Tài liệu ôn tập tuyển sinh vào lớp 10

Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn lý

Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn lý
... lượng không tự sinh tự mà chuyển hoá từ dạng sang dạng khác, truyền từ vật sang vật khác II Luyện đề thi: Giáo viên nhận xét số ý thi thử tuyển sinh vào THPT mà học sinh làm, sau yêu cầu học sinh ... = 1,7 10 18 10 = 17 10- 8 (m2) R 18000 Khối lượng dây dẫn: m = D l S = 88 102 18 104 17 10- 8 = 269,28 (kg) Bài 5: Một máy biến dùng để tăng thế, cuộn sơ cấp có 100 00 vòng Khi mắc vào hiệu ... kiến thức công suất công dòng điện,Định luật Jun - Len xơ để làm tập Học sinh có thái độ yêu thích môn học B Nội dung: I Một số kiến thức thuyết: Số oát ghi dụng cụ điện cho biết công suất định...
 • 38
 • 666
 • 3

Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anh

Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anh
... ……. autumn, the yard in front of my house is covered ……… leaves 100 A fluent English speaker is giving us some advice ……… how to improve my pronunciation 19 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ...  till the rain (stop)………? 100 I (think)……… your father’s health (improve)………so much since I (see)……him last 101 Don’t worry. We (finish)……… …… the report by 11 102 Listen to this ! I think this news ( surprise)…………you ...  There has been some decrease …………. military spending this year 10  Nobody knows what the cause …………. the explosion was 11 Do you think we’ll find a solution …………. this problem? 12 Have you ever read any books …………. Mark Twain?...
 • 20
 • 292
 • 0

Tài liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Trường ĐH ngoại ngữ pptx

Tài liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh của Trường ĐH ngoại ngữ pptx
... two department stores this year A Two department stores this yearr have been built C Two department stres have been built thi year B Two department stores have to be built this year D Two department ... seems strange that nobody says, '(56) _ me, but I think you have forgotten something ' I suppose the violinist(57) _ have been thinking of something else, and there might(58) _ have been any other(59) ... the lost property on the underground system(61) _ to be sent to this office, so if you lose anything you(62) _ easily get it back In this case, the violinist must have(63) _ very absent-minded Perhaps...
 • 5
 • 1,669
 • 64

Tài liệu ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2006-2007 pptx

Tài liệu ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2006-2007 pptx
... (Do thí sinh ghi) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT HĐ chấm thi ghi) CHUYÊN NĂM HỌC 2006-2007 Môn Tiếng Anh Ngày thi: 05-7-2006 Họ tên thí sinh: ………………………………….… Sinh ngày ……… tháng ……… năm …………… ... accounts for 10 percent of electricity bill …………………………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………………………… …………… 27 We have the evening free, but there’s not nothing on TV ... B, C, D Late in the afternoon, the boys … (41) … their tent in the middle of a field As soon as this … (42) …, they cooked a meal … (43) … an open fire They were all hungry and the food smelt...
 • 7
 • 1,006
 • 8

Tài liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của Tỉnh Quảng Nam pdf

Tài liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của Tỉnh Quảng Nam pdf
... HƯ NG D N CH M I Hư ng d n chung 1) N u thí sinh làm không theo cách nêu đáp án mà v n cho đ m t ng ph n hư ng d n quy đ nh 2) Vi c chi ti t ... thang m hư ng d n ch m ph i đ m b o không sai l ch v i hư ng d n ch m đư c th ng nh t H i đ ng ch m thi 3) Đi m toàn l y m l đ n 0,25 II Đáp án thang m Ph n tr c nghi m (4,0 m) - HS ch n m i câu cho...
 • 3
 • 526
 • 3

Tài liệu KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2005 – 2006 MÔN THI: HÓA HỌC pptx

Tài liệu KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2005 – 2006 MÔN THI: HÓA HỌC pptx
... ……………….Hết………………… Giám thị coi thi không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN THỪA THI N HUẾ NĂM HỌC 2005 2006 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC ( 150 phút, ... thi u điều kiện phản ứng trừ số điểm - Học sinh giải cách khác, cho điểm tối đa SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THI N HUẾ ĐỀ CHÍNH THỨC SBD : ……… KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2005 ... coi thi không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN THỪA THI N HUẾ NĂM HỌC 2005 2006 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC ( 150 phút, không kể thời gian giao...
 • 10
 • 276
 • 0

Tài liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hóa - Đề 5 ppt

Tài liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hóa - Đề 5 ppt
... hợp khí hấp thụ vào dung dịch Ba(OH) dư thu 300g kết tủa Nếu cho dung dịch HCl dư vào dung dịch B thu 28,7g kết tủa Nuế cho dung dịch HCl dư vào dung dịch B thu 28,7g kết tủa - Tính khối lượng ... 28,7g kết tủa - Tính khối lượng chất có hỗn hộp - Cho 25, 2g Mg vào dung dịch B, sau phản ứng hoàn toàn thu dược mgam hỗn hợp kim loại Tính m Câu 5: Chất A este axit hữu đơn chứa RCOOH rượu đơn ... dùng 22,75ml dung dịch NaOH 10% ( D = 1,1g/ml) Lượng NaOH dùng dư 25% so với lý thuyết a) Xác định CTPT, viết CTCT A b) Đốt cháy hoàn toàn 1,32g chất A cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào nước...
 • 2
 • 1,010
 • 15

Tài liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hóa - Đề 6 pptx

Tài liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hóa - Đề 6 pptx
... c) Tính m? -hết - Trần Văn Đông ...
 • 2
 • 477
 • 10

Tài liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hóa - Đề 7 pdf

Tài liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hóa - Đề 7 pdf
... Câu 10: Hỗn hợp A gồm hai este đơn chức đồng phân Cho 5 ,7 gam hỗn hợp A tác dụng vừa hết với 50ml dung dịch NaOH 1M thu hỗn hợp Y gồm hai ancol bậc bền có số nguyên tử cacbon phân tử Cho Y vào...
 • 2
 • 469
 • 11

Xem thêm