng băng tải 159 Ị 4-1 0-1 ,2 5 -8 -4 0-5 , 8- 1 1 -4 0-5 , 8- 1 Ị 3, 2-0 , 5-5 , 6-1 11 Ị 3, 2-0 , 5-5 , 6-1 ; Ị 2, 5-0 , 5-4 , 8- 1 1 Ị 2, 5-0 , 5-4 , 8- 1 ; Ị1, 6-0 , 5-3 , 2-1 1 Ị 1, 6-0 , 5-3 , 2-1 ; Các số Diện tích bề mặt lọc, ... ống Hình 8. 2 Máy ép hai vít: 1- Điều chỉnh thuỷ lực; 2- Giá đỡ; 3- Côn điều chỉnh; 4- Nắp; 5- Xilanh; 6, 8- Vít; 7- Trục; 9- Phễu chứa; 10-Vỏ thiết bị; 1 1- Bộ truyền động; 1 2- Động cơ; 1 3- Bệ máy; ... Hình 8. 5 Thiết bị trích ly kiểu vít tải: 1- Dẫn động; 2-Khớp nối; 3-Cấu trúc kim loại; 4- Cơ cấu nạp liệu; 5Vít nạp liệu; 6-Vỏ; 7- Điểm nút tựa ổ bi; 8- Khớp nối; 9- Dẫn động vít tải; 1 0- Khung...
 • 34
 • 378
 • 3

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 9

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 9
... Hình 9. 1 Cơ cấu để tháo dỡ tự động canh trường nấm mốc hộp khỏi phòng: 1- Đường ray; 2- Chốt định vị; 3- Khung; 4- Trụ đứng; 5- Chốt; 6- Tấm kim loại phẳng; 7- Thanh nối; 8- Đế cột; 9- Sàng; 1 0- ... trục; 7- Ống góp để tháo không khí thải; 8- Nắp ; 9- Khớp nối để cắm áp kế; 1 0- Khớp nối; 1 1- Ống thoát khí; 1 2- Bánh dẫn động trục; 1 3- Trục; 1 4- Cửa nạp liệu; 15-Vỏ; 1 6- Các đột lỗ ; 1 7- Ao nước ... 191 Hình 9. 10 Thiết bị để nuôi cấy chủng nấm mốc dạng thùng quay Hãng Valerschein: 1- Vỏ; 2- Cửa ; 3- Ống góp; 4- Bánh răng; 5- Đai tựa; 6- Bộ làm tơi; 7Xyclon; 8- Đường ống thải không khí; 9- ...
 • 23
 • 520
 • 1

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 10

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 10
... lỏng Hình 10. 8 Thiết bị lên men -5 0: 1- Rãnh vòng; 2- Ống thông gió; 3- Bộ khử bọt; 4- Bộ phân ly; 5- Xilanh; 6- Dẫn động; 7- Bộ trao đổi nhiệt; 8- Ống khuếch tán; 9- Cốc xilanh; 1 0- Cơ cấu phun ... dưới; 1 0- Tháo nước ngưng; 1 1- Ap kế; 1 2- Van; 1 3- Ống tháo; 1 4- Van khoá; 1 5- Van lấy mẫu; 1 6- Nạp hay không khí tiệt trùng lấy mẫu; 1 7- Đoạn ống để nối áp kế kiểm tra; 18, 2 5- Các áp kế; 1 9- Van ... không khí; 7- Khối trụ đứng; 8- Cơ cấu chuyển đảo; 9- Ống để nạp nước lạnh; 1 0- Động cơ; 1 1- Bánh đai; 1 2- Truyền động đai hình thang; 1 3- Cơ cấu tháo dỡ; 1 4- Ống để thải nước; 1 5- Các ống trao...
 • 28
 • 461
 • 0

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 14

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 14
... låïn A-A Hçnh14.7 Mạy tảo hảt dảng hai vêt: 1- Häüp gim täúc; 2- Bãû; 3- Âäüng cå âiãûn; 4- Thng chỉïa; 5- Khåïp näúi âãø nảp bäüt; 6- V thiãút bë; 7- Khåïp trủc kiãøu äúng; 8- Khåïp âéa; 9- Häüp ... liãûu enzim; 6- Khoạ hçnh nãm; 7- Thiãút bë náúu; 8- Van âiãưu chènh; 9- Bäü phun ly tám; 1 0- Thiãút bë tảo mng bao (phng lm lảnh); 1 1- Ghi; 1 2- Quảt; 1 3- Xyclon; 1 4- Bạo hiãûu mỉïc; 1 5- Càûp nhiãût ... âéa; 9- Häüp phán phäúi; 1 0- Khåïp bo vãû; 1 1- Vit bãn trại; 1 2- Âáưu lau chi; 1 3- Khn ẹp; 1 4- Dao; 1 5- Lỉåïi khn kẹo; 16-Vêt bãn phi; 1 7- Bäü nảp liãûu dảng räto; 1 8- Trủc 305 Nảp sn pháøm tỉì...
 • 25
 • 312
 • 0

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 15

quá trình và thiết bị công nghệ sinh học - Chương 15
... polynucleotit Thãø têch bãøø Bng 15. 1 Nhỉỵng loải lỉåüc M säú lỉåüc 80 - 6051 - 88 80 - 6052 - 07 80 - 6051 - 50 80 - 6051 - 69 80 - 6050 - 74 80 - 6050 - 93 80 - 6051 - 12 80 - 6050 - 31 prep/2 ref prep/2 ... Hçnh 15. 3 Nàõp cọ âiãûn thãú cao ÄÚng näúi âiãûn cỉûc Bủc di chuøn (häù tråü khay váûn hnh) Nåi (läù) nảp 50/50 etylen glycol / nỉåïc vo Hçnh 15. 4 Bưng gim xäúc 323 15. 3 CÁÚU TRỤC VÁÛN HNH 15. 3.1 ... Chøn bë dung dëch - Chøn bë 250 ml dung dëch âãûm Hai dung dëch âãûm âỉåüc sỉí dủng phäø biãún cho âiãûn di ADN âỉåüc chøn bë theo cäng thỉïc pha chãú dỉåïi âáy 10X Tris- borate-EDTA Ngưn cung...
 • 11
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tại sao nói quá trình hấp thụ nước vàquá trình hấp thụ nước và muối khoáng ở rễtại sao nói quá trình hấp thụ nước và chấtquá trình và thiết bị công nghệ sinh học chương 73 1 sơ đồ mô tả quá trình háp thụ và bức xạảnh hưởng của quá trình hấp thụ nhiều photon lên hệ số gia tăng sóng âm và điều kiện gia tăng sóng âm trong bán dẫn khốiảnh hưởng của quá trình hấp thụ nhiều photon lên hệ số gia tăng sóng âm phonon âm và điều kiện gia tăng sóng âm phonon âm trong bán dẫn khốiquá trình hấp thụ nướcquá trình hấp thuquá trình hấp thụ dinh dưỡngtại sao nói quá trình hấp thụ nướcmô tả quá trình hấp thụ nước ở rễquá trình hấp thụ nước ở thực vậtquá trình hấp thụ nước ở rễquá trình hấp thụ chất dinh dưỡng ở ruột nonThông tư 14 2015 TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt NamThông tư 15 2015 TT-BKHCN về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầuThông tư 23 2015 TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếuThông tư 17 2015 TT-BGDĐT về Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoàiBài 8. Danh từBài 7. Luyện nói kể chuyệnThông tư liên tịch 35 2015 TTLT-BLĐTBXH-BNV về chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao độngThông tư 05 2015 TT-BXD về quản lý xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻThông tư 127 2015 TT-BTC về cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tửThông tư số 34 2013 TT-BYT ban hành Danh mục cần chữa trị dài ngàySỔ TAY SINH VIÊNTổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP đầu tư TM DV vinacominLập trình opengl với thư viện AUXCẨM NANG CHÍNH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP WORCESTERHÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2015Giải pháp tài chính hỗ trợ xuất khẩu gạo của đồng bằng sông cưu longNghiên cứu tổng hợp và ổn định phân tán chất lỏng từ Fe3O4ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : Khuyến nôngQuản trị tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng việt namPHÂN CÔNG CÁC NGÀNH HUYỆN THẨM ĐỊNH ĐẠT TIÊU CHÍ