1671 palindromes

Lê huyền tông ( 1663 – 1671) pot

Lê huyền tông ( 1663 – 1671) pot
... tuổi, nối hy tông ( 1676 1705) Niên hiệu : Vĩnh Trị ( 1676 1680) Chính Hòa ( 1681 1705) Hy Tông có tên Duy Cáp ( có sách chép Duy Hợp), thứ Thần Tông em Gia Tông Khi Thần Tông qua ... năm mất, thọ 54 tuổi dụ tông ( 1705 1728) Niên hiệu: Vĩnh Thịnh ( 1706 1719) Bảo Thái ( 1720 1729) Vua húy Duy Đường, trưởng Hy Tông, nhường năm Ất Dậu ( 1705) Sau lên đổi tên niên hiệu ... 1705 1719) Bảo Thái ( 1720 1729) Tháng Giêng năm Tân Hợi ( 1731) Thái Thượng hoàng mất, thọ 52 tuổi Hôn đức công ( 1729 1732) Niên hiệu: Vĩnh Khánh LÊ THUẦN TÔNG ( 1732 1735) Niên hiệu :Long...
  • 8
  • 74
  • 0

Aggregate and spatial distributions of DNA palindromes and their applications to replication origins prediction in some viral genomes

Aggregate and spatial distributions of DNA palindromes and their applications to replication origins prediction in some viral genomes
... the palindrome provides a binding site for DNA- binding proteins which are often dimeric in structure Such double binding markedly increases the strength and specificity of the binding interaction ... from one kind of herpesvirus to another Most herpesviruses have one to two copies of latent and lytic origins Presence of palindromes around replication origins is prevalent in both latent and lytic ... (3): Computing the Window score: The score of a window in the genome is simply the total of the scores of all the palindromes occurring in this window A palindrome is considered in the window if...
  • 112
  • 129
  • 0

Xem thêm