DE THI HINH HOC CO DAP AN HAY

2 đề ôn thi đại học - đáp án - hay lắm

2 đề ôn thi đại học - có đáp án - hay lắm
... 14-c 15-b 16-c 17-b 18-c 19-a 20 -b 21 -c 22 -a 23 -b 24 -d 25 -d 26 -c 27 -a 28 -d 29 -a 30-b 31-a 3 2- d 33-a 34-d 35-b 36-c 37-a 38-c 39-d 40-b 41-c 4 2- d 43-b 44-c 45-c 46-c 47-a 48-d 49-a 50-c ĐỀ ÔN THI ... C C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 Đáp án: Đề ôn thi số 1-c 2- a 3-b 11-c 1 2- b 13-b 21 -b 22 -c 23 -b 31-b 3 2- a 33-a 41-b 4 2- a 43-a 4-a 5-b 6-b 7-d 8-a 9-c 10-d Đề ôn thi số 14-c ... 8-a 9-c 10-d Đề ôn thi số 14-c 15-a 16-d 17-b 18-b 19-d 20 -d 24 -c 25 -a 26 -b 27 -d 28 -c 29 -a 30-b 34-b 35-b 36-b 37-b 38-a 39-a 40-d 44-b 45-c 46-a 47-b 48-d 49-d 50-b 10 ...
 • 10
 • 351
 • 2

Đề thi đại học đáp án số 5

Đề thi đại học có đáp án số 5
... đầu quay vận tốc góc đĩa 24 rad/s Mômen quán tính đĩa A I = 3,60 kgm2 B I = 0, 25 kgm2 C I = 7 ,50 kg D I = 1, 85 kgm2 Cõu 45 Một đĩa đặc bán kính 0,25m, đĩa quay xung quanh trục đối xứng qua ... ban đầu cực đại electron quang điện A 5, 84.105m/s B 6,24.105m/s C 5, 84.106m/s D 6,24.106m/s Cõu 48 Công thoát kim loại Na 2,48eV Chiếu chùm xạ bớc sóng 0,36àm vào tế bào quang điện catôt làm ... điện bão hòa 3àA Số electron bị bứt khỏi catôt giây A 1,8 75. 1013 B 2 ,54 4.1013 C 3,263.1012 D 4,827.1012 Cõu 49.Các vạch quang phổ vạch thi n hà: A Đều bị lệch phía bớc sóng dài B Đều bị lệch phía...
 • 4
 • 369
 • 1

32 đề thi đại học đáp án 2009 2010

32 đề thi đại học có đáp án 2009 2010
... GV: Đinh Văn Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 2010 Câu : Cho hàm số y= x - 2x + đồ thò ( C) x -1 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác vuông góc Oxy cho Hypebol (H): ... ; 2) n=5 GV: Đinh Văn Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 2010 k  ( n số nguyên dương , x > ,  Cn  tổ hợp chập k n phần tử ) Đề Khối A Năm 2003 3  2) Tính tích phân :  I  ... Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học x - + x - x + = 0 ( x Ỵ R )  Giải phương trình : ĐS : 1) x = kp Ú x = ± 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 2010 2  4) 2p + k2 p ; ) x = - V= 3a 50 Đề 16 Khối A năm 2007...
 • 23
 • 362
 • 1

32 đề thi đại học đáp án 2009 2010

32 đề thi đại học có đáp án 2009 2010
... GV: Đinh Văn Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 2010 Câu : Cho hàm số y= x - 2x + đồ thò ( C) x -1 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác vuông góc Oxy cho Hypebol (H): ... ; 2) n=5 GV: Đinh Văn Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 2010 k  ( n số nguyên dương , x > ,  Cn  tổ hợp chập k n phần tử ) Đề Khối A Năm 2003 3  2) Tính tích phân :  I  ... Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học x - + x - x + = 0 ( x Ỵ R )  Giải phương trình : ĐS : 1) x = kp Ú x = ± 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 2010 2  4) 2p + k2 p ; ) x = - V= 3a 50 Đề 16 Khối A năm 2007...
 • 23
 • 290
 • 0

đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)

đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)
... become (3) _ in the possibility of long-distance speech through his work with (4) _ deaf He was twenty-eight and his assistant, Thomas Watson, was just twenty-one when they achieved their great ... town next year - A big hotel ……………………………….……… Taking the train doesn't cost as much as flying - Taking the train is …………………………………… It was at Christmas when I last talked to my parents - I haven’t ... what happened that day - I still ………………………………………………………… Be careful or you’ll hurt yourself - If …………………………………………… ……………… The train was so crowded that I couldn't get a seat - There were so ………………………………………………...
 • 3
 • 2,644
 • 20

Phương pháp giải bài toán khảo sát hàm số trong đề thi đại học đáp án

Phương pháp giải bài toán khảo sát hàm số trong đề thi đại học có đáp án
... sỏt s bin thi n v v th (C ) hm s vi m = 2/ Tỡm cỏc giỏ tr ca m đồ thị hàm số cú cỏc im cc i, cc tiu to thnh mt tam giỏc vuụng cõn Cõu 6) Cho hm s y x x 3x (1) 46 1).Kho sỏt s bin thi n v v ... bin thi n v v th ca hm s (1) m Tỡm m hm s (1) cú cc i v cc tiu, ng thi cỏc im cc tr ca th cựng vi gc to O to thnh mt tam giỏc vuụng ti O Cõu 11) Cho hm s y x x (1) 1.Kho sỏt s bin thi n ... hm s y x 2mx m m (1) , vi m l tham s thc 1)Kho sỏt s bin thi n v v th hm s (1) m 2) Xỏc nh m hm s (1) cú ba im cc tr, ng thi cỏc im cc tr ca th to thnh mt tam giỏc cú gúc bng 120 Cõu...
 • 49
 • 3,198
 • 13

17 đề thi Đại học đáp án

17 đề thi Đại học có đáp án
... + x ( x + 1) = ( x2 + x 4) ( x + 1) ; f ' ( x ) = x2 + x = x = 17 0,25 + 17 Vỡ x [ 1;6] nờn ch nhn x = 2 27 + 17 + 17 Ta cú: f (1) = , f (6) = , f ữ= ữ 13 2 Vỡ f liờn tc v cú o hm ... 4 + + + + a +b b+c c +a a +7 b +7 c +7 Ht THI TH I HC - CAO NG- S Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im) Cõu I (2 im) Cho ... Ht THI TH TUYN SINH I HC- S Thi gian lm bi: 180 phỳt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) mx + Cho hm s y = (1) x+m Kho sỏt s bin thi n v v th hm s (1) m...
 • 54
 • 262
 • 3

Các Đề thi HSG CaSio Đáp án (Hay Nhất)

Các Đề thi HSG CaSio có Đáp án (Hay Nhất)
... 3'' TĂNG RA THI 11 TRƯỜNG THPT ĐIỀN HẢI BGHSG LỚP CASIO Suy a, b, c Kì thi chọn học sinh giỏi lớp Mơn thi: Giải tốn máy tính cầm tay Thời gian 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) Đề Bài 1: (5 ... 1,0 2,5 1,5 TRƯỜNG THPT ĐIỀN HẢI BGHSG LỚP CASIO Đề Thi gi¶i to¸n b»ng m¸y tÝnh casio ( Thêi gian 120 kh«ng kĨ thêi gian chÐp ®Ị) ( Lu ý c©u kh«ng nãi g× thªm thi sinh chØ cÇn ghi kÕt qu¶ vµ ghi ... 28'  64.58  TĂNG RA THI 0,5 TRƯỜNG THPT ĐIỀN HẢI BGHSG LỚP CASIO 0,5 1,0 Kho¶ng c¸ch gi÷a hai thµnh A vµ B: 2π Rα 2π × 6485.068 × α = ≈ 731.9461924 (km) 360 360 Đề thi chän häc sinh giái...
 • 14
 • 1,210
 • 75

Tài liệu Bộ 14 đề thi đại học đáp án 2010 docx

Tài liệu Bộ 14 đề thi đại học có đáp án 2010 docx
... A tên g i : A glixin B alanin C axit glutamic D valin 43 th s n xu t nư c tương t bánh d u : A Trong bánh d u ch a protit th c v t B Trong bánh d u m t lư ng nh ch t béo C Trong bánh ... c : → + A Ag tính oxi hóa m nh Fe3+ Fe2+ tính kh m nh Ag B Ag+ tính oxi hóa m nh Fe2+ Fe3+ tính kh m nh Ag C Ag+ tính kh y u Fe3+ Fe2+ tính oxi hóa y u Ag D Ag+ tính oxi hóa ... n ñ nh th rút t ph n ng : A H p ch t s t (II) ch tính kh B H p ch t s t (II) ch tính oxi hóa C H p ch t s t (II) v a tính kh , v a tính oxi hóa D H p ch t s t (III) ch tính...
 • 153
 • 360
 • 0

Tài liệu 32 đề thi đại học đáp án 2009-2010 pdf

Tài liệu 32 đề thi đại học có đáp án 2009-2010 pdf
... M, bán kính gấp đôi bán kính đường tròn (C) , tiếp xúc với đường tròn (C) Đội niên xung kích trường phổ thông 12 học sinh, gồm học sinh lớp A, học sinh lớp B học sinh lớp C.Cần chọn học ... GV: Đinh Văn Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học 32 Đề Thi Đại Học Năm 2009 – 2010 Câu : Cho hàm số y= x - 2x + đồ thò ( C) x -1 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác vuông góc Oxy cho Hypebol (H): ... đáy tam giác vuông cân A : ·  BC = 2a Gọi M điểm cạnh AA1 Đặt BMC=  , góc hai mặt phẳng (MBC) mặt phẳng (ABC) là  Đề 29 39 40 GV: Đinh Văn Trí LT Tốt Nghiệp &ø Đại Học 32 Đề Thi Đại Học...
 • 23
 • 257
 • 2

de thi dai hoc co dap an

de thi dai hoc co dap an
... loại ancol đây? A Ancol no C Ancol khơng no C Ancol thơm D Phenol Câu 55 Khi cho ancol tác dụng với kim loại (vừa đủ dư) thu khí hiđro tích nửa thể tích ancol điều kiện nhiệt độ áp suất, ancol ... nghĩa ancol? A Ancol hợp chất hữu phân tử có chứa nhóm –OH B Ancol hợp chất hữu có nhóm –OH liên kết với cacbon thơm C Ancol hợp chất hữu chứa nhóm –OH liên kết với ngun tử cacbon no D Ancol hợp ... xuất gang lò cao người ta nung quặng hematit (Chứa Fe 2O3) với than cốc Các phản ứng xảy theo thứ tự sau đây? A Fe2O3 CO → Fe3O4 CO → FeO CO → Fe CO → Fe3C         CO CO CO CO B Fe3O4...
 • 22
 • 224
 • 0

Đề thi thử ĐH (có đáp án) (hay)

Đề thi thử ĐH (có đáp án) (hay)
... SBD: Câu HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM TOÁN 12 KHỐI A, B Nội dung + TXĐ: R y = x − x + + Sự biến thi n: Giới hạn: lim y = lim ( x − x + 1) = ±∞ x→±∞ Câu Điểm 0.25 x→±∞ y ' = 3x − x; y ' = ⇔ x...
 • 4
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi triết học có đáp ánaminaminoaxitproteiin trong de thi dai hoc co dap antong hop dao dong trong de thi dai hoc co dap anđề thi logic học có đáp áncác đề thi hsg casio có đáp án hay nhấttài liệu luyện tập và chữa các câu về sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ trong đề thi đại học có đáp ánTiểu luận phân tích tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách tiền tệBài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiBài giảng nhiệt kỷ thuậtCHUYÊN đề LỊCH sử THẾ GIỚI tự CHỌN CHỦ NGHĨA xã hội HIỆN THỰCGiáo trình quản lý nhà nước về kinh tếThực hành giảng dạy vật lý ở trường phổ thôngQuản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan làng ngang na tỉnh bắc ninh nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống (tt)Những lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 1Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2Bài giảng quy hoạch du lịchgiáo án toán lớp 3 học kỳ 1Bài giảng công tác xã hội nông thônThực đơn 4 món đơn giản mà đầy đủ rau thịt cáBài giảng xã hội học việt namBài giảng xã hội họcNăng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng phần 2Bài giảng công nghệ lên menCHỨC NĂNG TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨCBài giảng nguyên liệu sản xuất bánh kẹo