ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 75 năm NGÀY TRUYỀN THỐNG NCT (chuẩn)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
... niên 79 năm qua, với phát triển đất nước, lãnh đạo Đảng Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hệ niên Việt Nam nối tiếp viết nên truyền thống vẻ vang hệ trước, truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành ... quốc lần thứ IV (1976) định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV tiến hành Thủ đô Hà Nội, ... Đảng định: Đoàn niên Lao động Việt Nam mang tên Đoàn niên Lao động Hồ Chí Minh Thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, nước thống lên xây dựng CNXH Trong chiến...
 • 5
 • 1,063
 • 4

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
... năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 55 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam Đảng, Nhà nước chọn Năm Thanh niên” Đây niềm vinh ... tác đoàn kết tập hợp niên quan tâm thông qua việc phát triển hội ngành nghề Kỹ tham mưu tổ chức thực số mặt công tác cán Đoàn cấp có tiến ** * Năm 2011 năm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS ... lần thứ IV (1976) định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1 980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV tiến hành Thủ đô Hà Nội,...
 • 7
 • 440
 • 2

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn
... trợ niên Năm 2011 năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam Đảng, Nhà nước chọn Năm Thanh ... quân thù mà bắn!" trở thành hiệu lệnh thúc giục quân dân ta xông lên tiêu diệt quân thù Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, Đoàn niên Lao động Việt Nam mang tên Đoàn niên Lao động Hồ ... Sau ngày thống nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1 980, Đại hội Đoàn...
 • 5
 • 346
 • 0

Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
... quốc lần thứ IV (1976) định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1 980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV tiến hành Thủ ... lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 55 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam Đảng, Nhà nước chọn Năm Thanh niên Đây niềm vinh dự lớn lao ... nguyện niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội 2- Tổ chức sâu rộng hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày thành lập...
 • 9
 • 210
 • 2

Đề cương tuyên truyền 70 năm ngày thành lập Đội

Đề cương tuyên truyền 70 năm ngày thành lập Đội
... tU rdn luyQnvd dugc gi6o dpc nhtng truydn thdngc6chm4ng,nhfrngphAmch6ttOtd9pcriadAntQcViet Nam 70 nam qua, nhirngtrangvdng su DOi vd hao truy€nth6ngcria DQi thdng Lich su d6, truy€n Thi€uni€nTi€nphongHOChi ... d6ngd6o c6c em thii5unhi tham gia vdo c6c hoptcl0ng ,( ' r r t t ,Jn, vui choi gi6i trf ldnhm4nh 70 ndm ghi d6u mQtchflngdudngph6ttri6n vd truong thdnhcriatOchricDQi vdi lorplop c6c th6 he dQivi6n...
 • 4
 • 152
 • 2

Đề cương tuyên truyền 75 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Đề cương tuyên truyền 75 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
... Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh Với cống hiến Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thiếu niên, nhi đồng Việt Nam nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội (tháng 5/2001), ... luyện giáo dục truyền thống cách mạng, phẩm chất tốt đẹp dân tộc Việt Nam 75 năm qua, trang vàng sử Đội hào khí truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày sáng Lịch sử đó, truyền thống ... cho Đội mang tên Bác Hồ kính yêu: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Sau ngày 15/5/1941, theo lời Bác dạy, cha anh làm cách mạng, Đội thiếu nhi cứu quốc thành lập khắp địa phương nước Các đội...
 • 6
 • 315
 • 0

De cuong tuyen truyen 41 nam ngay giai phong mien nam thong nhat dat nuoc 1

De cuong tuyen truyen 41 nam ngay giai phong mien nam thong nhat dat nuoc 1
... miền Nam vùng lên đấu tranh, tạo phong trào Đồng khởi (19 59 - 19 60), xoay chuyển tình cách mạng miền Nam, làm tan rã hàng loạt máy ngụy quyền thôn, xã b Giai đoạn từ đầu năm 19 61 đến năm 19 65: ... hoảng nội Tháng 7 /19 74, Đảng ta đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam hai năm 19 75 -19 76, thời đến giải phóng miền Nam năm 19 75 Thắng lợi ... Đảng lần thứ 21 khẳng định đường cách mạng miền Nam đường bạo lực đề nhiệm vụ lớn cho hai miền Nam Bắc Nửa cuối năm 19 74, chiến tranh quân dân ta miền Nam chống lại chiến lược “Việt Nam hoá chiến...
 • 13
 • 239
 • 0

Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
... trình khoa học, công nghệ đại Việt Nam mở cửa, đổi đất nước thời đại - thời đại khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ Đặc trưng bật khoa học - công nghệ kinh tế tri thức phát triển chủ yếu dựa ... trí tuệ Song phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức toàn cầu hóa đặt thách thức to lớn phụ nữ, phụ nữ nước nghèo nước phát triển So với nam giới, phụ nữ có nguy cao bị đẩy khỏi thị trường ... ngày với tận tụy, tâm huyết công việc người Đây phẩm chất thiếu người thời đại nay, phụ nữ phụ nữ thường bị chi phối nặng tự ti, mặc cảm, thụ động, thiếu tính đoán nam giới, bị ràng buộc nhiều...
 • 6
 • 1,939
 • 10

Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
... nữ, đặt tiêu chuẩn ý thức pháp luật người phụ nữ nội dung phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam giai đoạn CNH,HĐH đất nước có mục tiêu hình thành người phụ nữ tri thức pháp luật, tình cảm hành vi ... cho phụ nữ lĩnh vực trị, kinh tế, văn hoá, xã hội gia đình; hỗ trợ tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy tối đa khả tham gia vào trình phát triển thụ hưởng thành phát triển xã hội Đặc biệt, phụ nữ, ... luật Trong nghiệp CNH, HĐH đất nước, người phụ nữ Việt Nam có vị quan trọng đặc biệt, họ lực lượng lao động chiếm phần hai dân số độ tuổi lao động Trong số ngành nghề, lĩnh vực đời sống xã hội, phụ...
 • 9
 • 1,220
 • 3

Đề cương tuyên truyền về xây dựng lối sống văn hóa của phụ nữ Việt Nam

Đề cương tuyên truyền về xây dựng lối sống văn hóa của phụ nữ Việt Nam
... Lối sống văn hóa Từ cách hiểu lối sống văn hóa trên, xin đưa quan niệm lối sống văn hóa lối sống văn hóa lành mạnh Lối sống văn hóa thói quen hành xử đẹp đẽ cá nhân cộng đồng - Lối sống văn hóa ... muốn xây dựng văn hóa phải việc xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh Dĩ nhiên, lối sống có mối quan hệ hữu với văn hóa, trị, kinh tế, khoa học,… thời đại sản sinh - Với cá nhân Lối sống văn hóa ... lượng sống chị em lớn nhiều Lối sống văn hóa lành mạnh người phụ nữ có khả phát huy tác dụng kép Không có ý nghĩa thân chủ thể (người phụ nữ) mà qua khả cảm hóa người phụ nữ, lối sống văn hóa lành...
 • 8
 • 2,449
 • 12

Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên theo chủ đề năm 2009

Đề cương tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên theo chủ đề năm 2009
... để tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường năm 2008 cho học sinh, sinh viên Tạo chuyển biến mạnh mẽ việc tuân thủ quy tắc giao thông học sinh, sinh viên II Yêu cầu Hướng dẫn học sinh, sinh ... Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN THEO CHỦ ... đường, phần đường dành cho người xe thô sơ, tín hiệu đèn giao thông Đối với học sinh trung học phổ thông a) Chủ đề tuyên truyền: Tuyên truyền chủ đề học sinh tiểu học trung học sở tập trung tuyên...
 • 5
 • 1,382
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề cương tuyên truyền ngày pháp luật việt namđề cương tuyên truyền biển đảo năm 2012đề cương tuyên truyền luật biển việt namđề cương tuyên truyền hiến pháp năm 2013đề cương tuyên truyền biển đảo năm 2013đề cương tuyên truyền sửa đổi hiến pháp năm 1992đề cương tuyên truyền hiến pháp sửa đổi năm 2013đề cương tuyên truyền về biển đảo năm 2012đề cương tuyên truyền biển đảo năm 2014đề cương tuyên truyền biển đảo việt nam 2013đề cương tuyên truyền biển đảo năm 2011đề cương tuyên truyền biển đảo việt namđề cương tuyên truyền biển đảo năm 2015đề cương tuyên truyền luật biển việt nam 2012đề cương tuyên truyền ngày 8 tháng 3Phương trình đường thẳng hình học giải tích 12Tuyển chọn các bài khảo sát hàm số trong đề thi năm 2017 của các trường, các sở, đề thi của bộUng dung ptolemy trong so phucÔn thi giữa kỳ Cơ sở tính toán thiết kế thiết bị hóa chất Bách Khoa TPHCMBài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XVBài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiếnBài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo)Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt NamBài 13. Việt Nam thời nguyên thuỷBài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đạiBài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam ÁBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 2. Xã hội nguyên thuỷBài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷBài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX