tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 9

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LỚP 9

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ LỚP 9
... vỊ giíi tõ 197 6 ®Õn 199 9 Sè d©n ®ã Nam ( %) N÷ (Ngh×n ngêi (%) 197 6 49. 160 23. 897 48,0 25.263 52,0 198 0 53.722 26.018 48,4 27.704 51,6 198 6 61.1 09 29. 912 48,8 31.107 51,2 199 3 70 .98 2 34.541 48,7 ... xu híng t¨ng :Nam 48% ( 197 6), t¨ng lªn 49, 2% ( 199 9) * TØ lƯ n÷ cã xu híng gi¶m xng : Tõ 52%( 197 6) xng cßn 50,8% n¨m 199 9 => Nguyªn nh©n : + Nguyªn nh©n chđ u lµ tõ 197 6, ®Êt níc ta kh«ng cßn ... ta? C©u VÏ biĨu ®å kÕt cÊu d©n sè theo giíi tÝnh ë VN n¨m 199 9 Tr¶ lêi : NhËn xÐt Qua b¶ng sè liƯu trªn ta thÊy : * Tõ n¨m 197 6 => 199 9, tØ lƯ n¨m vµ n÷ ë níc ta cã sù thay ®ỉi Cơ thĨ, ®ã lµ...
 • 160
 • 2,284
 • 5

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lớp 12

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí lớp 12
... (buivantienbmt@gmail.com ; http://www.violet.vn/vantien2268 ) TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 12- buivantienbmt@gmail.com − Vị trí địa hình thể nước ta tạo nên phân hoá đa dạng tự nhiên ... có quan hệ với địa hình đồng ? 14 Bùi Văn Tiến (buivantienbmt@gmail.com ; http://www.violet.vn/vantien2268 ) TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 12- buivantienbmt@gmail.com Địa hình miền ... (buivantienbmt@gmail.com ; http://www.violet.vn/vantien2268 ) TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÍ 12- buivantienbmt@gmail.com tương tác biển lục địa Đó dạng địa hình vịnh cửa sông, bờ biển mài mòn, tam...
 • 22
 • 4,154
 • 21

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa 8

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8
... Th¸ng 10 11 12 NhiƯt ®é (0C) 16,4 17 20,2 23,7 27,3 28, 8 28, 9 28, 27, 24,6 21,4 18, 2 Lỵng ma (mm) 18, 6 26,2 43 ,8 90,1 188 ,5 239,9 288 ,2 3 18 265,4 130,7 43,4 23,4 VII s«ng ngßi ViƯt Nam §Ỉc ®iĨm ... C©u 8: Dùa vµo b¶ng : NhiƯt ®é, lỵng ma trung b×nh th¸ng t¹i Thỵng H¶i (Trung Qc) Th¸ng Ỹu Tè NhiƯt ®é (0C) Lỵng ma (mm) 10 11 12 3,2 4,1 8, 0 13,5 18, 8 23,1 27,1 27,0 22 ,8 17,4 11,3 5 ,8 59 59 83 ... 33 Tb n¨m Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái §Þa lý N¨m häc 2010-2011 NhiƯt ®é (0C) Lỵng ma (mm) 3,2 4,1 8, 0 13,5 18, 8 23,1 27,1 27,0 22 ,8 17,4 11,3 5 ,8 12,5 59 59 83 93 93 76 145 142 127 71 52 37...
 • 36
 • 2,202
 • 0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa 9 (phần địa đại cương)

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 9 (phần địa lí đại cương)
... (0,5đ) Tham khảo thêm Câu 1: Hãy cho biết năm sau năm nhuận: 596 1678 1184 1600 1800 1842 1 898 199 3 199 5 199 9 2002 2004 2008 20 09 596 Những năm sau năm nhuận: 1184 1600 1800 2004 2008 Câu 2: Một ... Cát Hanh Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Địa lý - Mỗi tháng có 30 31 ngày, riêng tháng có 28 ngày ( năm nhuận 29 ngày) - Số ngày tháng sau:+ Tháng 1,3,5,7,8,10 tháng 12: có 31 ngày + Tháng 4,6 ,9 tháng ... tháng 15/02/20 09 ? ? ? ? Vị trí Anh Việt Nam Nga Ôxtrâylia Hoa Kì Kinh độ Giờ 105 Đ 45 Đ 150 Đ 1200T 16 23 19 02 08 Ngày tháng 15/02/20 09 15/02/20 09 15/02/20 09 16/02/20 09 15/02/20 09 Câu 3: Tại...
 • 11
 • 1,834
 • 0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa 9 (phần địa tự nhiên vn)

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 9 (phần địa lí tự nhiên vn)
... Hanh Tài liệu bồi dưỡng HSG mơn Địa lý Năm 194 3 199 3 2001 Tỉ lệ che phủ rừng (%) 43,3 26,1 35,8 ( Cho phép sai số làm tròn 0,1) b Xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam: - Từ 194 3 đến 199 3 ... thời kỳ 0,5 198 3-2005 (dẫn chứng) Giáo viên: Phạm Văn Tuấn Trang 28 Trường THCS Cát Hanh Tài liệu bồi dưỡng HSG mơn Địa lý + Diện tích rừng tự nhiên thời kỳ 194 3- 198 3 giảm giai đoạn 198 3-2005 lại ... Diện tích Diện tích rừng tự nhiên rừng trồng (triệu ha) (triệu ha) 194 3 14,3 14,3 0,0 43,8 197 6 11,1 11,0 0,1 33,8 198 3 7,2 6,8 0,4 22,0 199 0 9, 2 8,4 0,8 27,8 2000 10 ,9 9,4 1,5 33,1 2005 12,7 10,2...
 • 31
 • 2,392
 • 3

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Địa 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 9
... vậy, học sinh xác lập mối quan hệ địa bài: ảnh hưởng đặc điểm địa hình tới mạng lưới sông phân tích mối quan hệ địa Để xác lập mối quan hệ học sinh phải nhớ lại kiến thức Bài 28: Đặc điểm địa ... Đất liền hải đảo (Địa 8) + Bài 25: Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam (Địa 8) + Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam (Địa 8) + Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam (Địa 8) + Bài 32: Các ... ngòi Việt Nam học sinh rèn kĩ quan trọng không phần đồ, xác định đối tượng địa lí, phân tích đối tượng địa đồ, lược đồ, sơ đồ… Đó kĩ phát hiện, phân tích, giải thích mối quan hệ điạ Dựa phần...
 • 15
 • 297
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý lớp 8 hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý lớp 8 hay
... a im H Ni 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28, 8 28, 9 28, 2 27,2 24,6 21,4 18, 2 Tp H Chớ 25 ,8 26,7 27,9 28, 9 28, 3 27,5 27,1 27,1 26 ,8 26,7 26,4 25,7 Minh (SGK a 8, trang 110, NXBGD - 2010) a Trỡnh by ... 1996 19 98 2000 In-ụ-nờ-xi-a 9,0 7 ,8 7 ,8 -13,2 4 ,8 Ma-lai-xi-a 9,0 9,2 10,0 -7,4 8, 3 Phi-lip-pin 3,0 4,4 5 ,8 0,6 4,0 Thỏi Lan 11,2 9,0 5,9 -10 ,8 4,4 Vit Nam 5,1 8, 8 9,3 5 ,8 6,7 Sin-ga-po 8, 9 11,4 ... 1996 19 98 2000 In-ụ-nờ-xi-a 9,0 7,5 7 ,8 -13,2 4 ,8 Ma-lai-xi-a 9,0 9,2 10,0 -7,4 8, 3 Phi-lip-pin 3,0 4,4 5 ,8 -0,6 4,0 Thỏi lan 11,2 9,0 5,9 -10 ,8 4,4 Vit nam 5,1 8, 8 9,3 5 ,8 6,7 Xin-ga-po 8, 9 11,4...
 • 49
 • 10,162
 • 29

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ TRUNG HỌC CƠ SỞ

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÝ TRUNG HỌC CƠ SỞ
... liệu Tr87 3, Thủy văn:( Tài liệu Tr 88) 4, Thổ nhưỡng: Tài liệu Tr 89 5, Sinh vật: Tài liệu Tr90 6, Sự phân hóa cảnh quan thiên nhiên- Các miền địa lí tự nhiên Việt Nam ( tài liệu Tr 91 đến 93) B/ ... Atlats Địa lí Việt Nam kiến thức học háy: Trình bày đặc điểm mưa khu vực Huế Đà Nẵng Giải thích lại có đặc điểm vậy? ( Tài liệu Tr 219 ) Bài 5: ( Tài liệu Tr 246) Bài 6: (Tài liệu Tr 265) Bài 7: (Tài ... nghiệp? ( Tài liệu BDHSG Tr 102) Bài 16: Cho BSL sau: Nhiệt độ TB Hà Nội TP Hồ Chí Minh ( Tài liệu BDHSG Tr 97) Bài 17: Dựa vào Át lát Địa lí Việt nam kiến thức học hãy: a, Nêu đặc điểm chung địa hình...
 • 27
 • 3,598
 • 8

bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý lớp 10

bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý lớp 10
... dạy học, phối hợp hình thức tổ chức dạy học khác tiến hành dạy học lớp dạy học toàn lớp, dạy học theo nhóm, theo cặp, cá nhân, nhằm phát huy cao độ tính tích cực học sinh học tập; kết hợp dạy học ... thái độ học sinh học tập môn Địa lí GV cần dựa vào mức độ cần đạt kiến thức, kĩ quy định chương trình nâng cao THPT môn Địa lí chương trình chuyên sâu Địa 10 để đánh giá kết học tập học sinh ... tiện dạy học có tác dụng tốt việc nâng cao chất lượng dạy học Địa 10 mô hình, băng/ đĩa hình, phần mềm dạy học, 4.4 Về đánh giá kết học tập học sinh - Cần đảm bảo việc đánh giá kết học tập...
 • 13
 • 1,387
 • 6

Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý lớp 11

Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý lớp 11
... nhằm giúp học sinh hiểu sâu rộng nội dung chương trình Địa lớp 11 tạo điều kiện cho em tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia Trong trình dạy học, tuỳ theo đặc điểm đối tượng học sinh, giáo ... giá kết học tập (KQHT) thực chất việc xem xét mức độ đạt HS kiến thức, kĩ so với mục tiêu môn học đề Vì vậy, cần vào mục tiêu môn Địa lớp 11, chuẩn kiến thức, kĩ chương trình Địa lớp 11 nâng ... thi học sinh giỏi quốc gia cần đảm bảo yêu cầu kiến thức, kĩ quy định chương trình Địa lớp 11 Bộ ban hành ( chương trình nâng cao chương trình chuyên sâu) 4.3 Về phương pháp phương tiện dạy học...
 • 14
 • 591
 • 1

Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý THPT

Tài liệu Bồi dưỡng Học Sinh Giỏi địa lý THPT
... vi toàn quốc kế hoạch dạy học nội dung dạy học môn Địa lí cho trường THPT chuyên - Thống phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT II Kế hoạch dạy học Nội dung chuyên gồm có ... kết học tập 19 LỚP 11 I Mục đích - Thống phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học nội dung dạy học môn Địa lí cho trường THPT chuyên - Thống phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT ... thái độ học sinh học tập môn Địa lí GV cần dựa vào mức độ cần đạt kiến thức, kĩ quy định chương trình nâng cao THPT môn Địa lí chương trình chuyên sâu Địa lí 10 để đánh giá kết học tập học sinh...
 • 102
 • 360
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật 8

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 8
... st t¹i A vµ B lµ cét chÊt láng g©y lµ b»ng nhau: PA = PB Hay dd 0, 18 = dn (0, 18 - h) � 80 00 0, 18 = 10000 (0, 18 - h) 1440 = 180 0 - 10000.h => 10000.h = 360 => h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm) VËy : ... t¹i mét chç nªn t1 = t2= t vµ S1 = S2 18 + 18t = 114 – 30t t=2(h) Thay vµo (1 ) ta ®­ỵc : S = 18 + 18 = 48 ( Km ) VËy xe gỈp lóc : + = h vµ n¬i gỈp c¸ch A 48 Km V× ng­êi ®i bé lóc nµo còng c¸ch ... cm3 (0.5 ®iĨm) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học: 2010-2011 Mơn: Vật Lý Thời gian: 60 phút (khơng kể thời gian giao đề) Bài 1: (2,5 điểm) Hai chị em Trâm Trang học từ nhà tới trường Trâm...
 • 58
 • 1,926
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lớp 10

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí lớp 10
... tác dụng vào vật trọng lực P = 10DV Cơng trọng lực là: A1 = 10DVh Khi vật rơi nước lực ác si mét tác dụng lên vật là: FA = 10D’V Vì sau vật lên, nên FA > P Hợp lực tác dụng lên vật vật rơi nước ... q.m = q.D.V = 4,6 .107 .700.2 .10- 3 = 6,44 .107 ( J ) Cơng có ich: A = H.Q = 30%.6,44 .107 = 1,932 .107 ( J ) Mà: A.v 1,932 .107 .10 s = = 1,2 .105 (m) = 120(km) A = P.t = P ⇒ s = v P 1,6 .10 Bài 84: : Một ... lượng vật: P = d.V = 10D.V 12cm P Lực đẩy Acsimét lên phần chìm dầu: F1 = 10D1.V1 4cm Lực đẩy Acsimét lên phần chìm nước: F2 = 10D2.V2 F2 Do vật cân bằng: P = F1 + F2 ⇔ 10DV = 10D1V1 + 10D2V2...
 • 32
 • 1,738
 • 14

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 9
... Nếu hai vật chuyển động chiều quãng đường mà vật thứ (có vận tốc lớn hơn) trừ quãng đường mà vật thứ hai khoảng cách hai vật lúc ban đầu: S = S1 - S2 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ II ... Công lực nâng vật: An = P.S = 625.3 = 1875(J) 20 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ - Hệ thống palăng không cho lợi công Bài 9: Cho hệ giống hình vẽ vật m có khối lượng 10Kg, vật m2 có khối ... tăng thêm 6m Tính vận tốc vật Hướng dẫn giải: Gọi S1, S2 quãng đường vật, v1,v2 vận tốc vủa hai vật Ta có: S1 =v1t2 , S2= v2t2 14 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ Khi chuyển động lại...
 • 52
 • 248
 • 0

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật phần quang lớp 7

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí phần quang lớp 7
... Bài 7: Điểm sáng S đặt cách gơng phẳng G đoạn SI = d (hình vẽ) Anh S qua gơng dịch chuyển khi: a)Gơng...
 • 2
 • 1,374
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 11tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 10tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lítài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 6tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 12tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 9Quyết định 495 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi là đô thị loại VQuyết định 2350 QĐ-UBND về danh mục thu hút bác sĩ năm 2016 Nghị quyết số 110 2014 NQ-HĐND về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2020Quyết định 53 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Long AnQuyết định 04 2016 QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 3993 QĐ-BCT năm 2016 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhQuyết định 30 2016 QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 39 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà NamQuyết định 2728 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An GiangQuyết định 2442 QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2441 QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 1289 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình Trai và chùa Hưng Quốc, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2211 QĐ-UBND năm 2016 về nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Hải PhòngQuyết định 2385 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại VQuyết định 2365 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà GiangQuyết định 2756 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2017 do tỉnh Thái Bình ban hànhQuyết định 2769 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020Quyết định 28 2016 QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021Quyết định 25 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc TrăngQuyết định 2189 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 3101 QĐ-UBND năm 2016 về xếp hạng di tích lịch sử do tỉnh Quảng Bình ban hành