AMINO AXIT CHUYEN DE BAI TAP HOA 12

AMINO AXIT CHUYEN DE BAI TAP HOA 12

AMINO AXIT CHUYEN DE BAI TAP HOA 12
... 56,525 gam Dng 4: Este ca amino axit v mui ca aminoaxit vi axit (vụ c, hu c) hoc vi (NH3 ,amin) Cụng thc CnH2n+1NO2 cú cỏc ng phõn sau: - Amino axit , este aminoaxit , mui to t axit hu c khụng no vi ... gc -amino axit B Liờn kt ca nhúm CO vi nhúm NH gia n v -amino axit c gi l liờn kt peptit C Polipeptit gm cỏc peptit cú t 10 n 50 gc -amino axit D Peptit l nhng hp cht cha t n 50 gc -amino axit ... dung dch brom Tờn gi ca X l A metyl aminoaxetat B axit -aminopropionic C axit -aminopropionic D amoni acrylat Cõu 20: Dóy ch cha nhng amino axit cú s nhúm amino v s nhúm cacboxyl bng l A Gly,...
 • 14
 • 163
 • 0

chuyên đề ôn tập hóa 12 lí thuyết và bài tập

chuyên đề ôn tập hóa 12 lí thuyết và bài tập
... biểu thức : 64 6400  124 n= = 46  62  68n 100 68  Có khoảng 46 mắt xích isopren chứa cầu sunfua Bài 15: LUYỆN TẬP POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME Đề ghi chữ Đ (), S (sai) vào [ ] câu sau: a Polime ... xenlulozơ Hãy nêu tính chất hóa học giống saccarozơ, tinh bột xenlulozơ Viết phương trình hóa học (nếu có ) ĐA:  H ,t Thủy phân saccarozơ: C12 H 22O11  H 2O  C6 H12O6  C6 H12O6  Glucozơ fructozơ ... xt ,t C12 H 22O11  H 2O  C6 H12O6  C6 H12O6  Số mol saccarozơ nC12 H 22O11  Saccarozơ glucozơ fructozơ t C5 H11O5CHO  AgNO3  3NH  H 2O  C5 H11O5COONH  Ag  2 NH NO3  xt ,t C12 H...
 • 114
 • 248
 • 0

13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9 pot

13 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA HỌC 9 pot
... vào nước vơi dư? Bài 8: Tính lượng H2SO4 điều chế cho 40kg SO3 hợp nước biết hiệu suất pư 95 %? Bài 9: Có thể điều chế kg Nhơm từ quặng chứa 95 % nhơm oxit, biết hiệu suất pư 98 %? Bài 10: Người ta ... PT tốn học theo số mol x, y gọi - Giải PT, Hệ PT tốn học -> Tìm số mol x, y 26 - Tính TP % chất: % mA = mA mhh 100% ; : % mB = mB mhh 100% * Bài tập áp dụng: Bài 1: Hòa tan hồn tồn 11,9g hh hai ... minh họa * Bài tập áp dụng: Bài 1: Bằng PPHH tách riêng hh SO2 CO2? Bài 2: - chất hh rắn: Na2CO3; BaCO3; MgCO3? Bài 3: Làm thu AlCl3 tinh khiết từ AlCl3 có lẫn FeCl3 CuCl2? Bài 4:...
 • 40
 • 4,898
 • 76

Bài tập chuyên đề " Bài tập hoá học phổ thông" pps

Bài tập chuyên đề
... Sv Lê Phạm Thành – K52 CLC Hóa Học ĐHSP Hà Nội, 2005 Bài tập chuyên đề Bài tập nhiều cách giải” Mà ta có: 12 56 x 16 y 0,1 3x y x=3; y=2 Vậy công thức quy đổi hóa học B là: Fe3O2 Thay vào (**) ... 0,1 16 = 0,1 16 + 16 m = 10,08 gam 0,1 3m 56 Sv Lê Phạm Thành – K52 CLC Hóa Học ĐHSP Hà Nội, 2005 Bài tập chuyên đề Bài tập nhiều cách giải” Cách (Phương pháp tách công thức): Trong trường hợp ... Sv Lê Phạm Thành – K52 CLC Hóa Học ĐHSP Hà Nội, 2005 Bài tập chuyên đề Bài tập nhiều cách giải” 3Fe + 2O2 → Fe3O4 (b) O2 → Fe2O3 (c) 2Fe + Cho B tác...
 • 4
 • 288
 • 0

13 chuyên đề bài tập hóa học 9

13 chuyên đề bài tập hóa học 9
... NaAlO2 + H2 f Al + ………… -> Al2S3 Bài 34: Chun đề 2: Bài tập nhận biết: * Phương pháp vật lí: màu sắc, độ tan , nhiệt độ nóng chảy, từ tính, mùi, vị * Phương pháp hóa học: + Trích chất cần nhận biết ... minh họa * Bài tập áp dụng: Bài 1: Bằng pphh tách riêng hh SO2 CO2? Bài 2: - chất hh rắn: Na2CO3; BaCO3; MgCO3? Bài 3: Làm thu AlCl3 tinh khiết từ AlCl3 có lẫn FeCl3 CuCl2? Bài 4: ... vào nước vơi dư? Bài 8: Tính lượng H2SO4 điều chế cho 40kg SO3 hợp nước biết hiệu suất pư 95 %? Bài 10: Có thể điều chế kg Nhơm từ quặng chứa 95 % nhơm oxit, biết hiệu suất pư 98 %? Bài 11: Người ta...
 • 31
 • 413
 • 1

Chuyên đề bài tập hóa học lớp 11

Chuyên đề bài tập hóa học lớp 11
... ? A Tăng 21,2 gam B tăng 40 gam C giảm 18,8 gam D giảm 21,2 gam CHUYÊN ĐỀ: HIĐROCACBON THƠM – NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN 1B 11B 21A 31C 41D 51D 61A 71B 2C 12A 22C 32A 42A 52D 62D 72C 3D 13C ... HNO3 (đ) /H2SO4 (đ) Câu 30: Tính chất benzen ? A Dễ B Khó cộng C Bền với chất oxi hóa D Kém bền với chất oxi hóa Câu 31: Cho benzen + Cl2 (as) ta thu dẫn xuất clo A Vậy A là: A C6H5Cl B p-C6H4Cl2 ... vừa đủ brom lỏng (xúc tác bột sắt, đun nóng) thu 80 ml brombenzen (d = 1,495 g/ml) Hiệu suất brom hóa đạt A 67,6% B 73,49% C 85,3% D 65,35% Câu 60: Cho benzen vào lọ đựng Cl2 dư đưa ánh sáng Sau...
 • 5
 • 1,702
 • 3

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ RẤT HAY TẢI NGAY

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ RẤT HAY TẢI NGAY
... phương trình pảhn ứng dạng phân tử ion rút gọn b, Tính nồng độ mol dung dịch Al2(SO4)3 ban đầu BÀI TẬP VỀ NITƠ- PHƠT PHO Câu Khi cho oxit kim loại hố trị n tác dụng với dung dịch HNO3 dư tạo thành ... 21,3 gam P2O5 8,1 gam H2O Cơng thức phân tử A là: A H3PO4 B H3PO3 C P2H4 D PH3 103 Cho 6,72 lít NH3 (đktc) tác dụng với dung dịch chứa 9,8 gam H3PO4 Muối tạo thành có cơng thức: A NH4H2PO4 B (NH4)2HPO4 ... nhất, đktc) dung dịch X cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m A 38,72 B 35,50 C 49,09 D 34,36 114: Cho Cu dung dịch H2SO4 lỗng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy GV:...
 • 22
 • 93
 • 3

chuyên đề bài tập hóa học tổng hợp về phần kim loại

chuyên đề bài tập hóa học tổng hợp về phần kim loại
... không hợp kim? A Tính chất hợp kim phụ thuộc vào thành phần đơn chất tham gia hợp kim cấu tạo mạng tinh thể hợp kim B Hợp kim vật liệu kim loại có chứa hay nhiều nguyên tố (kim loại phi kim) C ... Trong hợp kim có liên kết kim loại liên kết ion B Tính chất hợp kim không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hợp kim C Hợp kim có tính chất hoá học tương tự tính chất kim loại tạo chúng D Hợp kim ... kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhôm Câu 29: Kim loại sau kim loại cứng tất kim loại? A Vonfam B Crom C Sắt D Đồng Câu 30: Kim loại sau kim loại mềm tất kim loại? A Li B Xe C Na D K Câu 31: Kim...
 • 24
 • 239
 • 2

Các chuyên đề bài tập hóa học 8

Các chuyên đề bài tập hóa học 8
... 71.Al2(SO4)3 72.MgCO3 73 BaBr2 74.Al2S3 78. Ba3(PO4)2 79.FePO4 80 .Hg(NO3)2 81 .Fe(NO3)3 KHSO4 86 Ca(H2PO4)2 87 K2HPO4 88 NaNO3 Bài 2: Viết công thức hóa học hợp chất sau: Natri Oxit Đồng Oxit Điphotpho ... lấy đâu mà cười? Bài ca xin nhắc người Học chăm có chây lười mà gay Tính chất cách điều chế chất bản: O2; H2; H2O 5.1 Tính chất hóa học cách điều chế Oxi: 5.1.1 Tính chất hóa học: - Oxi tác dụng ... ứng hóa học chất ban đầu 3+……… Hiện tượng hóa học c Quá trình biến đổi chất thành chất khác 4+……… Phương trình hóa học d Hiện tượng chất biến đổi có tạo chất khác 5+……… Trong phản ứng hóa học...
 • 31
 • 456
 • 3

amino axit chuyên đề hóa 12

amino axit chuyên đề hóa 12
... Este ca amino axit v mui ca aminoaxit vi axit (vụ c, hu c) hoc vi (NH3 ,amin) Cụng thc CnH2n+1NO2 cú cỏc ng phõn sau: -9- Ti l iu luyn thi H-C - Amino axit , este aminoaxit , mui to t axit hu ... gc -amino axit B Liờn kt ca nhúm CO vi nhúm NH gia n v -amino axit c gi l liờn kt peptit C Polipeptit gm cỏc peptit cú t 10 n 50 gc -amino axit D Peptit l nhng hp cht cha t n 50 gc -amino axit ... dung dch brom Tờn gi ca X l A metyl aminoaxetat B axit -aminopropionic C axit -aminopropionic D amoni acrylat Cõu 20: Dóy ch cha nhng amino axit cú s nhúm amino v s nhúm cacboxyl bng l A Gly,...
 • 19
 • 1,694
 • 0

Chuyên đề bài tập amin amino axit pepit

Chuyên đề bài tập amin  amino axit pepit
... th ca X v Y ln lt l A propan-2 -amin v axit aminoetanoic B propan-2 -amin v axit 2-aminopropanoic C propan-1 -amin v axit 2-aminopropanoic D propan-1 -amin v axit aminoetanoic Cõu 219 (C-12) Cho ... v axit 2-aminopropionic C axit 2- aminopropionic v amoni acrylat D Axit 2- aminopropionic v axit 3- aminopropionic Cõu 147 (H-B-2010) ipeptit mch h X v tripeptit mch h Y u c to nờn t mt aminoaxit ... no sau õy l ỳng? A. nhit thng, cỏc amino axit u l nhng cht lng B.Cỏc amino axit thiờn nhiờn hu ht l cỏc -amino axit C .Amino axit thuc loi hp cht hu c chc D .Axit glutamic l thnh phn chớnh ca bt...
 • 21
 • 800
 • 0

chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án
... dd Ca(OH)2 Sau phản ứng thu 10g kết tủa dd B khối lượng tăng lên 3,2g so với ban đầu Xác đònh CT phân tử oxit sắt (Đề HSGiỏi Tỉnh BĐ 04 - 05) Bài giải Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O ... Ta : mO = mO(NO) + mO(H2O) = (4a/68).16 + (6a/68).16 = 160a/68 Mà : mO(O2) = 5a/68 32 = 160a/68 (g) Bài giải ⇒Trong A không chứa O ⇒Vậy A hợp chất N H Gọi công thức hóa học A NxHy ⇒Ta ... y = (4a/68): (12a/68) x:y= : ⇒ A (NH3)n Mà A chứa nguyên tử N ⇒ A NH3 Lập công thức hợp chất Bài tập 2:Dẫn khí CO dư qua m gam bột sắt oxit sắt nung nóng ta thu sắt khí CO2 -Nếu cho lượng sắt...
 • 5
 • 1,384
 • 39

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 có đáp án
... 16g TN2 so với TN1 , thêm 50% Al2O3 tức thêm 8g Trong khối lượng chất rắn tăng 21 – 15 = 6g Bài giải     Vậy phải – = 2g Al2O3 tan TN2 Trong TN2 , ngòai lượng Al2O3 sẵn TN1 tan hết ... TN1 CuO => mCuO = 15g Trong TN2 tất 16+2=18g Al2O3 tan dd KOH Theo PT ta : số mol K2O = ½ số mol KOH tan = 18:102 (mol) Khối lượng K2O = (18:102 ) 94 = 16,59g ... KOH dư ta so sánh khối lượng chất rắn không tan cặp TN sau :  So sánh TN1 TN2 : Gỉa sử TN2 Al2O3 tan hết So với TN2 lượng KOH TN1 không đổi lượng Al2O3 nhỏ -> TN1: Al2O3 tan hết  Bài giải  ...
 • 7
 • 1,273
 • 14

Xem thêm