ĐỘNG lực học CHẤT LỎNG

Cơ Sở Kỹ Thuật Thủy Lợi - CƠ SỞ ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LỎNG ppsx

Cơ Sở Kỹ Thuật Thủy Lợi - CƠ SỞ ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LỎNG ppsx
... Năng lượng Động lượng Động học chất lỏng động lực học chất lỏng: - Động học chất lỏng: Nghiên cứu qui luật chuyển động chất lỏng mà không xét đến lực tác dụng - Động lực học chất lỏng: Nghiên ... Vì chất lỏng thực giảm dọc theo dòng chảy nên: Bài giảng thủy lực Trang 40 Khoa Xáy Dựng Thủy lợi - Thủy điện Bộ môn Sở Kỹ Thuật Thủy Lợi - Nếu chất lỏng chuyển động từ mặt cắt 1-1 đến 2-2 ... giảng thủy lực (3.7) Trang 37 Khoa Xáy Dựng Thủy lợi - Thủy điện Bộ môn Sở Kỹ Thuật Thủy Lợi - Đó phương trình liên tục dòng chảy ổn định chất lỏng không nén Nó cho chất lỏng lý tưởng chất lỏng...
  • 37
  • 331
  • 6

Xem thêm