63369 housework memory game 3

Memory game

Memory game
...
  • 1
  • 415
  • 2

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : BỘ NHỚ (Memory) part 3 potx

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : BỘ NHỚ (Memory) part 3 potx
... cache (vòng lặp chẳng hạn) thực thi nhanh Chương : Tổ chức Memory 13 Cấu trúc Cache Cache cấu tạo thành hàng (cache lines) , 32 bit/hàng cho 38 6, 128 bit/hàng cho 486, 256 bit/hàng cho Pentium ... (Level 3- cache) : vùng nhớ DRAM dùng làm vùng đệm truy xuất cho đĩa cứng thiết bị ngoại vi Tốc độ truy xuất cache cấp tốc độ truy xuất DRAM Chương : Tổ chức Memory 12 Cache (cont) Tổ chức Cache :liên ... có kèm theo tag để lưu trữ địa bắt đầu đoạn nhớ mà thông tin đưa vào cache Nếu cache cấp (SRAM), địa bắt đầu đoạn nhớ chuyển data vào cache lưu vùng nhớ riêng Một điều khiển cache (cache controller)...
  • 5
  • 113
  • 0

Xem thêm