4 polime và vật liệu polime

90 câu trắc nghiệm chương 4 – pilime vật liệu polime

90 câu trắc nghiệm chương 4 – pilime và vật liệu polime
... (biết 90 c âu trắc nghịêm chương pilime vật liệu polime CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%) A 2 24, 0 B 286,7 C 358 ,4 D 44 8,0 Câu 12: Khối lượng đoạn tơ nion-6,6 27 346 đvC ... tạo bao polime trùng hợp? A B C D Câu 54: Khi đốt cháy polime thu CO2 nước tỉ lệ mol 1: Polime đem đốt 11 90 c âu trắc nghịêm chương pilime vật liệu polime A PE B PVC C tinh bột D protein Câu 55: ... metacrylat) Câu 64: Tìm phát biểu sai? 13 90 c âu trắc nghịêm chương pilime vật liệu polime A Polime không bay khối lượng phân tử lớn lực liên kết phân tử lớn B Polime nhiệt độ nóng chảy xác định polime...
 • 20
 • 243
 • 0

Tài liệu Chương 4: POLIME VẬT LIỆU POLIME docx

Tài liệu Chương 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME docx
... 115 gam D 230 gam Câu 30 Hãy cho biết polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh A PVC B Cao su Isopren C amilopectin D xenlulozơ Câu 31 Hãy cho biết polime sau polime thiên nhiên? A cao su buna B ... phõn mch h ca X thỡ s loi polime thu c l A B C D Câu 36 Cho polime sau: (-CH 2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n Công thức monome để trùng hợp trùng ngng để tạo polime lần lợt là: A CH2=CHCl, ... ứng trùng ngng ? A B C D Câu 40 Cho polime sau: poli stiren ; cao su isopren ; tơ axetat ; tơ capron ; poli(metyl metacrylat) ; poli(vinyl clorua) ; bakelit Polime sử dụng để sản xuất chất dẻo...
 • 2
 • 782
 • 39

CHƯƠNG 4. POLIME VẬT LIỆU POLIME doc

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME doc
... thích hợp vào chỗ trống định nghĩa vật liệu compozit Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm (1) thành phần vật liệu phân tán vào mà (2) A (1) hai; (2) không tan vào B (1) hai; (2) tan vào C (1) ... hợp vào chỗ trống định nghĩa vật liệu compozit : Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm (1) thành phần vật liệu phân tán vào mà (2) A (1) hai ; (2) không tan vào nhau B (1) hai ; (2) tan vào ... dụng với mắt xích PVC Câu 68: Mô tả polime sau không ? A PE dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu điện B PVC dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa C Polimetylmetacrylat dùng để làm kính...
 • 18
 • 635
 • 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 4: POLIME VẬT LIỆU POLIME pps

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME pps
... CN D Kéo dán loại vật liệu có khả kết dính hai mảnh vật liệu rắn khác Keo dán epoxi, Keo dán urefomanđehit, nhựa vá săm II MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP: + Dạng 1: Tính khối lượng monome polime tạo thành ... -Phản ứng phân cắt mạch polime Thủy tinh (-CH2-C-)n mạch polime CH3 -Phản ứng tăng mạch III-ĐIỀU CHẾ POLIME : COOCH3 -Phản ứng giữ nguyên polime hữu Poli(phenol-fomanđehit (PPF) ... lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nước gọi phản ứng A trao đổi trùng hợp B nhiệt phân D trùng ngưng C Câu 6: Tên gọi polime có công thức (-CH2CH2-)n A polivinyl clorua B polietilen C polimetyl...
 • 22
 • 1,245
 • 5

CHƯƠNG 4: POLIME VẬT LIỆU POLIME pot

CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME pot
... động III – TÍNH CHẤT VẬT LÍ(sgk)  HS nghiên cứu SGK cho biết số tính Các polime hầu hết chất rắn, khơng bay chất vật polime hơi, khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định Polime nóng chảy cho ... sản phẩm polime đời sống sản xuất để chứng minh thêm cho tính chất vật lí sản phẩm polime gọi chất nhiệt dẻo Polime khơng nóng chảy, đun bị phân huỷ gọi chất nhiệt rắn V CỦNG CỐ: Hệ số polime ... nilon-6 ( NH [CH2] CO )n định nghĩa polime - n: Hệ số polime hố hay độ polime hố  HS cho thí dụ Giải thích khái niệm như: - Các phân tử CH2=CH2, H2N[CH2]5COOH: hệ số polime hố, monome monome  HS...
 • 4
 • 151
 • 0

Luyện tập POLIME vật liệu POLIME

Luyện tập POLIME Và vật liệu POLIME
... Lam BµI 15 LUN TËP POLIME Vµ VËT LIƯU POLIME Trong ch­¬ng nµy CÇn ph¶i n¾m ®­ỵc c¸c kiÕn thøc träng t©m g× ? Lun tËp polime vµ vËt liƯu polime I-KiÕn thøc cÇn nhí 1-Kh¸i niƯm -Polime lµ c¸c hỵp ... ®iỊu chÕ polime c¸c tư hc t­¬ng tùøng nµolín (polime) ®ång thêi ph¶n (monome)thµnh ph©n tư gi¶i phãng c¸c ph©n tư nhá kh¸c (nh­ H2O…) lín n Monome Polime n Monome Polime+ c¸c ph©n tư nhá Polime ... 3-Kh¸i niƯm vỊ c¸c vËt liƯu polime VËt liƯu polime gåm c¸c lo¹i nµo ? VËt liƯu polime gåm cã : Chất dẻo Tơ Cao su Keo dán tổng hợp 4-So s¸nh hai lo¹i ph¶n øng ®iỊu chÕ polime Ph¶n øng Mơc so s¸nh...
 • 23
 • 1,042
 • 9

GDTX: tiết 24- bài 16 thực hành. một số tính chất của protein vật liệu polime

GDTX: tiết 24- bài 16 thực hành. một số tính chất của protein và vật liệu polime
... *GV: Em giải thích tượng thí nghiệm? *HV: Giải thích kết luận: Hoạt động Thí nghiệm : Tính chất vài vật liệu polime đun nóng *GV: Em nêu cách tiến hành thí nghiệm SGK? *HV: Nêu cách tiến hành SGK ... Em giải thích tượng thí nghiệm? *HV: Giải thích kết luận: Hoạt động Thí nghiệm : Phản ứng vài vật liệu polime với *GV: Em nêu cách tiến hành thí nghiệm SGK? *HV: Nêu cách tiến hành SGK *GV: Hướng ... *GV: Hướng dẫn HV thu hồi hóa chất, vệ sinh lớp học *HV: Vệ sinh lớp học *GV: Hướng dẫn HV nhà viết tường trình thí nghiệm *GV: Yêu cầu HV nộp tường trình thí nghiệm vào buổi học sau *HV: Nghe giảng...
 • 2
 • 3,100
 • 23

Polome vật liệu polime hóa 2010

Polome và vật liệu polime hóa 2010
... polistiren Ph n ng khâu m ch polime a) S lưu hóa cao su: Khi h p nóng cao su thô v i lưu huỳnh thu ñư c cao su lưu hóa polime ñư c n i v i b i c u –S–S– (c u ñisunfua) cao su lưu hóa, m ch b) Nh a rezit ... thành s i IV – TÍNH CH T HÓA H C Ph n ng gi nguyên m ch polime a) Poli(vinyl axetat) (PVA) tác d ng v i dung d ch NaOH: b) Cao su thiên nhiên tác d ng v i HCl: Cao su hiñroclo hóa c) Poli(vinyl clorua) ... Ví d : III – TÍNH CH T V T LÍ H u h t polime ch t r n, không bay hơi, nhi t ñ nóng ch y xác ñ nh, m t s tan dung môi h u ða s polime có tính d o, m t s polime có tính ñàn h i, m t s có tính dai,...
 • 9
 • 350
 • 4

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 4CHƯƠNG IV. POLIME VẬT LIỆU POLIME

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 4CHƯƠNG IV. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
... lưu hóa cao su Khi hấp nóng cao su thô với lưu huỳnh thu cao su lưu hóa V Điều chế: Có thể điều chế polime phản ứng trùng hợp trùng ngưng VI Vật liệu polime: CHẤT DẺO: - Chất dẻo vật liệu polime ... TƠ: - Tơ vật liệu polime hình sợi dài mảnh với độ bền định - Phân loại: Tơ chia làm loại : + Tơ thi n nhiên (sẵn có thi n nhiên) bông, len, tơ tằm + Tơ hóa học (chế tạo phương pháp hóa học): ... CHCN t→ (-CH2–CH(CN)-)n CAO SU: - Cao su vật liệu polime có tính đàn hồi - Có hai loại cao su: Cao su thi n nhiên cao su tổng hợp + Cao su thi n nhiên polime isopren + Cao su tổng hợp: 0 VD: Caosubuna...
 • 11
 • 2,328
 • 45

Tài liệu Polime vật liệu polime docx

Tài liệu Polime và vật liệu polime docx
... xenlulozơ, nilon-6 capron đồng phân 4.2 Bài Vật liệu polime - Chú ý phân biệt chất dẻo vật liệu compozit; polime vật liệu polime Thí dụ: từ butađien trùng hợp polime dùng sản xuất cao su buna / polibutađien ... 4: Polime vật liệu polime tiết (4 lý thuyết, luyện tập + kiểm tra) Mục tiêu - Biến khái niệm chung polime vật liệu polime - Hiểu phản ứng trùng hợp trùng ngưng, nhận dạng monome để tổng hợp polime ... hệ số polime hóa hay độ polime hóa (Dùng tổng quát cho polime trùng ngưng) - Cấu trúc điều hoà không điều hoà : giới thiệu mức độ sơ lược Bản chất sản xuất vật liệu tính ứng dụng “đầu vào - đầu...
 • 9
 • 551
 • 4

Tài liệu Polime vật liệu polime (Hồ Chí Tuấn - ĐH Y HN) pdf

Tài liệu Polime và vật liệu polime (Hồ Chí Tuấn - ĐH Y HN) pdf
... nư c, da gi … c) Poli(metyl metacrylat) (th y tinh h u PEXIGLAS) Poli(metyl metacrylat) ch t d o c ng, su t, không v …nên ñư c g i th y tinh h u Dùng ñ ch t o kính m y bay, ô tô, kính b o hi m, ... i polime thành ph m ðó v t li u compozit - Ch t n n (polime) : có th dùng nh a nhi t d o hay nh a nhi t r n - Ch t ñ n: phân tán (nhưng không tan) vào polime Ch t ñ n có th là: s i (bông, ñay, ... : - Cao su buna có tính ñàn h i ñ b n cao su thiên nhiên Khi dùng buta-1, 3- ien 10oC, polime sinh ch a 77% ñơn v trans-1,4 7% ñơn v cis-1,4 (còn l i s n ph m trùng h p 1,2) Còn 100oC sinh polime...
 • 9
 • 529
 • 13

Polime vật liệu polime potx

Polime và vật liệu polime potx
... 2011 Cõu 18: Cho cỏc polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutaien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) v (6) t nilon-6,6 Trong cỏc polime trờn, cỏc polime cú th b thu ... (2), (3), (6) thi TSC 2011 Cõu 19: Polime di õy cú cựng cu trỳc mch polime vi nha bakelit l A Amiloz B Glicogen C Cao su lu húa D Xenluloz Câu 20 Trong cỏc polime sau õy: Bụng (1); T tm (2); ... phõn mch h ca X thỡ s loi polime thu c l A B C D Câu 22 Cho polime sau: (-CH2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n Công thức monome để trùng hợp trùng ngng để tạo polime lần lợt là: A CH2=CHCl,...
 • 4
 • 976
 • 4

Tóm tắt lý thuyết hoá học 12 Chương 3: POLIME VẬT LIỆU POLIMEA-POLIME pdf

Tóm tắt lý thuyết hoá học 12 Chương 3: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIMEA-POLIME pdf
... 05/ 2010 Trang 19 Tóm tắt thuyết hố học 12 B- VẬT LIỆU POLIME I – CHẤT DẺO Khái niệm chất dẻo vật liệu compozit - Chất dẻo vật liệu polime có tính dẻo - Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm ... Cl CH CH C CH CH n poliisopren hiđroclo hoá CH CH C CH +nHCl CH n poliisopren Tóm tắt thuyết hố học 12 Phản ứng tăng mạch polime ( khâu mạch )  Phản ứng lưu hố chuyển cao su ... Anh Tuấn Tháng 05/ 2010 Trang 20 Tóm tắt thuyết hố học 12 OH OH CH2 OH CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 Mộđoạ mạ h phâ tử a rezit t n c n nhự II – TƠ Khái niệm - Tơ polime hình sợi dài mảnh với độ...
 • 5
 • 13,974
 • 395

POLIME VẬT LIỆU POLIME

POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
... lưu hóa V Điều chế: Có thể điều chế polime phản ứng trùng hợp trùng ngưng VI Vật liệu polime: CHẤT DẺO: - Chất dẻo vật liệu polime có túnh dẻo - Một số polime dùng làm chất dẻo: , p , xt + Polietilen ... caprolactam D sản phẩm trùng ngưng Câu 28/ Mô tả ứng dụng polime không đúng? A PE dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu điện B PVC dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa C Poli (metyl metacrylat) ... ? A Polime hợp chất có phân tử khối lớn B Những phân tử nhỏ có liên kết đôi vòng bền gọi monome C Hệ số n mắt xích công thức polime gọi hệ số trùng hợp D Polime có nhiều ứng dụng làm vật liệu...
 • 11
 • 2,382
 • 1

POLIME VẬT LIỆU POLIME

POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
... khâu Câu Khái niệm polime A Polime hợp chất tạo thành từ phân tử lớn B Polime hợp chất tạo thành từ phân tử có phân tử khối nhỏ C Polime sản phẩm phản trùng hợp trùng ngưng D Polime hợp chất cao ... Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng A.0Giữ nguyên mạch polime B Giảm mạch polime C Đipolime hóa D Tăng mạch polime Câu 93 Polime X phân tử chứa C, H có O Hệ số trùng hợp phân tử X 1800, ... polilme co thể bị thay đổi D Tùy thuộc vào điều kiện phản ứng mà tất chất đơn chức trùng hợp thành polime Câu 49 Cao su thiên nhiên polime sau đây: Câu 54 Polime sau sản phẩm phản ứng trùng ngưng?...
 • 14
 • 1,094
 • 4

Xem thêm