Cau hoi trac nghiem CHUONG 1, 2

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án
... 9.C; 10 .D; 11 .C; 12 .D; 13 .D; 14 .B; 15 .D; 16 .D; 17 .D; 18 .D; 19 .D; 20.C; 21. D; 22.D; 23.C; 24.D; 25.D; 26.B; 27.D; 28.B; 29.D; 30.D; 31 C; 32.C; 33.A; 34.B; 35.C; 36.C; 37.D; 38.C; 39.D; 40.C; 41. A; ... D C¶ 1, 2, §¸p ¸n: C; 2.D; 3.B; 4.D; B; A; 7.A; 8.A; 9.D; 10 .D; 11 D; 12 .D; 13 .D; 14 .D; 15 .C; 16 .D; 17 .B; 18 .C; 19 .D; 20.B; 21. B; 22.C; 23.D; 24.B; 25.D; 26.D; 27.D; 28.B; 29.A; 30.B; 31. D; 32.A; ... 31, 32 Than ch¸y t¹o khÝ CO2 theo ph¬ng tr×nh: C + O2 -> CO2 C©u 31: Khèi lỵng c¸cbon ®· ch¸y lµ 4,5kg vµ khèi lỵng O2 ®· ph¶n øng lµ 12 kg Khèi lỵng CO2 t¹o lµ: A 16 ,2kg B 16 .3kg C 16 ,4kg D .16 ,5kg...
 • 9
 • 3,638
 • 82

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1
... Editor: nguyenthuha16589@gmail.com Tel: 09870892 91 Câu 16 : Để phân biệt Axít H2SO4 dùng A Quỳ tím B Dung dịch Ca(OH)2 C DD BaCl2 D Cả A B Câu 17 : Hoà tan 3 ,1 gam Na2O vào nước 10 00 ml dd.Nồng độ ... 0,005M B 0,1M C 0,05M D 0,01M Câu 18 : Dãy chất xếp theo thứ tự oxít, axít, bazơ, muối A CuO, NaOH, HCl ,CuSO4 B CuO, HCl, NaOH, CuSO4 C HCl CuO,NaOH, CuSO4 D CuO, CuSO4, HCl, NaOH Câu 19 : Để phân ... Dung dịch HCl Câu 20: Dãy chất điều dd Bazo ( kiềm ) : A NaOH ,CaO,Fe(OH)2,KOH B.NaOH,KOH, Ba(OH)2 ,Ca(OH)2 C NaOH, Cu(OH)2 , Fe(OH)2, Ba(OH)2 D CaO, Fe(OH)2, Cu(OH)2, KOH Câu 21: Các bazo bị...
 • 2
 • 243
 • 0

191 câu hỏi trắc nghiệm chương 1-2 - Sinh 12 docx

191 câu hỏi trắc nghiệm chương 1-2 - Sinh 12 docx
... 101B 102D 103A 104D 105D 106A 107A 108A 109A 110A 111A 112C 113A 114B 115A 116B 117A 118A 119A 120 A 121 B 122 D 123 B 124 C 125 C 126 A 127 B 128 A 129 A 130B 131D 132D 133C 134B 135C 136D 137C 138C 139B ... g s ên k thu A thay th –X b –T B m –T C thêm m –T D thay th –Tb –X C©u 91: Sinh v à: A Sinh v ìl B Sinh v C Sinh v D Sinh v C©u 92: Ch ình th kho D IQ < 45 C©u 93: B ã di truy à: êin B trình t ... amin k ên mã C©u 125 : T ch A bào t B v C tr D v C©u 126 : A NST B ARN C ti th D l C©u 127 : ên k bao nhiêu? A 24 B 12 C 20 D 10 www.mathvn.com www.MATHVN.com www.MATHVN.com C©u 128 : Nguyên t à:...
 • 14
 • 500
 • 23

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 : Vật liệu cách nhiệt potx

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 : Vật liệu cách nhiệt potx
... phụ Tất Đáp án : d 50 Vật liệu cách nhiệt lạnh hệ thống lạnh: Bông thuỷ tinh Amiang Polyurethan Tất Đáp án : d 51 Hệ số dẫn nhiệt vật liệu cách nhiệt phụ thuộc: Khối lượng riêng Nhiệt độ Áp suất ... chân không cho cách nhiệt Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh - ĐH Công Nghiệp TP.HCM Page Lê Xuân Tuấn d Cả câu sai Đáp án : a 56 Hệ số dẫn nhiệt vật liệu cách nhiệt phụ thuộc vào : Độ xốp vật liệu Cấu trúc ... độ Áp suất Tất ý Đáp án : d 52 vật liệu phi kim loại dùng HTL: Cách điện, cách nhiệt Làm đệm kín Làm kính quan sát dầu Tất Đáp án : d 53 Vật liệu kim loại chế tạo máy: Không tác dụng với môi...
 • 5
 • 536
 • 3

191 câu hỏi trắc nghiệm chương 1, 2 LTĐH

191 câu hỏi trắc nghiệm chương 1, 2 LTĐH
... 12 www.MATHVN.com www.MATHVN.com - HÕ t - ĐÁP ÁN CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 +2 SINH HỌC LỚP 12 1B 2B 3A 4B 5A 6A 7C 8D 9A 10C 11B 12B 13A 14A 15D 16A 17A 18A 19B 20 C 21 D 22 D 23 D 24 D ... 24 D 25 A 26 B 27 C 28 B 29 A 30A 31A 32D 33E 34B 35A 36A 37A 38D 39A 40A 41D 42D 43B 44B 45D 46D 47B 48A 49C 50A 51D 52D 53A 54A 55C 56C 57A 58D 59D 60A 61A 62A 63A 64C 65C 66C 67B 68A 69A 70D 71C 72B ... 81B 82A 83D 84D 85A 86C 87A 88A 89D 90A 91A 92A 93B 94A 95A 96C 97A 98A 99B 100B 101B 102D 103A 104D 105D 106A 107A 108A 109A 110A 111A 112C 113A 114B 115A 116B 117A 118A 119A 120 A 121 B 122 D 123 B...
 • 14
 • 99
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 môn Phân tích kinh doanh

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 môn Phân tích kinh doanh
... Ba câu a, b, c ñ u ñúng 10 T s toán nhanh l n 1/ 1 kh tr n : a T t b Chưa ch c ch n n u n ph i thu cao c Hai câu a, b ñ u ñúng d Hai câu a, b ñ u sai B môn Phân tích Kinh doanh - Khoa QTKD 11 S ... ng kinh doanh; phân tích y u t khác m i quan h v i y u t giá tr thành ph m Ch tiêu phân tích k t qu s n xu t theo m t hàng có th là: a B ng 10 0% b L n ho c b ng 10 0% c Bé 10 0% d Bé ho c b ng 10 0% ... doanh nghi p Phân tích tính ch t ñ ng b s n xu t: a Phân tích t t c s n ph m, chi ti t s n ph m c a m i doanh nghi p b Phân tích nh ng chi ti t có chu kỳ s n xu t dài c a m i doanh nghi p c Phân...
 • 11
 • 139
 • 0

Xây dựng và đánh giá hệ thống câu hỏi trắc nghiệm chương 1 este lipit sách giáo khoa hoá học 12 nâng cao

Xây dựng và đánh giá hệ thống câu hỏi trắc nghiệm chương 1 este  lipit sách giáo khoa hoá học 12 nâng cao
... đích nghiên cứu Xây dựng đánh giá hệ thống câu hỏi TNKQ chương I “ Este - Lipit Sách giáo khoa hoá học lớp 12 nâng cao Đánh giá độ khó, độ chọn lọc câu hỏi in soạn sở kiểm tra học sinh Nhiệm ... giá hệ thống câu hỏi trắc nghiệm chương I “ Este - Lipit - Sách giáo khoa Hoá học lớp 12 nâng cao làm đề tài khoá luận tốt nghiệp Tống Thị Ngọc Lớp K34B -hoá Trƣờng Đại học Sƣ Phạm Hà Nội Khoá ... kiểm tra đánh giá TNKQ Nghiên cứu nội dung chương I “ Este - Lipit Sách giáo khoa hoá học lớp 12 nâng cao Từ biên soạn câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề Đánh giá độ khó, độ chọn lọc câu hỏi biên...
 • 87
 • 313
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 môn Sinh học 9

