Microsoft powerpoint 1presentation chuong 6 thep ket cau (2t)

CHƯƠNG 10: THÉP KẾT CẤU

CHƯƠNG 10: THÉP KẾT CẤU
... nâng cao tính đàn hồi phải + ram trung bình; + Thép kết cấu có công dụng riêng: Thép lá, tấm, thép dễ cắt, thép làm ổ lăn CHƯƠNG 10: THÉP KẾT CẤU 10.2 THÉP THẤM CACBON 10.2.1 Đặc điểm thành phần ... CHƯƠNG 10: THÉP KẾT CẤU 10.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THÉP KẾT CẤU 10.1.1 Yêu cầu thép kết cấu a, Cơ tính - Giới hạn chảy cao; - Độ dai, độ dẻo ... thấu 75mm + Thép có độ thấm cao – thép hợp kim hoá cao phức tạp (5 ÷ 6%) như: Cr-Ni; Cr-Mo - Đường kính thấu 100mm 10.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THÉP KẾT CẤU 10.1.3 Phân loại thép kết cấu + Thép thấm...
 • 27
 • 706
 • 8

Tài liệu Chương 6: HỆ KẾT CẤU CỦA CÔNG TRÌNH ppt

Tài liệu Chương 6: HỆ KẾT CẤU CỦA CÔNG TRÌNH ppt
... Chương : Hệ kết cấu công trình Chương Hệ kết cấu công trình I Giới thiệu A Mở đầu Sau giai đọan hòan chỉnh Concept, người thiết ... kiến trúc đề nghị phương án kết cấu vật liệu xây dựng Trong chương giới thiệu đề nghị hệ kết cấu bê tông cốt thép cho công trình Hơn nữa, chương giới thiệu yiếp tục số công cụ Revit Architecture ... sàn nằm phía bên công trình Kiểm tra lại kết mặt cắt Xem hình 6.B.II.37 Hình 6.B.II.37 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 22 Nguyễn Phước Thiện Chương : Hệ kết cấu công trình Ở mặt cắt...
 • 26
 • 258
 • 0

Chương 6 : Hệ kết cấu của công trình ppt

Chương 6 : Hệ kết cấu của công trình ppt
... sân vườn có kết hình 6. B.I .6 bỏ dầm không cần thiết để có kết hình 6. B.I .6 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện Chương : Hệ kết cấu công trình Hình 6. B.I .6 Chú ý tường ... hướng dẫn hình 6. B.II.15 Hình 6. B.II.15 So sánh kết với hình 6. B.II. 16 Hình 6. B.II. 16 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture 13 Nguyễn Phước Thiện Chương : Hệ kết cấu công trình 16 Tiếp tục làm ... 3D để xem kết Delete dầm thứa để kết hình 6. B.I.11 Hình 6. B.I.10 a Hình 6. B.I.10 b Hình 6. B.I.11 Thiết kế kiến trúc với Revit Architecture Nguyễn Phước Thiện Chương : Hệ kết cấu công trình II...
 • 26
 • 194
 • 0

Bài giảng lắp ghép các kết cấu xây dựng, chương-Lắp ghép kết cấu bê tông cốt thép.PPT

Bài giảng lắp ghép các kết cấu xây dựng, chương-Lắp ghép kết cấu bê tông cốt thép.PPT
... mac b tông kết cấu 20% Những cốt liệu vữa phải nhỏ, để lọt xuống tận đáy cốc móng  Nếu dùng chêm sắt chêm gỗ phải gắn mối nối làm hai giai đoạn Lúc đầu đổ vữa tông đến chấm đầu chêm, tông ... hàn liên kết ban công ô văng vào tường xây, lắp tường đủ đối trọng chống lật phép tháo dở dụng cụ cố đònh tạm 6.7 Lắp dầm mái, dàn mái mái: 6.7.1 Lắp dầm mái, dàn mái:  Lắp ghép kết cấu mái ... giáo ghế lắp thứ Khi lắp tiếp sau đứng sàn vừa lắp xong 6.6.2 Lắp ban công: Cách thức lắp: Lưu ý:  Các ban công, mái hắt (ô văng) gắn vào tường phần, phần lớn nhô khỏi tường, nên lắp cần có...
 • 34
 • 431
 • 5

Chương 6: THÉP HỢP KIM

Chương 6: THÉP HỢP KIM
... ta chia thép hợp kim làm loại sau: Thép hợp kim cán nóng thơng dụng, thép hợp kim kết cấu, thép hợp kim dụng cụ thép hợp kim đặc biệt 6.6 Một số thép hợp kim thường dùng 6.6.1 Thép hợp kim kết ... tố hợp kim Theo tổng lượng ngun tố hợp kim có mặt thép người ta chia thép hợp kim làm ba loại: − Thép hợp kim thấp loại thép có tổng lượng ngun tố hợp kim nhỏ 2,5% (thường thép péclit) − Thép hợp ... loại thép hợp kim Phân loại theo ngun tố hợp kim Đây cách phân loại dựa vào tên ngun tố hợp kim có mặt thép Có loại thép gồm ngun tố hợp kim thép crơm, thép nikel, thép mangan, v.v thép hợp kim...
 • 26
 • 2,612
 • 34

Tài liệu Chương 6: Các cơ cấu khác của đồ gá gia công pdf

Tài liệu Chương 6: Các cơ cấu khác của đồ gá gia công pdf
... chi tiãút gia cäng cọ kãút cáúu giäúng cáưn âỉåüc gia cäng tưn tỉû trãn mäüt âäư gạ Âãø cọ thãø gia cäng âỉåüc nhỉỵng vë trê khạc mäüt láưn gạ âàût ta phi tiãún hnh phán âäü chi tiãút gia cäng ... våïi chi tiãút gia cäng, âäưng thåìi xạc âënh c hỉåïng chuøn âäüng ca dủng củ càõt Khi gia cäng cạc bãư màût âënh hçnh, cå cáúu chẹp hçnh cọ mäüt tạc dủng ráút låïn âãø gim thåìi gian gia cäng, náng ... bàòng cạch bäú trê màût âënh vë n pháưn dáùn hỉåïng dao âãø låüi dủng täúi âa lỉûc chút giỉỵ chàût phäi Nãúu màût chøn ca chi tiãút gia cäng cn thä hồûc â gia cäng nhỉng khäng chênh xạc phi...
 • 14
 • 231
 • 1

Tài liệu Chương 4: Chọn kết cấu và kiểm nghiệm buồng dập hồ quang ppt

Tài liệu Chương 4: Chọn kết cấu và kiểm nghiệm buồng dập hồ quang ppt
... phục hồi III) Thiết kế buồng dập hồ quang * )Kết cấu: Buồng dập hồ quang đ-ợc thiết kế có kết cấu nh- hình vẽ, môi tr-ờng chân không tạo trì buồng kín Các thép lò xo có tác dụng trì môi tr-ờng hồ ... dụng trì môi tr-ờng hồ quang dẫn chuyển động bình * Vật liệu: Buồng dập hồ quang đ-ợc chế tạo thép cách đện * Kích th-ớc buồng dập hồ quang: - Chiều cao buồng dập hồ quang: Từ kết phần tính toán ... bình buồng dập hồ quang: Để đảm bảo độ bền kết cấu ta chọn bề dày thành bình buồng dập hồ quang 5mm - Đ-ờng kính thép lò xo: Các thép lò xo có tác dụng trì môi tr-ờng chân không buồng dập hồ quang...
 • 6
 • 255
 • 1

Tài liệu Chương 6: Các cơ cấu khác của đồ gá gia công doc

Tài liệu Chương 6: Các cơ cấu khác của đồ gá gia công doc
... chi tiãút gia cäng cọ kãút cáúu giäúng cáưn âỉåüc gia cäng tưn tỉû trãn mäüt âäư gạ Âãø cọ thãø gia cäng âỉåüc nhỉỵng vë trê khạc mäüt láưn gạ âàût ta phi tiãún hnh phán âäü chi tiãút gia cäng ... våïi chi tiãút gia cäng, âäưng thåìi xạc âënh c hỉåïng chuøn âäüng ca dủng củ càõt Khi gia cäng cạc bãư màût âënh hçnh, cå cáúu chẹp hçnh cọ mäüt tạc dủng ráút låïn âãø gim thåìi gian gia cäng, náng ... bàòng cạch bäú trê màût âënh vë n pháưn dáùn hỉåïng dao âãø låüi dủng täúi âa lỉûc chút giỉỵ chàût phäi Nãúu màût chøn ca chi tiãút gia cäng cn thä hồûc â gia cäng nhỉng khäng chênh xạc phi...
 • 14
 • 234
 • 0

