tai lieu on thi hsg 11 sinh học 11 phan bảo ngân

tài liệu ôn thi đh môn sinh học

tài liệu ôn thi đh môn sinh học
... Trấn Thạnh An Ôn tập sinh học cao + 12 + Trong chuỗi mạch ARN : ribônu nối liên kết hoá trị , ribônu nối liên kết hoá trị …Do số liên kết hoá trị nối ribônu mạch ARN rN – + Trong ribônu có liên ... số ribônu tự cần dùng loại : + Muốn xác định mạch khuôn mẫu số lần mã chia số ribônu cho số nu loại bổ sung mạch mạch ADN => Số lần mã phải ước số số ribbônu số nu loại bổ sung mạch khuôn mẫu ... SỐ RIBÔNUCLÊÔTIT CỦA ARN : - ARN thường gồm loại ribônu : A ,U , G , X tổng hợp từ mạch ADN theo NTBS Vì vâỵ số ribônu ARN số nu mạch ADN N rN = rA + rU + rG + rX = - Trong ARN A U G X không liên...
 • 11
 • 273
 • 0

tai lieu on thi TNTHPT mon sinh hoc

tai lieu on thi TNTHPT mon sinh hoc
... nhõn t sinh thỏi m khong ú sinh vt cú th tn ti v phỏt trin - Khong thun li: l khong ca cỏc nhõn t sinh thỏi mc phự hp cho sinh vt sinh thc hin cỏc chc nng sng tt nht - Khong chng chu: khong ca ... xó sinh vt v sinh cnh VD: H sinh thỏi ao h,ng rung, rng H sinh thỏi l mt h thng sinh hc hon chnh v tng i n nh nh cỏc sinh vt luụn tỏc ng ln v ng thi tỏc ng qua li vi cỏc thnh phn vụ sinh Trong ... hoch vic bo v v khai thỏc hp lớ cỏc ngun ti nguyờn thi n nhiờn ng thi, cú th kp thi xut cỏc bin phỏp khc phc nhng bin i bt li ca mụi trng, sinh vt v ngi H SINH THI I Khỏi nim h sinh thỏi H sinh...
 • 32
 • 106
 • 0

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp sinh học năm 2011

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp sinh học năm 2011
... → Sinh vật ngày   (1) (2) (3) Trong (1), (2), (3) A Tiến hoá hoá học- tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học B Tiến hoá hoá học- tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học C Tiến hoá sinh học- hoá ... Tiến hoá sinh học- hoá tiền sinh học Tiến hoá hoá học D Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học Tiến hoá hoá học Câu 110: Tiến hoá hoá học diễn theo phương thức A hoá học B xảy cạn C cần xúc tác ... nước, không khí) BÀI THỰC HÀNH VỀ MÔI TRƯỜNG-TÀI NGUYÊN(3 câu, từ câu 151 đến câu 153) Câu 151: Có loại tài nguyên sau: A Tài nguyên không tái sinh C Tài nguyên lượng vĩnh cửu B Tài nguyên tái sinh...
 • 14
 • 87
 • 0

TAI LIEU ON THI HSG MON SINH PHAN LY THUYET

TAI LIEU ON THI HSG MON SINH PHAN LY THUYET
... KG, phong phú KH loài giao phối - loài SS sinh dỡng lớn lên phát triển chủ yếu hình thức nguyên phân kết hợp giao tử đực giao tử hệ sinh giống với thể bố mẹ ban đầu VD: tợng gặp phổ biến tron tự ... sinh phân hoá tạo thành - Các TB sinh phân hoá tạo thành loại TB sinh dỡng khác giao tử ý nghĩa nguyên phân giảm phân: - ý nghĩa NP: + ổn định NST đặc trng loài qua hệ tế bào thể ( Với loài sinh ... tạo nên giao tử chứa NST đơn bội + Trong trình thụ tinh giao tử đơn bội thể đực thể kết hợp với nhau, mà NST lỡng bội củat loài đợc khôi phục - loài sinh sản sinh dỡng NST loài đợc trì ổn định...
 • 11
 • 103
 • 3

TÀI LIỆU ôn THI THPT môn SINH học 12

TÀI LIỆU ôn THI THPT môn SINH học 12
... trình hình thành giao tử giảm phân học sinh cần hiểu rõ trình giảm phân sinh học lớp 10 giáo viên bổ sung phần sinh học chương di truyền học lớp 12 Khi học sinh làm tập trình giảm phân tính tổ ... mái lông vằn (P) giao phối với gà trống lông vằn F1 thu đời gồm 25% gà trống lông vằn, 25% gà trống lông không vằn 50% gà mái lông vằn B.F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ lông vằn : lông không ... định lông không vằn, cặp gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho gà trống lông không vằn giao phối với gà mái lông vằn, thu F 1; cho F1 giao phối với nhau, thu F2 Biết không...
 • 30
 • 575
 • 0

Tài liệu ôn thi hsg sinh học 9 cấp tỉnh (hay)

Tài liệu ôn thi hsg sinh học 9 cấp tỉnh (hay)
... sinh hc m bo n nh vt cht di truyn qua cỏc th h - u l c ch sinh hc m bo vt cht di truyn c trỡ n nh qua cỏc th h c th v t bo sinh vt *Khỏc nhau: Nguyờn phõn - L hỡnh thc sinh sn ca cỏc t bo sinh ... t, t bo phụi, t bo sinh dc s khai (t bo mm sinh dc), - Gm ln phõn bo - NST t nhõn ụi ln kỡ trung gian v phõn li ln kỡ sau Gim phõn - L hỡnh thc sinh sn ca t bo sinh dc thi kỡ chớn - Cú ln ... cỏc th h sinh vt cú hỡnh thc sinh sn hu tớnh + Gúp phn to ngun bin d t hp phong phỳ nhng sinh vt cú hỡnh thc sinh sn hu tớnh - l nguyờn liu chớnh cho chn ging v tin húa Lu ý: - T bo sinh Tinh,...
 • 70
 • 5,501
 • 32

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 2

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 2
... Sua(i); End; Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây Lannguoc; End; BEGIN Clrscr; DocF; Lam; Dispose(A); Writeln('Da xong '); Readln; END Input 818 321 123 25 7 21 3 527 135 344 315 434 1 42 355 4 12 535 23 1 463 ... ',A^[xp,t].h); End; BEGIN Clrscr; DocF; FB; Lannguoc; Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 59 Dispose(A); END Bài tập 1) _ Phần : Đờng ngắn TDH 9 /2/ 2013 9 /2/ 2013 ... A[i,j] ( A[i,j] khoảng cách i tới j ) Nếu i=0 kết thúc liệu đồ thị Bằng thuật toán Di jsktra tìm đờng ngắn từ xp tới đ Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 55 Bài : Nội dung nh nhng tìm đờng ngắn thuật...
 • 7
 • 495
 • 13

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 3

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 3
... Dispose(A); Writeln('Da xong '); Readln; END Input 818 32 1 6 43 1 23 257 5 83 2 13 527 8 53 135 34 4 674 31 5 434 764 142 35 5 686 412 535 866 231 4 63 785 875 631 652 746 OUT Nếu xp=1,d=8 có đờng Nếu xp=8,d=1 ... Read(F,i,j); If i=0 then Begin Close(F);Exit;End; _ Phần : Đờng ngắn TDH 9/2/20 13 9/2/20 13 Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 68 Readln(F,A^[i,j]); End; For i:=1 to N A^[i,i] := 0; Close(F); End; ... d; S := ''; While i>0 Begin S := chr(i)+S; _ Phần : Đờng ngắn TDH 9/2/20 13 9/2/20 13 Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 69 i := NH[i].t; End; For i:=1 to Length(S) Write(Ord(S[i]),' '); End;...
 • 7
 • 714
 • 24

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 4

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 4
... 10 10 10 10 10 6 4 12 9 12 10 10 10 10 OUTPUT.TXT 44 15S 16S 24E 25N 25W 26E 26N 27W 34E 35W 36E 37W 44 E 45 S 10 12 10 10 10 4 12 Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây 21 45 W 46 E 46 S 47 W 55N 56N Bài : ... ghi màu đèn nút thứ i ( i= 1,2, ,k ) Ví dụ BL1.INP 13 1 2 3 4 4 25 BL1.OUT 3 1 3 Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây Bài ( Tìm số vùng liên thông ) Phần chữa Uses Crt; Const Max = 100; Fi = 'Lthong.txt'; ... vung : 24 2 2 * * * * * * * * * 3 3 3 * 1 Kết câu b) SVLT2.OUT * 2 2 * * 2 2 2 2 * * 2 * * * * * 4 * * 2 4 * * * * * * * 3 4 * 3 * Dien tich tung vung : 2 2 * * * * * * * * * 3 3 3 * Tài liệu chuyên...
 • 47
 • 573
 • 4

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 5

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 5
... CHƯƠNG I : KHÔNG Đệ QUI TDH 9/2/2013 9/2/2013 Tài liệu chuyên tin 11 - Hà Tây Repeat Nhap; Taoxau; Writeln('ESC thoat '); Until Readkey=#27; END Kiểu không đệ quy : Uses Crt; Const Max = 255 ; Var ... ...
 • 13
 • 476
 • 18

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 7

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 7
... Tài liệu 11 Chuyên Tin Hà Tây 59 Bớc : Kết nap - Chọn đỉnh k không thuộc tập Đ , có nhãn d nhỏ , kết nạp k vào Đ Vậy Đ = Đ + { ... khung ngắn TDH 9/2/2013 9/2/2013 Tài liệu 11 Chuyên Tin Hà Tây begin end v(luuk) := E := E U {e} 60 luuk := k e := (j,k) := w(j,k) end return(E) end Thí dụ : File liệu vào : PRIM.INT 12 16 12 13 ... : Text; i,j : Byte; _ Phần : Cây - Cây khung ngắn TDH 9/2/2013 9/2/2013 Tài liệu 11 Chuyên Tin Hà Tây 61 Begin Assign(f,fi); Reset(f); Readln(f,n); For i:=1 to n Begin For j:=1...
 • 8
 • 524
 • 13

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 8

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 8
... 135 344 315 434 142 355 412 535 231 463 OUT Nếu xp=1,d =8 có đờng Nếu xp =8, d=1 có đờng 57 643 583 85 3 674 764 686 86 6 785 87 5 631 652 746 Bài : Bằng thuật toán For-Bellman tìm đờng ngắn từ xp tới ... End; Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây Lannguoc; End; BEGIN DocF; Lam; Dispose(A); Writeln('Da xong '); END Input 81 8 321 123 257 213 527 135 344 315 434 142 355 412 535 231 463 OUT Nếu xp=1,d =8 có ... A[i,j] ( A[i,j] khoảng cách i tới j ) Nếu i=0 kết thúc liệu đồ thị Bằng thuật toán Di jsktra tìm đờng ngắn từ xp tới đ Tài liệu chuyên Tin 11 Hà Tây 55 Bài : Nội dung nh nhng tìm đờng ngắn thuật...
 • 7
 • 1,156
 • 15

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 9

Tài liệu ôn thi HSG Tin học 9
... : Khái niệm chung TDH - 9/ 2/2013 -9/ 2/2013 Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây END 43 Batdau; Init; DocF; Hien; Make; Ketthuc; Cách làm : Bài làm Lê Sỹ Vinh 12 CT - 199 7- 199 8 ( Greedy theo bảng chữ ... File Ondinh.out 10 11 56 89 CAC TAP OD TR NHIEU PHAN TU 67 NHAT : 78 10 12 89 11 13 _ Chơng Đồ thị Phần : Khái niệm chung TDH - 9/ 2/2013 -9/ 2/2013 Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây 33 11 14 ... liên thông đơn với i,j có đờng nối i với j a) Kiểm tra A có liên thông đơn không Nếu không loại bớt số cạnh để liên thông đơn _ Chơng Đồ thị Phần : Khái niệm chung TDH - 9/ 2/2013 -9/ 2/2013...
 • 58
 • 434
 • 0

Tài liệu ôn thi HSG lý thuyết -sinh 9

Tài liệu ôn thi HSG lý thuyết -sinh 9
... bao gồm qui định việc sử dụng hợp tài nguyên thi n nhiên môi trường, ngăn chặn tác động tiêu cực, phục hồi tổn thất, không ngừng cải thi n tiềm tài nguyên thi n nhiên chất lượng môi trường, ... trú sinh Nguồn tài nguyên không tái sinh tái sinh * Tài nguyên khoáng sản: Khoáng sản nguyên liệu tự nhiên, có nguồn gốc hữu vô cơ, phần lớn nằm đất Có loại: - Khoáng sản nhiên liệu: Than đá (có ... tắc mã bốn tạo 44 = 256 mã hoá lại thừa Vậy mặt suy luận thuyết mã ba mã phù hợp Những công trình nghiên cứu giải mã di truyền ( 196 1- 196 5) cách thêm bớt 1, 2, nuclêôtit gen nhận thấy mã ba mã...
 • 24
 • 372
 • 3

Luyện thi đh môn sinh học theo chủ đề tài liệu ôn thi đh môn sinh

Luyện thi đh môn sinh học theo chủ đề  tài liệu ôn thi đh môn sinh
... aB Ab aB -3- Bài tập trọng tâm theo chủ đề  DoanDinhDoanh _QN 2) Một nhóm tế bào sinh trứng loài có kiểu gen thực giảm phân Ở giảm phân I, có 20% số tế bào không phân ly cặp NST số 1, cặp NST ... chín quan sinh dục đực thể có kiểu gen AaBbCc thực de giảm phân tạo giao tử Biết trình giảm phân xảy bình thường có xảy HV gen -4- Bài tập trọng tâm theo chủ đề  DoanDinhDoanh _QN Tối thi u cần ... trọng tâm theo chủ đề  DoanDinhDoanh _QN Hợp tử có (2n)NST tạo với tỉ lệ thể đột biến giao phối với thể lưỡng bội loài? A 1/2 B 2/3 C 1/4 D 3/4 Câu 19 Bộ NST ruồi giấm 2n=8 Có 2000 tế bào sinh...
 • 5
 • 1,190
 • 22

Xem thêm