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 môn Sinh học 9
... + Số loại KG F1 là: 14 n2sè (1AA: 2Aa :1aa)(1BB : 2Bb :1bb)(1DD : 2Dd :1dd) + TLKG F1 là: 4 4 4 4 44 4 4 4 4 43 = (1: : 1) n n biĨu thøc d¹ ng (1: 2 :1) + Tỉ lệ loại kiểu gen xuất F1 = HƯsè di kem ... c¬ng «n thi m«n Sinh häc n¨m häc 2 015 - 2 016 Số loại KH x x = loại TLKH (10 0%A - = 1A-)(1B - : 1bb)(3D- : 1dd) = B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG, ƠN TẬP Câu 1: Đối tượng Di truyền học gì? A Tất ... tỉ lệ (1DD : 2Dd : 1dd) loại KH với tỉ lệ (3D - : 1dd) • Nên F1 phép lai P tạo có: Số loại KG x x = 12 loại TLKG (1AA : 1Aa)(1Bb : 1bb)(1DD : 2Dd : 1dd) =…… + Tỉ lệ loại kiểu hình xuất F1 = Gi¸o...
 • 12
 • 443
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 Giải tích lớp 12: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, ứng dụng đạo hàm

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 Giải tích lớp 12: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, ứng dụng đạo hàm
... A .1 y= x − x − 11 12 x C. -1 D.-4 Số tiệm cận đồ thị hàm số B.2 C.3 D.4 Câu 24: Cho hàm số y=-x3+3x2+9x+2 .Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm A. (1; 12) B. (1; 0) C. (1; 13) Câu 25 : Đồ thị hàm số lồi khoảng ... thiếu vào câu hỏi 15 ,16 ,17 ,18 : x −∞ − y’ y 1 0 + +∞ − −3 +∞ -4 + +∞ -4 Câu 11 1: Hàm số có cực đại .cực tiểu Câu 11 2: Hàm số đồng biến khoảng , nghich biến khoảng Câu 11 3: Đây ... Để hàm số đồng biến khoảng Các phát biểu sau đây, phát biểu ? A I II m ≤ −2 thì: m≥ ¡ 10 11 12 A D A D B thì: (−2, 1) CÂU HỎI 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ĐÁP ÁN A D B A C C C B D C CÂU HỎI...
 • 27
 • 4,330
 • 12

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1: Bản đồ

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1: Bản đồ
... đứng Câu 29) Bản đồ biểu đồ là: a) Bản đồ có vẽ nhiều biểu đồ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) Bản đồ sử dụng biểu đồ để làm ký hiệu c) Dùng biểu đồ thay cho đồ d) Bản đồ ... vĩ tuyến đồ Dựa vào mạng lưới kinh vĩ tuyến đồ theo phép chiếu đây, trả lời câu hỏi sau: Câu 39) Hình vẽ thể lưới kinh vĩ tuyến phép chiếu hình nón? a) Hình b) Hình c) Hình d) Hình Câu 40) Phép ... đích: a) Phân biệt vùng khác đồ b) Biểu phân bố không đối tượng địa lý đồ c) Biểu diễn di chuyển đối tượng địa lý d) Biểu diễn quy mô phân bố tượng địa lý Câu 32) Bản đồ khoáng sản thường biểu diễn...
 • 7
 • 180
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 khối đa diện và thể tích khối đa diện hình học 12

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 khối đa diện và thể tích khối đa diện hình học 12
... Cõu 6: Cho hỡnh lp phng cnh 24 , BB1 , CD A1 D1 ABCD A1B1C1 D1 Gúc gia MP v tan C C1 N D tan cnh bng a Gi M, N, P l trung im cỏc bng 24 A 600 B 900 C 12 00 D 15 00 Cõu7: Cho hỡnh chúp t giỏc u ... C a tan 12 D a tan Cõu 15 : Mt hỡnh chúp tam giỏc u cú cnh bờn bng b v chiu cao h Khi ú, th tớch ca hỡnh chúp bng 12 12 ( b h2 ) h A ( b h2 ) 12 B C ( b h2 ) b D ( b h2 ) h Cõu 16 : Cho hỡnh ... ãABC = 90 (SBC) a.3 b 10 5 35 c Cõu 10 : Cho hỡnh chúp tam giỏc SAB cõn ti gia mt phng S ( SAC ) 10 5 35 d S ABCD 10 5 53 cú ỏy v mt phng v mt phng ( SAB) 11 33 b 11 33 Cõu 11 : Cho c hỡnh 33 lng...
 • 30
 • 477
 • 1

