Luyên đề số 3 môn hóa

Luyên đề số 3 môn hóa

Luyên đề số 3 môn hóa
... Câu [185728]: Câu tục ngữ giải thích phản ứng ? A Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O B CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 C Ca(OH)2 + 2CO2  Ca(HCO3)2 D CaO + H2O  Ca(OH)2 Câu [186124]: Phích nước nóng ... Khóa LUYỆN ĐỀ THPT QUỐC GIA 2016 – môn Hoá Thầy: Lê Phạm Thành https://www.facebook.com/thanh.lepham Câu [186156]: ... thấy mật ong có chất lượng tốt Hiện tượng gọi A Kết tinh B Thăng hoa C Ngưng tụ D Kết tủa Câu [186 132 ]: Nếu muốn làm giấm để chuẩn bị ăn cho bữa cơm Tết (dưa chua, dưa góp, salad, trộn ), em làm...
 • 2
 • 165
 • 0

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - ĐỀ SỐ 3 MÔN HÓA : LỚP 12 doc

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - ĐỀ SỐ 3 MÔN HÓA : LỚP 12 doc
... (2 ,3) c. (3) , (4), (5) d (3, 4) Đáp số : 1-c 2-c 3- b 4-d 5-a 6-d 7-c 8-b 9-b 11-a 1 2- a 1 3- c 14-c 15-b 16-c 17-b 18-c 19-a 21-c 22-a 2 3- b 24-d 25-d 26-c 27-a 28-d 29-a 31 -a 32 -d 33 -a 34 -d 35 -b 36 -c ... 25-d 26-c 27-a 28-d 29-a 31 -a 32 -d 33 -a 34 -d 35 -b 36 -c 37 -a 38 -c 39 -d 41-c 42-d 4 3- b 44-c 45-c 46-c 47-a 48-d 49-a 10-c 20-b 30 -b 40-b 50-c ... butan (3) iso – pentan (c) – clo butan (d) 1- clo – butan (e) 2- clo-2-metyl propan a (1-c; 2-e; 3- b) b ( – c; 2-d; 3- a) c (1-d; 2-c; 3- a) d.(1-c; 2-e, –a) Câu 50 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X...
 • 5
 • 105
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 – ĐỀ SỐ 3 MÔN: HÓA HỌC ppt

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 – ĐỀ SỐ 3 MÔN: HÓA HỌC ppt
... phương trình hóa học sau: (1) CH3CHO + Br2 + H2O  CH3COOH + 2HBr (2) CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 Trong hai phản ứng CH3CHO đóng vai trò chất gì? A Chất oxi hóa B Chất ... NH3 dư D Cả đáp án sai Câu 18 Phản ứng phản ứng sau không phản ứng oxi hóa khử? A 4HNO3 + Cu  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O B NH4NO2  N2 + 2H2O C 3NH3 + 3H2O + AlCl3  Al(OH )3  + 3NH4Cl D N2 + 3H2 ... 2NH3 Câu 19 Cho cân hóa học: N2 + 3H2 2NH3 Hằng số cân phản ứng là: [  ] [  ][ ] A   B   [  ][ ] [  ] [  ]2 [  ][ ]3 D   [  ][ ] [ ]2 Câu 20 Cho 1, 3 gam muối clorua Fe (hóa...
 • 5
 • 146
 • 0

Bộ đề trắc nghiêm số 3 môn Hóa - Đáp án

Bộ đề trắc nghiêm số 3 môn Hóa - Đáp án
... nguyên tử X nhỏ 34 X nguyên tố sau đây: Chọn đáp án A Lưu huỳnh B Cacbon C Oxi D Clo Đáp án : (A) Bài : 15265 Công thức sau lớp thứ ba nguyên tố chứa electron? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài ... đúng: Chọn đáp án A N < K < M < L B N < M < K < L C N < M < L < K D Kết khác Đáp án : (B) Bài : 15266 X phi kim có tổng đại số số oxi hoá dương cao với hai số oxi hoá âm thấp +2 Tổng số proton ... hai hợp chất khác chứa công thức phân tử Đáp án : (B) Bài : 15269 Cho nửa phản ứng oxi hoá - khử sau: Nếu cân phản ứng trị số x là: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 15268 Cho phân tử chất...
 • 7
 • 225
 • 0

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 3 MÔN HOÁ ppsx

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 3 MÔN HOÁ ppsx
... Câu 33 : R-CH2OH + KMnO4 →R-CHO +MnO2 +KOH + H2O Các hệ số theo thứ tự chất là: A 6,2 ,3, 3 ,3, 3 B 3, 2 ,3, 2,2,2 C 6,2,6,2,2,2 D 4,2,4,2,2,2 Câu 34 :Cho 0,125 mol oxit kim loại phản ứng hêt với HNO3; ... C2H5OH, C3H7OH D C3H5OH, C4H7OH Câu 40:Độ mạnh axit tăng dần theo thứ tự: A.C2H5COOH, C3H7COOH, CH3COOH, HCOOH B.CH3COOH, C3H7COOH, C2H5COOH, HCOOH C C3H7COOH, C2H5COOH, CH3COOH, HCOOH D HCOOH, CH3COOH, ... CH3COOH chất X,Y theo thứ tự là: A.CH3CHO, CH3CH2OH B CH2=CH2, CH3CH2OH C C2H5Cl, C2H5OH D A,B Câu 30 :Đốt cháy hồn tồn 0,09g este đơn chức B thu 0, 132 g CO2 0,054g H2O CTPT B là: A.C2H4O2 B C3H6O2...
 • 6
 • 151
 • 0

Đề số 3: Môn thi: Hoá Học pps

Đề số 3: Môn thi: Hoá Học pps
... ; G+L   I + C Xác định A, B, D, F, G, H, I, L Viết phương trình hoá học biểu diễn sơ đồ phản ứng 5/ Bằng phương pháp hoá học nêu cách phân biệt chất khí sau: CO, NO, C2H2, SO2 CO2 Câu II: ... III: (4,0 điểm) Cho 14,8 gam hỗn hợp gồm kim loại hoá trị II, oxit muối sunfat kim loại đó, tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu dung dịch A thoát 4,48 lít khí (ở đktc) Cho dung dịch NaOH dư vào ... thành phần % theo khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu b/ Xác định kim loại Câu 5: (5,0 điểm) Đề hiđrat hoá (loại H2O) hoàn toàn 26,5 gam hỗn hợp X gồm rượu no, đơn chức A, B 17,5 gam hỗn hợp anken...
 • 3
 • 231
 • 1

ĐỀ ÔN SỐ 3 MÔN HÓA HỌC pdf

ĐỀ ÔN SỐ 3 MÔN HÓA HỌC pdf
... 10 ,33 g B 12 ,33 g C 9 ,33 g D 11 ,33 g Câu 48: Cho 12g hỗn hợp Fe ,Cu vo dung dịch CuSO4 dư, phản ứng xong thu 12,8g chất rắn.Vậy % Cu đầu là: A 46,7% B 33 ,33 % C 50% D 53, 3% Câu 49: Muối A có công ... C4H9OH B CH3OH C C2H5OH D C3H7OH @ - ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ B 11 B 21 A 31 D 41 C A 12 C 22 D 32 C 42 C A 13 B 23 A 33 B 43 D D 14 B 24 A 34 D 44 D C 15 A 25 A 35 B 45 C B 16 A 26 D 36 C 46 D D ... Cl , 0 ,3 mol NO3 Thêm dd Na2CO3 1M vào dd A lượng kết tủa lớn ngừng lại Hỏi thể tích dd Na2CO3 thêm vào là: A 150 ml B 200 ml C 30 0 ml D 250 ml Câu 23: Cho hỗn hợp Cu Fe vào dung dịch HNO3 loãng,...
 • 9
 • 103
 • 0

Luyện thi THPT Quốc gia đề số 1 Môn Hóa học

Luyện thi THPT Quốc gia đề số 1 Môn Hóa học
... pháp điện phân nóng chảy Số phát biểu A B C D Tham gia trọn vẹn gói Pro S/E - LUYỆN ĐỀ TỔNG ÔN môn HOÁ để đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc Gia 2 016 ! Khoá LUYỆN ĐỀ THPT QG 2 016 môn HOÁ – Thầy Lê Phạm ... điều kiện chất tan X A B C D Tham gia trọn vẹn gói Pro S/E - LUYỆN ĐỀ TỔNG ÔN môn HOÁ để đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc Gia 2 016 ! Khoá LUYỆN ĐỀ THPT QG 2 016 môn HOÁ – Thầy Lê Phạm Thành https://www.facebook.com/thanh.lepham ... H2N-CH2CH2CH(NH2)-COOH D H2N-CH2CH(NH2)COOH Tham gia trọn vẹn gói Pro S/E - LUYỆN ĐỀ TỔNG ÔN môn HOÁ để đạt điểm cao kỳ thi THPT Quốc Gia 2 016 ! Khoá LUYỆN ĐỀ THPT QG 2 016 môn HOÁ – Thầy Lê Phạm Thành https://www.facebook.com/thanh.lepham...
 • 5
 • 442
 • 0

Tài liệu Bài luyện tập số 3 - T24- Hóa 8

Tài liệu Bài luyện tập số 3 - T24- Hóa 8
... O2 KClO3 -> SO3 -> KCl + O2 c) Fe2(SO4 )3 + BaCl2 -> BaSO4 + FeCl3 d) -> P2O5 P +O2 Tit 24 BI LUYN TP Bi 2: Chn h s cõn bng cỏc phn ng sau ỏp ỏn a) 2SO2 + O2 2SO3 b) 2KClO3 2KCl + 3O2 c) ... H2O + Cu Fe3O4 3MgSO4 + 2Al c) Al2(SO4 )3 + 3Mg d) 3KOH + Fe(NO3 )3 Fe(OH )3 +3KNO3 e) 2R(I) + Cl2 2RCl g) 4M(III) + 3O2 2M2O3 Tit 24 BI LUYN TP Bi 3: Vi s phn ng di õy H H H + H H H N N N ... + Fe(NO3 )3 -> Fe(OH )3 +KNO3 e)R(II) + Cl2 -> RCl2 g) M(III) + O2 -> M2O3 Tit 24 BI LUYN TP Bi 2: Chn h s cõn bng cỏc phn ng sau ỏp ỏn a) H2 + CuO b) 3Fe + 2O2 H2O + Cu Fe3O4 3MgSO4 +...
 • 25
 • 223
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỀ SỐ 3 MÔN VẬT LÝ THPT PHAN BỘI CHÂU pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỀ SỐ 3 MÔN VẬT LÝ THPT PHAN BỘI CHÂU pptx
... thi i hc nm 2010 ca BGD&T - Trang 23 / S P N 1B 2D 3B 4D 5C 6C 7C 8C 9A 10D 11A 12C 13D 14B 15B 16A 17C 18A 19D 20A 21A 22B 23B 24C 25C 26B 27A 28B 29A 30 B 31 A 32 A 33 C 34 D 35 D 36 D 37 C 38 D 39 B ... ngang Cõu 53: Dũng in xoay chiu l dũng in cú A cng bin thi n tun hon theo thi gian B chiu bin thi n tun hon theo thi gian C chiu bin thi n iu ho theo thi gian D cng bin thi n iu ho theo thi gian ... quay quanh trục da trờn cu trỳc thi i hc nm 2010 ca BGD&T - Trang 17 / S A 5,18.1 030 kgm2/s kgm2/s B 5, 83. 1 031 kgm2/s C 6,28.1 032 D 7,15.1 033 kgm2/s Cõu 43 Hai đĩa mỏng nằm ngang có trục quay...
 • 25
 • 124
 • 0

ĐỀ THI THƯ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐỀ SỐ 3 Môn Thi: VẬT LÝ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO potx

ĐỀ THI THƯ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐỀ SỐ 3 Môn Thi: VẬT LÝ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO potx
... tần số âm khác D âm sắc khác Câu Mã đề 487 B D B D B B C B C 10 A 11 B 12 A 13 B 14 C 15 D 16 C 17 C 18 C 19 A 20 D 21 B 22 B 23 A 24 C 25 A 26 B 27 C 28 B 29 C 30 D 31 C 32 A 33 D 34 C 35 A 36 ... tốc độ truyền sóng A = 2πA /3 B = 2πA C = 3 A/4 D = 3 A/2 Câu 13 Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật có khối lượng 250 g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m Kích thích cho vật dao động điều hoà theo ... tần số vuông pha D tần số pha Câu 17 Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U = 120 V tần số f = 60 Hz vào hai đầu bóng đèn huỳnh quang Biết đèn sáng lên điện áp đặt vào đèn không nhỏ 60 V Tỉ số...
 • 23
 • 146
 • 0

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - ĐỀ SỐ 1 MÔN HÓA : LỚP 12 pps

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI - ĐỀ SỐ 1 MÔN HÓA : LỚP 12 pps
... Câu 24 Cho cấu hình e nguyên tử nguyên tố sau: X: 1s22s22p63s23p3 Y: 1s22s22p63s2 2 6 Z: 1s 2s 2p 3s 3p 4s T: 1s22s22p6 Các nguyên tố kim loại l : A Y Z B X, Y Z C Y, T Z D X Y Câu 25 Cho Cu ... 44 Nguyên tử kim loại thường có electron lớp cùng? a 1, 2, electron b 2, 3, electron c 1, 2, electron d 2, 3, electron Câu 4 5: Đặc điểm cấu tạo nguyên tử kim loại : a Hầu hết có số electron b ... cation kim loại Câu 52 Tính chất vật lí sau kim loại electron tự gây ra: a Ánh kim b Tính dẻo c Tính cứng d Tính dẫn điện, dẫn nhiệt Câu 53 Hầu hết ion dương kim loại có tính ánh kim v : a Các...
 • 3
 • 217
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử số 3 môn hóa thpt quốc gialời giải chi tiếtđề thi thử số 3 môn hóa thpt quốc giabài thực hành số 3 môn hóa học lớp 11bài thực hành số 3 môn hóa 8bài thực hành số 3 môn hóa học 8bài thực hành số 3 môn hóa lớp 8tuyển chọn 100 đề luyện thi đại học môn toán de so 3đáp án đề thi hsg môn hóa đề số 3de kiem tra he so 2 bai 3 mon hoa hoc lop12 ma de 139chuyên đề luyện thi đại học môn hóađề luyện thi cao đẳng môn hóa học 2012đề luyện thi đại học môn hóa học 2012đề luyện thi đại học môn hóa 2012bài tập ôn thi hoá đề ôn thi đại học số 6 môn hoáđề luyện thi cao đẳng môn hóaPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học