Đề chính thức lần 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 498

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 498
... 36: Thomas Edison was A a discoverer B an explorer C a teacher D an inventor Trang 2/ 3 - đề thi 498 Câu 37: In 1854 Edison’s family A bought a new house in Milan, Ohio B sent him to ... record player, the motion picture camera, and over 1 ,20 0 other things About every two weeks he created something new He worked 16 out of every 24 hours Sometimes he worked so intensely that his ... lại câu sau B cooked C smiled D gained Câu 26 : A jogged Câu 27 : A teacher B kitchen C children D chemist Câu 28 : A teach B bread C mean D heat Câu 29 : A horses B rises C chooses D roses Câu 30:...
 • 3
 • 223
 • 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 629

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 629
... 31: The situation continues to get worse and A worst B badly C bad D worse Trang 2/ 3 - đề thi 629 Câu 32: Peter: “I enjoy listening to pop music." Maria: “ .” A Neither I B I’m, too C ... Câu 21 : She hasn’t written to John she left school A before B after C since D when Câu 22 : Tell me there is anything special that you would like to now A what B if C though D which Câu 23 : ... Whatever D so as - - HẾT -Trang 3/3 - đề thi 629 ...
 • 3
 • 162
 • 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 896

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 896
... have D as I Câu 32: Tell me there is anything special that you would like to now A though B if C which D what Trang 2/ 3 - đề thi 896 Câu 33: Tim in three movies already I think he’ll be ... Câu 20 : As it was raining, Jane didn't like walking home A wish B fancy C feel D want Câu 21 : It doesn’t seem necessary for us every Monday A meet B to meet C meeting D met Câu 22 : We ... 45: He is the person A from whom I bought this old car B which I bought this old car from C from who I bought this old car D from that I bought this old car Chọn phương án (A B, C, D) ứng với...
 • 3
 • 174
 • 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC -KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 742

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC -KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 742
... cinema A B C D Câu 39: Do you mind to go out with her to buy some ice creams? A B C D Trang 2/ 3 - đề thi 7 42 Câu 40: Despite the sun was shining, it wasn’t warm enough for our children to go swimming ... Nevertheless D so as to - - HẾT Trang 3/3 - đề thi 7 42 ... khác với từ lại câu sau Câu 26 : A celebrate B consider C century D cigarette Câu 27 : A teach B mean C bread D heat Câu 28 : A cooked B gained C smiled D jogged Câu 29 : A rises B roses C chooses...
 • 3
 • 203
 • 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC -KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 918

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC -KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 918
... 36: Thomas Edison was A an inventor B a teacher C a discoverer D an explorer Trang 2/ 3 - đề thi 918 Câu 37: In 1854 Edison’s family A bought a new house in Milan, Ohio B sent him to ... record player, the motion picture camera, and over 1 ,20 0 other things About every two weeks he created something new He worked 16 out of every 24 hours Sometimes he worked so intensely that his ... chance Câu 20 : She didn’t even goodbye to me when she left A tell B speak C talk D say Câu 21 : She hasn’t written to John she left school A before B after C when D since Câu 22 : Tell me...
 • 3
 • 358
 • 1

Tài liệu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 240 doc

Tài liệu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 240 doc
... playing some musical instrument, painting pictures, or playing football Trang 2/ 3 - đề thi 24 0 Câu 31: Câu 32: Câu 33: Câu 34: Câu 35: A for A about A to want A Finally A such as B in B for ... is the person A which I bought this old car from B from that I bought this old car C from who I bought this old car D from whom I bought this old car Câu 42: Did he tell you ? A what was ... bread C heat D mean - - HẾT Trang 3/3 - đề thi 24 0 ...
 • 3
 • 116
 • 0

Tài liệu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 354 doc

Tài liệu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC- KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: TIẾNG ANH Mã đề thi 354 doc
... Câu 32: It’s very kind you to help me with the homework A with B in C of D to Trang 2/ 3 - đề thi 354 Câu 33: If you John, tell him I'll phone him later A see B were seeing C has seen ... used to smoke D get used to smoke Câu 22 : We this course by the end of next year A had finished B were finishing C will have finished D have finished Câu 23 : The situation continues to get worse ... 15: He is the person A from that I bought this old car B from whom I bought this old car C which I bought this old car from D from who I bought this old car Chọn từ (ứng với A B, C, D) có phần...
 • 3
 • 144
 • 0

đề thi thử đại học môn hóa năm 2014 lần 2 đề chính thức

đề thi thử đại học môn hóa năm 2014 lần 2 đề chính thức
... vào 100 ml HCl 0,2M thu dung dịch Y Y phản ứng vừa đủ với 20 0 ml KOH 0 ,25 M Công thức X A H2N C2H4COOH B (H2N)2CHCOOH C H2N CH2COOH D (H2N)2C4H7COOH 0 32: Tên gọi không C6H5NH2 A alanin B anilin ... tạo E A CH3-CH2-OOC-CH2COOCH3 B HCOOCH3 CH3COOC2H5 C CH3- CH2-CH2-OOC-CH2COOCH3 D CH3CH2CH2-OOC-CH2CH2COOCH3 026 : Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C 4H8O2, tác dụng ... phenylamin D benzenamin 033: Cho dung dịch hợp chất sau: H2N-CH2-COOH ; ClH3N-CH2-COOH ; H2N-CH2-COONa; H2N-(CH2)2CH(NH2)-COOH ; HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH Số dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ A B C D 034:...
 • 4
 • 586
 • 18

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 Môn: SINH HỌC; Khối B pdf

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 Môn: SINH HỌC; Khối B pdf
... t bo (A) nh sinh < /b> trng ca cõy lng bi v c s dng t ADN Trong số tế b o sinh < /b> từ t b o A sau t nguyờn phõn thỡ s t bo mang gen t bin (cp A-T thay bng cp G-X) l: A t bo B t bo C t bo D t bo Cõu 27< /b> : ... nim bin d cỏ th ca acuyn tng ng vi nhng loi bin d no quan nim hin i? A Bin d t hp, t bin gen, t bin NST B Bin i, t bin gen, t bin NST C Bin d thng bin, t bin gen, t bin NST D Bin d t hp, t bin ... vng Cõu 36: Tin hnh lai gia hai t bo sinh < /b> dng ca c th cú kiu gen AAbbDd vi c th cú kiu gen MMnn thỡ t bo lai s cú kiu gen l A AbDMN B AAbbDdMN C AAbbDdMMnn D AAbbDd Cõu 37: Plasmit ca vi khun cú...
 • 5
 • 304
 • 3

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN 2 – NĂM 2016 MÔN: Tiếng Anh

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 12 LẦN 2 – NĂM 2016 MÔN: Tiếng Anh
... that’s nothing C It’s ridiculous D Not on your life! Question 21 : The suspect confessed _ A the police his crime B his crime C his crime the police D his crime to the police Question 22 : ... refill Question 29 : Because Jack defaulted on his loan, the bank took him to court Trang 2/ 6 - Mã đề thi 134 A was paid much money C had a bad personality B paid in full D failed to pay Mark ... find is that this dinosaur _ A was found in the Andes B had a powerful jaw and sharp teeth C was larger than Tyrannosaurus Rex D lived and hunted with others Trang 3/6 - Mã đề thi 134 Question...
 • 6
 • 470
 • 2

Tài liệu TRƯỜNG THPT QUỐC OAI ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 - LẦN I Môn: TOÁN; Khối A và khối B pot

Tài liệu TRƯỜNG THPT QUỐC OAI ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 - LẦN I Môn: TOÁN; Khối A và khối B pot
... suy ra: VS ABMN  VS ABN  VS BMN  V 0,25 + Ta có: V  SA.dt ( ABCD) ; mà theo giả thi< /b> t SA  ( ABCD) nên góc hợp AN  v i < /b> mp(ABCD) góc NAD , l i < /b> có N trung i< /b> m SC nên tam giác NAD SA   ... ABCD  V A < /b> 2 0,25 0,25 D 0,25 O B C Theo công thức < /b> tỷ số thể tích ta có: VS ABN SA SB SN 1   1.1   VS ABN  V VS ABD SA SB SD 2 VS BMN SB SM SN 1 1     VS BMN  V VS BCD SB ... DẪN CHẤM MÔN TOÁN KH I < /b> A,< /b> B NĂM 2013 < /b> - < /b> LẦN 1ĐÁP ÁN GỒM 05 TRANG N i < /b> Dung Khi m=1 hàm số trở thành y  x  x   TXĐ :   Sự biến thi< /b> n : - < /b> gi i < /b> hạn: lim y   x  i< /b> m 0,25 a < /b> y '  4x  4x...
 • 6
 • 255
 • 2

Tài liệu SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT PHÚC TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN KHỐI A, B, D pptx

Tài liệu SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT PHÚC TRẠCH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN KHỐI A, B, D pptx
... im ca AB, CD, SC, HD Gi I AN BD, K LM SN ; D thy t giỏc AHND l hỡnh ch nht v IN AN T gi thit ta cú SH ABCD , ME / / SH ME BD 0,25 Li AM BD T & BD AMN BD AN Trong tam giỏc ... x x x x Tim cn:ta cú lim y x 0,25 Bng bin thi n: x y -1 + y 0,25 + 2 th: Ct ox ti A(1;0) 0,25 Ct oy ti B(0; ) I. 2 Gi M( x ; x0 ) (C ) l im cn tỡm Gi tip tuyn vi (C) ti M ta cú phngtrỡnh ... AND ta cú ND NI NA NA2 NA ND a AD NA2 ND a D thy CD SHN , ML / / CD ML SHN ML SN 0,25 Do ABLM SCD , ABLM SCD ML (4), nờn t & SN ABLM SN HK Li K l trung im...
 • 7
 • 278
 • 0

Đề thi vào 10 chính thức số 2 Bắc Giang 2008

Đề thi vào 10 chính thức số 2 Bắc Giang 2008
... have / new computer - The end - Họ tên thí sinh:. Số báo danh: Giám thị số (họ tên chữ kí): Giám thị số (họ tên chữ kí): Đề thi đợt ngày 22 /6 /20 08 ... a farmer, and Mrs Smith works part-time at a grocery store in a nearby town They have two (2) _, Tom and Mary Lan often does chores after school Sometimes, she also helps Mr Smith on ... they watch Tom play soccer Lan enjoys (4) with the Smiths very much VI Viết lại câu sau dựa vào từ cụm từ gợi ý cho nghĩa câu không thay đổi (1 điểm) I'm sorry I can't help you now I wish...
 • 2
 • 184
 • 0

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 MÔN TOÁN - TRƯỜNG THPT THÚC THỪA pdf

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 MÔN TOÁN - TRƯỜNG THPT THÚC THỪA pdf
... ⇔  2A + B − C 2 2 = 2 A = A + ( A + C ) + C 2 A − AC − C =   A2 + B + C 2  Ta có A2 − AC − C = ⇔ ( A − C ) (2 A + C ) = Vậy A = C A = −C Nếu A = C ,ta chọn A=C=1, B = , tức n = (1 ;2; 1) ... = 25 .10 − 25 = 2 2.Đường thẳng d qua điểm M (0 ;2; 0) có vectơ phương u (1;−1;1) Đường thẳng d’ qua điểm M ' (2; 3;−5) có vectơ phương u ' (2; 1;−1) Diện tích tam giác ABC S = [ ] [ ] Ta có MM = (2; 1;−5) ... cân nên AC ' = CC ' = BC ' = 1 CD a a a2 a 2 a a3 ˆ AC '.AD' sin CAD = AC '.AD' = ⋅ = Vậy V = = 2 AD 2 12 36 3 12 CÂU S = cos A + cos A + cos B + cos 2C = cos A + cos A + cos( B + C ) cos(...
 • 4
 • 173
 • 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 2 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH doc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 2 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH doc
... thí điểm (2, 0 điểm) 1) Diễn sinh thái gì? Phân biệt diễn nguyên sinh diễn thứ sinh 2) Trình bày chế điều chỉnh số lượng cá thể quần thể -Hết Cán coi thi không ... lũ Hai quần thể nguồn gốc từ loài ban đầu; sai khác hình thái lại đặc tính sinh thái khác Các cá thể quần thể không giao phối với cá thể quần thể Hãy giải thích tượng 2) Quần thể ban ... hợp 2: Trong trình phát sinh giao tử, quần thể ban đầu xảy đột biến giao tử mang alen A thành giao tử mang alen a với tần số đột biến 20 % Biết quần thể không chịu tác động chọn lọc, kiểu gen có...
 • 2
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề chính thức môn hóa khối a năm 2007 mã đề 182 pptxde thi hoc sinh gioi mon vat li tinh nam 20042005 lop 9 o thanh hoa bang a de chinh thucde thi vao lop 10 cua tinh ha nam 20132014 de chinh thuc co dap anđề thi lý chính thức năm 20132014de thi vao thpt nam 2013 2014 tinh vinh phuc co dap an de chinh thucđề thi tuyển sinh vào lớp 10 nam 2013 2014 baria vung tau de chinh thucđề chính thức môn sinh năm 2010 mã 724de hoc ki 2 mon toan lop 10 co ban de chinh thucđề thi tiếng việt lớp 5 chính thức kì 2đề thi chính thức năm 2010đề thi chính thức năm 2007kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt 2008 2009 hanoi đề chính thứchướng dẫn chấm đề chính thức học sinh giỏi thcs 2007đề chính thứcđề chính thức tiếng anh 10111Nghi quyet DHCD 2011bien ban dhdcd thuong nien nam 2017111BC hop nhat giua nien do signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcdong gop moi cua luan anđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIchuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch ytccThông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAĐề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox