Cisco IOS IPsec Accounting with Cisco IOS NetFlow

Cisco IOS IPsec Accounting with Cisco IOS NetFlow

Cisco IOS IPsec Accounting with Cisco IOS NetFlow
... encryption TEST 2 CISCO IOS NETFLOW ON FASTETHERNET 2/0 INTERFACE OF CISCO 7200-2 (TUNNEL HEAD) SERIES ROUTER With Cisco IOS NetFlow enabled on interface FastEthernet 2/0, Cisco IOS NetFlow counts ... 2/0 ip route-cache flow ! With the exception of specific egress Cisco IOS NetFlow features, Cisco IOS NetFlow is an ingress technology Since standard ingress Cisco IOS NetFlow has been enabled ... this case Note that Cisco IOS NetFlow now has a multicast support feature via Cisco IOS NetFlow version The first two flows represent the control messages for the two Cisco IOS SAA operations...
 • 32
 • 1,657
 • 0

the essence of a university and scholarly activity in accounting, with reference to a department of accounting at a south african university

the essence of a university and scholarly activity in accounting, with reference to a department of accounting at a south african university
... concepts and definitions are attended to because they are largely incorporated in the accounting standard AC000 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements and are taught to ... article, was to reveal the increasing academic tension that has arisen in Departments of Accounting (including the Auditing, Taxation and Financial Management disciplines) at South African universities ... whether the Departments of Accounting at South African universities with academic programmes that are accredited by SAICA are active role players in scholarly activity in accounting, in line with the...
 • 26
 • 158
 • 0

10 commands you should master when working with the Cisco IOS pps

10 commands you should master when working with the Cisco IOS pps
... version The show version command gives you the router’s configuration register (essentially, the router’s firmware settings for booting up), the last time the router was booted, the version of the IOS, ... that match Cisco# show int ip brie HTML Code: Interface Protocol Ethernet0 down down Ethernet1 up Ethernet2 up Ethernet2.485 up Ethernet2.490 up Ethernet2.500 down down Ethernet3 up Ethernet3.2 ... unset up CISCO# show int ip brie | include up > show interface có status up HTML Code: Ethernet1 up Ethernet2 up Ethernet2.485 up Ethernet2.490 up Ethernet3 up Ethernet3.3 up Ethernet3.4 up Ethernet3.5...
 • 4
 • 244
 • 0

Configuring IPSec Between a Cisco IOS Router and a Cisco VPN Client 4.x for Windows Using TACACS+

Configuring IPSec Between a Cisco IOS Router and a Cisco VPN Client 4.x for Windows Using TACACS+
... 22007 Cisco Configuring IPSec Between a Cisco IOS Router and a Cisco VPN Client 4.x for Windows Using TAC Cisco Configuring IPSec Between a Cisco IOS Router and a Cisco VPN Client 4.x for Windows ... engineDisplays information from the crypto engine • debug aaa authenticationDisplays information on AAA /TACACS+ authentication • debug aaa authorizationDisplays information on AAA /TACACS+ authorization ... Between a Cisco IOS Router and a Cisco VPN Client 4.x for Windows Using TAC aaa authentication login userauthen group tacacs+ !−−− To enable group authorization, !−−− enable the aaa authorization...
 • 24
 • 1,660
 • 0

CCNA - V2 -Operating and Configuring Cisco IOS Devices

CCNA - V2 -Operating and Configuring Cisco IOS Devices
... rights reserved ICND v2. 0— 1-1 0 Cisco IOS Software EXEC Mode • There are two main EXEC modes for entering commands © 2002, Cisco Systems, Inc All rights reserved ICND v2. 0— 1-1 1 Cisco IOS Software EXEC ... features of the Cisco IOS user interface • Identify the differences between the user EXEC and privileged EXEC modes © 2002, Cisco Systems, Inc All rights reserved ICND v2. 0— 1-5 Cisco IOS Software ... Software Features • Cisco IOS software delivers network services and enables networked applications © 2002, Cisco Systems, Inc All rights reserved ICND v2. 0— 1-6 Configuring Network Devices • Configuration...
 • 14
 • 262
 • 2

CCNA - V2 P4 - Managing Cisco IOS Devices

CCNA - V2 P4 - Managing Cisco IOS Devices
... on Cisco devices © 2002, Cisco Systems, Inc All rights reserved ICND v2. 0— 2-3 Cisco IOS File System and Devices © 2002, Cisco Systems, Inc All rights reserved ICND v2. 0— 2-4 Managing Cisco IOS ... Managing Cisco IOS Devices ©© 2002, Cisco Systems, Inc All rights reserved 2002, Cisco Systems, Inc All rights reserved ICND v2. 0— 2-2 Objectives Upon completing ... from the Network © 2002, Cisco Systems, Inc All rights reserved ICND v2. 0— 2-8 Device Configuration Files © 2002, Cisco Systems, Inc All rights reserved ICND v2. 0— 2-9 Cisco IOS copy Command • NVRAM...
 • 22
 • 172
 • 0

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng - Quản trị IOS và các thiết bị Cisco

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng - Quản trị IOS và các thiết bị Cisco
... console bị đóng d Nếu lệnh nhập vào sau phút 44 giây, kết nối console bị đóng 41 Câu Để tìm địa broadcast mạng LAN, cần phải dùng lệnh user mode router: show running-config b show startup-config ... Company,200 5-2 007 For Evaluation Only a 47 Câu Lệnh dùng để cài đặt password secret Cisco? enable secret password Cisco b enable secret Cisco c enable secret cisco d enable password Cisco Edited ... Evaluation Only a 45 Câu a encrypt password b service password-encryption c Service-password-encryption d exec-timeout 44 Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,200 5-2 007 For Evaluation...
 • 21
 • 323
 • 1

Tài liệu Chapter4 Introduction to the Cisco IOS ppt

Tài liệu Chapter4 Introduction to the Cisco IOS ppt
... 10 (略) Router#terminal history size ? Size of history buffer Router#terminal history size 25 Router#sh terminal (略) History is enabled,history size is 25 (略) Gather Basic Routing Information ... 1.show history:显示最后输入的 10 条命令,默认是 10 条,可以修改该值 2.terminal history size:修改显示最后输入过的的命令的数量,默认是 10 条,最大是 256 条 3.show terminal:显示命令历史缓存大小,如下: Router#sh terminal (略) History is enabled,history size ... of the day),分界符用于分隔信息,但是分 隔符不能出现在 MOTD 信息中,如下: Router(config)#banner motd # The Router is mine # Router(config)#^Z(Ctrl+Z) Router#exit Router con0 is now available Press RETURN to get started The...
 • 10
 • 414
 • 0

Tài liệu Cấu hình Cisco 851W hoặc 871W: chuẩn IOS docx

Tài liệu Cấu hình Cisco 851W hoặc 871W: chuẩn IOS docx
... lệnh “config t” để vào chế độ cấu hình toàn phần Mẫu cấu hình CLI cho Cisco 851W 871W Tôi nghĩ phần hướng dẫn cấu hình Cisco không dễ sử dụng chút Bởi tự tạo mẫu cấu hình hệ thống riêng Excel Mẫu ... Xoá cấu hình mặc định Điều cần làm với tất router Cisco xoá cấu hình mặc định Những router đời cũ không gán username password, thiết bị khác Bạn phải đăng nhập lần đầu với username password cisco ... Mẫu thứ để cấu hình DHCP kết nối Internet qua modem mạng cáp Mẫu dành cho IP WAN tĩnh Cách dùng mẫu CLI Sau tải bảng mẫu cho hướng dẫn này, bạn cần điền thông tin vào ô màu vàng hình C Hình D thể...
 • 6
 • 228
 • 0

Tài liệu 5 điều bạn nên biết khi cấu hình Cisco IOS switch doc

Tài liệu 5 điều bạn nên biết khi cấu hình Cisco IOS switch doc
... khám phá cấu hình Cisco IOS switch 1, VLAN mặc định? VLAN mặc định tất switch VLAN Tất cổng switch mặc định VLAN Với tất cổng VLAN chúng giao tiếp với Ngay bạn thay đổi VLAN ấn định cổng switch ... mạng, switch cần địa IP Nếu switch cấu hình nhiều VLAN bạn muốn có khả quản lý switch từ VLAN, cần địa IP giao diện VLAN VLAN Để quản lý switch – chí tất cổng dạng mặc định VLAN - bạn cần phải cấu ... định cấu hình Tuy nhiên, bạn muốn có khả giao tiếp với switch từ mạng cấp khác cần phải cấu hình cổng nối mặc định để kết nối với chuyển đổi LAN nội Đây cách cầu hình cổng nối mặc định switch: Switch( config)#...
 • 5
 • 360
 • 1

Network Security Using Cisco IOS IPS docx

Network Security Using Cisco IOS IPS docx
... run Cisco IOS Release 12.4(11)T or later when using Cisco IOS IPS Note: Cisco IOS IPS and the Cisco IPS AIM cannot be used together Cisco IOS IPS must be disabled when the AIM IPS is installed Cisco ... Cisco IOS IPS configurations that were created using earlier releases of the Cisco IOS Software Chapter 6: Network Security Using Cisco IOS IPS Figure 6-15 Cisco SDM and IPS Wizard Tip: In Cisco ... Implementing Cisco IOS Network Security Figure 6-8 Enterprise Campus Topology with Its Management Module Chapter 6: Network Security Using Cisco IOS IPS Introducing Cisco IPS Appliances Cisco IPS solutions...
 • 52
 • 284
 • 1

Xem thêm