Cau hoi trac nghiem CHUONG 1, 2

Cau hoi trac nghiem CHUONG 1, 2
... 1s22s22p63s23p63d94s0 B 1s22s22p63s23p63d74s2 C 1s22s22p63s23p63d84s1 D 1s22s22p63s23p63d104s0 1 .25 Cho biết số electron tối đa số lượng tử n lớp lượng tử L N: A Lớp L: 18e, n = 3; lớp N: 32e, ... 1s22s22p63s23p63d5 4s1 1s22s22p63s23p63d10 4s24p4 1s22s22p63s23p63d10 4s14p5 A 1,3 B 2, 3 C 1,4 D A B 1.39 Chọn phát biểu Nguyên tố không thuộc họ nguyên tố d A Sn (Z = 50) B V (Z = 23 ) C Pd (Z = 46) ... I2 (năng lượng ion hoá thứ hai) Na nhỏ I2 Ne D I2 Mg lớn I2 Na Chọn trường hợp đúng: Năng lượng ion hoá thứ (I1) nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử: 1s 22 s22p4 (1), 1s2 2s22p3 (2) , 1s22s22p6(3),...
 • 10
 • 306
 • 0

Đề cương tài chính tiền tệ 1 - nhóm 6 : câu hỏi trắc nghiệm chương 2 potx

Đề cương tài chính tiền tệ 1 - nhóm 6 : câu hỏi trắc nghiệm chương 2 potx
... nên câu 2 2: biện pháp để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách nhà nước, biện pháp dễ gây lạm phát nhất: a phát hành trái phiếu quốc tế b phát hành tiền c vay tiền từ dân cư d tăng thuế câu 2 3: ... hội Câu 10 : đời tồn ngân sách nhà nước gắn liền với đời phát triển của: nhà nước a sản xuất hang hóa b pháp luật c nhà nước sản xuất hàng hoá Câu 11 : điền nội dung thiếu vào khái niệm sau: “Ngân ... nhiên tăng Câu 16 : yếu tố sau phù hợp với nguyên tắc thiết lập hệ thống thu ngân sách: a ổn định lâu dài, giản đơn b phù hợp với thông lệ quốc tế c rõ ràng, chắn, đảm bảo công d ba ý câu 17 : khẳng...
 • 12
 • 241
 • 0

Giáo án hình học 10 : CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I - 1 pps

Giáo án hình học 10 : CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I - 1 pps
... BC Đáp án : A Câu 2 3: Trong hệ tọa độ Oxy cho A (- 3 ;- 4) B(5;6) Tọa độ trung i m đoạn AB l : A/ ( -1 ; -1 ) 5) B/ (1; 1) C/ (- 4 ;- D/ (4;5) Đáp án : B Tổ Toán – Tin Trường THPT Phú B i Câu 2 4: Trong ... cho A (- 1; 2) , B(3 ;-4 ), C (- 5; -6 ) Tọa độ trọng tâm tam giác ABC l : A/ (3;4) C/ (- ;2 B/ (-3 ;-8 ) D/ ( -1 ;- ) 4) Đáp án : D Câu 2 5: Trong hệ tọa độ Oxy cho A(2;3) B(4;5) Tọa độ i m M chia đoạn ... 0; 2) Câu 4 7: Cho A( 1; 2) B( -2 ; 1) C i m đ i xứng v i A qua B Toạ độ i m C cặp số sau đây? A ( -3 ; -1 ) B ( 4; 3) C ( -5 ; 4) D (-5 ; 0) Câu 4 8: Trên trục x’Ox cho A B có toạ độ a b M i m nằm...
 • 16
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm chương 1 sinh học 12câu hỏi trắc nghiệm chương 1 công nghệ 10câu hỏi trắc nghiệm chương 1câu hỏi trắc nghiệm chương 2 hóa 10câu hỏi trắc nghiệm chương 2 sinh học 12câu hỏi trắc nghiệm chuong 2 sóng cơ họccau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc 10cau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc lop 10câu hỏi trắc nghiệm chương 4 5 6 hóa học 8câu hỏi trắc nghiệm chương trao đổi chất và năng lượngcâu hỏi trắc nghiệm chương vận động sinh học lớp 8câu hỏi trắc nghiệm chương vận động và hệ tuần hoàncâu hỏi trắc nghiệm chương nguyên tửcâu hỏi trắc nghiệm chương di truyền học quần thểcâu hỏi trắc nghiệm windows server 2003bai giang may cong cuPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨATiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốSản xuất nhiên liệu sạchTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiêngiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGBất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnCấu hình DNS trên linuxGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcCấu hình DNS trên windowsArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Cấu hình web server trên linuxPhương pháp phổ hấp thụ phân tửLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCQuản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh