Giáo án sinh học 11 NC từ tiết 21 48 sinh học 11 phan thị thảo

Giáo án sinh học 11 NC từ tiết 21-48

Giáo án sinh học 11 NC từ tiết 21-48
... gäưm pha sinh dỉåỵng v pha sinh sn bàõt âáưu tỉì hảt ny máưm tảo hảt måïi II SINH TRỈÅÍNG SÅ CÁÚP V SINH TRỈÅÍNG THỈÏ CÁÚP 1 .SINH TRỈÅÍNG SÅ CÁÚP: - L hçnh thỉïc sinh trỉåíng ca mä phán sinh - ... âỉåüc khại niãûm sinh trỉåíng v phạt triãøn ca cå thãø âäüng váût - Vai tr ca cạc bäü pháûn mä phán sinh , mä phán sinh khạc åí cáy mäüt lạ máưm v cáy hai lạ máưm - Phán biãût âỉåüc sinh trỉåíng ... xäün - thán kêch thỉåïc bẹ, thåìi gian säúng ngàõn Sinh trỉåíng så cáúp cọ åí pháưn thán non åí cáy lạ máưm 2 .SINH TRỈÅÍNG THỈÏ CÁÚP -Sỉû phán chia tãú bo ca táưng sinh v v táưng sinh trủ -...
 • 65
 • 563
 • 3

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 TỪ TIẾT 21 ĐẾN TIẾT 25 THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 TỪ TIẾT 21 ĐẾN TIẾT 25 THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030 025 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP TỪ TIẾT 21 ĐẾN TIẾT 25 THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC Âm nhạc ÔN TẬP BÀI HÁT:CHÚ ẾCH CON I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh ... huynh bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP TỪ TIẾT 21 ĐẾN TIẾT 25 THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030 025 Ngoài trình thực đổi phương pháp dạy học tiểu học vào nhận thức học sinh đạo đức, học tập rèn luyện em, vào lực tổ chức, thiết kế hoạt động trình dạy học giáo viên Việc nâng...
 • 18
 • 248
 • 0

Giáo án lịch sử lớp 8 (từ tiết 46-48)

Giáo án lịch sử lớp 8 (từ tiết 46-48)
... Trường THCS A Túc Giáo án Lịch sử Giáo viên: Dương Hoá ...
 • 2
 • 2,264
 • 8

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2 TỪ TIẾT 11 ĐẾN TIẾT 15 THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC  GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 2  TỪ TIẾT 11 ĐẾN TIẾT 15 THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030 025 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP TỪ TIẾT 11 ĐẾN TIẾT 15 THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC MÔN: ÂM NHẠC Lớp Bài 11 CỘC CÁCH TÙNG CHENG ( TIẾT 2) I Mục tiêu 1.Kiến thức: ... huynh bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP TỪ TIẾT 11 ĐẾN TIẾT 15 THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... triển giáo dục nói chung làm để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Hiện chủ trương ngành dạy học theo chuẩn kiến thức môn học Đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập rèn luyện học sinh: - Căn chuẩn...
 • 19
 • 260
 • 0

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)
... dng ch mi ( 194 9- 195 9): + Khụi phc kinh t ( 194 9- 195 2) + K hoch nm ln 1( 195 3- 195 7) + i ngoi: ho bỡnh v tớch cc ng h cỏch mng th gii Hot ng 4: t nc thi kỡ bin ng( 195 9* Hs c mc sgk 197 8): ? Ti Trung ... c mc III sgk 10: ? Trỡnh by s phỏt trin ca t chc Asean? + 198 4 : kt np Brunõy +7/ 199 5: kt np Vit Nam + 199 7 : kt np Lo v Mianma + 199 9 : kt np Campuchia ? Vỡ t Asean phỏt trin thnh Asean 10 ? ... ( 194 4- 194 6) + 194 5- 194 9 hon thnh cuc cỏch mng dõn ch nhõn dõn: xõy dng chớnh quyn, ci cỏch rung t, quc hu hoỏ cỏc xớ nghip t bn, thc hin cỏc quyn t dõn ch Tin hnh xõy dng ch ngha xó hi t nm 195 0...
 • 24
 • 3,783
 • 4

Giáo án 10 ban cơ bản từ tiết 1 đến tiết 24 năm học 2010- 2011

Giáo án 10 ban cơ bản từ tiết 1 đến tiết 24 năm học 2010- 2011
... học kỳ Làm văn Bài làm văn số 12 13 13 13 14 14 14 15 Làm văn Trình bày vấn đề Làm văn Lập kế hoạch cá nhân Đọc văn Thơ hai- kư Basô Làm văn Trả làm văn số 18 18 19 19 15 15 16 16 17 17 II, GIÁO ... SGK giáo viên, học sinh THPT Độ tuổi 65 xuống 15 tuổi (Gồm giáo sư, tiến sĩ, học sinh lớp 10 THPT) - Hoàn cảnh giao tiếp tiến hành hoàn cảnh giáo dục quốc dân nhà trường (Hoàn cảnh có tổ chức giáo ... thời kỳ thuật ngữ: Thời kì, giai Văn học trung đại đoạn văn học (VH từ kỷ X đến hết kỷ XIX) - Thời kì văn học viết chữ Hán chữ Nôm - Văn học chịu ảnh hưởng học Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu...
 • 43
 • 223
 • 0

Giáo án Địa lí lớp 7 từ tiết 1 đến 27

Giáo án Địa lí lớp 7 từ tiết 1 đến 27
... định - Tháng có nhiệt độ cao tháng tháng có nhiệt độ cao tháng mấy, 4,9 nhiệt độ là: 270 c Tháng có nhiệt + Nhiệt độ nhiệt độ bao nhiêu? tháng có nhiệt độ độ thấp tháng 1 ,7, 12 250c thấp tháng mấy, ... nớc sống ngời dân ổn định, đủ 53,6 74 ,0 38 ,1 phát triển tiện nghi Môi trờng đô thị đẹp Các nớc 35,0 10 1 ,1 phát 17 , 4 Giáo án Địa Năm học 20 07 - 2008 Trang 22 Giáo viên: Nguyễn Thị Loan Trờng ... hóa đới nóng ? ? Tấc độ đô thị hóa gây hậu gì? ? Quan sát H 11. 1 11 .2 mô tả đối tợng địa ảnh ? ? So sánh đô thị H 11. 1 với đô thị H 11. 2 ? ? Qua nêu biện pháp để khắc - Giải pháp : Cần gắn liền...
 • 54
 • 7,016
 • 24

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 19-44)
... Việt Nam nhũng năm 193 6 - 193 9 - Chủ trơng đảng phong trào đấu tranh dân chủ công khai thời kì 193 6- 193 9 - ý nghĩa lịch sử phong trào đấu tranh dân chủ công khai thời kì 193 6- 193 9 Kĩ năng: Rèn luyện ... kĩ sử dụng tranh ảnh lịch sử, lập niên biểu lịch sử biết phân tích, đánh giá B Phơng pháp: Phát vấn, nêu vấn đề, trực quan, thảo luận nhóm, phân tích C Chuẩn bị: Giáo viên: - Tranh ảnh lịch sửliên ... Đảng 3/2/ 193 0? ? ý nghĩa lịch sử hội nghị thành lập Đảng? Chơng II: Việt nam năm 193 0 - 193 9 Tiết 22 Bài 18 đảng cộng sản việt nam đời A Mục tiêu: Kiến thức: Giúp hs hiểu: - Hoàn cảnh lịch sử, nội...
 • 85
 • 1,733
 • 4

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)
... Cäüng ho Ai Cáûp A/ 17- 8- 194 5 b Cäüng ho nhán dán Trung Hoa B/ 12- 10- 194 5 c Dán ch nhán dán Lo d Cäüng ho Nam Phi C/ 1- 10 194 9 e.Cäüng ho Inâänãxia D/ 18- 6- 195 3 Cáu 4: Âiãưn sỉû kiãûn lëch ... ( 194 9 195 9) -Nhiãûm vủ: : Âỉa Trung Qúc ngho nn lảc háûu, tiãún hnh cäng nghiãûp họa, phạt triãøn KT v XH -Kãút qu: Tỉì 194 9- 195 2 Trung Qúc hon thnh thàõng låüi khäi phủc kinh tãú Tỉì 195 3- 195 7 ... âáúu tranh ca nhán dán Mé Latinh l sỉû lãû thücvo Mé GV: Hỉåïng dáùn HS láûp bng tọm tàõt phong tro tiãu biãøu: Giai âoản 1: Giai âoản ( 194 5- 195 9) ( 195 9- 198 0) *Phong tro gii phọng dán täüc: -Trỉåïc...
 • 115
 • 1,290
 • 3

Giáo án Lí 6 2 cột (từ tiết 14)

Giáo án Lí 6 2 cột (từ tiết 14)
... tn ti ba th khỏc Hot ng 2: Quan sỏt hin tng bay hi v rỳt nhn xột v tc bay hi Giỏo viờn hng dn hc sinh quan sỏt cỏc hỡnh 26 . 2, 26 . 3, 26 . 4 nhn xột C1: Qun ỏo v hỡnh A2 khụ nhanh hn v hỡnh A1 ... đông làm mát mùa hè để tránh bị sốc nhiệt, tránh ăn thức ăn nóng lạnh ************************************************************ Ngy son: 06/ 08 /20 08 Ngy dy : Tit 26 Bi 22 : NHIT K NHIT GIAI I ... thuc lũng ni dung ghi nh Bi v nh: Bi 20 .2 v 20 .6 sỏch bi ******************************************************* Ngy son: 06/ 08 /20 08 Ngy dy : Tit 25 Bi 21 : MT S NG DNG CA S N Vè NHIT I MC TIấU:...
 • 38
 • 246
 • 0

Giáo án 12 CB 2009-2010 (từ tiết 1 đến tiết 7)

Giáo án 12 CB 2009-2010 (từ tiết 1 đến tiết 7)
... v ca f l 1/ s gi l Héc (Hz) toàn phần 10 s Hỏi tần số dao HS trả lời: f = 10 0 /10 =10 (Hz) động bao nhiêu? Tn s gúc - Trong dao ng iu ho gi l tn Giáo án 12 - Cơ Bản - Năm Học 2009-2 010 Giáo viên ... = fcb - A ca dao ng cng bc khụng ch Giáo án 12 - Cơ Bản - Năm Học 2009-2 010 Giáo viên : Lê Thị Tình Trờng THPT cẩm thủy Tổ Vật Lý - KTCN ph thuc vo Acb m cũn ph thuc vo chờnh lch gia fcb ... HS Hot ng ca GV Giáo án 12 - Cơ Bản - Năm Học 2009-2 010 Giáo viên : Lê Thị Tình Trờng THPT cẩm thủy HS lm bi c lp: Theo cụng thc tớnh chu kỡ dao ng: T = m 0 ,1 = = 0,2( s ) k 10 0 HS tr li: Theo...
 • 24
 • 192
 • 0

giáo án ngữ văn lớp 10 từ tiết 1 đến tiết 37

giáo án ngữ văn lớp 10 từ tiết 1 đến tiết 37
... cười ? TT10 TT 11 TT12 TT13 TT14 TT15 HĐ3 TT1 TT2 TT3 mâu thuẩn sống làm bật lên tiếng cười nhằm mục đích giải trí phê phán, truyện có kết cấu chặt chẻ kết thúc bất ngờ.vhhhhhhhh 7) Tục ngữ :Là ... * Giáo viên có thành phần văn học chữ Hán Văn Học chữ Nôm hướng dãn học sinh tìm hiểu TT2 HĐ2 TT1 Nội dụng cần đạt I Các thành phần văn học việt Nam từ kỷ X đến hết kỷ XIX 1) Văn học chữ Hán ... đoạn văn văn tự từ viết đoạn văn II Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Bài cũ : Bài Hoạt động GV & HS Nội dụng cần đạt Ghi H 1 - Hướng dẫn học sinh đọc đoạn văn tự tìm hiểu đặc điểm I Đoạn văn văn...
 • 53
 • 757
 • 2

giáo án ngữ văn lớp 7 từ tiết 1 đến 32

giáo án ngữ văn lớp 7 từ tiết 1 đến 32
... theo gåüi SGK D Tiãún trçnh lãn låïp : (1' ) ÄØn âënh täø chỉïc : 7: 7: (5') Bi c: Phạt biãøu cm nghé ca em nhán ngy khai trỉåìng vỉìa qua Bi måïi : (2') H 1: Khåíi âäün g: ? Bi hc sáu sàõc nháút ... cáu ca dao dán ca cọ näüi dung tỉång tỉû Tr: Soản bi theo cáu hi (SGK) D Tiãún trçnh lãn låïp ÄØn âënh täø chỉïc (1 ) 7 Bi c: (5’) Âc bi ca dao: Nhỉỵng cáu hạt than thán Bi måïi : H 1: Khåíi âäün ... chụ thêch Âc HS âc Chụ thêch: Gii thêch tỉì khọ: C lao chên chỉỵ Bại mẻ Cng thán Hại thán Phán têch ? Tải bi ca dao dán ca khạc cọ - Vç c bi âãưu cọ näüi dung thãø håüp thnh mäüt vàn bn tçnh cm...
 • 102
 • 818
 • 2

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 21 – B TỰ CHỌN CỦNG CỐ TỔNG HỢP DAO ĐỘN pdf

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 21 – B TỰ CHỌN CỦNG CỐ TỔNG HỢP DAO ĐỘN pdf
... Vẽ giản đồ véc tơ, viết -Nhận xét, đánh giá dạy phương trình dao động tổng hợp V/ CỦNG CỐ - < /b> DẶN DÒ - < /b> Yêu cầu HS tham khảo thêmcác tập tổng hợp dao động sách BT vật < /b> lý < /b> 12 < /b> NC ... nhóm bi giải x3 = b ng b n, sin(100 t + 5/6)cm chuẩn b nêu Vẽ giản đồ véc tơ, viết nhận xét bi phương trình dao động giải b ng tổng hợp b n - < /b> Yêu cầu học B i Một vật < /b> thực sinh nhận xét -Nhận ... viết phương chuẩn b bi nhóm giải trình dao động tổng 8’( theo hợp nhóm, -Học nhóm B i Cho dđđh ) -Học sinh lên phương, -Yêu cầu hs b ng giải đại diện cho tập nhóm lên b ng -Học sinh x1 = 1,5sin(100t)cm,...
 • 5
 • 188
 • 0

giáo án đại số lớp 8 từ tiết 33 tập hai

giáo án đại số lớp 8 từ tiết 33 tập hai
... - Hai HS lên bảng giải Bài tập 50a: tập 50a, 50b” 50a, 50b lớp nhận xét 3-4x(25-2x)= 8x2+x-300 - GV: tranh thủ kiểm tra ⇔3-(100x-8x2)=8x2+x-300 tập số ⇔ 3-100x+8x2=8x2+x-300 em HS ⇔ 8x2-100x-8x2-x=-300-3 ... động Ghi bảng HS Hoạt động 1: “Kiểm Hai HS lên bảng Tiết 48: Luyện tập tra cũ” sửa bài, lớp Bài tập 28c: Gọi HS lên bảng sửa theo dõi đánh ĐKXĐ: x ≠ tập 28c, 28d giá Quy đồng mẫu khử mẫu ta có: ... Thời gian ôtô từ A đến B: 1+ x − 48 + h 54 Ta có phương trình: x x − 48 = 1+ + 48 54 Hoạt động 4: "Giải tập 48 Giải phương trình tính x = 120 (thoả mãn ra) Kết luận: Bài tập 48: Số dân năm trước...
 • 70
 • 91
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng pháp 11 phần 4 pdfgiáo án tiếng pháp 11 phần 11 docxgiáo án tiếng pháp 11 phần 3 pdfgiáo án tiếng pháp 11 phần 15 ppsxgiáo án tiếng pháp 11 phần 10 potxgiáo án tiếng pháp 11 phần 11 ppsxgiáo án lịch sử lớp 10 từ bài 21 đến bài 40giáo án tiếng pháp 11 phần 10 pdfgiáo án tiếng pháp 11 phần 9 ppsxgiáo án tiếng pháp 11 phần 12 ppsxgiáo án tiếng pháp 11 phần 8giáo an tieng phap 11 phan 1giáo án tiếng pháp 11 phần 11giao an khoa hoc 5 bai 62 thao gianggiao an sinh hoc 11 ncGIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCHForm hủy kết nối cty củ-đký cty mới-REQUEST FOR CANCELLINGMau C003_O Giay de nghi dong tai khoan 2014 (2)0. INSTRUCTIONS FOR OPENING FOREIGN INDIRECT INVESTMENT ACCOUNT - FINAL-1INSTRUCTIONS FOR OPENING FOREIGN INDIRECT INVESTMENT ACCOUNT - FINAL-1Mau C005_O Lenh chuyen tien 261100 Huong dan bieu quyetvn 30-03-2017 Tai lieu Hop.rar 14 The bieu quyet00 2016 AGSM Agenda VNVăn bản - Tài liệu | Trang chủ 69-QD-BNN-VPDPVăn bản - Tài liệu | Trang chủ Phieu yeu cau CCTLGAY XUONG DUI - Bong CT (10-03-2014)CSDH - K. Dinh dưỡng (14.01.2014)2.Mẫu số 01-7.GTGT ban hành TT 26-20153.Mẫu số 01-TCN ban hành theo TT26-20154.Mẫu số 02-TCN ban hành theo TT 26-20156.Mẫu số TB02-AC ban hành TT26-20157.Mẫu số BC01-AC ban hành TT26-2015Thông tư 52 về công bố thông tin trên TTCK (61.44KB)Thông tư 29 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng (10.24KB)