Tài liệu Chương 6: Các cơ cấu khác của đồ gá gia công pptx

Tài liệu Chương 6: Các cơ cấu khác của đồ gá gia công pptx
... chi tiãút gia cäng cọ kãút cáúu giäúng cáưn âỉåüc gia cäng tưn tỉû trãn mäüt âäư gạ Âãø cọ thãø gia cäng âỉåüc nhỉỵng vë trê khạc mäüt láưn gạ âàût ta phi tiãún hnh phán âäü chi tiãút gia cäng ... våïi chi tiãút gia cäng, âäưng thåìi xạc âënh c hỉåïng chuøn âäüng ca dủng củ càõt Khi gia cäng cạc bãư màût âënh hçnh, cå cáúu chẹp hçnh cọ mäüt tạc dủng ráút låïn âãø gim thåìi gian gia cäng, náng ... bàòng cạch bäú trê màût âënh vë n pháưn dáùn hỉåïng dao âãø låüi dủng täúi âa lỉûc chút giỉỵ chàût phäi Nãúu màût chøn ca chi tiãút gia cäng cn thä hồûc â gia cäng nhỉng khäng chênh xạc phi...
 • 14
 • 214
 • 0

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C/C++: Chương 6: Hàm và cấu trúc potx

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C/C++: Chương 6: Hàm và cấu trúc potx
... chương trình Mỗi chức chương trình cài đặt nhiều hàm – Nên hàm gọi chương trình con” • Phân loại: C phân làm loại hàm: Hàm main: hàm chương trình Hàm con: hàm lại Hàm Cấu trúc hàm: gồm ... • Cấu trúc chương trình Hàm Cách tổ chức chương trình Một số loại biến đặc biệt chương trình Cấu trúc chương trình • Mô hình hướng chức main F1 F1.1 F1.2 F2 F1.3 F2.1 F2.2 F3 F2.3 F3.1 F3.2 Cấu ... Cấu trúc chương trình • VD: chức chương trình giải PT bậc main Nhập hệ số Tính delta Tính nghiệm Hàm • • • • Khái niệm Phân loại Cấu trúc hàm Các thao tác hàm Hàm • Khái niệm: – Là đơn vị chức chương...
 • 37
 • 307
 • 1

Chuyên đề thép kết cấu thép ứng suất trước

Chuyên đề thép kết cấu thép ứng suất trước
... 30% thép với dầm nhịp 3.3 Dầm tổ hợp ứng suất trước cách gây biến dạng đàn hồi phân tố Phương pháp tạo ứng suất trước Page 16 Chuyên đề Thép: KẾT CẤU THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC Sơ đồ thành lập ứng suất ... chịu lực kết cấu ứng suất trước 5) lần giá thành thép cường độ tăng khoảng (2,5 3) lần Dùng kết cấu ứng suất trước tiết kiệm vật liệu, giá thành kết cấu ứng lực trước thấp so với kết cấu thường ... ứng suất trước tăng lên nhiều tiết kiệm từ 25—30% thép Page 19 Chuyên đề Thép: KẾT CẤU THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC Chú ý: Để đảm bảo ổn định cánh ( không liên kết dây căng với mấu giữ) gây ứng suất trước...
 • 23
 • 2,697
 • 5

BẢO VỆ THÉP KẾT CẤU pdf

BẢO VỆ THÉP KẾT CẤU pdf
... tất sản phẩm bảo vệ cháy sử dụng để bảo vệ kết cấu thép BS 5,950: Phần 8: 2003 Cơ cấu sử dụng thép xây dựng Mã số thực hành cho thiết kế chống cháy SCI RT 983 1006 Hướng dẫn bảo vệ lửa dầm với ... Giá trị Hp/A cao vật liệu yêu cầu Ví dụ 1: Đoạn thép , 4-mặt 457x191 , 98.3kg / m Tính gần : Bởi đoạn thép nặng, ngắn nóng lên chậm hơn, cần bảo vệ dạng độ dày mỏng đoạn nhẹ, cao Hp = A = Hp/A ... lửa Mục tiêu để đảm bảo an toàn người cư ngụ người khác bị ảnh hưởng tòa nhà, để cung cấp hỗ trợ cho nhân viên cứu hỏa Bảo vệ tài sản, bao gồm tòa nhà , phạm vi hoạt đông hãng bảo hiểm, họ yêu cầu...
 • 4
 • 273
 • 5

VẬT LIỆU CƠ KHÍ: THÉP KẾT CẤU ppsx

VẬT LIỆU CƠ KHÍ: THÉP KẾT CẤU ppsx
... loại thép: 10 -Thép C; 2 -Thép Ni; 3 -Thép Cr-Ni; 4 -Thép Mo; 5 -Thép Cr; 6 -Thép Cr-V; 7 -Thép W; 8 -Thép Cr-Ni-Mo; 9 -Thép Si-Mn; 11, 12 -Thép dễ cắt; 1 3Thép Mn; Cụ thể xem bảng sau: Bảng xx: Các loại thép ... CHUẨN DIN CỦA ĐỨC: a -Thép xây dựng: b -Thép kết cấu: DIN 17200-87: -Thép kết cấu cacbon kí hiệu: Cxx (tương tư TCVN), với: xx -lượng chứa cacbon theo phần vạn C45, C50 -Thép kết cấu HK kí hiệu: Số ... -Thép sơi C -Thép nửa lắng ГOCT 1050-74: Quy định đk kĩ thuật cho thép kết cấu bon chất lượng tốt: ГOCT 5520-79: Về thép làm nồi bình áp lực: ГOCT 1414-75: Về thép dễ cắt: ГOCT 4543-71: Thép kết...
 • 23
 • 893
 • 0

THÉP KẾT CẤU pot

THÉP KẾT CẤU pot
... loại thép: 10 -Thép C; 2 -Thép Ni; 3 -Thép Cr-Ni; 4 -Thép Mo; 5 -Thép Cr; 6 -Thép Cr-V; 7 -Thép W; 8 -Thép Cr-Ni-Mo; 9 -Thép Si-Mn; 11, 12 -Thép dễ cắt; 1 3Thép Mn; Cụ thể xem bảng sau: Bảng xx: Các loại thép ... CHUẨN DIN CỦA ĐỨC: a -Thép xây dựng: b -Thép kết cấu: DIN 17200-87: -Thép kết cấu cacbon kí hiệu: Cxx (tương tư TCVN), với: xx -lượng chứa cacbon theo phần vạn C45, C50 -Thép kết cấu HK kí hiệu: Số ... -Thép sơi C -Thép nửa lắng ГOCT 1050-74: Quy định đk kĩ thuật cho thép kết cấu bon chất lượng tốt: ГOCT 5520-79: Về thép làm nồi bình áp lực: ГOCT 1414-75: Về thép dễ cắt: ГOCT 4543-71: Thép kết...
 • 23
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương trình tính kết cấu bê tông cốt thép 1 bằng excelcốt thép kết cấu bê tông cốt thépthép kết cấuchương trình tính kết cấu xây dựng bằng excelchương trình tính kết cấu xây dựngcác loại thép kết cấubáo giá thép kết cấutiêu chuẩn thép kết cấugiá thép kết cấumác thép kết cấuthép kết cấu là gìcác loại vật liệu thép kết cấudầm thép kết cấuco may loai thep ket cauchuyên đề thép kết cấu thép ứng suất trướcxây dựng hệ thống quản lý thư viện hà nộiQuan hê công chúng (PR)đồ án nền móng 1Quản lý siêu thị điện thoạiphép quay và các ứng dụng của phép quay trong hình học phẳngthiết kế môn học xây dựng mặt đườngtiêu chuẩn xây dựng frameworkGiải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩubáo cáo thực tập công ty cổ phần xây lắp 1 nam địnhTìm hiểu PCI express BUStính và thiết kế đồ gátâm lý hành vi người tiêu dùngcông trình nhà khung bê tông cốt thép toàn khốiPhân tích và thiết kế hệ thống đăng kí học onlineChất chống oxi hóa trong thực phẩmkỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựngquy trình chế biến bơ cacao chất béo thay thế bơ cacaohoàn thiện tổ chức cung ứng và dự trữ một số loại vật tư chủ yếu của công ty cổ phần than vàng danh năm 2010tìm hiểu về mainCho ví dụ thực tế về doanh nghiệp đã thành công và thất bại về chiến lược giá phân tích nguyên nhân về sự thành công và thất bại đó