ĐỀ KIỂM TRA hóa 11

Đề Kiểm Tra Hóa 11 Nâng Cao ( THPT Nghĩa Đàn- Nghệ An)

Đề Kiểm Tra Hóa 11 Nâng Cao ( THPT Nghĩa Đàn- Nghệ An)
... Câu 20 : ứng là: A chất xúc tác B chất oxi hóa C môi trờng D chất khử Môn Hoa 11- 2 ( ề số 4) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với ... tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Hoa 11- 2 Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... C AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2 D AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2 Câu 14 : Có ba lọ axit riêng biệt chứa dung dịc : HCl, HNO3, H2SO4 nhãn...
 • 5
 • 1,136
 • 60

kiem tra hoa 11

dê kiem tra hoa 11
... nNaOH = 0, 011 * 0,05 = 0,00055 mol PTHH : HCl + NaOH → NaCl + H2O 0,0005 0,0005 10 B 11 A Số mol NaOH dư = 0,00005 mol ⇒ [OH-] = [NaOH] = 12 C 13 C 14 C 15 B 0, 00005 = 0, 0005 M 0,1 10−14 11 ⇒ [H ... sau phản ứng trao đổi ion dung dòch B Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3 A Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 II TỰ LUẬN ( điểm ) Trộn 50 ml dung dòch HCl 0,01 M với 50 ml dung dòch NaOH 0, 011 M 100 ml ... NHÓM I A ; B ; C ; D + 11 Phương trình ion thu gọn : H + OH → H2O Biểu diễn chất phản ứng hoá học sau ? A HCl + NaOH →...
 • 3
 • 465
 • 5

bo de kiem tra hoa 11

bo de kiem tra hoa 11
... =14) IV Bi kim tra 45 phỳt s IV.1 Phm vi kim tra Chng i cng v hirocacbon ; Chng Hirocacbon no IV.2 Cu trỳc kim tra Mc Bit Hiu Vn dng Tng Ni dung KQ TL KQ TL KQ TL i cng 2 hirocacbon ng ng, ng ... 14 ; O = 16 ; H = 1) III Bi kim tra 45 phỳt s (kim tra hc kỡ 1) III.1 Phm vi kim tra Chng S in li ; Chng Nit Photpho ; Chng Cacbon Silic ; III.2 Cu trỳc kim tra Mc nhn thc Ni dung kin Nhn ... 12; H= 1; O= 16; Cl = 35,5; Na= 23) V Bi kim tra 45 phỳt s V.1 Phm vi kim tra Chng : Hirocacbon khụng no ; Chng : Hirocacbon thm V.2 Cu trỳc kim tra Mc Bit Hiu Vn dng Ni dung KQ TL KQ TL KQ...
 • 126
 • 514
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 CHƯƠNG ĐIỆN LY- CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 CHƯƠNG ĐIỆN LY- CÓ ĐÁP ÁN
... a b c d 19/ Độ điện li (α ) chất điện li là: a Tỉ số phân tử chất điện ly phân tử chất tan b Tỉ số phân tử chất tan phân tử chất điện li c Tỉ số số số mol chất tan số mol chất điện li d Tỉ số ... chất thành phần phân tử chứa hiđro axit b Một hợp chất khả phân li ion H+ nước axit c Một hợp chất thành phần phân tử chứa OH- bazơ d Một bazơ không thiết phải nhóm OH- thành phần ... [H ] HNO3 > [H ] HNO2 d hai dung dịch có: [ NO3- ] = [NO2-] ¤ Đáp án : 1[ 1]a 2[ 1]c 3[ 1]b 4[ 1]b 5[ 1]a 6[ 1]b 7[ 1]a 8[ 1]a 9[ 1]b 10[ 1]c 11[ 1]d 12[ 1]b 13[ 1]a 14[ 1]c 15[...
 • 3
 • 14,020
 • 728

de kiem tra hoa 11

de kiem tra hoa 11
... ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; O = 16 ; H = ; N = 14 HT phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : hoa 11A,B Mã đề : 125 01 { 02 { 03 { | ) | ) } } ~ ~ ) 04 { 05 { 06 ) | | | } ) } ) ~ ~ 07 08 09 10 ... cú cha cỏc ion : Cl, SO42 , NH4+ Khi cho 100ml dung dch Y phn ng vi 200ml dung dch Ba(OH)2 thu c 11, 65 gam kt ta v thoỏt 3,36 lớt khớ ( ktc) a) Tớnh nng mol/lớt ca cỏc ion dung dch Y b) Tớnh nng ... 0,25 im x x x Ba2+ + SO42 BaSO4 0,25 im y y y Ta cú : x = 3,36 / 22,4 = 0,15 mol 0,25 im y = 11, 65 / 233 = 0,05 mol 0,25 im p dng nh lut bo ton in tớch : x = z + 2y 0,5 im 0,15 = z + 0,05 z...
 • 3
 • 271
 • 3

de kiem tra hoa 11-CB chuong N-P cuc dinh

de kiem tra hoa 11-CB chuong N-P cuc dinh
... 18: ng dng ch yu ca photpho l sn xut: A Diờm B Bom C Phõn bún D Axit photphoric Cõu 19: Hm lng dinh dng phõn bún húa hc NH4NO3 l: A 17,4% B 35% C 55% D 37,5% Cõu 20: Photpho c th ngi v ng vt...
 • 3
 • 1,150
 • 86

de kiem tra hóa 11

de kiem tra hóa 11
... 13,2gam B Tng 20gam C Gim 16,8gam D Gim 6,8gam Cõu 17 Cho 0,14 mol CO2 hp th ht vo dung dch cha 0 ,11 mol Ca(OH) Ta nhn thy lng CaCO3 to ln hn lng CO2 ó dựng nờn lng dung dch cũn li gim bao nhiờu? ... mol C 0,01mol v 0,03 mol D 0,03mol v 0,04 mol Cõu 25 T hi ca X gm CO v SO2 so vi N2 bng 2.Cho 0 ,112 lớt (ktc) X qua 500ml dd Ba(OH) Sau thớ nghim phi dựng 25ml HCl 0,2M trung hũa Ba(OH)2 tha ... kt ta Lc b kt ta ri thờm Ba(OH) d vo phn nc lc thy 19,7 gam kt ta na Xỏc nh CTPT A bit 90 ...
 • 3
 • 237
 • 4

đề kiểm tra hóa 11

đề kiểm tra hóa 11
... đáp án biểu điểm Sở giáo dục đào tạo Trờng PTTH Ngô Trí Hoà Môn Hoá Học Khối 11 (Thời gian 45 phút) Câu 1: (5điểm) (1) CH4 C2H2 1500c (2) C2H2 + H2 Pd\ô (3) C2H4 + H2 C2H4...
 • 3
 • 236
 • 0

Đề kiểm tra hóa 11 chương điện li

Đề kiểm tra hóa 11 chương điện li
... biểu thị li n quan a, b, c, d sau đúng? A a+2b=c+d; B a+2b=2c+d; C a+b=2c+d; D a+b=c+d 16 Cho thêm nước vào 100ml dd axit HCl có pH=2 thu Vml dd có pH=3 Giá trị V là: A 900ml; B 1000ml; C 110 0ml; ... 10000ml B Bài tập tự luận Câu1 Cho 10,2g hỗn hợp A gồm Mg Al tác dụng với dd HCl dư ta thấy có 11, 2 lít khí H (đkc) thoát dd B Thêm từ từ V lít dd NaOH 0,5M thu lượng kết tủa lớn có giá trị m...
 • 2
 • 4,143
 • 154

Tài liệu Đề kiểm tra hóa 11 làn 3 có đáp án

Tài liệu Đề kiểm tra hóa 11 làn 3 có đáp án
... n=5 Vậy Ankan la C5H10 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 : pentan CH3 - CH - CH2 - CH3 CH3 iso pentan (2-Metyl butan ) CH3 CH3 - C - CH3 Neo pentan (2,2 - đimetyl propan) CH3 Hđrocacbon Không NO Câu ... etilen vào lượng dung dịch AgNO3 NH3 thấy 1.12 lít khí thoát m gam kết tủa Các thể tích đo đktc a) Tính phần trăm thể tích khí b) Tính m ? Đáp án Câu 1: 2CH4 C2H2 + 3H2 C2H2 + H2 C2H4 C2H4 + H2 ... sơ đồ a CH4 C2H2 C4H4 C4H6 polibutadien Câu 2: Bằng phương pháp hóa học nhận biết khí đựng chúng lọ nhãn: mêtan, êten êtin Câu 3: Hổn hợp gồm ôlềin khí đồng đẳng Cho 4,48 l (ñktc) hh khí qua...
 • 2
 • 326
 • 2

Trọn bộ đề kiểm tra hóa 11

Trọn bộ đề kiểm tra hóa 11
... O = 16 ; H = 1) 113 III Bài kiểm tra 45 phút số (kiểm tra học kì 1) III.1 Phạm vi kiểm tra Chơng Sự điện li ; Chơng Nitơ Photpho ; Chơng Cacbon Silic ; III.2 Cấu trúc đề kiểm tra Mức độ nhận ... phần trăm thể tích khí hỗn hợp A VI Bài kiểm tra 45 phút số (đề kiểm tra học kì II) VI.1 Phạm vi kiểm tra Các kiến thức từ chơng đến chơng VI.2 Cấu trúc kiểm tra Mức độ Biết Nội dung KQ Đại cơng ... Bài kiểm tra 45 phút số IV.1 Phạm vi kiểm tra Chơng Đại cơng hiđrocacbon ; Chơng Hiđrocacbon no IV.2 Cấu trúc đề kiểm tra Mức độ Nội dung Đại cơng hiđrocacbon Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp 118 ...
 • 35
 • 254
 • 2

đề kiểm tra hóa 11 bài số 2 đề 1

đề kiểm tra hóa 11 bài số 2 đề 1
... dung dịch chứa HNO 1M H2SO4 0,5 M thoát V2 lít NO.Biết NO sản phẩm khử nhất, thể tích khớ đo điều kiện Quan hệ V1 V2 (cho Cu = 64) A V2 = V1 B V2 = 2V1 C V2 = 2, 5V1 D V2 = 1, 5V1 [] A oxit kim ... thu đợc 2, 24 lít khí NO (đo đktc) m có khối lợng là: A 20 ,16 g B 2, 016 g C 10 ,08g D 1, 008g [] Thực hai thí nghiệm: TN1 : Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát V1 lít NO ... Cu(NO3 )2 + 2NO2 + H2O ỏ phản ứng HNO3 đóng vai trò là: A Chất oxi hoá B Axit C Môi trờng D Cả A C [] Hoà tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp Al,Fe phản ứng với HNO loãng d sinh 6, 72 lit NO (đktc) Số...
 • 3
 • 274
 • 2

Xem thêm