TRAC NGHIEM KIM LOAI

BT Trắc nghiệm kim loại nhóm IA, IIA

BT Trắc nghiệm kim loại nhóm IA, IIA
... R kim loại b 1s22s22p63s23p6, R khí c 1s22s22p43s23p2, R phi kim d 1s22s22p63s2, R phi kim Câu 62:Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân ngun tố kim loại thuộc PNC nhóm II có : A Tính kim loại ... kim loại A Zn vào dung dịch HCl thu 0,672 lít khú điều kiện tiêu chuẩn dung dịch B Mặt khác để hồ tan 1,9 gam kim loại A cần khơng hết 200ml dung dịch HCl 0,5M M thuộc phân nhóm nhóm II Kim loại ... phần Câu 74:Khơng gặp kim loại kiềm thổ tự nhiên dạng tự vì: A.Thành phần chúng thiên nhiên nhỏ B.Đây kim loại hoạt động hóa học mạnh C.Đây chất hút ẩm đặc biệt D.Đây kim loại điều chế cáhc điện...
 • 14
 • 1,124
 • 14

BT Trắc nghiệm Kim loại

BT Trắc nghiệm Kim loại
... vệ kim loại khỏi bị ăn mòn cách: A) cách li kim loại với môi trường C) B) dùng phương pháp điện hoá dùng Zn chất chống ăn mònD) dùng Zn kim loại không gỉ Câu 19: Một hợp kim gồm kim loại sau: kim ... hỗn hợp gồm kim loại kiềm thổ oxit tác dụng với dung dịch HCl dư thu 27,75g muối khan Kim loại kiềm thổ kim loại sau đây? A) Ba B) Mg C) Ca D) Sr Câu 58: Khi lấy 3,33g muối cloru kim loại có hoá ... trị II lượng muối nitrat kim loại có số mol muối clorua nói trên, thấy khác 1,59g Kim loại kim loại sau đây: A) Mg B) Cu C) Ba D) Ca Câu 59: Hoà tan 1,8g muối sunfat kim loại thuộc nhóm IIA nước,...
 • 15
 • 626
 • 4

trắc nghiệm kim loại

trắc nghiệm kim loại
... (ktc) Hai kim loi ú l A K v Cs B Li v Na C Na v K D Kt qu khỏc Cõu 33: in phõn núng chy mui clorua kim loi kim A thỡ catot thu c 6,24 gam kim loi v anot thu c 1,792 lit khớ (ktc) Kim loi kim A ... khỏc KIM LOI KIM Câu 1: M kim loại kiềm đợc điều chế từ muối hiđroxit sau đây; A Muối clorua nóng chảy B Dung dịch muối clorua C Muối clorua hiđrôxit nóng chảy D Dung dịch hiđroxit Câu 2: Kim loại ... clorua kim loại kiềm nóng chảy, ngời ta thu đợc 0,896 lít khí ( đktc) anot 3,12 g kim loại catôt Công thức hóa học muối là; A LiCl B KCl C NaCl D CsCl Câu 8: Hòa tan 4,25 g muối halogen kim loại...
 • 6
 • 309
 • 5

trac nghiem kim loai tac dung voi dung dịchmuoi

trac nghiem kim loai tac dung voi dung dịchmuoi
... vào nớc đợc 101,43 gam dung dịch A Cho 1,57 gam bột kim loại gồm Zn Al vào dung dịch A khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu đợc phần rắn B dung dịch D chứa hai muối Ngâm B dung dịch H 2SO4 loãng ... 1,712g D 2,144g Cõu 7: Cho 12g Mg vo dung dch cha hai mui FeCl v CuCl2 cú cựng nng 2M, th tớch dung dch l 100ml Sau ú ly dung dch sau phn ng cho tỏc dng vi dung dch KOH d Tớnh lng kt ta thu c ... Cho gam hn hp A gm Mg v Fe tỏc dng ht vi 200 ml dung dch CuSO n phn ng kt thỳc, thu c 12,4 gam cht rn B v dung dch D Cho dung dch D tỏc dng vi dung dch NaOH d, lc v nung kt ta ngoi khụng khớ...
 • 5
 • 872
 • 63

Bài tập trắc nghiệm kim loại hk2 12

Bài tập trắc nghiệm kim loại hk2 12
... A khử kim loại B oxi hoá kim loại C phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường D biến đơn chất kim loại thành hợp chất Câu 46: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trường hợp sau ? Hóa học 12 CB Tài ... khử ion Fe dung dịch thành ion Fe2+ dùng lượng dư A kim loại Mg B kim loại Cu C kim loại Ba D kim loại Ag 15 Hóa học 12 CB Tài liệu ôn thi Vô 12 Câu 92: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm ... cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe Pb; Fe Zn; Fe Sn; Fe Ni Khi nhúng cặp kim loại vào dung dịch axit, số cặp kim loại Fe bị phá hủy trước A B C D Câu 45: Sự ăn mòn kim loại...
 • 22
 • 3,220
 • 20

Tài liệu Trắc nghiệm kim loại kiềm kiềm thổ đa dạng

Tài liệu Trắc nghiệm kim loại kiềm kiềm thổ đa dạng
... Trong không khí, kim loại kiềm bị oxi hoá nhanh nên chúng bảo quản cách: A Ngâm nước B.Ngâm dầu thực vật C.Ngâm rượu etylic D Ngâm dầu hoả Câu 261: Không gặp kim loại kiềm kiềm thổ dạng tự thiên ... C 1,17 gam D.1,404 gam Câu 276: Kim loại kiềm ,kim loại kiềm thổ phản ứng mạnh với : 1: nước ; 2: halogen; 3: silic oxit ; 4: Axit ; 5: rượu ; 6: muối ; 7: phi kim ; 8: hợp chất hidrocacbon Những ... chảy Câu 278: Kim loại kiềm, kiềm thổ( trừ Be,Mg) tác dụng với chất dãy sau đây? A.Cl2 , CuSO4 , NH3 B H2SO4 , CuCl2 , CCl4 , Br2 C.Halogen ,nước , axit , rượu D .Kiềm , muối , oxit kim loại Câu 279:Có...
 • 7
 • 935
 • 57

30 câu trắc nghiệm kim loại pptx

30 câu trắc nghiệm kim loại pptx
... d Không xác đ nh đư c 28/ Kim lo i s kim lo i cho dư i tác d ng v i lít dd có hoà tan 147 gam H2SO4 , đun 28 nóng gi i phóng đư c 16,8 lít SO2 đktc? Ag Zn b c d C ba kim lo i a Cu 29/ 29 Hoà tan ... Mg H2SO4 đ c đư c 27,72 lít SO2 đktc 4,8 gam S % kh i lư ng c a Cu h n h p là: 50 20 a 30 b c d 70 30/ 30 Hoà tan 1,53 gam h n h p Mg, Cu, Zn vào dd HCl dư th y thoát 448 ml khí (đktc) Cô c ... 1,6 gam b c d 12,8 gam a 3,2 gam 22/ 22 Cho 19,2 gam m t kim lo i M có hoá tr II nh t tan hoàn toàn dd HNO3 thu đư c 4,48 lít (đktc) NO v y kim lo i M là: Zn Pb a Mg b c d Cu 23/ 23 mol HNO3 loãng...
 • 2
 • 171
 • 0

on tap trac nghiem kim loai

on tap trac nghiem kim loai
... KOH D A, B, C + 2+ 2+ 2+ Cõu 34 Một dung dịch chứa ion Na , Mg , Ca , Ba , Cl , H+ Để tách đợc nhiều cation khỏi dung dịch mà không đa ion lạ vào, ngời ta cho dung dịch tác dụng với chất số ... Cu(NO3)2 bỡnh kớn khụng cha khụng khớ, sau mt thi gian thu c 4,96 gam cht rn v hn hp khớ X Hp th hon ton X vo nc c 300 ml dung dch Y Dung dch Y cú pH bng A B C D Cõu 15.in phõn cú mng ngn 500 ml ... 100 ml dung dch hn hp gm Cu(NO 3)2 0,2M v AgNO3 0,2M Sau mt thi gian ly kim loi ra, sch lm khụ cõn c 101,72 gam (gi thit cỏc kim loi to thnh u bỏm ht vo st) Khi lng st ó phn ng l A 2,16 gam B 0,84...
 • 3
 • 97
 • 2

Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm thổ

Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm thổ
... hoc 0,04mol Cõu 32: Nung 8,4g mui cacbonat (khan) ca kim loi kim th thỡ thy cú CO v hi nc thoỏt Dn CO2 vo dd Ca(OH)2 d thu c 10g kt ta Vy kim ú l A Be B Mg C Ca D Ba Cõu 33: Hai cht c dựng lm ... 41,55 gam D 65,55 gam Cõu 29: Cho 4,4 gam hn hp gm kim loi nhúm IIA ,thuc chu kỡ liờn tip tỏc dng hon ton vi dung dch HCl d cho 3,36 lớt H2 (tkc) Hai kim loi l A Ca v Sr B Be v Mg C Mg v Ca D Sr v ... to thnh kt ta phn ng vi dung dch BaCl2 l A B C D Cõu 35: X l kim loi thuc phõn nhúm chớnh nhúm II (hay nhúm IIA) Cho 1,7 gam hn hp gm kim loi X v Zn tỏc dng vi lng d dung dch HCl, sinh 0,672 lớt...
 • 3
 • 538
 • 21

hóa học lớp 12-trắc nghiệm kim loại potx

hóa học lớp 12-trắc nghiệm kim loại potx
... d Không xác đ nh đư c 28/ Kim lo i s kim lo i cho dư i tác d ng v i lít dd có hoà tan 147 gam H2SO4 , đun 28 nóng gi i phóng đư c 16,8 lít SO2 đktc? Ag Zn b c d C ba kim lo i a Cu 29/ 29 Hoà tan ... 1,6 gam b c d 12,8 gam a 3,2 gam 22/ 22 Cho 19,2 gam m t kim lo i M có hoá tr II nh t tan hoàn toàn dd HNO3 thu đư c 4,48 lít (đktc) NO v y kim lo i M là: Zn Pb a Mg b c d Cu 23/ 23 mol HNO3 loãng ... 14/ 14 Cho bi t ion H+ oxi hoá đư c Mn thành Mn2+ , Mn kh đư c ion Cu2+, Ag+ thành kim lo i tương ng th t s p x p c p oxi hoá kh dãy n hoá theo chi u tăng tính oxi hoá c a ion là:...
 • 2
 • 108
 • 0

HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM KIM LOẠI TRONG doc

HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM KIM LOẠI TRONG doc
... thi tuyển sinh đại học khối A - NĂM 2008 Câu 1: X kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, Y kim loại tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 Hai kim loại X, Y (biết thứ tự dãy điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng ... 6: Tiến hành bốn thí nghiệm - Thí nghiệm 1: Nhúng Fe vào dung dịch FeCl3 ; - Thí nghiệm 2: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4; - Thí nghiệm 3: Nhúng Cu vào dung dịch FeCl3 ; - Thí nghiệm 4: Cho Fe tiếp ... NaNO3 phản ứng A chất xúc tác B chất oxi hoá C môi trường D chất khử Câu 11: Trong hợp chất ion XY (X kim loại, Y phi kim) , số electron cation số electron anion tổng số electron XY 20 Biết hợp...
 • 7
 • 85
 • 0

Trắc nghiệm kim loại

Trắc nghiệm kim loại
... hai muối cacbonat sunfit kim loại kiềm vào dung dòch HCl dư Toàn khí thoát hấp thụ tối thiểu 500 ml dung dòch KOH 3M Kim loại kiềm là: A) Li B) Na C) Rb D) K Câu 45) Kim loại kiềm thổ là: A) Mg, ... 32) Cho 12,9 gam hỗn hợp X chứa kim loại M oxit cao M 2O3 tác dụng với dung dòch HNO3 dư đến phản ứng hoàn toàn thu 63,9 gam muối nitrat kim loại M Khối lượng kim loại hỗn hợp X là: A) 5,6 gam ... gam D) 23,2 gam Trang 14 Câu 4) Nhiệt phân hoàn toàn 18 gam muối nitrat kim loại M, sau phản ứng thu gam oxit kim loại Kim loại M là: A) Mg B) Al C) Fe D) Cu Câu 5) Để 39,2 gam bột Fe không khí...
 • 73
 • 102
 • 0

Các bài tập trắc nghiệm kim loại nhóm I và II

Các bài tập trắc nghiệm kim loại nhóm I và II
... R kim lo i b 1s22s22p63s23p6, R khí c 1s22s22p43s23p2, R phi kim d 1s22s22p63s2, R phi kim Câu 62:Theo chiều tăng dần i n tích hạt nhân nguyên tố kim lo i thuộc PNC nhóm II có : A Tính kim lo i ... gồm Fe kim lo i hóa trị IIvào dung dịch HCl thu 2,24 lít khí H2(đo đktc) Nếu dùng 2,4 gam kim lo i hoá trị II cho vào dung dịch HCl dùng không hết 500ml dung dịch HCl 1M .Kim lo i hoá trị II là: ... 114:Nhúng kim lo i X hoá trị II vào dung dịch CuSO 4.Sau th i gian lấy kim lo i thấy kh i lượng giảm 0,05%.mặt khác lấy kim lo i nhúng vào dung dịch Pb(NO3)2 kh i lượng tăng lên 7,1%.Biết số mol...
 • 9
 • 354
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập trắc nghiệm kim loạitrắc nghiệm kim loại kiềmtrắc nghiệm kim loại kiềm thổtrắc nghiệm kim loại hóatrác nghiệm kim loại đại cươngtrắc nghiệm kim loại kiềm kiềm thổ nhômcâu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềmtrắc nghiệm kim loại kiềm kiềm thổ nhôm có đáp ánbài tập trắc nghiệm kim loại kiềm kiềm thổ nhômbài tập trắc nghiệm kim loại kiềm thổtrắc nghiệm kim loại kiềm kiềm thổ và nhômtrắc nghiệm kim loại kiềm và kiềm thổbt trac nghiem kim loạibài tập trắc nghiệm kim loại kiềm có đáp ánbài tập trắc nghiệm kim loại tác dụng với axittb ve viec tam ung co tuc 12 08 220130426 KSH Bo Sung Thuyet Minh BCTC Quy 1 Nam 201320130815 KSH KQKD Soat Xet Ban Nien Nam 201320140123 20140123 KSH Dinh Chinh BCTC Quy 3 Nam 201320140721 20140721 KSH KQKD Quy 2 Nam 201420100817 KSH BCTC 6 thang dau nam 2010 soat xet20101026 KSH KQKD quy 3 201020110128 KSH BCTC quy 4 201020111026 KSH KQKD Cty me quy III 201120111101 KSH BCTC Cty me Quy III 201120141010 20141010 KSH Dinh Chinh Nghi Quyet Va Bien Ban Hop DHDCD Bat Thuong Nam 201420100330 KSH BCTC KT 200920100505 KSH Bang CDKT QI 201020170831 BSC Vietnam Company Visit Note VN JVC3 ttr vv sua doi dieu le ve nguoi dai dien theo phap luat2 cac noi dung can thong qua tai dhcd bat thuong 201128 03 2011 - Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông1 uy quyen du hop dai hoi co dong bat thuongThông báo cổ đông | TPBank Digital 4 ttr de an amc03. hdqt bao cao su dung ns 2016 2017 tviet