BÀI tập hóa hữu cơ 11 TỔNG hợp

bài tập hóa học lớp 11 tổng hợp từng chương

bài tập hóa học lớp 11 tổng hợp từng chương
... khối lợng axit hỗn hợp? Đs:16,8(l); CH3COOH(7,4g); C2H5COOH(12g) Bài 13:A hỗn hợp anđehit fomic anđehit axetic 1/Oxi hóa m(g) hỗn hợp A oxi thu đợc hỗn hợp hai axit tơng ứng (hỗn hợp B) Giả thiết ... axetilen etan Bài 6:Một hỗn hợp gồm axetilen, propilen metan -Đốt cháy hoàn toàn 11g hỗn hợp thu đợc 12,6g H2O TRNG THPT TN CHU BI TP T LUN HểA HU C 11 GV: MAI VN HI -Mặt khác 5,6 lít hỗn hợp (đkc) ... hiđrocacbon b/Tính thành phần % thể tích hỗn hợp ban đầu Đs:H2(55,56%); C3H6(33,33%); C3H4 (11, 11%) Bài 19:Hỗn hợp B gồm C2H6; C2H4 C3H4 Cho 12,24 gam hỗn hợp B dung dịch AgNO 3/NH3 có d sau phản...
 • 17
 • 2,629
 • 2

bài tập hóa hữu 11

bài tập hóa hữu cơ 11
... phân cơng thức cấu tạo có cơng thức phân tử C4H8? ( khơng kể đp hình học) A B C D Câu 25: Ứng với cơng thức phân tử C4H8 có đồng phân cấu tạo tác dụng với hidro? A B C D Câu 26: Ứng với cơng ... ancol có cơng thức phân tử C4H10O ? A B C D Câu 7: Có ancol bậc II, có cơng thức phân tử C5H12O ? A B C D Câu 8: Có ancol thơm, cơng thức C8H10O ? A B C D Câu 9: Có ancol thơm, cơng thức ... chất hữu A, đồng đẳng benzen thu 10,08 lít CO2(đktc) Cơng thức phân tử A là: A C9H12 B C8H10 C C7H8 D C10H14 Câu 83: Đốt cháy hồn tồn 0,1 mol C xHy thu 20,16 lít CO2 (đktc) 10,8 gam H2O (lỏng) Cơng...
 • 15
 • 677
 • 0

toàn bộ các dạng bài tập hóa hữu 11

toàn bộ các dạng bài tập hóa hữu cơ 11
... tạo hóa học, phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử liên kết với nào? a Theo hóa trò c Theo thứ tự đònh b Theo số oxi hóa d Theo hóa trò theo thứ tự đònh Câu 22: Cặp hợp chất sau hợp chất hữu cơ? ... chất hợp chất hữu cơ? a (NH4)2CO3 b CH3COONa c CH3Cl d C6H5NH2 Câu 3: Các hợp chất hữu có đặc điểm chung là: a Liên kết hóa học hợp chất hữu chủ yếu liên kết ion b Phản ứng hợp chất hữu thường xảy ... câu trả lời sai: Trong hợp chất hữu cơ: a Các nguyên tử liên kết với theo hóa trò trật tự đònh b Cacbon có hóa trò c Các nguyên tử C liên kết với tạo thành mạch C dạng không nhánh, có nhánh vòng...
 • 109
 • 774
 • 28

BÀI TẬP HÓA HỮU 11 - NC!

BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ 11 - NC!
... thu cao su buna-S có công thức cấu tạo A (-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH 2-) n B (-C2H-CH-CH-CH2-CH(C6H5)-CH 2-) n C (-CH2-CH-CH=CH 2- CH(C6H5)-CH 2-) n D (-CH2-CH2-CH2-CH 2- CH(C6H5)-CH 2-) n Câu 18: Đồng ... xianua) thu cao su buna-N có công thức cấu tạo A (-C2H-CH-CH-CH2-CH(CN)-CH 2-) n B (-CH2-CH2-CH2-CH 2- CH(CN)-CH 2-) n C (-CH2-CH-CH=CH 2- CH(CN)-CH 2-) n D (-CH2-CH=CH-CH2-CH(CN)-CH 2-) n Câu 19: Trùng hợp ... cấu tạo A (-C2H-C(CH3)-CH-CH 2-) n C (-CH2-C(CH3)-CH=CH 2-) n 19 BÀI TẬP HOÁ HỮU CƠ 1 1- NC Biên soạn: GV Lê Văn Quý – THPT Hương Khê! B (-CH2-C(CH3)=CH-CH 2-) n D (-CH2-CH(CH3)-CH2-CH 2-) n Câu 20:...
 • 59
 • 107
 • 0

tổng hợp các dạng bài tập hóa hữu lớp 11

tổng hợp các dạng bài tập hóa hữu cơ lớp 11
... p–crezol Trong chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH A B C D BÀI TẬP TỰ LUẬN HÓA HỮU CƠ Phần 1: Đại cương hữu Bài 1: Oxi hóa hoàn toàn 4,92 mg chất A chứa C, H, N,O cho sản phẩm qua bình ... ĐS: C2H7O2N Bài 50*: Khi đốt 18g hợp chất hữu phải dùng 16,8 lít O (đkc) thu khí CO nước với tỷ lệ thể tích 3: Tỷ khối hợp chất hữu H2 36 Hãy xác định CTPT hợp chất đó? ĐS: C3H4O2 BÀI TOÁN HIDROCACBON ... phần trăm nguyên tố hợp chất hữu Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 18,9 mg hợp chất hữu cho 17,6 mg CO 5,4 mg nước Khi đốt cháy hoàn toàn 9,45 mg hợp chất (có chất xúc tác thích hợp) cho hiđroclorua...
 • 44
 • 327
 • 2

TỔNG HỢP CÁC PHẢN ỨNG QUAN TRỌNG TRONG BÀI TẬP HOA HỮU potx

TỔNG HỢP CÁC PHẢN ỨNG QUAN TRỌNG TRONG BÀI TẬP HOA HỮU CƠ potx
... CH3COOH C C2H5COOH C3H7COOH D CH3COOH C2H5COOH III.BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG VỚI AgNO3\NH3dư (Ag2O) Bài 1(CĐ-08): Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung ... C 30 D 48 Bài 4(ĐH-09): Cho 0,25 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 54 gam Ag Mặt khác, cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) 0,125 mol X phản ứng hết với ... CH3COOC2H5 Bài6 (CĐ-10): Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đồng đẳng phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M KOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y, thu 31,1 gam hỗn hợp chất...
 • 2
 • 368
 • 2

Tổng hợp bài tập hóa hữu luyện thi đại học

Tổng hợp bài tập hóa hữu cơ luyện thi đại học
... cỏc cht trờn phn ng hon ton vi khớ H2 d (xỳc tỏc Ni, un núng) to butan? A B C D Ancol qua năm thi đại học Năm 2007 Khối A Cõu 10: Cho 15,6 gam hn hp hai ancol (ru) n chc, k tip dóy ng ng tỏc dng ... Nng phn trm ca axit axetic dung dch thu c l A 2,51% B 2,47% C 3,76% D 7,99% Anđehit qua năm thi đại học Năm 2007 - Khối A Cõu 1: Cho 6,6 gam mt anehit X n chc, mch h phn ng vi lng d AgNO3 (hoc ... Ag Phn trm lng ca X hn hp ban u l A 39,66% B 60,34% C 21,84% D 78,16% Axitcacboxylic qua năm thi đại học Năm 2007 Khối A Cõu 1: Hn hp X gm axit HCOOH v axit CH3COOH (t l mol 1:1) Ly 5,3 gam hn...
 • 34
 • 362
 • 2

TỔNG HỢP PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HƯU 2015

TỔNG HỢP PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HÓA HƯU CƠ 2015
... Phƣơng pháp giải tập đisaccarit Phương pháp giải ● Một số điều cần lưu ý tính chất đisaccarit : + Cả mantozơ saccarozơ có phản ứng thủy phân Do đặc điểm cấu tạo nên saccarozơ thủy phân cho hỗn hợp ... 0979.817.885 – admin@hoahoc.org - www.hoahoc.org Mỗi tập khơng đơn giản tính tốn, đằng sau ý tƣởng C Phƣơng pháp giải tập polisaccarit Phương pháp giải ● Một số điều cần lưu ý tính chất polisaccarit ... phản ứng tổng hợp glucozơ Với ngày nắng (từ 6h00 – 17h00) diện tích xanh m2, lượng glucozơ tổng hợp bao nhiêu? A 88,26 gam B 88,32 gam C 90,26 gam D 90,32 gam Hướng dẫn giải Phản ứng tổng hợp glucozơ...
 • 10
 • 736
 • 0

tổng hợp bài tập hóa hữu - rượu

tổng hợp bài tập hóa hữu cơ - rượu
... CH3 - CH - CHCl2 B CH3 - CCl2 - CH3 C CH3 - CHCl - CH 2Cl D CH2 Cl - CH2 - CH - Cl Câu 4: Hợp chất C8H8O2 (X) tác dụng ddKOH dư cho hỗn hợp chứa muối hữu X có công thức cấu tạo là: A C6 H5 - CH2 ... anken đồng phân X có công thức cấu tạo là: A CH3 - CH2 - CH2 - CH2 OH B CH3 - CHOH - CH2 - CH3 C CH3 - CH - CH2 - OH D CH3 - COH - CH3 CH3 CH3 Câu 3: Hợp chất C3H6Cl2 (X) tác dụng NaOh cho sản phẩm ... - CH2 - COOH B CH3 - COO - C6 H C C6 H - COO - CH3 D CH3 - C6 H4 - COOH Câu 5: Hợp chất C3H6O (X) có công thức cấu tạo sơ đồ: Alyl clorua ® X ® Axit acrilic: A CH3 - CH - CHO B CH3 - CO - CH3...
 • 36
 • 218
 • 2

BÀI tập hóa hữu TỔNG hợp

BÀI tập hóa hữu cơ TỔNG hợp
... Các polime có thể tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp là: A (1), (4), (5), (6) B (1), (2), (5), (6) C (2), (3), (5), (6) D (1), (5), (6) Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X, thu CO H2O có ... phù hợp X là: A B C D Câu 10: Hợp chất hữu X mạch hở, có công thức phân tử C 4H8O2 Cho X tác dụng với H (xt: Ni, t0) sinh ancol Y có khả hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường Số chất bền phù hợp ... 18: Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp X gồm saccarozơ mantozơ thu hỗn hợp Y Biết rằng hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ 0,015 mol Br Nếu đem dd chứa 3,42 gam hỗn hợp X cho phản ứng lượng dư dd AgNO3/NH3...
 • 6
 • 229
 • 1

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỮU

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ
... 33 BÀI TẬP 34 Tổng hợp thuyết hóa hữu – ôn thi tốt nghiệp - đại học năm 2012 Một số đặc điểm hợp chất hữu cơ: -Đa số HCHC (hợp chất hữu cơ) có liên kết cộng hóa trị ( hợp chất ... thuyết hóa hữu – ôn thi tốt nghiệp - đại học năm 2012 7.0 Một số dạng toán phương pháp giải hóa hữu cơ: .23 7.1 Phản ứng oxi hóa –khử hóa hữu cơ: 23 7.1.1 Tính số oxi hóa nguyên ... Tổng hợp thuyết hóa hữu – ôn thi tốt nghiệp - đại học năm 2012 Một số đặc điểm hợp chất hữu cơ: 04 Gốc Hidrocacbon- Nhóm thế- Nhóm chức...
 • 25
 • 254
 • 1

Tổng hợp bài tập hóa hữu trong ôn thi HSG quốc gia olympic hóa học

Tổng hợp bài tập hóa hữu cơ trong ôn thi HSG quốc gia olympic hóa học
... M i t Y nht thit phi i qua cỏc giai on trờn Vỡ: Nu khụng i qua giai on to Z thỡ hp cht c magie s phn ng vi nhúm C = O Nu a thờm 1C qua phn ng vi KCN thỡ nhúm C = O cng cú th tham gia phn ng vi ... benzen v cỏc hoỏ cht vụ c cn thit khỏc vit s phn ng iu ch naphtalen bng giai on 3) T amino 1,2 diphenylpropan hóy iu ch 1,2 diphenylpropen (c s dng cỏc húa cht cn thit) BI GII: Cht X (C10H16) ... rừ cỏc iu kin phn ng (nu cú): a) T etanol v cỏc hoỏ cht vụ c cn thit, iu ch: (A) Propin (khụng quỏ giai on) (B) 1,1-dicloetan (qua giai on) b) T benzen v cỏc cht vụ c, hu c (cha khụng quỏ nguyờn...
 • 170
 • 572
 • 3

Phân loại bài tập hóa hữu cơ, tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa hữu chọn lọc đáp án chi tiết

Phân loại bài tập hóa hữu cơ, tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ chọn lọc có đáp án chi tiết
... Tìm cơng thức phân tử A cho biết tất đồng phân nhóm chức khác nhóm chức A ứng với cơng thức phân tử trên? A C3H8O đồng phân B C2H5OH đồng phân C C2H4(OH)2 khơng đồng phân D C4H10O ... Phát biểu sau ln anđehit: Anđehit hợp chất hữu cơ: A Chỉ tính khử B Chỉ tính oxi hóa C Khơng tính oxi hóa khơng tính khử D Vừa tính oxi hóa vừa tính khử Câu 15: Oxi hố 1,2 gam ... định phân tử khối hiđrocacbon b) Hiđrocacbon cơng thức phân tử cơng thức đơn giản nào? Bài 12: Hãy thiết lập cơng thức phân tử hợp chất hữu trường hợp sau: a) Đốt cháy hồn tồn 10 mg hợp chất...
 • 100
 • 334
 • 0

Thiết kế hệ thống bài tập hóa hữu cho học sinh chuyên hóa lớp 11 - THPT

Thiết kế hệ thống bài tập hóa hữu cơ cho học sinh chuyên hóa lớp 11 - THPT
... HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN HÓA HỮU CƠ CHO HỌC SINH CHUYÊN HÓA LỚP 11 THPT 31 2.1 Nguyên tắc xây dựng BTHH dùng cho học sinh chuyên hóa học 31 2.2 Hệ thống tập hóa hữu cho HS chuyên hóa lớp ... nghiên cứu đề tài: Thiết kế hệ thống tập hóa hữu cho học sinh chuyên hóa lớp 11 THPT Mục đích nghiên cứu Thiết kế hệ thống tập hóa hữu cho học sinh chuyên hóa lớp 11 THPT Khách thể nghiên ... CHCOOH Bài Viết công thức khai triển hợp chất sau đây: a (Z )-2 ,3-Dicloropent-2-en e (2E,4Z)-hexa-2,4-dien b (E )-2 -Phenylbut-2-en f (E )-2 -Bromopent-2-en c (E )-4 -Metyloct-3-en g (Z )-3 -Bromohexa-1,3-dien...
 • 147
 • 4,012
 • 52

Xem thêm

Từ khóa: cách giải bài tập hóa hữu cơ 11giải bài tập hóa hữu cơ 11lý thuyết và bài tập hóa hữu cơ 11bài tập hóa hữu cơ 11 có lời giảibài tập hóa hữu cơ 11 có đáp ánbài tập hóa hữu cơ 11bài tập hóa hữu cơ 11 nâng caocách làm bài tập hóa hữu cơ 11phương pháp giải bài tập hóa hữu cơ 11bài tập hóa hữu cơ 11 và 12các dạng bài tập hóa hữu cơ 11 nâng caophương pháp làm bài tập hóa hữu cơ 11các dạng bài tập hóa hữu cơ 11bài tập hóa hữu cơ 11 cơ bảnbài tập hóa hữu cơ 11 ankanĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả