38635 explain it cards set 8

MultiBooks - Tổng hợp IT - PC part 8 docx

MultiBooks - Tổng hợp IT - PC part 8 docx
... trữ liệu điểm k-chiều hình 2.1a Không sử dụng để lưu trữ liệu vùng Như vậy, 2-d (khi k=2) lưu trữ liệu điểm 2-chiều, 3-d lưu trữ liệu điểm 3-chiều Thí dụ đề cập đến liệu điểm 2-d, sau khái quát ... trường hợp cấu trúc liệu phải có khả lưu trữ thông tin vùng Hình 2.1b) biểu diễn đồ chứa số vùng quan tâm Chương cách biểu diễn liệu đồ hình 2.1 loại kd, tứ phân R 2.2 Cây k-d (k-d Trees) Cây k-d ... truy vấn đòi hỏi khả duyệt qua tư liệu để tìm phần phù hợp, video clip Ngoài giảng, người sử dụng có khả lựa chọn tài liệu mà họ cho phù hợp 1.3.2 Ngành công nghiệp điện ảnh Trong tương lai gần,...
  • 6
  • 188
  • 0

Xem thêm