Bai 9 quang hop o cac nhom thuc vat c3, c4, CAM sinh học 11 hang quoc dien

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM

Bai 9: Quang hop o cac nhom thuc vat C3, C4, CAM
... c¸c loµi tõ rªu cho ®Õn c¸c loµi c©y gç cao to mäc rõng  B¶n chÊt hãa häc cđa ®êng C3: Lµ pha cè ®Þnh CO2 theo chu tr×nh C3 DiƠn chÊt nỊn ( str«ma) cđa lơc l¹p ë tÕ b o nhu m« CAM Kh«ng.TÕ b o ... v o ¸nh s¸ng =>Giai o n cè ®Þnh CO2, giai o n khư, giai o n t¸i sinh chÊt nhËn Pha tèi cđa thùc vËt CO2.Enzim xóc t¸c cho pø lµ RDP C3( chu tr×nh Canvin) tr¶i Cacboxilaza qua nh÷ng giai o n ... n o? ë thùc vËt C3 pha tèi cđa quang hỵp hoµn toµn kh«ng phơ thc v o ¸nh s¸ng cã chÝnh x¸c kh«ng? V× sao? Sinh 11 C¬ B¶n ThÞ Th HiỊn CẤU TRÚC LÁ THỰC VẬT C3 Gåm giai o n: Giai o n cè ®Þnh CO2...
 • 8
 • 7,112
 • 71

Bài 9. Quang hợp các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
... Ngày Ngày Các tb quang hợp Tb nhu mô Tb nhu mô tb bao bó mạch Các loại lục lạp Một Hai Hoạt động Tìm hiểu nhóm thực II THỰC VẬT CAM: vật CAM (12 phút) Gồm chu trình cố định CO2 tạm thời (vào ban ... thu nhận ánh sáng* B hấp thu lượng ánh sáng thực quang hợp C hấp thụ ánh sáng vùng sóng ngắn D bảo vệ diệp lục Câu Quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM giống khác ntn? A Giống pha sáng pha tối ... C3 TV C4 TV CAM Nhóm TV Những loài TV mọng nước Chất nhận CO2 PEP Sản phẩm AOA Tgian cố định CO2 Chỉ 1gđ vào Cả gđ vào ban Giai đoạn vào ban ngày, gđ ban vào ban đêm Các tb qhợp TB nhu mô Các loại...
 • 4
 • 18,724
 • 111

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx

Sinh học 11 - Bài 9 : QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM ppsx
... +Sản phẩm cácbon hiđrat *Hoạt động Giáo viên : cho học sinh quan sát hình 9. 2 9. 3, 9. 4 rút nét giống khác thực vật C3 thực vật C4 ? Phiếu học tập số II.THỰC VẬT C4 Quang hợp Quang hợp +Gồm chu ... đinj CO2 Các TB Qhợp Các loại lục lạp ? pha tối thực vật CAM diễn ? chu trình CAM có ý nghĩa thực vật vùng sa mạc ? Pha tối thực vật C3, C4 thực vật CAM có điểm giống khác Học sinh thảo luận hoàn ... định CO2 tạm thời sở thực vật thực vật (TB nhu mô) tái cố định CO2 (TB C3 C4 Chỉ số so sánh bao bó mạch) Nhóm thực +Chất nhận CO2 PEP vật +Sản phẩm : AOA Quang hô III.THỰC VẬT CAM Gồm chu trình...
 • 6
 • 4,323
 • 8

Tiết 8 bài 9 Quang hợp các nhóm thực vật C3,C4 và CAM

Tiết 8 bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3,C4 và CAM
... Tiết - Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM Quang hợp Pha sáng Xảy Lục lạp Pha tới Thực vật C3 Thực vật C4 Thực vật CAM I/ Khái quát chung ... cớ đinh CO2 TV C3 TV C4 CAM TV CAM Gồm đa số loài thực vật vùng ôn đới, nhiệt đới… Thực vật C3 Thực vật C3 sớng ở đâu và gờm những đại diện nào ? Rêu Lúa mì Cam Lúa Thực vật C3 ATP ... khổng vào ban ngày mở vào ban đêm để nhận CO2 Thực vật CAM Tế bào mơ giậu Đêm Ngày ( GĐ cớ định – khí khởng mở ) (GĐ tái cớ định – khí khởng đóng) CO2 PEP Tinh bợt CHU...
 • 23
 • 754
 • 2

Bài 9: Quang Hợp Các Nhóm Thực Vật C3, C4 và CAM

Bài 9: Quang Hợp Ở Các Nhóm Thực Vật C3, C4 và CAM
... vật nào? A Chỉ nhóm thực vật CAM B nhóm thực vật C3, C4 CAM C nhóm thực vật C4 CAM D Chỉ nhóm thực vật C3 CỦNG CỐ BÀI Câu Do ngun nhân nhóm thực vật CAM phải cố định CO2 vào ban đêm? A Vì ... HP CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4, CAM Quá trình quang hợp chia thành giai đoạn? Kể tên?  Quá trình quang hợp chia thành pha: pha sáng, pha tối  Quá trình quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM khác ... khác chủ yếu pha tối Quá trình quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM khác chủ yếu giai đoạn nào? THỰC VẬT C3 Gồm đa số loài thực vật (rêu, tảo, lúa, lúa mì, cam, chanh,…) Cam Rêu Lúa  ...
 • 28
 • 1,362
 • 2

bài giảng sinh học 11 bài 9 quang hợp các nhóm thực vật c3, c4 và cam

bài giảng sinh học 11 bài 9 quang hợp ở các nhóm thực vật c3, c4 và cam
... quang phân li nước, tổng hợp ATP • Chất nền: nơi diễn phản ứng tối Bài Bài QUANG HỢP CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 CAM I THỰC VẬT C3 II THỰC VẬT C4 III THỰC VẬT CAM I THỰC VẬT C3 Pha sáng Pha tối ... sinh chất nhận: ATP + ribulôzo-5P → ribulôzo-1,5-điP II THỰC VẬT C4 Đọc thông tin II/SGK cho biết: Điểm khác pha tối nhóm C3 C4 điều kiện sống, loại tế bào quang hợp hiệu suất quang hợp II THỰC ... II THỰC VẬT C4 - Gồm số loài sống vùng nhiệt đới cận nhiệt đới, như: mía, rau dền, ngô, cao lương,… - Có tế bào bao quanh bó mạch - Hiệu suất quang hợp cao III THỰC VẬT CAM III THỰC VẬT CAM Quan...
 • 25
 • 2,737
 • 0

Bài 9. Quang hợp các nhóm thực vật C3, C4, và CAM.

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, và CAM.
... 2) Tên mới: Bài 9: QUANG HỢP CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM NỘI DUNG BÀI (LƯU BẢNG) I Thực vật C3: Pha sáng: - Pha sáng quang hợp pha chuyển hóa lượng ánh sáng diệp ... - Nhận xét, kết luận vấn đề - Pha tối quang hợp không giống nhóm thực vật Tùy thuộc vào đường cố định CO2 mà chia thành thực vật C3, C4 CAM - Pha tối diễn ở? - HS trả lời(ATP, NADPH, O2) - Lắng ... nghe - Thực vật C4 có điểm ưu - HS trả lời(cường độ + Cường độ quang hợp cao + Điểm bù CO2 thấp + Nhu cầu nước thấp + Thoát nước thấp Nhờ vậy, thực vật C4 có suất cao thực vật C3 việt thực vật C3?...
 • 5
 • 716
 • 1

Bài 9: Quang hợp các nhóm Thực vật

Bài 9: Quang hợp ở các nhóm Thực vật
... khổng mở) • -Giai đoạn tái cố đònh CO2 (con đường Canvin) thực ban ngày (khí khổng đóng) • Thực vật CAM ko có loại lục lạp (nhu mô bao bó mạch) thực vật C4 Tóm lại, chu trình Canvin tồn thực vật, ... (Canvin) II -Thực vật C4 • Gồm số nhiệt đới mía, ngô, kê… • Là PƯ thích nghi sinh lí với cường độ as mạnh Có suất cao thực vật C3 • Các đặc điểm ưu việt hơn: • - Cường độ quang hợp, điểm bão ... tách khỏi chu trình, chất khởi đầu để tổng hợp C6H12O6, từ tổng hợp tinh bột, saccarozo, a.amin, lipit… Hình 9.2: Chu trình Canvin Chu trình Canvin giản lược • Thực vật C3 phân bố khắp nơi Trái...
 • 14
 • 1,795
 • 10

Giáo án sinh bài quang hợp các nhóm thực vật c3, c4 và CAM

Giáo án sinh bài quang hợp ở các nhóm thực vật c3, c4 và CAM
... PHA SÁNG PHA TỐI Khái niệm Nơi diễn Diễn biến Nguyên liệu Sản phẩm SO SÁNH QUANG HỢP THỰC VẬT C4 VÀ THỰC VẬT CAM Chỉ tiêu so sánh quang hợp thực vật C4 Thực vật CAM Nhóm thực vật Chất nhận ... quang hợp Vậy trình quang hợp gồm pha nào? Các nhóm thực vật khác có pha tối khác Dựa vào điểm khác người ta chia thực vật thành nhóm: thực vật C3, C4, CAM Hôm tìm hiểu trình quang hợp nhóm thực ... tiết sau kiểm tra 45 phút - Bài tập nhà: Hoàn thành nội dung sau vào Chỉ tiêu so sánh Quang hợp thực vật C3 Quang hợp thực vật C4 Quang hợp thực vật CAM Nhóm thực vật Chất nhận CO2 Sản phẩm pha...
 • 8
 • 562
 • 2

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11: Quang hợp các nhóm thực vật C3 C4 và CAM

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
... – Khác Bài trước: Giải 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11: Quang hợp thực vật B Hướng dẫn giải tập SGK trang 43 Sinh Học lớp 11: Quang hợp nhóm thực vật C3 C4 CAM Bài 1: (trang 43 SGK Sinh 11) ... sáng chiếu vào diệp lục Bài 2: (trang 43 SGK Sinh 11) Ôxi quang hợp có nguồn gốc từ đâu? Đáp án hướng dẫn giải 2: Ôxi quang hợp có nguồn gốc từ nước Bài 3: (trang 43 SGK Sinh 11) Sản phẩm pha sáng ... dẫn giải 3: Sản phẩm pha sáng là: ATP, NADPH, O 2Bài 4: (trang 43 SGK Sinh 11) Những hợp chất mang lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat? Đáp án hướng dẫn giải 4: Những hợp...
 • 4
 • 523
 • 0

Lý thuyết Quang hợp các nhóm thực vật C3 C4 và CAM

Lý thuyết Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
... ♦ Quan sát hình 9.2 9.3 rút điểm giống khác quang hợp thực vật C3 C4 Trả lời: - Giống nhau: Có chu trình Canvin tạo APG - Khác ...
 • 3
 • 179
 • 0

BÀI 8: QUANG HỢP CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx
... định CO2 TV C4 - thực vật CAM sản phẩm Khác : III MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT C3,C4,CAM - Mỗi nhóm thực vật có đặc Thực vật điểm hình thái, giải phẫu CAM Thực vật C4 khác nhau,dẫn ... 2.- Trình bày đặc điểm máy quang hợp? (Lá, lục lạp) Bài mới: Các em học lớp 10 quang hợp ,quang hợp trình tổng hợp chất hữu từ vô ,nhờ lượng ánh sáng diệp lục Quang hợp thực ? Phần tổ chức dạy ... rộng ? HS: Thực vật C3, C4 thực vật CAM GV: Quang hợp nhóm thực vật có điểm giống ? Khác ? HS: Đều giống pha sáng – khác pha tối GV: Thực vật C3 bao gồm loại thực vật nào? Chu trình Canvin Benson...
 • 17
 • 766
 • 3

bài 8 Quang hợp các nhóm thực vật

bài 8 Quang hợp ở các nhóm thực vật
... gđ: quang lí, quang phân li nước, quang hoá 2.Pha tối Khác nhóm thực vật C3, C4, CAM • Hoạt động nhóm Hãy phân biệt trình cố định CO2 nhóm thực vật qua PHT 2 .8 Đặc điểm Thực vật C3 Thực vật ... lạp Đường glucôzơ II Quang hợp nhóm thực vật - Cơ chế: quang hợp gồm pha diễn lục lạp Pha sáng: Giống nhóm thực vật Hoạt động nhóm Trao đổi để hoàn thành nội dung PHT 1 .8 - Nơi diễn : Tilacôit ... với chức quang hợp hình ảnh sau Chất (Strôma) Màng Tilacôit Màng Cấu tạo lục lạp I.Khái niệm hai pha quang hợp Hoạt động nhóm: Hãy phân tích sơ đồ hình 8. 1 để thấy rõ chất pha quang hợp gọi trình...
 • 18
 • 394
 • 5

quang hop o cac nhom thuc vat

quang hop o cac nhom thuc vat
... đònh CO2 xảy v o ban đêm lục lạp tế •b o mô giậu QUANG LÝ PHA SÁNG QUANG HÓA QUANG HP PHA TỐI Hấp thụ lượng ánh sáng mặt trời Hoạt hóa diệp lục -> t o lượng Quang phân ly nước Quang photphoryl ... 1,5-điphotphat ) B.AM ( axit malic ) C.APG (axit photpho glixêric ) D.AlPG ( anđêhit photpho glixêric ) 2.Sản phẩm quang hợp xảy chu trình C4 : A.AlPG ( anđêhit photphoglixêric) B.APG (axit photphoglixêric) ... theo phản ứng kích thích chất diệp lục (Chdl): Chdl + h  chdl*  chdl** -Năng lượng kích thích chất diệp lục sử dụng cho trình : +Quang phân li nước : 2H 2O  4H+ 4e- + O +Photphorin hoá tạo...
 • 20
 • 532
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài 9 quang hợp ở các nhóm thực vật c3 c4 và cam violettiết 9 quang hợp ở các nhóm thực vật c3 c4 camquang hợp ở các nhóm thực vật c3 c4 camso sánh quang hợp ở các nhóm thực vật c3 c4 camgiải thích một số thành ngữ của quang hợp ở các nhóm thực vật c3 c4 và camgiáo án quang hơp ở các nhóm thực vật c3 c4 và camquang hợp ở các nhóm thực vật c3 c4 và cam quá trình quang hợp được chia thành 2 pha pha sáng pha tối  quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật c3 c4 và cam chỉ khác nhau chủ yếu trong pha tốiso sanh su khac nhau qua trinh quang hop o 3 nhom thuc vat c3 c4 cambài 8 quang hợp ở các nhóm thực vậtbài giảng điện tử quang hợp ở các nhóm thực vậtgiáo án bài quang hợp ở các nhóm thực vậtquang hợp ở các nhóm thực vậtquang hợp ở các nhóm thực vật lớp 11các nhóm thực vật c3 c4 camĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm